De noodzaak van een levenstestament

Het belang van een levenstestament

Vanwege verschillende oorzaken kunt u wilsonbekwaam raken, alzheimer, een ongeluk waardoor u (al of niet tijdelijk) in coma  raakt.

Volgens het World Alzheimer Report 2010 zal het aantal dementerende Nederlanders binnen 4 decennia verdubbelen tot 1 miljoen personen. Deze enorme toename van het aantal dementerenden is grotendeels toe te rekenen aan de vergrijzing.

In zo’n situatie is het van belang een levenstestament of een notariële volmacht te hebben opgesteld, zowel voor zaken in Nederland als in het buitenland (binnen Europa).

Wees daarom het risico (nu u nog wils- en handelingsbewaam bent) voor en zorg dat ú in ieder geval de regie in handen houdt. Het kan hierbij gaan om financiële zaken maar ook om zaken als verzorging en verpleging.

Stel uw woning moet worden verkocht, waarvan u de eigenaar bent dan kan dat niet zomaar. Uw handtekening is daarvoor vereist.  Ook kunnen uw  bankrekeningen in sommige gevallen worden geblokkeerd. Als uw partner een hypotheek wenst op te nemen terwijl u mede-eigenaar bent van het betreffende onderpand, dan kan dit niet zonder uw toestemming.

Ook in het geval u erfgenaam bent in een nalatenschap, maar vanwege omstandigheden zelf niet kunt tekenen zal de nalatenschap niet afgewikkeld kunnen worden.  En zo zijn er nog veel van dit soort schrijnende voorbeelden op te noemen.

Misverstand

Vele gehuwden gaan er overigens ten onrechte vanuit dat als ze zelf niet meer kunnen ondertekenen, hun echtgeno(o)t(e) wettelijk bevoegd zijn om te ondertekenen. Een misverstand met soms grote gevolgen.  Ongeacht u  gehuwd, samenwoont of alleenstaand bent, in alle gevallen gaat de bevoegdheid om te mogen ondertekenen niet zonder meer over op de partner. Hier moet een rechter aan te pas komen middels een  zogenoemde ‘bewindvoering’ of ‘curatele’.

Een huis in het buitenland

Samen met uw partner verwezenlijkt u uw droom: U koopt een huis in het buitenland. Meestal wordt er in zo’n roes niet stil gestaan bij het geval één van de twee wilsonbewaam wordt. Dan wordt de verkoop van uw huis in het buitenland een zeer moeizaam proces.

Als een wilsonbekwaam persoon onder bewindstelling wordt gesteld dan geeft een kantonrechter toestemming om financiële zaken van een onder bewindgestelde te laten beheren door een ander, de bewindvoerder genoemd. Deze bewindvoerder moet zich jaarlijks bij de kantonrechter verantwoorden over de zaken waarover hij in het betreffende jaar het beheer voerde.

De bewindvoerder dient jaarlijks een administratie aan de kantonrechter te overleggen, waarin alle uitgaven worden verantwoord.

Bewindvoering Ondercuratelestelling

Een ondercuratele stelling gaat een stap verder dan een “gewone” bewindvoering.  Degene die onder curatele wordt gesteld verliest zijn handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat diegene niet zonder toestemming van zijn curator rechtshandelingen mag verrichten.

Ondercuratelestelling wordt veelal aangevraagd indien een persoon in het geheel niet meer in staat is om zelf zijn zaken, zowel financieel als medisch, te behartigen.

Een ondercuratelestelling moet bij de rechter worden aangevraagd en ook in dit geval zal er jaarlijks een administratie aan de kantonrechter overlegd moeten worden.

Velen ervaren een onderbewindstelling of een ondercuratelestelling dan wel het afleggen van verantwoording aan de kantonrechter als zeer belastend en bezwarend.

Notariële volmacht

Deze belasting/bezwaring kan voorkomen worden door een notariële volmacht. U bepaalt daarbij in eerste instantie zelf door wie u zich laat vertegenwoordigen. U wijst dus zelf een vertrouwenspersoon aan.  Veelal zal er door uw familie een beschermingsmaatregel via de rechter worden aangevraagd.

Als u geestelijk niet meer in staat bent om mee te denken over uw vertegenwoordiging, heeft u daarin geen zeggenschap. Ook bepaalt u zelf op welke handelingen de volmacht betrekking heeft. Bijvoorbeeld alleen financiële zaken of ook medische zaken.

Bij een beschermingsmaatregel wijst de wet de gebieden aan waarop u wordt vertegenwoordigd en geeft de rechter er verder invulling aan. U bepaalt zelf of de volmacht direct ingaat, of pas op het moment dat u niet meer in staat bent om zelf uw belangen te behartigen.

Voordeel van zo’n notariële volmacht is dat de gevolmachtigde zich niet hoeft te verantwoorden bij de kantonrechter.

U kunt een notariële volmacht laten opmaken bij een notaris.

De meeste beschouwen de  aanvraag van een beschermingsmaatregel via de rechtbank als  confronterend, omdat een rechter in dat geval moet beoordelen of de maatregel terecht wordt aangevraagd. Het is wel van het grootste belang dat u bij het opstellen van een notariële volmacht u de gevolmachtigde voor 100% vertrouwd, want van een notariële volmacht kan misbruik worden gemaakt.

Het levenstestament

Sinds kort kunt u ook een levenstestament laten opmaken. Dit is een speciale notariële akte waarin u op het moment dat u nog wilsbekwaam bent, kunt laten vastleggen hoe uw leven er uit moet zien op het moment dat u misschien dement wordt en niet meer zelf kunt handelen en beslissen. Zaken die u in zo’n levenstestament kunt laten vastleggen zijn:

  • schenkingen (bedrag en aan wie)
  • naar welk verpleeghuis u wilt
  • wie uw bankzaken mag regelen
  • aan wie uw (buitenlandse) woning en andere bezittingen verkocht mag worden
  • overige juridische, financiële, fiscale en praktische zaken.

Z’n levenstestament is rechtsgeldig in de meeste EU-landen. Overleg met uw notaris of dat ook voor het land geldt, waar uw bezittingen heeft.

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel