Voorkom vermogensrendementsheffing door koop buitenlandse vakantiewoning

april 2017

Voorkom de hogere Nederlandse vermogensrendementsheffing vanaf 2017 door aankoop van een vakantiewoning in het buitenland

Belasting over uw inkomsten uit vermogen vanaf 2017 (box 3) verandert

U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen. De belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een (forfaitair) percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

Informatie-handboeken internationaal vastgoed

(juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten)

http://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/c-2702948/landenpublicaties/

 

 

Berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen

Tot en met 2016 wordt een voordeel van 4% over uw grondslag sparen en beleggen belast. Over dit voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. Per saldo betaalt u dus 1,2% belasting over uw grondslag sparen en beleggen.

Forfaitaire rendement tot 1 januari 2017

In box 3 wordt uw inkomen uit sparen en beleggen belast. Dit is eigenlijk een verkapte vermogensbelasting. Uw vermogen wordt namelijk geacht inkomen op te leveren en wordt om die reden in de belastingheffing betrokken. Hierbij wordt echter niet gekeken naar het daadwerkelijk rendement dat uw vermogen oplevert. Uw rendement wordt namelijk afgeleid uit de omvang van uw vermogen. Ieder vermogensbestanddeel wordt in de heffing betrokken door uit te gaan van een opbrengst van 4%. Vervolgens worden deze (forfaitair bepaalde) inkomsten belast tegen 30%.

Per saldo leidt dit tot een belastingheffing van 1,2% over de waarde van uw bezittingen verminderd met uw schulden.

Wijziging vanaf 2017

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen. Met ingang van 2017  worden er 3 schijven ingevoerd.

In de tabel hieronder ziet u hoe de grondslag sparen en beleggen vanaf 2017 wordt berekend.

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017

Schijf

Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen

Percentage

1,63 %

Percentage

5,5 %

 

 

 

 

1

Tot en met 75.000

67 %

33 %

2

Van 75.001 t/m 975.000

21 %

79 %

3

Vanaf 975.001

0 %

100 %

 

De belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is.

Bij iedere volgende schijf wordt er dus een hoger percentage toegepast over uw voordeel uit sparen en beleggen.

Over dit voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is. U berekent ieder uw eigen voordeel en de belasting die over dat voordeel wordt betaald.

Voorbeeld:  alleenstaande met € 125.000 spaargeld

U bent alleenstaand en hebt € 125.000 spaargeld. U hebt geen schulden. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 125.000 - € 25.000 heffingsvrij vermogen = € 100.000. Uw voordeel wordt berekend aan de hand van de schijven in box 3. Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017, valt € 75.000 in de 1e schijf en € 25.000 in de 2e schijf.

Schijven in box 3

Totaal bedrag in schijf

Verdeling bedrag in schijf

Percentage

Voordeel

1

75.000

67% x € 75.000 = € 50.250

1,63% x € 50.250

€    819

1

75.000

33% x € 75.000 = € 24.750

5,5% x € 24.750

€ 1.361

2

25.000

21% x € 25.000 = € 5.250

1,63% x € 5.250

€      85

2

25.000

79% x € 25.000 = € 19.750

5,5% x € 19.750

€ 1.086

Totaal voordeel box 3

 

 

 

€ 3.351

 

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo:

Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%. 
Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,5%. 
Uw voordeel is dus 5,5% x € 24.750 = € 1.361.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.180 (€ 819 + € 1.361).

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo:

Voor 21% x € 25.000 = € 5.250 geldt het percentage van 1,63%. 
Uw voordeel is dus 1,63% x € 5.250 = € 85.

Voor 79% x € 25.000 = € 19.750 geldt het percentage van 5,5%. 
Uw voordeel is dus 5,5% x € 19.750 = € 1.086.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 85 + € 1.086 = € 1.171.

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo:

Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.180 (1e schijf) + € 1.171 (2e schijf)

= € 3.351. 
 

U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 1.005.

Bron: Belastingdienst (september 2016)

Belastingheffing over uw vakantiehuis vanaf 2017

Heeft u vermogen in box 3 dan betaalt u jaarlijks 1,2% inkomstenbelasting over de waarde van uw bezittingen verminderd met eventuele schulden. Per 1 januari 2017 zal de belastingheffing in box 3 dus wijzigen en fiscaal nadeliger uitpakken voor mensen met hogere vermogens.

Om te ontsnappen aan deze vermogensrendementsheffing, kunt u overwegen te investeren in een vakantiewoning in het buitenland. Over uw buitenlandse woning betaalt u namelijk geen belasting in Nederland.

Forfaitaire rendement vanaf 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 wijzigt de vermogensrendementsheffing van box 3. Dit zal invloed hebben op de belastingheffing over uw vermogen in box 3. Het forfaitaire rendement zal dan gebaseerd worden op de gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen (vermogensmix) in combinatie met een in het verleden in de markt gerealiseerd rendement op deze componenten. Tevens wordt het vermogen verdeeld over drie schijven. De gedachte hierachter is dat u meer voordeel heeft over uw vermogen als het vermogen groter is. Daarom wordt bij iedere volgende vermogensschijf een hoger percentage gebruikt om het (fictieve) voordeel te berekenen. Het tarief blijft 30% en het heffingvrije vermogen gaat omhoog naar € 25.000 per persoon.

U bent alleenstaand en heeft een spaarsaldo van € 1.500.000. Daarnaast heeft u een vakantiewoning in Nederland zonder financiering. De WOZ-waarde 2016 bedraagt € 500.000. De berekening van de belastingheffing gaat als volgt:

Rendementsgrondslag             : € 2.000.000
Heffingvrij vermogen                : €      25 000 -/-

 

Grondslag box 3                      

1e schijf: €      75.000 x 2,9%  (fictief rendement)           =        €        2.175
2e schijf: €    900.000 x 4,7%  (fictief rendement)           =        €      42.300
3e schijf: € 1.000.000 x 5,5%  (fictief rendement)           =        €      55.000 +

 

Forfaitair rendement                              €      99.475

Belastingheffing (30% x € 99.475)        €       29.842

Vergelijking oude / nieuwe regeling

Stel u heeft een vermogen van € 1.000.000,--

In de oude regeling betaalt u over     € 978.670,00  een heffing van  €  11.744,04

In de nieuwe regeling betaalt u over  € 975.000,00 een heffing van   € 13.207,50

Per saldo gaat  u er in dit voorbeeld  € 1463,46 op achteruit.

 

Verplaatsing heffing naar een ander land

Zoals uit  bovenstaande voorbeelden blijkt, neemt na 1 januari 2017 de gemiddelde belasting druk op uw vermogen toe. Wilt u ontsnappen aan deze jaarlijkse vermogensrendementsheffing, dan is een kijkje over de grens zeker de moeite waard. U kunt bijvoorbeeld overwegen te investeren in een vakantiewoning in het buitenland. Over de buitenlandse vakantiewoning betaalt u namelijk geen belasting in Nederland, maar in het land waar de woning staat.

Bovendien kunt u optimaal gebruik maken van het gunstig fiscaal klimaat van het desbetreffende land. Wilt u een vakantiewoning louter voor eigen gebruik, dan zijn Frankrijk en Duitsland mooie opties. In deze landen is het eigen gebruik namelijk geheel onbelast. Schaft u de woning aan als pure investering dan is België interessant, aangezien de huurinkomsten (bijna) onbelast zijn. Zoekt u het wat exotischer dan kunt u uw vakantiewoning op Curaçao onbelast aanhouden door deze te structureren via een voor Nederland fiscaal transparante stichting.

De wijziging in box 3 zal voor de buitenlandse vakantiewoning dus nauwelijks gevolgen hebben. In grensoverschrijdende situaties is de belastingheffing over onroerend goed namelijk altijd toegewezen aan het land waar het is gelegen. Wel dient u de woning op te nemen in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. In dezelfde aangifte vraagt u dan voorkoming van dubbele belasting. Dit kan tot iets meer heffing leiden dan nu het geval is, maar is nog altijd voordeliger dan een tweede woning in Nederland.

Aangifte tweede huis in het buitenland

Ondanks deze bepaling, is het van belang dat u uw tweede huis in het buitenland toch opgeeft in de Nederlandse belastingaangifte. U heeft in dat geval namelijk recht op een vrijstelling. Om gebruik te maken van deze vrijstelling, moet u ‘aan buitenlandse belasting onderworpen box-3 vermogen’ aanvinken en hier de waarde en schuld van de tweede woning in het buitenland aangeven. De Belastingdienst brengt deze waarde dan bij de aangifte vervolgens weer in mindering op de te betalen belasting.

Waarde 2e woning

Hebt u een 2e woning in Nederland? Vermeld dan de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Die staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van uw gemeente.

Is het een 2e woning buiten Nederland? Vermeld dan de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte.

Een 2e woning is niet:

■  de eigen woning die uw hoofdverblijf is in het jaar van aangifte. Ook niet de 'tijdelijke' eigen woning.  Deze geeft u aan bij 'Eigen woning' in box 1.

  een woning die u verhuurt. Hier bedoelen we ook de voormalige eigen woning die u tijdelijk  verhuurt in afwachting van verkoop. Geef deze woningen aan bij overige onroerende zaken in box 3.

Vrijstellingsvoorbeeld  (nog volgens oude stelsel)

Stel, u bezit een tweede woning in Italië met een waarde van € 400.000,-. U verhuurt de woning niet en hoeft in Italië geen inkomstenbelasting te betalen. Voor de aankoop hebt u destijds € 100.000,- geleend, de rest betaalde u uit uw spaargeld. Later hebt u nog een tweede hypotheek op uw eigen woning in Nederland genomen van € 50.000,- om hiermee een verbouwing van uw Italiaanse vakantiewoning te betalen. In uw aangifte vermeldt u de waarde van € 400.000,- bij de bezittingen en in totaal € 150.000,- bij de schulden. Over het saldo van € 250.000,- bent u in beginsel 1,2% ofwel € 3.000,- aan box 3-heffing verschuldigd. Door in uw aangifte de juiste hokjes aan te kruisen wordt deze € 3.000,- weer van de te betalen inkomstenbelasting afgetrokken.

 

 

Bron en voor meer informatie:

https://esj.nl/actueel/ontmoet-esj-op-de-second-home-beurs-in-utrecht

Harjit Singh
harjit.singh@esj.nl
M: 088 0320 784

Maurice De Clercq

maurice@esj.nl
M: 0651291547

Juridische en fiscale informatie over vestigen en aankoop van onroerend goed in het buitenland leest u in de serie handboeken: Wonen en kopen in...

http://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/c-2702948/landenpublicaties/

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel