Algemene belastingverminderingen en forfaitaire aftrekposten 2022

Algemene belastingverminderingen en forfaitaire aftrekposten

Fiscale aftrekposten in Frankrijk

Wanneer u heeft berekend wat u belastbare inkomen is,  dan kan het zo zijn, dat u nog recht heeft op persoonsgebonden aftrekposten, die u kunt toepassen om  uw belastbaar inkomen te verlagen.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  1. een tegemoetkoming door de belastingdienst (crédit d'impôt)

of

  1. een belastingvermindering (réduction d’impôt)                               

1) Crédit d’Impôt: Fiscale tegemoetkoming

Dit betekent, dat wanneer de tegemoetkoming van de Franse belastingdienst hoger is dan u aan belasting moet betalen, u geld van de belastingdienst terugkrijgt. Een fiscale tegemoetkoming kan dus belangrijk zijn, omdat u bij een laag inkomen kans heeft geld van de Franse belastingdienst terug te krijgen.

De belangrijkste Crédit d’Impôt  zijn:

1. Energiebesparing in uw huis

2. Aanpassingen aan het huis

3. Kinderopvang

4. Thuishulp/thuiszorg

Tegemoetkoming vanwege aanpassingen aan de woning (crédit d'impôt pour certaines dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes)

Fiscale tegemoetkoming van 25 tot 40 % is mogelijk voor aanpassingen aan het huis met als doel de mobiliteit en/of de veiligheid van een oudere of gehan-dicapte eigenaar/bewoner te vergroten.

Er geldt een maximum bedrag van € 20.000,--

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming geldt wel als voorwaarde, dat u fiscaal ingezetene bent in Frankrijk.

Fiscale tegemoetkoming vanwege kinderopvang buitenshuis

Er geldt een  fiscale tegemoetkoming van 50% tot een maximum van € 2.300 per kind jonger dan 7 jaar voor de kosten van kinderopvang buitenshuis (les frais de garde d’enfants)

Alleen de daadwerkelijk door u gemaakte kosten voor kinderopvang komen in aanmerking voor een fiscale tegemoetkoming.

Als uw werkgever u een tegemoetkoming geeft voor kinderopvang, dan krijgt u alleen een overheidsvergoeding als u meer uitgeeft aan kinderopvang dan uw werkgever aan u vergoedt.

Als het kind naar de lagere school gaat, dan stopt de tegemoetkoming.

Als het totaal van de crédits het gezinsinkomen overstijgt dan krijgt u van de Franse belastingdienst een teruggave.

Thuishulp (Crédit d’impôt accordé au titre de dépenses pour l’emploi d’un salarié à domicile)

Aftrek huishoudelijke hulp                                                   

Kosten voor huishoudelijke hulp bij uw thuis (l 'emploi d' un salarié à domicile) zijn voor 50% aftrekbaar. Kosten van huishoudelijke hulp kunnen de volgende diensten omvatten: schoonmaak, koken, persoonlijke verzorging, tuinonderhoud, chauffeursdiensten, kinderopvang, (= Crédit d’impôt accordé au titre de dépenses pour l’emploi d’un salarié à domicile). U heeft de keuze om iemand direct in dienst te nemen of een daartoe bevoegde organisatie in te schakelen, die bemiddelt bij huishoudelijke hulp bij uw thuis. Voorwaarde voor aftrek is wel, dat u fiscaal ingezetene bent in Frankrijk.                                                  

 

Per vorm van huishoudelijke hulp gelden de volgende limieten:

Tuinonderhoud is beperkt tot een maximaal aftrekbaar bedrag van:

€ 3.000,--

Doe ’t zelf klussen in uw huis zijn beperkt tot een maximaal aftrekbaar bedrag van: 

€ 500,--

Computer hulp  is aftrekbaar tot een bedrag van:

€ 3.000,--

Limieten hulp in de huishouding:

Er geldt een maximaal aftrekbaar bedrag voor huishoudelijke hulp (alle hulpvormen tesamen) van € 15.000,-- in het eerste jaar en € 12.000,-- in daarop volgende jaren. Huurt u een externe organisatie in dan geldt er een maximum van € 12.000,-- De limiet wordt verhoogd naar € 20.000,-- als de belastingplichtige ernstig arbeidsongeschikt is.

Voorbeeld                                                                                             

Een echtpaar met 3 inwonende kinderen geeft € 18.000,-- uit aan thuishulp.  

De basisaftrek      = € 12.000,-- + € 1.500,-- per inwonend kind.                 

Maximale aftrek         :  € 16.500,-- (€ 12.000,-- + € 4.500,--).

Echter, het maximale bedrag dat mag worden afgetrokken is € 15.000,--

Uiteindelijk komt dit uit op een belastingvermindering van 50% over € 15.000,--   = €  7.500,--

Neemt u een au-pair in dienst dan gelden er weer andere voorwaarden en beperkingen.

De persoon die u deze huishoudelijke diensten aanbiedt, mag geen lid van het huishouden zijn.

Aftrekposten/verminderingen voor de Franse  inkomstenbelasting (réduction d’impôt)                                       

Deze aftrekposten worden in mindering gebracht op de belasting berekend volgens de progressieve schaal. Is het bedrag van de aftrek hoger dan de verschuldigde belasting dan vindt er hierbij geen restitutie plaats, maar wordt de belasting maximaal verminderd tot € 0,--

In tegenstelling dus, met de hiervoor besproken crédit d’impôt, waarbij u wel recht heeft op een teruggave van de Franse belastingdienst (=remboursement par la Direction Générale des Finances Publiques)

Aftrekposten over inkomen 2021                                                                                                            

•  Bijdragen/premies betaald aan de Franse sociale zekerheid zijn over het algemeen aftrekbaar van het bruto inkomen van de werknemer.

•  Verplichte pensioenpremies en een gedeelte van de CSG heffingen zijn aftrekbaar van het belastbaar arbeidsinkomen, binnen bepaalde grenzen.

•  Werknemers, die verplicht zijn sociale verzekeringspremies te betalen in het land van herkomst, kunnen deze premies over het algemeen aftrekken voor de Franse inkomstenbelasting.

• Er geldt een algemene vermindering van 10% voor arbeidsgerelateerde kosten en/of zakelijke inkomsten (régime réel) tot een aximum van € 12.829,--.  Als alternatief, en binnen bepaalde grenzen, is het mogelijk om te kiezen voor het aftrekken van de de werkelijke beroepskosten, inclusief de kosten van woon-werkverkeer, maaltijden, gereedschappen en werkkleding etc. Hiervan moet u wel facturen behouden en desgevraagd kunnen overleggen.

Deze vermindering wordt berekend na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen. De minimale vermindering is € 448,--

•  Als uw pensioen in Frankrijk wordt belast geldt er een algemene korting van 10%, met een minimum van € 400,-- en een limitet van € 3.912 (2021 inkomen). Dit bedrag geldt per belastingplichtige, maar de limiet  geldt per fiscaal huishouden. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatiecijfers.  

  Hypotheekrente aftrek is in 2011 afgeschaft, maar degene die voor die tijd nog profiteerden van de hypotheekrente-aftrek hebben hier nog recht  op. Voor nieuwe gevallen dus niet meer.

•   Als een persoon ouder dan 75 jaar inwonend is.  Voorwaarde is dat het inkomen van de inwonende ouder/familielid niet hoger is dan € 9.998,--

•  Verliezen uit ongemeubileerde verhuur van woningen (tot € 10.700,--);

•  Verliezen uit zakelijke of professionele activiteiten;

•  Kosten van energiebesparende maatregelen in en rond uw huis.

•  Alimentatiebetalingen aan een ex-echtgenoot, in contanten of in natura, kunnen binnen de eerste 12 maanden na de scheiding worden afgetrokken tot 25 % van de alimentatie. Hierbij geldt een maximum bedrag van € 30.500 x 25 % = € 7.625,--

•  Stortingen/premies voor levensverzekeringen (assurance vie)

Aftrek voor 65 plussers

Bij een totaal netto inkomen per huishouden van minder dan :

€ 15.340 is de aftrek

€ 2.446,--

tussen € 15.340 en minder dan € 24.690 is de aftrek

€ 1.224,--

 

Bij een netto inkomen van meer dan € 24.690

geen aftrek 

 

 

Deze toeslagen worden verdubbeld voor een echtpaar ouder dan 65 jaar.

Aftrek voor personen met een handicap

Dezelfde aftrek is van toepassing voor personen met een handicap van tenminste 40%, ongeacht de leeftijd, hoewel de leeftijd- en invaliditeitsuitkeringen niet cumulatief zijn.

Aftrek thuiszorg/langdurige zorg in zorgcentrum

Maakt u kosten voor langdurige zorg of bent u opgenomen in een zorgcentrum dan heeft u recht op een fiscale aftrek van 25% van de gemaakte kosten.

Deze kosten zijn aan een maximum gebonden. Er geldt een maximum van

€ 10.000,-- Hiervan kan 25% als fiscale kosten worden afgetrokken.

Dus € 2.500,--

Op de website van Caisse d’Allocations Familiales (afgekort La Caf) ziet u welke aftrekposten en tegemoetkomingen er mogelijk zijn en hoe u deze kunt aanvragen.

http://www.caf.fr/

•        Réductions voor schoolgaande kinderen

Voor schoolgaande kinderen gelden de volgende réductions:

Les frais de scolarité:    

         €   61,--       voor middelbare school

         € 153,--       voor lycée

         € 183,--       per kind op hoger onderwijs

•        Aftrek i.v.m. financieel afhankelijke kinderen (pension alimentaire)

Ouders kunnen financiële steun verlenen aan volwassen kinderen, die nog financieel afhankelijk zijn (bijvoorbeeld studenten). Deze bedragen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze financiële steun wordt pension alimentaire genoemd en kan in geld of in natura worden gegeven.

Het bedrag dat maximaal aftrekbaar is, is afhankelijk van de omstandigheden van uw kind.

Deze pension alimentaire geldt voor kinderen (tot 2 jaar) die nog bij u inwonen of voor kinderen (tot 25 jaar) die uitwonend zijn en nog studeren.

U kunt er ook voor kiezen u kinderen toe te voegen aan uw fiscale huishouden. U heeft dan recht op belastingaftrek  ongeacht het kind bij u inwoont, ongeacht zijn/haar leeftijd, activiteit, burgerlijke staat of woonplaats, ook buiten Frankrijk.

De hoogte van de maximale aftrek is afhankelijk van de omstandigheden van uw kind. De cijfers zijn voor het inkomen van 2020, belast in 2021.

Voor een alleenstaand kind mag de aftrek niet hoger zijn dan € 5.959 per jaar per kind per jaar.

Heeft u een kind en bent u alleenstaand, gescheiden of weduwnaar, dan loopt de maximale aftrek op tot € 11.918,--.

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is de max-imale aftrek € 11.918,-- maar alleen als ze niet door beide ouders worden ondersteund.

Als het kind niet inwonend is, dan kan de belastingdienst om bewijzen vragen van uw financiële steun aan uw kind(eren).

Is het kind inwonend, dan moet u alleen betalingsbewijzen van financiële ondersteuning aan u kind kunnen overleggen als het een bedrag van € 3.542,-- overschrijdt.

Voor de fiscale aftrekbaarheid van de financiële steun aan uw kind, maakt het niet uit of het kind in Frankrijk woont of in het buitenland, mits u maar kunt aantonen dat u het kind financieel ondersteunt.

De financiële steun aan uw kind is alleen aftrekbaar als het kind uw financiële steun (hard) nodig heeft. De financiële steun aan uw kind mag niet gegeven worden met als doel een extra fiscale aftrekpost te creëren en er zodoende zelf (fiscaal) beter van te worden.

Aanvaardbaar voor de fiscus is het volgende:

Als het inkomen van uw kind niet hoger is dan het Franse minimumloon (ca. € 1.521,-- per maand bruto) dan wordt een financiële bijdrage van de ouders door de fiscus aanvaard.

In het geval uw kind zelf een gezin moet onderhouden kan er binnen redelijke properties een hoger bedrag door de fiscus worden geaccepteerd.

Bedenk wel dat een kind, die pension alimentaire ontvangt, dit ook moet opgeven voor de Franse inkomstenbelasting (als het kind in Frankrijk fiscaal ingezetene is).

Pension alimentaire geldt ook als u uw ouders ondersteunt, die ouder zijn dan 75 jaar en in een verzorgingshuis wonen.  Als er een ouder bij u inwoont en ouder is dan 75 jaar heeft u ook recht op belastingvermindering onder de voorwaarde dat het inkomen van uw ouder niet hoger is dan € 10.838,--

     Aftrek hypotheekrente

    Aftrek hypotheekrente eigen woning is in Frankrijk in 2011 afgeschaft. Alleen huiseigenaren die al hypotheekrente-aftrek        vóór 2011 genoten  hebben deze aftrek behouden. Onderstaande informatie geldt dan ook alleen voor deze groep. 
    Het bedrag van de vrijstelling is beperkt tot € 1.500,-- per persoon  in het eerste jaar en € 750,-- voor de resterende 4            jaren. Deze bedragen worden verdubbeld als tenminste één van hypotheekschuldenaren  een geregistreerd                          gehandicapte is.

    Hypotheekrente is wel aftrekbaar als u als ingezetene van Frankrijk  huurinkomsten geniet. De hypotheekrente wordt in        dat geval beschouwd als een kostenpost die aftrekbaar is van de huurinkomsten. Voor Franse onderdanen en expats met      een geldige verblijfstatus in Frankrijk wordt er dus belasting geheven over de huuropbrengsten minus de betaalde                  hypotheekrente.

    Niet-ingezetenen van Frankrijk, die huurinkomsten genieten uit een (tweede) woning kunnen de hypotheekrente niet              aftrekken. Niet-ingezetenen betalen 25% over de bruto huuropbrengsten.

Donaties aan goede doelen

75 % van de donaties kan worden afgetrokken tot een maximaal bedrag van € 479 per jaar. Als het om een hogere donatie gaat, dan kunnen deze in de komende jaren verrekend en afgetrokken worden.

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/decote-impot-revenu

Aftrek in verband met alimentatiebetalingen

Betalingen aan een ex-echtgenoot, in contanten of natura, binnen de eerste twaalf maanden na de echtscheiding biedt de mogelijkheid tot een aftrek van   25% tot een maximum bedrag van € 30.500,-- De maximale belastingaftrek komt hierbij uit op 7.625,--.

     Studenten en stagiaires                                                                                                                                                                                          

Recentelijk is vastgesteld, dat inkomsten uit stages in een professionele om-geving niet belast worden tot een bedrag van € 18.760,--  het plafond dat geldt voor het inkomen 2021 (€ 18.473 in 2020), Dit bedrag komt overeen met het bruto jaarminimumloon (Smic annuel brut)

Boven deze grens (ook geldend voor leerlingen) hoeft alleen het bedrag boven het minimum te worden aangegeven.

Bron:  https://www.toutsurmesfinances.com/impots/declaration-2014-etudiants-stages-quels-impots-a-payer

__________________________________________________________

Belastingkortingen (La décote de l’impôt sur le revenu)

Voor de inkomstenbelasting 2021 wordt het bedrag van de korting verkregen door 45,25% van het bedrag van de  bruto verschuldigde belasting af te trek-ken.

Dit resulteert in een:

■       Forfaitair bedrag van € 779,-- voor een individuele belastingplichtige (une imposition individuelle)

■       Forfaitair  bedrag van    € 1.289 voor een gezamenlijke aangifte (une imposition commune)

Bron : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/decote-impot-revenu

 

 

 

Via de Franse belastingsite kunt u uw belastbare inkomen, verschuldigde

belasting of uitkering/creditering laten uitrekenen,

 

www.impotsurlerevenu.org

 

Op deze website vindt u ook het laatste belastingnieuws

 

 

 

Meer weten over  (ver)koop, (ver)huur, (verbouw), nalatenschappen en emigreren naar Frankrijk ?

Lees onze informatie-handboeken over Frankrijk

 

►  Overzicht Frankrijk handboeken     

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel