Belastingherziening op Curaçao. Wat is er veranderd ?

augustus 2015

Per 1 januari 2015 zijn er op Curaçao een groot aantal fiscale wijzigingen doorgevoerd.

Zo zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting en winstbelasting verlaagd, maar daar tegenover staat dat een aantal aftrekposten zijn afgeschaft of beperkt, waaronder de onderhoudskosten van de eigen woning en de afschrijving op bedrijfspanden. Bovendien is er een bronheffing op rente ingevoerd.

Tarief inkomstenbelasting

Het tarief van de inkomstenbelasting wordt in 2 jaar verlaagd. Het huidige schijventarief loopt van 12% tot 49%.

In 2015 loopt het schijventarief van 10,75% tot 48,25% en in 2016 volgt een verdere verlaging naar schijven van 9,75% tot 46,5%.

Winstbelasting - Investeringsaftrek

De winstbelasting wordt eveneens verlaagd, van de huidige 27,5% naar 25% in 2015 en 22% in 2016.

Voor investeringen geldt met ingang van 2015 een eenmalige investeringsaftrek van 10% (25% voor monumentenpanden). Tot en met 2014 gold hiervoor een aftrek van 2 x 8% (2 x 12% voor investeringen in nieuwe panden of verbetering van bestaande panden).

Vervroegde afschrijving

De mogelijkheid om tot ten hoogste 1/3 van de aanschafprijs van een bedrijfsmiddel vervroegd af te schrijven komt met ingang van 2016 te vervallen.

Afschrijving tot 50% OZB-waarde

Met ingang van 2016 zal op onroerende zaken niet verder kunnen worden afgeschreven dan tot op 50% van de waarde waarvoor elk object belast wordt in de Onroerendezaakbelasting (OZB) per 1 januari van het betreffende jaar.

Voor de bepaling van de waarde moet zowel de grondwaarde als de waarde van de opstal worden genomen.

Doelvermogen

Tot eind 2014 was het uitsluitend voor een Stichting Particulier Fonds (SPF) of trust mogelijk om de status te verkrijgen van doelvermogen. Een doelvermogen is op verzoek onderworpen aan een tarief van 10% in plaats van het algemene tarief van, toen, 27,5%.

Vanaf 1 januari 2015 is de status van doelvermogen ook mogelijk voor een naamloze (NV) of besloten (BV) vennootschap. Om hiervoor in aanmerking te komen moet wel worden voldaan aan voorwaarden die ook voor de vrijgestelde vennootschap gelden, zoals onder meer ten aanzien van de directie, het bijhouden van een aandelenregister van uiteindelijk gerechtigden en de statutaire- en feitelijke werkzaamheden.

Anders dan de vrijgestelde vennootschap is het voor een doelvermogen geen belemmering als meer dan 5% van de inkomsten worden genoten uit dividend van onbelaste beleggingslichamen.

Inkomstenbelasting privé personen - Eigen woning

Tot eind 2014 waren de uitgaven voor onderhoud aan de eigen woning nog  aftrekbaar tot een bedrag van NAf 3.000.

Met ingang van 2015 zijn deze kosten niet meer aftrekbaar. Vanaf 2016 vervalt ook de aftrek van de premie voor brand- en ongevallenverzekering.

De aftrek van hypotheekrente en rente op persoonlijke leningen blijft bestaan.

Het wegvallen van deze aftrekposten kan tot gevolg hebben dat sommige huiseigenaren per saldo weinig voordeel genieten van de belastingverlaging.

Ziektekosten

De premie voor de ziektekostenverzekering blijft, samen met andere ziektekosten, aftrekbaar rekening houdend met een drempel van 5% van het inkomen.

Met ingang van 2015 is de premie voor de Basisverzekering ziektekosten (BVZ) echter niet langer aftrekbaar.

Echter, een specifieke categorie ziektekostenpremies zijn van aftrek uitgesloten.

Deze aftrekbeperking is vooral nadelig voor personen die verzekerd zijn voor de BVZ maar niet in loondienst zijn, of die naast inkomsten uit loondienst neveninkomsten, bijvoorbeeld vermogensinkomsten, genieten en een inkomen hebben van minder dan NAf 150.000.

Over deze (neven)inkomsten is men in het vervolg 13,6% BVZ-premie verschuldigd  en kunnen niet meer in aftrek worden gebracht als buitengewone last. Deze aanpassing kan oplopen tot een nadeel van bijna NAf 10.000 bij een inkomen van NAf 150.000. Dit nadeel weegt niet op tegen het voordeel van de tariefsverlaging.

Rente en aflossing studieleningen

Met ingang van 2015 is het mogelijk om niet alleen de rente maar ook de aflossing van studieleningen in mindering te brengen op het inkomen. Hiervoor komt een nieuwe aparte aftrek tot een bedrag van NAf 10.000 per jaar.

Het doel van deze nieuwe aftrek is het aantrekkelijker maken voor afgestudeerden om terug te keren naar Curaçao. De aftrek geldt per persoon voor een periode van maximaal 10 jaar.

Daarnaast kunnen werkgevers vanaf 2015 een onbelaste vergoeding geven tot een bedrag van NAf 10.000 per jaar gedurende een periode van maximaal 10 jaar. Hierbij worden jaren waarin een eerdere werkgever dergelijke vergoedingen heeft gedaan meegerekend.

Bijzonder tarief lokale bankrente

De rente op rekeningen en deposito's bij lokale banken werd tot en met 2014 belast tegen een tarief van 6,5%. Daarnaast moesten ook nog premies volksverzekeringen (AOV/AWW, AVBZ) worden betaald. Voor iemand onder de 65 jaar kon dit oplopen tot 24,5%. Voor wie ook nog premieplichtig was voor de BVZ kon de totale heffing over de bankrente oplopen tot circa 37%.

Met ingang van 2015 is het belastingtarief op lokale bankrente verhoogd naar 8,5%, maar daartegenover staat een vrijstelling voor de premieheffing.

Dit betekent een belangrijk tariefsvoordeel. 

Bijzonder tarief vermogensinkomsten

Met ingang van 2015 geldt een bijzonder tarief van 19,5% voor vermogens-inkomsten. Tot en met 2014 gold dit tarief alleen voor inkomsten uit zogeheten aanmerkelijk belang (AB), maar met ingang van 2015 geldt dit tarief voor alle  vermogensinkomsten behalve inkomsten uit de verhuur van onroerend goed.

In tegenstelling tot de heffing op bankrente zijn op deze vermogensinkomsten naast de inkomstenbelasting nog wel premies volksverzekeringen verschuldigd en indien van toepassing ook nog premies BVZ.

De invoering van dit bijzonder tarief kan worden gezien als een belangrijke lastenverlichting, omdat tot en met 2014 over deze inkomsten (met uitzondering van AB-inkomsten) het progressief tarief van ten hoogste 49% van toepassing was.

In dit de nieuwe situatie is dus effectief sprake van een tariefsverlaging die kan oplopen tot 29%.

Bronheffing op rente

Met ingang van 2015 is er nieuwe bronheffing op rente-inkomsten van kracht. Deze heffing wordt door lokale banken ingehouden op rente die wordt uitbetaald aan inwoners van Curaçao.

Het tarief is 8,5% en is gelijk aan het tarief in de inkomstenbelasting op deze inkomsten.

De bronheffing wordt niet ingehouden op rentebetalingen aan buitenlandse rekeninghouders (= lees niet-inwoners Curaçao) en aan lokaal gevestigde vennootschappen en andere rechtspersonen.

De bronheffing die op Curaçao wordt geheven is vergelijkbaar met de spaartegoedenheffing waar de lokale banken nu al toe verplicht zijn op grond van de spaartegoedenverdragen die Curaçao heeft afgesloten met de EU-landen

De overheid heeft voor deze bronheffing gekozen in plaats van een verplichting voor lokale banken om gegevens over rentebetalingen aan de belastingdienst door te geven (de zogeheten renterenseignering).

De lokale banken zijn verplicht de ingehouden rente per kalenderkwartaal op aangifte af te dragen. De inhouding en afdracht vinden voor het eerst plaats met ingang van 1 juli 2015 over de periode 1 januari tot en met 30 juni. –

Belastingkorting buitenlanders

Verhuurinkomsten niet-inwoners Curaçao worden belast

Met ingang van 2015 geldt voor niet-inwoners van Curaçao dat verhuurinkomsten worden belast.  Deze maatregel heeft tot gevolg dat een niet-inwoner van Curaçao, die op Curaçao zijn woning verhuurt op Curaçao inkomstenbelasting moet betalen over zijn huuropbrengsten. De vrijstelling tot de eerste Naf 18.000 is met ingang van 2015 dus komen te vervallen.

Echter, op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) geldt dit in 2015 nog niet voor inwoners van één van de andere landen van het Koninkrijk. Zij behouden voorlopig het recht op deze belastingkorting. Op het moment dat de  nieuwe Belastingregeling met Nederland (BNC) inwerking treedt (naar verwachting in 2016) zal de belastingkorting ook voor inwoners van Nederland worden afgeschaft.

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel