Betaling sociale zekerheidspremies door zelfstandigen in Spanje

Inschrijving als zelfstandig ondernemer bij  de   Segurid Social (= Spaanse sociale zekerheid)     en afdracht sociale verzekeringspremies.

Inleiding

Iedere zelfstandige ondernemer is verplicht zich in te schrij­ven bij de Spaanse Sociale Zekerheid als trabajador autonomo . In de Spaanse sociale zekerheid is er een speciale regeling voor zelfstandigen te weten: Regimen Especial Trabajadores Autonomos (= RETA) (= zelfstan­dig ondernemer) en/of als ven-noot/bestuurder van een  vennootschap.

Hierbij gaat er dus om, dat u als zelfstandige in Spanje premieplichtig bent voor de Spaanse sociale zekerheid. U dient zich daarom in te schrijven voor het “Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)

Dit is een speciaal register voor zelfstandige ondernemers (autonomos). Hiertoe dient u zich in te schrijven bij de Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ofwel het Sociale Zekerheidskantoor.

Na inschrijving bij de belastingdienst via de Alta Censal, heeft u 30 dagen de tijd, om u in te schrijven bij de Spaanse sociale zekerheidsdiensten middels formulier TA0521. Hierbij moet u ook het eerder ingevulde formulier 036 of 037, uw NIE nummer en ID/Paspoort kunnen overleggen.

Na ontvangst van de belastingpapieren van de Hacienda heeft u 30 dagen de tijd om zich te melden bij de Spaanse sociale zekerheid (la Tesorería General de la Seguridad Social) teneinde het ingevulde formulier TA 0521 te overleggen.

Regimen Especial Trabajadores Autonomos (= RETA)

Per maand bent u als zelfstandige ca. € 294,-- premie (2022) verschul­digd aan het Spaan­se ziekenfonds, bijzonder regime voor de Spaanse zelfstandige (= Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ongeacht de hoogte van Uw winst/omzet. Dit systeem klinkt mooi voor ondernemers met hoge omzetten en winsten, maar voor starters en ondernemers met een kleine winst, is dit een aanzienlijke kostenpost.

Laat deze betaling automatisch via uw bank lopen. Overschrijdt u de betalingstermijn dan kan men u boetes opleggen.  In Spanje bent u illegaal bezig als u niet staat ingeschreven in het Sociale Zekerheidstelsel en geen sociale verzekeringspremies afdraagt.

Aanvraag sociale verzekeringskaart middels de volgende formu­lieren:

-        Invullen en inleveren van formulier TA-1*) in tweevoud

-        Inschrijving bij een huisarts

-        Invullen en inleveren van aanvraagformulier voor de begun­stigden, in tweevoud en eventueel het bewijs van

          samenwonen van de begunstigden met de hoofdverzekerde

-        Bij sommige kantoren voor de sociale zekerheid moet u een vragenlijst, in tweevoud invullen.

*)       Modelo TA.1 - Solicitud de afiliación a la seguridad social, asignación de número de seguridad social y variación de datos (= inschrijf- of wijzi-gingsformulier voor de Spaanse sociale zekerheid)

Bij het kantoor van de sociale zekerheid (= Tesorería General de la Seguridad) dient u zich als zelfstandig ondernemer te laten inschrijven voor de Spaan­se sociale zekerheid. Hiertoe dient u de volgende papieren mee te nemen:

-        Fotokopie van het paspoort en het NIE-nummer

-        Kopie registratiebewijs van de IAE.

-        Het in tweevoud invullen en inleveren

Formulier voor registratie bij de "Incapacidad Transitoria"; dit formulier is ook verkrijgbaar bij het kantoor van "Tesore­ría General de la Seguridad".

Bovendien moet u de volgende kopieën van documenten overleggen:

■     Kopie van de aanmelding bij de Hacienda

■       Kopie van uw ID-kaart

■       Kopie van de aansluiting bij de Spaanse sociale zekerheid  (la tarjeta de afiliación a la Seguridad Social)

Inschrijving bij Medisch centrum (Centro de salud)

Nadat u zich heeft ingeschreven bij de Seguridad Social, kunt u met dat inschijvingsbewijs naar het plaatselijke gezondheidscentrum (Centro Salud) om een pasje aan te vragen. Dit pasje (Tarjeta Sanitaria) geeft u recht op publieke medische zorg. Dan hebben we ook nog een Europees pasje (Tarjeta Sanitaria Europea) dat u kunt gebruiken voor als u buiten Spanje geholpen dient te worden. 

Wilt u via de publieke zorg een huisarts bezoeken dan dient u naar het Centro de Salud bij u in de buurt te gaan. Voor een bezoek aan een specialist via de publieke zorg dient u altijd een doorverwijzing te krijgen van de huisarts van Centro de Salud.

Sommige ondernemers denken deze RETA te omzeilen door de oprichting van een vennootschap (SL). Echter een SL kan niet alleen bestaan uit werknemers. Er dient tenminste één directeur (Administrador) te worden aangesteld (meestal de eigenaar van het bedrijf) die dan ook verplicht is een vaste bijdrage te betalen aan de Spaanse sociale zekerheid.

Vanaf 2015 komt de werknemersbijdrage zelfs bovenop de standaard- autonomo bijdrage. Het opzetten van een one-man-company is daarom geen optie om sociale zekerheidsbijdrage te besparen.

Maandelijkse afdracht sociale verzekeringspremies voor zelfstandigen

Heeft u plannen zich in Spanje te vestigen om daar een zaak te beginnen, dan moet u rekening houden met de maandelijkse afdracht sociale zekerheids-premies aan de Segurid Social.

Sinds 1 januari 2022 draagt een zelfstandige (autonómo)  per maand € 294,-- af aan de Seguridad Social.  En daar komen eventueel nog (lokale) belastingen, vergunningen, huur en overige kosten bij.

Op het moment dat u zich als zelfstandige (autonómo) laat registreren bij de Seguridad Social dient u de “base de cotización” te selecteren, of te wel het theoretische salaris, dat u verwacht te gaan gaat verdienen.

De bedragen worden jaarlijks aangepast.

Per 1 januari 2022 gelden de volgende bedragen:

■ Minimaal            :  €    960,60

■ Maximaal            : € 4.139,40

Uiteindelijk bepaalt de hoogte van dit gekozen bedrag de hoogte van de maandelijkse “cotización de autónomos” ofwel de maandelijks te betalen premie, maar ook de hoogte van uw pensioen op latere leeftijd.

Dus :

Hoe lager het geselecteerde theoretische salaris, des te lager de maandelijkse kosten maar ook des te lager  de (pensioen)uitkeringen op latere leeftijd.

Tarieven autonómo 2022

■ Bij een theoretisch salaris (premie-inkomen/base de cotización)     : 

   (Base Mínima euros/mes)    :        €     960,--    Afdracht € 294,-- p/maand

■ Bij een theoretisch salaris     (premie-inkomen/base de cotización) : 

   (Base Máxima euros/mes)    :        € 4.139,40   Afdracht € 1.266 p/ maand

De meeste startende zelfstandigen kiezen voor het laagste maandelijkse bedrag om de starterskosten zo laag mogelijk te houden.

Zelfstandigen ouder dan 48 jaar

Voor zelfstandigen die per 01/01/2022 48 jaar of ouder zijn, ligt het premie-inkomen (la base de cotización) tussen € 1.035,90 en € 2.113,20 per maand.

In het geval de langstlevende echtgenoot van de eigenaar van de onderneming, die als gevolg van diens overlijden de onderneming heeft moeten overnemen en zich op 45 jarige leeftijd of ouder voor dit bijzondere zelfstandigenregime heeft moeten inschrijven, zal de keuze van de premie-grondslag liggen tussen de bedragen € 960,60 en € 2.113,20  per maand liggen.

Wat krijgt u als zelfstandige voor de afdracht van deze sociale premies ?

■ Ziekenzorg zoals elke werknemer in Spanje

■ Uitkering in geval van ziekte

■ Opbouw van een pensioenuitkering

Vrouwelijke ondernemers kunnen er voor kiezen om 0,1% meer te betalen om zodoende een zwangerschapsuitkering te ontvangen op het moment dat zij zwanger worden.

Bron:

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537

Tarifa Plana (verlaagd tarief) voor startende ondernemers

Voor startende ondernemers bestaat er een verlaagd tarief, de zogenaamde  “tarifa plana”  voor een bepaald periode. Dit tarief gold eerst voor jongeren jonger dan 30 jaar, maar is daarna ingevoerd voor alle leeftijdsgroepen die een onderneming starten.

Schema verlaagd tarief Tarifa Plana

■       Eerste 12 maanden  : cuota van € 60,--

         (korting van 80 % over  la cuota base).

■       Van 13e tot 18 e maand : cuota van € 143,10

         (korting van 50% over la cuota base).

■       Van 19e tot en met 24e maand :  cuota van  € 200,30

         (korting van 30 % over la cuota base)

■       Van 25 t/m 36e maand  : cuota van € 200,30

         (korting van 30%) voor voor nieuwe zelfstandigen onder de 30 jaar en zelfstandigen onder de 35 jaar

Startende ondernemers in gemeenten met minder dan 5.000 inwoners

Sinds 1 augustus 2018 kunnen startende zelfstandigen, die zich in een ge-meente vestigen met minder dan 5.000 inwoners gebruik maken van een verlengde periode van de Tarifa Plana.

In dat geval kunnen zelfstandigen gedurende 24 maanden genieten van het verlaagde tarief van € 60,-- per maand.

Na deze 2 jaar profiteren startende ondernemers in het 3e jaar nog van een korting van 30%. Dit geldt alleen voor zelfstandigen onder de 30 jaar en zelfstandigen onder de 35 jaar. De afdracht is in dit geval € 200,30 per maand.

Vrijstelling van RETA                                                                                   

Ondernemers/zelfstandigen die onregelmatig een zelfstandige beroepsacti-viteit verrichten zijn vrijgesteld van de RETA. Bijvoorbeeld een academicus in loondienst die (apart) wordt betaald voor een lezing buiten de universiteit.

Meer informatie over ondernemen in Spanje, leest u in het handboek:

Starten van een zaak in Spanje

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-27524800/spanje/starten-van-een-zaak-in-spanje/#description

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel