Model Bezwaarschrift Box 3 Heffing over het tweede huis in het buitenland

Artikel 3 van 5
€ 65,00 (inclusief btw)

Uw tweede huis in het buitenland en de Nederlandse box 3 heffing.

Uitleg en rekenvoorbeelden / Heeft u ook te veel belasting betaald  in box ?

Sinds de invoering van het huidige box 3 systeem (progressieve schijven) in 2017, betalen bezitters van een buitenlandse woning in Nederland jaarlijks extra belastingheffing.

Tot 2017 werd er altijd aftrek verleend via de zogenoemde vrijstellingsmethode, waarbij een rendementsfictie gold van 4% en een belastingtarief van 30%.

Bezitters van buitenlandse woningen betalen immers ook belasting over de waarde van de woning in het land waar de woning is gevestigd. Het Nederlandse belastingstelsel was tot 2017 dan ook zo ingericht dat u (als bezitter van een buitenlandse woning) in Nederland recht had op belastingaftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Voor buitenlands onroerend goed gold in box 3 altijd een vrijstelling. De 'stenen' worden   immers altijd alleen maar belast in het land waar het onroerend goed is  gesitueerd.

Box 3 heffing met ingang van 2017 (progressieve staffel)

Sinds 1 januari 2017 is de bovengenoemde berekeningswijze voor de box 3 heffing veranderd.

Met ingang van 2017 geldt namelijk een nieuwe, progressieve staffel van 3 vermogensschijven. Hoe hoger uw vermogen, des te hoger is het veronderstelde rendement op dat vermogen.

Hoe komt het dat u geen volledige vrijstelling meer krijgt sinds 2017  ?

Dit wordt veroorzaakt door de wijze waarop uw Nederlandse box 3 heffing vanaf 2017 wordt berekend via een progressieve staffel van 3 vermogensschijven.

Deze nieuwe rekenregels zorgen ervoor dat u in Nederland geen volledige vrijstelling meer geniet.

De vrijstelling voor uw buitenlandse woning werkt niet meer volledig, hoe zit dit precies?

Zoals gemeld werkt het nieuwe box 3 systeem helaas niet helemaal correct waardoor bezitters van buitenlandse woningen toch nog Nederlandse belasting betalen.

De vrijstelling wordt met ingang van 2017 berekend via de evenredigheidsmethode. Als dan bij een gelijkblijvend belastingtarief wel een oplopende rendementsfictie wordt gehanteerd (van 2,87% in de eerste schijf, 4,6% in de tweede schijf en daarboven 5,39%   -  tarieven 2017) dan leidt toepassing van de evenredigheidsmethode er toe dat u toch nog Nederlandse belasting moet betalen over de buitenlandse tweede woning.

Vrijstelling is dus geen volledige vrijstelling!

Dit wordt veroorzaakt door de oplopende rendementsfictie die de belastingdienst heeft bedacht. Het is deze fictie die er toe leidt dat er in Nederland belasting betaald moet worden, terwijl recht bestaat op vrijstelling.

De belastingbetaler die het hier niet mee eens is, moet tijdig bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting inzake het jaar 2017 (en eventueel ook voor de daaropvolgende jaren). Het onderstaande rekenvoorbeeld laat zien dit hoe dit werkt.

Rekenvoorbeeld

Stel mevrouw A woont in Nederland. Mevrouw A bezit tevens een vakantiewoning in het buitenland.  

Stel dat het totale vermogen van mevrouw A alleen bestaat uit de volgende

Vermogensbestanddelen:

Nederlands Spaargeld € 500.000,--
Vakantiehuis in Spanje € 300.000,--
Totale vermogen € 800.000,--

 

Om het gemakkelijk te houden nemen we aan dat mevrouw A geen schulden heeft en dat er geen belastingvrije som geldt.

Oude situatie tot 2016

Voor de berekening van de in Nederland te betalen belasting hanteert Nederland het volgende uitgangspunt: iedereen die in Nederland woont, wordt in beginsel belast voor het gehele wereldinkomen.

We hebben gezien dat mevrouw A in Nederland woont. De Nederlandse belastingdienst zal eerst de belasting berekenen die ze zou betalen indien mevrouw A alleen belastingplichtig zou zijn in Nederland. Met andere woorden: we rekenen eerst het te betalen belastingbedrag uit dat gebaseerd is op haar wereldwijde inkomen:

 

Vermogensbestanddeel

 

Waarde

Percentage

 

Fictief rendement

 

Nederlands spaargeld

€ 500.000

4%

€ 20.000

 

Vakantiehuis in Spanje

€ 300.000

4%

€ 12.000

 

Totaal

 

 

€ 32.000

 

Te betalen belasting

30 %

€   9.600

 

Dus indien mevrouw alleen belastingplichtig zou zijn in Nederland dan had mevrouw € 9.600,-- aan Nederlandse box 3 belasting moeten betalen.

Internationale belastingafspraken ter voorkoming van dubbele belasting

Mevrouw A heeft een tweede woning in Spanje. Spanje zal daarom mevrouw A ook belasten voor de aldaar gelegen tweede woning.

Op grond van de onderlinge afspraken tussen Nederland en Spanje zal Nederland zich volledig moeten onthouden van belastingheffing voor wat betreft het vermogensbestanddeel (lees: de vakantiewoning) dat in Spanje wordt belast. Nederland zal zich terugtrekken door middel van een vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting.

Doet Nederland dit niet (helemaal) dan ontstaat er een situatie van dubbele belasting.

Hoeveel belasting dient mevrouw A in Nederland te betalen volgens het nieuwe box 3 systeem (sinds 2017)?

Box 3 nieuwe systeem (zoals geldend in 2017)

De rekenregels voor de nieuwe box 3 heffing maken dat het totale wereldwijde vermogen van mevrouw A eerst wordt opgedeeld in schijfdelen. Elk schijfdeel kent een eigen fictief rendementstarief.

We hebben gezien dat de waarde van het totale vermogen van mevrouw

A € 800.000,-- bedraagt (zie hierboven).

Dit vermogen wordt sinds 2017 als volgt belast (op basis van de tarieven in 2017) indien mevrouw alleen in Nederland belastingplichtig zou zijn:

 

Schijf

Grondslagdeel

voor box 3 heffing

 

Percentage

Fictief

rendement

 

1

Tot en met

€ 75.000

 

2,87 %

€   2.152

2

€ 725.000

4,60 %

€  33.350

 

Totaal

 

 

 €   35.502

     Totaal te betalen belasting

      30  %

 €  10.650

 

Dus indien mevrouw alleen belastingplichtig zou zijn in Nederland dan had mevrouw € 10.650,-- aan Nederlandse belasting moeten betalen.

Internationale belastingafspraken ter voorkoming van dubbele belasting

Mevrouw A heeft een tweede woning in Spanje. Spanje zal daarom mevrouw A ook belasten voor de aldaar gelegen vakantiewoning.

Op grond van de onderlinge belastingafspraken tussen Nederland en Spanje zal Nederland zich volledig moeten onthouden van belastingheffing voor wat betreft het vermogensbestanddeel (de vakantiewoning) dat in Spanje wordt belast.

Nederland verleent een vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting.  Doet Nederland dit niet (helemaal) dan ontstaat er een situatie van dubbele belasting.

Berekening Nederlandse vrijstelling

In dit geval zal Nederland een situatie van dubbele belasting moeten voorkomen door middel van het verstrekken van een volledige vrijstelling van belastingheffing voor vakantiewoning.

De hoogte van de vrijstelling wordt als volgt berekend:

     Buitenlands inkomen

      _________________        x    Nederlands belastingbedrag   =  

     Totale wereldinkomen

 

     € 300.000

     _______       x € 10.650,--   =   € 3.994,--

     € 800.000

Totaal te betalen belasting in Nederland

Rekening houdend met de vrijstelling is het Nederlandse belastingbedrag dat mevrouw A moet betalen derhalve:

€ 10.650 minus de vrijstelling van € 3.994,--  =  € 6.656,--  

Controleberekening

Stel mevrouw had geen woning in het buitenland, dan had mevrouw enkel spaargeld van € 500.000  in Nederland.

Het te betalen belastingbedrag (op basis van tarieven 2017) zou dan zijn:

Schijf

Percentage

Fictief rendement

€   75.000

2,87 %

        €     2.152,50

€ 425.000

4,60 %

        €   19.550

Totaal

 

        €   21.702,50

Te betalen belasting

30 %

        €     6.510,75

 

In dit voorbeeld zien we dat het bedrag van € 6.510,-- niet gelijk is aan het betalen belastingbedrag inclusief een vrijstelling (€ 6.656,--).

Het verschil in dit voorbeeld  is € 6.656 minus € 6.510   =   € 146,--

Conclusie

Vanwege de nieuwe box 3 regels betaalt mevrouw A (in dit voorbeeld) sinds het jaar 2017 als buitenlandse huizenbezitter dus € 146,-- meer dan iemand met hetzelfde bedrag aan spaargeld maar geen huis heeft in het buitenland.

Dit lijkt in dit voorbeeld een klein bedrag, maar jaar na jaar loopt het toch behoorlijk op. Bovendien;  naarmate de waarde van uw tweede huis in het buitenland hoger is zal het verschil ook groter worden.

Dit rekenvoorbeeld laat dus zien dat mevrouw A als gevolg van de nieuwe rekenregels geen volledige vrijstelling meer geniet ter voorkoming van dubbele belasting. Mevrouw A wordt dus geconfronteerd met dubbele belastingheffing.

Voorbeeld  met hogere waarde buitenlands onroerend goed / tarieven box 3  (2019)

Box 3 vermogen van de heer X, inwoner van Nederland

Spaargeld

€    100.000

 

Portefeuille vakantiewoningen  in het buitenland

€ 1.300.000

 

Totaal wereldvermogen

€ 1.400.000

 

Stel: geen belastingvrije som, geen schulden

Uitgaande van alleen spaargeld en box 3

Schijf

Tarief/Percentage Box 3

Fictief Rendement

1e schijf Tot € 71.650

1.9351 %

€ 1.386,49

2e schijf

(bedrag boven € 71.650)  = € 28.350

 

4.4513 %

€ 1.261,94

 

 

€ 2.648,43

Te betalen belasting over spaargeld

    30 %

€    794,52

 

Berekening op basis van tarieven/tabel 2019

Uitgaande van spaargeld + een tweede huis in het buitenland in box 3

Totaal wereldvermogen van  € 1.400.000,--

Schijf

Tarief/Percentage Box 3

Fictief Rendement

1e schijf

Tot € 71.650

1.9351 %

€ 1.386,49

2e schijf

€ 71.650 tot  € 989.736

Bedrag boven € 71.650   = € 918086

4.4513

€ 40.866,762

3e schijf

Bedrag boven € 989.736 =  € 410.264

5,60 %

€ 22.974,78

 

 

€ 65.228,03

Te betalen belastingbedrag

30 %

€ 19.568,40

 

De hoogte van de vrijstelling TVVDB wordt als volgt berekend:

     Buitenlands inkomen

     _________________        x    Nederlands belastingbedrag   =  

     Totale wereldinkomen

 

In dit voorbeeld:

€ 1.300.000

___________     x (belastingbedrag  = € 19.568,40)   =    € 18.179,65  (= Aftrek)

€ 1.400.000   

 

Per saldo aan box 3 belasting verschuldigd  (inclusief vakantiewoning in het buitenland) : 

€ 19.568,40   - € 18.179,65    =    1.388,75

 

Vermogen

Verschuldigde belasting in box 3

Spaargeld + onroerend goed in het buitenland

€ 1388,75

Alleen spaargeld in box 3

€   794,52

Verschil

€   594,23

 

Dit rekenvoorbeeld laat dus zien dat als gevolg van de nieuwe rekenregels geen volledige vrijstelling meer wordt genoten ter voorkoming van dubbele belasting. De huiseigenaar wordt dus geconfronteerd met dubbele belastingheffing. In dit voorbeeld € 594,23 te veel betaald.

Collectief bezwaar tegen onterechte box 3  heffing over uw tweede huis in het buitenland

Na bestelling en betaling van uw model-bezwaarschrift mailen wij u het model bezwaarschrift toe.

Onderstaand  meer informatie over het hoe en waarom van collectief bezwaar (zgn. class action) en de stand van zaken

Wat is er gewijzigd  in box 3 sinds 2017

Sinds de invoering van het huidige box 3 systeem in 2017 (schijventarieven in box 3), betalen eigenaren  van een tweede woning in het buitenland in Nederland jaarlijks extra belastingheffing. Volgens ons en onze fiscale partner is dit onterecht.

Eigenaren van een woning in het buitenland  betalen immers ook belasting over de waarde van de woning in het land waar de woning is gevestigd.

Het Nederlandse belastingstelsel was tot 2017 dan ook zo ingericht dat u (als bezitter van een buitenlandse woning) in Nederland recht had op belastingaftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Deze aftrek werd altijd verleend via de zogenoemde vrijstellingsmethode, waarbij een rendementsfictie gold van 4% en een belastingtarief van 30%.

Tot 2016 ging de belastingaftrek altijd goed, waardoor bezitters van buitenlandse woningen geen dubbele belasting betaalden. Met ingang van 2017 is hier verandering in gekomen.

Sinds 1 januari 2017 is de bovengenoemde berekeningswijze voor de box 3 heffing veranderd.

Met ingang van 2017 geldt namelijk een nieuwe, progressieve staffel van 3 vermogensschijven.

Hoe hoger uw vermogen, des te hoger is het veronderstelde rendement op dat vermogen.

Let wel: het belastingtarief is ongewijzigd gebleven, te weten 30%  Deze nieuwe regels resulteren erin dat u dubbel wordt belast voor uw buitenlandse vakantiewoning.

In theorie zou dit niet mogen. Indien u belasting betaalt in het land waar uw vastgoed is gelegen dan zal Nederland op grond van de onderlinge belastingafspraken met dit land, moeten afzien van belastingheffing over uw buitenlands vermogen.

Kortgezegd: de Nederlandse belastingdienst hoort uw vakantiehuis voor 100%  vrij te stellen van de Nederlandse belastinggrondslag.

In uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting doet u daarom een beroep op de zogenoemde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Dit betekent dat u in principe geen belasting betaalt in Nederland over uw vakantiewoning/tweede huis, beleggingspand in het buitenland (ongeacht deze wel of niet wordt verhuurd)

Althans in theorie, want de praktijk laat zien dat u toch wat Nederlandse belasting moet betalen over uw buitenlandse vakantiewoning. Dit wordt veroorzaakt door de wijze waarop uw Nederlandse box 3 heffing wordt berekend. Deze rekenregels zorgen ervoor dat u in Nederland geen volledige vrijstelling meer geniet.

Soms gaat het om kleine bedragen, maar naarmate de waarde van het buitenlands onroerend goed stijgt gaat het om honderden euro’s per jaar (ongeacht u uw woning in het buitenland verhuurt)

DIEN BEZWAAR IN !

Op basis van een exclusieve samenwerking heeft onze fiscale partner een model-bezwaarschrift ontwikkeld, die u via ons kunt bestellen

Dien tijdig een bezwaarschrift in

Woont u in Nederland en heeft u een buitenlandse woning? Dan kunt u door middel van een bezwaarschrift tegen uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 (maar ook voor de latere jaren is dat mogelijk, bijvoorbeeld inzake het jaar 2018 en 2019, 2020 etc.) aanhaken bij de lopende procedure die onze fiscale partner momenteel voert over deze onterechte dubbele heffing.

Een zogenaamde class action

Om aan te haken, moet u eerst een bezwaarschrift tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting (tijdig) indienen. Uw bezwaar is tijdig ingediend als u binnen 6 weken na dagtekening van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting uw bezwaarschrift naar de belastingdienst heeft gestuurd.

Het gaat echter om een bijzonder bezwaarschrift, die aan bepaalde eisen moet voldoen.

In het model bezwaarschrift moet u verwijzen naar de lopende procedure bij de rechtbank met het toegekende zaaknummer. Dit toegekende zaaknummer staat in het model bezwaarschrift, dat u na bestelling en betaling krijgt toegemaild.

Hoe werkt het ?

■ Bestel en betaal het model bezwaarschrift à € 65,--

■ Lezers en leden van uitgeverij Guide Lines krijgen 10 % korting op het model bezwaarschrift

■ Kortingscode: Box3

■ Wij mailen u binnen ca. 1 à 2 dagen het model bezwaarschrift.

■ Hierin staat het toegekende zaaknummer, toegekend door de rechtbank. Hier moet u in uw bezwaarschrift naar verwijzen.

■ Vul uw persoonlijke gegevens in en verstuur het bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting naar de belastingdienst.

■ Als u het model bezwaarschrift bij ons heeft besteld en betaald wordt u door ons geregistreerd (alleen NAW).  Inhoudelijke informatie die u naar de belastingdienst stuurt krijgen wij niet te zien. Wij houden u dan op de hoogte van de zittingsdatum in Hoger Beroep en of bij de Hoge Raad.

■ Nadat u het model-bezwaarschrift bij ons besteld heeft, ontvangt u van ons een registratienummer. Aan de hand van dit registratienummer ontvangt u van ons updates, zittingsdagen bij rechtbanken en uitspraken.  Ook houden we u op de hoogte van het nieuwe box 3 stelsel vanaf 2022 en welke gevolgen dat heeft voor uw tweede huis in het buitenland.

Nog enkele veel gestelde vragen

Ik heb mijn bezwaarschrift tijdig ingediend, wat nu?

Heeft u tijdig een bezwaarschrift ingediend tegen de voorkoming van dubbele belasting inzake uw buitenlandse woning, dan ontvangt u binnen enkele weken per post een reactie van de belastingdienst. Afhankelijk van het belastingkantoor kan de inspecteur:

 

  • uw bezwaar toewijzen: in dat geval zal de inspecteur geen uitspraak doen betreffende uw bezwaar, totdat de rechter/het Hof of de Hoge raad een definitief oordeel heeft gegeven inzake deze kwestie.  U ontvangt dan van de belastingdienst een bericht hierover. Het is nu niet op voorhand te zeggen hoe lang dit kan duren;
  • aangeven dat hij voornemens is uw bezwaar af te wijzen: de inspecteur zal dan aangeven waarom hij voornemens is om uw bezwaar af te wijzen. Vervolgens zal hij ook aangeven dat u uw bezwaar nogmaals (mondeling, telefonisch of per brief) kunt toelichten. In het geval uw bezwaarschrift alleen toeziet op de voorkoming van dubbele belasting vanwege uw buitenlandse woning, dan adviseren wij u om de inspecteur nogmaals toe te lichten dat er al een identieke zaak loopt inzake deze kwestie. Ons inziens is het in ieders belang dat de belastingdienst alle bezwaarschriften samenvoegt, die toezien op voorkoming van dubbele belasting vanwege de buitenlandse woning. Dit voorkomt dat meerdere belastingplichtigen voor een dezelfde zaak naar de rechter moeten stappen.
  • Uw bezwaar afwijzen: dit zal bijvoorbeeld kunnen gebeuren als u niet tijdig reageert op het voornemen van de belastingdienst om uw bezwaarschrift af te wijzen. In het geval uw bezwaarschrift definitief is afgewezen staat er helaas alleen nog de mogelijkheid open om de zaak individueel aan te vechten bij de rechtbank. U zou dan eventueel de rechtbank kunnen vragen of het mogelijk is om uw zaak toe te voegen aan de zaak van onze fiscale partner. Stand van zaken

 

Is er al een uitspraak van de rechter inzake dubbele belastingheffing van de tweede woning het buitenland?

De Rechtbank in Den Haag heeft inmiddels uitspraak gedaan in zaaknummer: SGR 19/1269 op 3 september 2019.  Rechtbank heeft beroep ongegrond verklaard.

Inmiddels is er Hoger Beroep aangetekend en eventueel wordt deze zaak voorgelegd aan de Hoge Raad.

Als u bij ons geregistreerd staat dan houden we u op de hoogte van de zittingsdatum van het Hoger Beroep en eventueel bij de Hoge Raad.

Maar u kunt nog steeds aanhaken bij de lopende procedure.

Belastingambtenaar zal op uw bezwaar in de meeste gevallen verwijzen naar de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag op 3 september 2019 en uw verweer ongegrond verklaren, maar omdat er door onze fiscale partner inmiddels Hoger Beroep is aangetekend loopt de zaak nog steeds (in de meeste gevallen is de belastingambtenaar hiervan niet op de hoogte).

U wordt wel aangeraden om de opgelegde aanslagen binnen de gestelde termijn te betalen.  Als de zaak in Hoger Beroep of bij de Hoge Raad gewonnen wordt, valt het alleen maar mee als u te veel betaalde belasting terugkrijgt en de kans hierop wordt door onze fiscale partner nog steeds reëel geacht.  

Tekent u niet binnen de gestelde termijn bezwaar aan dan bent u te laat en wordt bezwaar afgewezen.

 

Mijn aanslagen voor in de inkomstenbelasting 2017 en 2018 zijn al definitief opgelegd en ik heb geen bezwaar aangetekend. Kan ik met terugwerkende bezwaar aantekenen om aan te haken bij de lopende procedure?

Nee, om aan te haken dient u binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag inkomstenbelasting bezwaar aantekenen. U kunt uiteraard wel bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 en verder.

Wat kunnen deelnemers (gemiddeld) aan belastingteruggave verwachten als jullie bezwaar gegrond wordt verklaard ?

Het financieel belang verschilt per individueel geval. Dit kan oplopen tot enkelen honderden euro’s per geval per jaar. Over alle jaren heen (2017-2022) kan dit bedrag behoorlijk oplopen. Dien daarom uw bezwaarschrift tijdig in.

Is het tarief op basis van no cure no pay / vragen jullie een percentage over de belastingteruggave 

Wij en onze fiscale partner vragen de deelnemers geen percentage over de mogelijke belastingteruggave.

Nederlandse belastingplichtigen met een huis in het buitenland die willen meedoen, betalen eenmalig een bedrag van € 65,-- voor het modelbezwaarschrift.

Disclaimer

Uitgeverij Guide Lines faciliteert alleen deze class-action. Wij zijn verder niet verantwoordelijk voor de uitkomst van de uitspraak van de rechter in hoger beroep en de eventuele gevolgen voor uw belastingaangifte en/of belastingaanslag.

Wilt u eerst meer weten over de dubbele belastingheffing in box 3 over uw tweede huis in het buitenland ?

Bestel het dossier:

► Uw tweede huis in het buitenland en de Nederlandse belastingheffing in box 3

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel