Spaanse vermogensbelasting 2022

Per 1 januari 2008 werd de Spaanse vermogensbelasting afgeschaft (met uitzondering van Guipuzcoa een Baskische provincie).

Vanwege de economische crisis in Spanje werd de vermogensbelasting Impuesto sobre el patrimonio  in 2011 “tijdelijk” weer ingevoerd.

In principe zou de herinvoering van de vermogensbelasting alleen gelden voor de jaren 2011, 2012. Maar de tijdelijke invoering lijkt een permanent karakter te krijgen.

De vermogensbelasting wordt geheven over het wereldwijde vermogen van een belastingplichtige die in Spanje fiscaal resident is.

De inning en administratie van de Spaanse vermogensbelasting valt onder de verantwoordelijkheid van de autonome regio’s in Spanje.

De regio’s mogen binnen bepaalde bandbreedtes hun eigen tarieven en vrij-stellingen vaststellen.

De belastbare basis is het vermogen op 31 december van elk jaar. 

Vanaf welk vermogen is men in Spanje vermogensbelasting verschuldigd ?

Er geldt een belastingvrije voet van € 700.000,-- per belastingplichtige (als de Spaanse fiscus u als koppel beschouwd dan geldt er een vrijstelling van 1.400.000 per koppel)

Plus een vrijstelling voor residenten voor de eerste woning (vivienda habitual)  van € 300.000,--

Echtgenoten worden separaat belast. Indien zij in gemeenschap van goederen zijn getrouwd wordt het vermogen in het algemeen op 50/50 basis toegewezen aan de echtgenoten.  

Landelijke tarieven vermogensbelasting 2022 *)

Belastbaar vermogen

Boven de  landelijke vrijstelling van € 700.000

Tarief

Begin schaal in euro

Over de eerste      167.129

0,2 %

                   0

    167.129   –        334.253

0,3 %

               334,26

    334.253   –        668.500

0,5 %

               836,00

    668.500   –     1.337.000

0,9 %

            2.507

 1.337.000   –     2.674.000

1,3 %

           8.523

 2.674.000   –     5.347.998

1,7 %

        25.904

 5.347.998   –   10.695.996

2,1 %

        71.362

Boven               10.695.996

3,5 %

      183.670

*) deelstaten kunnen afwijkende tarieven en vrijgestelde bedragen hanteren

Belangrijkste verschillen in de autonome regio’s:

Net als in de inkomstenbelasting is er in de vermogensbelasting sprake van regionale verschillen in de belastingtarieven en vrijstellingen.

Andalusië

heeft alle belastingtarieven verhoogd, met een     

toptarief van 3,03%.

Madrid

heeft een vrijstelling van 100% 

Balearen

heeft alle belastingtarieven aanzienlijk verhoogd met een toptarief van 3,45%.

 

Cataluña

heeft de algemene vrijstelling verlaagd tot € 500.000     

en de belastingtarieven met kleine bedragen        

verhoogd, met een toptarief van 2,75%.

 

Murcia

heeft de belastingtarieven met kleine bedragen    

verhoogd; het hoogste tarief is 3,00%

 

Valencia

 

heeft de vrijstelling verlaagd tot € 500.000 en alle belastingtarieven met ongeveer 25%  verhoogd

 

 

De landelijke tarieven zijn op niet-residenten van toepassing !

 

Een getrouwd koppel dat in Spanje resident is, heeft een gezamenlijke vrijstelling  € 2.000.000  (ervan uitgaande dat de eigen woning gezamenlijk eigendom is en er geprofiteerd kan worden van 2 x € 700.000 en 2 x € 300.000 (eigen woning) vrijstelling.

 

Belastingvrije voet voor niet-residenten in Spanje

Voor niet-residenten geldt ook een belastingvrije voet van  € 700.000,-- echter geen vrijstelling voor hun onroerend goed in Spanje (want als niet-resident heeft u geen eigen woning in Spanje, maar een tweede huis of vakantiehuis).

Peildatum

Bij de berekening van het vermogen gaat men uit van de netto-vermogens-waarde op 31 december.

Wie wordt waarover belast ?

■       Natuurlijke personen en rechtspersonen die resident zijn in Spanje worden belast over hun totale

         wereldwijde vermogen  (obligación personal). 

■       Zogenaamde "Vaste inrichtingen” van zowel particulieren als bedrijven in Spanje.

■       Een niet-resident is de vermogensbelasting dus enkel verschuldigd op het vermogen dat  hij in

         Spanje “aanhoudt” (obligación real).

Voor niet-residenten geldt de vrijstelling van € 300.000,-- voor de eigen woning niet, omdat zij immers geen resident zijn in Spanje en in Spanje alleen een tweede huis kunnen bezitten.

Een niet-resident is dus belastingplichtig over Spaanse situsgoederen (vastgoed, banktegoeden, aandelen). Alleen de in Spanje gevestigde schulden mogen in mindering worden gebracht ter bepaling van het belastbaar vermogen.

Wat wordt tot vermogen gerekend ?

Wat dient een fiscaal resident in Spanje aan te geven ?

De belasting wordt geheven op al uw goederen die in uw bezit zijn op 31 december van elk jaar:

■       Onroerend goed (behoudens uw eigen woning tot € 300.000 vrijgesteld)

■       Professionele activiteiten

■       Verzekeringen en tijdelijke inkomstenbronnen

■       Spaar- en beleggingstegoeden

■       Juwelen, antiek, kunst, bontjassen

■       Roerende goederen (boten, vliegtuigen, luxe auto’s)

■       Royalties, intellectuele eigendommen

■       Contractuele opties en de rest van economische rechten/deelnemingen

■       Aandelen/obligaties/etc. die in het buitenland aangehouden worden

■       Onroerend goed in het buitenland.

 

 Bij de bepaling van de waarde van het onroerend goed wordt uitgegaan van de hoogste waarde van   onderstaande waardes:

  • Kadastrale waarde Valor Catastral
  • Belastingwaarde die wordt gehanteerd voor overige belastingaangiftes
  • De prijs die in de koop-overeenkomst staat vermeld.

 

 De hoogste waarde van bovengenoemde waardes wordt dus gebruikt als waarde voor de vermogensbelasting.

 

 

Welk bezittingen, deelnemingen, aanspraken zijn vrijgesteld van vermogensbelasting ?

■       Huishoudelijke bezittingen, inboedel (behoudens juwelen, bontjassen, motorvoertuigen,

         boten, kunst, antiek)

■       Bezittingen van een klein bedrijf die toebehoren aan een directeur/ eigenaar

■       Pensioenrechten

■       Intellectueel eigendom, copyrights die eigendom zijn van de auteur/ ontwerper

■       Familie bedrijven, die voldoen aan bepaalde voorwaarden (aandelen in onroerendgoed-

         beleggingsmaatschappijen zijn niet vrijgesteld, tenzij er commerciële activiteiten verricht worden.

■       Bedrijfsmiddelen zijn onder voorwaarden vrijgesteld. Voorwaarde is dat het inkomen van de belastingplichtige

         voor 50% bestaat uit inkomen uit onderneming, de bedrijfsactiviteit voor eigen rekening moet worden

         verricht en er sprake is van een regelmatige en continue basis.

■       Bezit en ontwikkeling van onroerend goed is vrijgesteld van vermogensbelasting als deze activiteiten

         gekwalificeerd worden als een commerciële activiteit.

■       Aandelenbelang in een bedrijf (handelsonderneming), waarvan de belastingplichtige minimaal 5% van de

         aandelen bezit (of minimaal 20% inclusief de aandelen die toebehoren aan echtgeno(t)e of andere

         familieleden). U in het bedrijf een managementfunctie bekleedt en minimaal 50% van uw totale netto-inkomen

         geniet uit het betreffende bedrijf.

Netto Vermogen

Tot slot moet nog vermeld worden dat deze belasting wordt berekend op het netto-vermogen van de belastingplichtige, wat inhoudt dat bestaande schul-den in mindering kunnen worden gebracht.

Bij de berekening van het belastbaar vermogen mogen leningen en hypo-theken worden afgetrokken, zodat alleen het netto-vermogen belastbaar is.

Maximaal tarief vermogensbelasting – en inkomstenbelasting

Uw cumulatief belastingtarief (vermogens- en inkomstenbelasting) mag in Spanje de 60% niet overschrijden.

Een voorbeeldje ter verduidelijking

Stel dat u een “eigen woning” bezit met een waarde van € 400.000,-- en dat uw andere bezittingen, die aan deze belasting worden onderworpen, eveneens € 400.000,--  bedragen.  Ondanks het feit dat uw eigen woning het grensbedrag van € 300.000,--  met € 100.000,-- overschrijdt, blijft u  vrijgesteld van deze vermogensbelasting vermits de optelsom (€ 100.000 + € 400.000) onder het grensbedrag van € 700.000,-- blijft.

Blijft nog de vraag wie aan deze vermogensbelasting is onderworpen en over welk vermogen.  Zoals zo vaak inzake fiscaliteit is ook hier het feit of u al dan niet fiscaal resident bent in Spanje van cruciaal belang.  Als resident is men (deze)  belasting  immers verschuldigd  op zijn “wereldwijd vermogen” (obligacíon personal). 

Een niet-resident daarentegen kan deze belasting enkel verschuldigd zijn op het vermogen dat  hij in Spanje “aanhoudt” (obligacíon real).

Naast de eigen woning tot € 300.000 heeft de wetgever nog een aantal andere zaken van deze belasting uitgesloten waaronder huisraad, bepaalde pensioenplannen.

Nieuwe Spaanse wet; informatieve aangifte van buitenlandse bezittingen.

Informatieplicht buitenlands vermogen

Indien u in Spanje fiscaal resident bent, dan bent u sinds 2013 verplicht om een informatieve aangifte te doen van uw bezittingen en tegoeden buiten Spanje.

Wanneer moet u aangifte doen ?

U dient een informatieve aangifte te doen indien u in één of meerdere cate-gorieën meer dan € 50.000,-- aan vermogen bezit of hierover zeggenschap heeft buiten Spanje.

Categorie

Bank

Onroerend goed

Rechten

Voorbeelden

Rekeningen, deposito’s (zelf en tekenbevoegd)

Bezit rechten op o/g (bijvoorbeeld vruchtgebruik)

Aandelen

Fondsen

(pensioen/lijfrente verzekeringen)

Aangifte

bij een totaal saldo hoger dan € 50.000,--

Bij een totale koopprijs hoger dan

€ 50.000,--

Bij een economische waarde hoger dan € 50.000,--

 

Peildatum:

De hoogste waarde telt: 

Als de hoogste waarde is gemeten op 31 december, dan geeft u die waarde op, maar als de hoogste (gemiddelde) waarde  is gemeten in het laatste kwartaal, dan geeft u die waarde op.

Wanneer hoeft u geen aangifte te doen?

■       Als u meer dan € 50.000 bezit in het buitenland, maar in geen enkele categorie (bank,

         onroerend goed, rechten) meer dan € 50.000 bezit.

■       Als er t.o.v. de vorige aangife geen categorie is met een variatie groter dan €  20.000,--

■       Als u onder de (Beckham) expatregeling valt, waardoor u als niet-resident in Spanje

         wordt gekwalificeerd.

Wanneer dient u wel aangifte te doen ?

■       U heeft eerder aangifte gedaan, maar er heeft in (minimaal) één categorie een waardewijziging

         plaatsgevonden  t.o.v. de vorige aangifte van meer dan € 20.000,--

■       Uw eigen deel minder is dan € 50.000, maar de totale waarde meer is dan € 50.000,--

Voorbeeld:

Bij een gezamenlijk bezit van een bankrekening met een totaal saldo van € 80.000, waarbij uw aandeel minder is dan € 50.000,-- moet u toch aangifte doen.

■       U bent gevolmachtigd of geautoriseerd, u bezit een vruchtgebruik of u kunt op een andere wijze beschikken

          over buitenlandse bezittingen (als begunsitgde of vertegenwoordiger)

Voorbeeld:

U heeft een volmacht over een bankrekening van uw ouders buiten Spanje met een saldo van € 40.000,-- en u heeft zelf een rekening met een saldo van € 30.000,-- dan is het totaal meer dan € 50.000,-- en dient u aangifte te doen.

■       U bezit onroerend goed buiten Spanje, waarvan de koopprijs meer bedraagt dan € 50.000,--

         (ook als de koopprijs/hypotheekwaarde minder is dan € 50.000,--)

■       Als u in het afgelopen jaar bezit buiten Spanje heeft verkocht, een bank-rekening heeft opgeheven

         of een volmacht is geannuleerd, dan dient u deze waarde boven de € 50.000,-- toch nog aan te geven.

■       Als u een belang bezit in een onderneming, die bezittingen heeft buiten Spanje dan dient u over deze

         bezittingen aangifte te doen.

Let wel, deze aangifte is informatief. Hierover hoeft geen belasting te worden betaald in Spanje. De Spaanse belastingdienst kan deze informatie wel gebruiken om de correctheid van uw andere aangiftes te controleren.

Welke formulier ?

Voor deze aangifte gebruikt u modelo 720.

Wanneer dient er aangifte gedaan te worden ?

Aangifte kunt u doen tijdens de eerste drie maanden (voor 31 maart)  van elk kalenderjaar in het jaar dat volgt op uw residentschap in Spanje of wanneer u voor de eerste keer de bovengenoemde minima overschrijdt.

Vervolg aangiftes moet u doen wanneer uw buitenlandse bezittingen / tegoeden met meer dan  € 20.000 wijzigen. In dat geval moet u een nieuwe aangifte doen.

Deze aangifte kunt u alleen online doen. Het is niet eenvoudig om de berekening en de waardering van uw bezittingen buiten Spanje te bepalen. Professionele fiscale hulp is daarom bijna onmisbaar.

Sancties

Doet u geen aangifte, terwijl dat wel had gemoeten, dan kan de Spaanse fiscus u een boete opleggen van minimaal € 10.000 per niet aangegeven categorie.

Bovendien kan de Spaanse fiscus boetes opleggen van € 5.000,-- per onderdeel binnen 1 categorie. Heeft u bijvoorbeeld meerdere bankrekeningen buiten Spanje dan kan de boete dus behoorlijk oplopen.                                                    

Indien de Spaanse fiscus niet opgegeven bezittingen achterhaalt en betrokkene kan de herkomst hiervan niet verantwoorden dan zal de Spaanse fiscus dit bij uw inkomen optellen. Deze inkomsten zullen vervolgens worden belast. Bovendien zal er een boete van 150% worden opgelegd.

Uitspraak Europese Hof van Justitie 27 januari 2022: 

aangifte buitenlandse bezittingen in Spanje in strijd met het EU-recht

Net voor het verschijnen van deze nieuwsbrief kwam er een uitspraak van het Europese Hof van Justitie binnen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie  heeft een uitspraak gedaan waarin wordt geoordeeld dat een Spaanse wet die Spaanse belastingplichtigen verplicht hun buitenlandse activa of rechten aan te geven en te rapporteren, in strijd is met het EU-recht. Het Hof oordeelde dat de beperkingen op het vrije verkeer van kapitaal die door die Spaanse wetgeving worden opgelegd, onevenredig zijn.

Overweegt u ook vestiging en/of aankoop van onroerend goed in Spanje  en wilt u meer weten over de belastingen in Spanje ?

Lees er alles over het handboek Wonen en kopen in Spanje

Compleet herziene editie 2022

Al ruim 20 jaar de belangrijkste informatiebron voor Nederlanders en Belgen die direct of indirect te maken krijgen met onroerend goed in Spanje en/of zich in Spanje willen vestigen.

Alles wat u wilt én moet weten  

Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen !

Bekijk complete inhoudsopgave en bestel het handboek (ISBN : 978-94-92895-29-5)

Aantal pagina`s: 380 pagina`s

► https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-71046606/spanje/wonen-en-kopen-in-spanje-2022-2023/#description

Boeken zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol.com

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel