Italiaanse subsidies bij woningrenovaties

1. INLEIDING

De bouwwerkzaamheden voor herstel van het onroerend (erf-)goed genieten belangrijke fiscale voordelen en subsidies, zowel voor zelfstandige woningen als gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen.

Belangrijk om in ogenschouw te nemen is het volgende; er zijn twee manieren om gebruik te maken van financiele voordelen. 

Enerzijds kan dit met een fiscaal voordeel door middel van aftrek op de inkomstenbelasting. Dit geldt alleen voor residenten, dus degene die daadwerkelijk in Italie (gaan) wonen en aangifte inkomstenbelasting doen in Italie. Deze aftrek geldt dus niet voor mensen die een tweede woning in Italië hebben, in Nederland wonen en in Nederland aangifte inkomsten-belasting doen).

Daarnaast bestaat echter de mogelijkheid voor niet-residenten, zijnde buitenlandse eigenaren van Italiaans vastgoed, gebruik te maken van subsidieregelingen middels korting op de bouwprijs of een constructie via de bank.

Een en ander hangt af van welke subsidie gebruik wordt gemaakt en of wordt voldaan aan de daaraan gekoppelde voorwaarden. Hieronder volgt een opsomming van de Bonus-regelingen die van toepassing kunnen zijn bij het verbouwen of verbeteren van een woning/woongebouw en wordt in hoofdzaak de regeling toegelicht. 

2. Aankoop 1e woning (acquisto prima casa)

Wanneer u de woning aanschaft als "eerste woning", dus u wordt resident, kunt u onder bepaalde voorwaarden minder belasting betalen bij de aankoop van een huis.

Als u koopt van een particulier (of van een bedrijf dat vrijgesteld is van BTW) moet u een registratiebelasting van 2%, in plaats van 9% in het geval van een 2e woning, betalen over de kadastrale waarde van het onroerend goed, terwijl de hypotheek en de kadastrale belasting elk worden betaald tegen het vaste tarief van 50 euro.

Om in aanmerking te komen voor de "eerste woning"-vrijstelling mag de koper geen ander onroerend goed bezitten in Italie dat met dezelfde vrijstelling is aangekocht of, indien hij dit wel bezit, moet hij dit verkopen binnen twaalf maanden na de nieuwe ondersteunde aankoop. Bovendien moet het huis staan in de gemeente waar de koper woont of binnen 18 maanden na de aankoop verhuist.

Tot de woningen die in aanmerking komen voor het voordeel behoren woningen die behoren tot de volgende kadastrale categorieën:

 

A/2 (burgerwoningen)

A/3 (goedkope huisvesting)

A/4 (gemeentehuisvesting)

A/5 (arbeidsklasse huisvesting)

A/6 (plattelandswoningen)

A/7 (huizen in kleine huizen)

A/11 (typische plaatselijke woningen)..

Anderzijds is de vrijstelling niet toegestaan voor de aankoop van een huis dat behoort tot de kadastrale categorieën A/1 (landhuizen), A/8 (villa's) en A/9 (kastelen en paleizen van grote historische en artistieke waarde).

 

3. Minder-validen

Er zijn een aantal belastingvoordelen beschikbaar voor mensen met een handicap en hun gezinnen.

Het gaat onder meer om de aankoop van voertuigen, de aftrek van uitgaven voor verzorgers of voor de verwijdering van bouwkundige barrières, uitkeringen voor blinden en doven, en de aankoop van technische en computerhulpmiddelen.

4. voorzieningen voor drinkwater (Bonus acqua potabile)

Om het waterverbruik te rationaliseren en het verbruik van plastic verpakkingen te verminderen, wordt een belastingkrediet van 50% van de tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 gedane uitgaven overwogen voor de aankoop en installatie ten behoeve van;

- filterinstallaties

- mineralisatie-installaties

- koeling en/of toevoeging van voor levensmiddelen geschikt kooldioxide gericht op verbetering van de kwaliteit van het door het net aangevoerde water voor menselijke consumptie.

Het maximumbedrag van de uitgaven voor de berekening van de subsidie wordt vastgesteld op

- 1.000 euro voor elk onroerend goed, voor natuurlijke personen

- 5.000 euro voor elk onroerend goed dat wordt gebruikt voor commerciële of institutionele activiteiten, voor bedrijven, kunsten en vrije beroepen en niet-commerciële entiteiten.

De informatie over de interventies zal elektronisch aan Enea worden doorgegeven.

5. gevelwijzigingen (Bonus Facciate)

Het voordeel bestaat uit een belastingaftrek, te gebruiken door residenten, te verdelen in 10 constante jaarlijkse schijven, gelijk aan 90% van de uitgaven die in 2020 en 2021 worden gedaan voor ingrepen die gericht zijn op het herstel of de restauratie van de buitengevel van bestaande gebouwen die zich in bepaalde gebieden bevinden (zie hieronder), met inbegrip van ingrepen die uitsluitend betrekking hebben op het reinigen of schilderen van de buitenkant.

Alleen ingrepen aan de ondoorzichtige structuren van de voorgevel, aan balkons of aan ornamenten en friezen komen in aanmerking.

Het gaat met name om de zones A en B die worden genoemd in artikel 2 van Besluit nr. 1444/1968 van de Minister van Openbare Werken:

de eerste zone (zone A) omvat de delen van het grondgebied die worden aangemerkt door stedelijke agglomeraties met een historisch, artistiek of ecologisch bijzonder waardevol karakter of door gedeelten van dergelijke agglomeraties, met inbegrip van de omliggende gebieden die op grond van hun kenmerken kunnen worden beschouwd als integrerend deel van die agglomeraties.

de tweede zone (zone B) daarentegen omvat de overige delen van het grondgebied die bebouwd zijn, ook al is het maar gedeeltelijk, en beschouwt als zodanig de zones waar de oppervlakte van de bestaande gebouwen niet minder bedraagt dan 12,5% van de oppervlakte van de zone en waar de bevolkingsdichtheid groter is dan 1,5 mc/m2

Overdracht van tegoed en mogelijkheid tot bijdrage in de vorm van een korting;

Krachtens artikel 121 van wetsdecreet nr. 34 van 2020 (het zogenoemde "Decreto Rilancio") kunnen natuurlijke personen die uitgaven doen voor het herstel of de restauratie van de gevel van gebouwen, in plaats van het rechtstreekse gebruik van de verschuldigde aftrek, kiezen uit;

1. Een korting op het verschuldigde bedrag, tot een maximum gelijk aan het verschuldigde bedrag, voorgeschoten door de aannemer of andere leveranciers.

2. Een vergoeding door de bank van een deel van de aan de aannemer of leveranciers betaalde kosten.

6. inrichtingsbonus (Bonus Mobili) 

Een aftrek van 50% van de personenbelasting (IRPEF) is mogelijk voor de aankoop van meubilair en grote huishoudelijke apparaten van klasse niet lager dan A+ (A of hoger voor ovens en was-droogmachines), bestemd voor de inrichting van een woning die wordt gerenoveerd. De aftrek is ook beschikbaar voor aankopen die in 2021 worden gedaan, maar kan alleen worden aangevraagd door degenen die een bouwrenovatie uitvoeren die op of na 1 januari 2020 is begonnen.

De aftrek wordt onder de rechthebbenden verdeeld in tien gelijke jaarlijkse termijnen en wordt berekend over een totaalbedrag van ten hoogste 10.000 euro. Voor 2021 wordt het uitgavenplafond voor de berekening van de aftrek opgetrokken tot 16.000 euro.

Om voor de aftrek in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat de aanvangsdatum van de werkzaamheden ligt vóór de datum waarop de uitgaven voor de aankoop van meubelen en grote huishoudelijke apparaten zijn gedaan. De begindatum kan worden bewezen door de administratieve vergunningen of mededelingen die door de bouwvoorschriften zijn vereist, door de voorafgaande mededeling aan de ASL (met vermelding van de begindatum van de werkzaamheden), indien deze verplicht is, of, voor werkzaamheden waarvoor geen mededelingen of vergunningen zijn vereist, door een verklaring (artikel 47 van presidentieel besluit nr. 445/2000), zoals voorgeschreven door de bepaling van de directeur van de belastingdienst van 2 november 2011.

Belastingplichtigen die renovatiewerkzaamheden uitvoeren aan meer dan één vastgoedeenheid, zullen meer dan eens aanspraak kunnen maken op het voordeel. Het maximumbedrag van de uitgaven moet namelijk betrekking hebben op elke wooneenheid die wordt gerenoveerd.

7. waterbesparing (Bonus Risparmio Idrico)

Om waterbesparing aan te moedigen, wordt een premie van 1.000 euro toegekend aan in Italië woonachtige particulieren die op bestaande gebouwen, delen van bestaande gebouwen of afzonderlijke gebouwunits vervangen;

- keramisch sanitair met nieuwe lage-spoel armaturen;

- kranen en fittingen, douchekoppen en douchezuilen met nieuwe apparaten met beperkte watertoevoer.

De vrijstelling wordt verleend voor kosten gemaakt voor de levering en installatie van keramisch sanitair met een maximaal afvoervolume van 6 liter of minder en de bijbehorende afvoersystemen, met inbegrip van het bijbehorende loodgieters- en metselwerk en de ontmanteling en verwijdering van bestaande systemen.

- de levering en installatie van kranen en mengkranen voor badkamers en keukens, met inbegrip van waterbegrenzers met een debiet van 6 liter of minder per minuut, en douchekoppen en douchezuilen met een debiet van 9 liter of minder per minuut, met inbegrip van alle daarmee verband houdende loodgieters- en metselwerkzaamheden en de ontmanteling en buitengebruikstelling van bestaande systemen.

De bonus kan tot 31 december 2021 worden gebruikt.

Hoe vraagt u de bonus aan?

De procedures voor het verkrijgen van de bonus zullen worden vastgesteld bij een besluit van de minister van Milieubeheer en de bescherming van land en zee, dat binnen 60 dagen na de inwerkingtreding van de begrotingswet 2021 moet worden uitgevaardigd.

8. Groene bonus (Bonus Verde) 

De groene bonus bestaat uit een IRPEF-aftrek van 36% op de uitgaven voor de volgende werken;

- de aanleg van particuliere buitenruimten van bestaande gebouwen, onroerende goederen, aanhorigheden of omheiningen, irrigatiesystemen en de aanleg van putten.

- aanleg van groene daken en daktuinen.

Ontwerp- en onderhoudskosten zijn eveneens subsidiabel indien zij verband houden met de uitvoering van deze interventies.

De aftrek is verdeeld in tien gelijke jaarlijkse termijnen en wordt berekend op een maximumbedrag van 5.000 euro per wooneenheid. De maximale aftrek bedraagt dus 1.800 euro (36% van 5.000 euro) per eigendom.

De betaling van de uitgaven moet worden verricht via rekeningen die hun traceerbaarheid mogelijk maken (bijvoorbeeld bank- of postgiro).

Belastingplichtigen die eigenaar zijn van het onroerend goed waarop de interventies worden uitgevoerd en die de desbetreffende uitgaven hebben gedaan, hebben recht op het voordeel.

Uitgaven voor ingrepen in de gemeenschappelijke buitenruimten van flatgebouwen komen eveneens in aanmerking voor de belastingvermindering, tot een maximaal totaalbedrag van 5.000 euro per wooneenheid.

In dit geval heeft de individuele eigenaar van een deel van het woongebouw recht op aftrek tot de limiet van het aan hem toe te rekenen aandeel, mits dit aandeel daadwerkelijk aan de eigenaar van het woongebouw is betaald binnen de termijn voor indiening van de belastingaangifte.

De aftrek is echter niet van toepassing voor kosten gemaakt voor het gewone periodieke onderhoud van bestaande tuinen dat geen verband houdt met een vernieuwende of veranderende ingreep in de hierboven aangegeven termen.

9. aftrek voor de kosten van energetische verbetering (riqualificazione energetica) / Ecobonus

De mogelijkheid bestaat uit een aftrek van de IRPEF- of IRES-belasting en wordt toegekend wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd om het energie-efficiëntieniveau van bestaande gebouwen te verhogen. In het algemeen worden aftrekposten toegestaan voor:

1. de vermindering van de behoefte aan energie voor verwarming

2. de thermische verbetering van het gebouw (isolatie - vloeren - ramen, inclusief kozijnen)

3. installatie van zonnepanelen

4. de vervanging van winter airconditioningsystemen.

De aftrek is ook mogelijk voor:

- de aankoop en installatie van zonneschermen;

- de aankoop en installatie van airconditioningsystemen voor de winter die zijn uitgerust met warmtegeneratoren die worden aangedreven door brandbare biomassa;

- de aankoop, installatie en montage van multimedia-apparaten voor de afstandsbediening van verwarmings-, warmwaterproductie- of airconditioningsystemen in wooneenheden;

- de aankoop en installatie van micro-WKK's ter vervanging van bestaande systemen;

- de aankoop van condenserende warmeluchtgeneratoren

- de vervanging van airconditioningsystemen door hybride toestellen die bestaan uit een warmtepomp geïntegreerd in een condenserende boiler.

De aftrek, die in 10 gelijke jaarlijkse termijnen moet worden verdeeld, varieert naargelang de ingreep betrekking heeft op de individuele eigendomseenheid of op flatgebouwen en naargelang van het jaar waarin de interventie is uitgevoerd.

Een voorwaarde om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, is dat de ingrepen worden uitgevoerd op bouweenheden en op bestaande gebouwen (of delen van gebouwen), van welke kadastrale categorie ook, zelfs op het platteland, met inbegrip van die welke dienstig zijn voor de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

De vrijstelling kan worden aangevraagd voor uitgaven die tot 31 december 2021 zijn gedaan. Voor de meeste interventies bedraagt de aftrek 65%, voor andere 50%.

Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de aftrek 50% voor de volgende uitgaven:

- aankoop en installatie van kozijnen en ramen, inclusief en zonneschermen

- vervanging van airconditioningsystemen door systemen met condensatieketels met een rendement van ten minste klasse A (vanaf 2018 worden systemen met condensatieketels met een lager rendement dan klasse A van de aftrek uitgesloten). Indien zij daarentegen niet alleen tot klasse A behoren, maar ook zijn uitgerust met geavanceerde thermoregulatiesystemen, wordt een hogere aftrek van 65% toegestaan.

- aankoop en installatie van airconditioningsystemen voor de winter die zijn uitgerust met warmtegeneratoren die worden aangedreven door brandbare biomassa.

Overdracht van tegoed en mogelijkheid tot bijdrage in de vorm van een korting

Krachtens artikel 121 van wetsdecreet nr. 34 van 2020 (het zogenoemde "Decreto Rilancio") kunnen natuurlijke personen die uitgaven doen voor energetische verbeteringen van gebouwen, in plaats van het rechtstreekse gebruik van de verschuldigde aftrek, kiezen uit;

1. Een korting op het verschuldigde bedrag, tot een maximum gelijk aan het verschuldigde bedrag, voorgeschoten door de aannemer of andere leveranciers.

2. Een vergoeding door de bank van een deel van de aan de aannemer of leveranciers betaalde kosten.

Hoe verkrijgt u de aftrek?

Om de aftrek te kunnen aanvragen, moet u in het bezit zijn van de volgende documenten;

- een verklaring van een bevoegde technicus of een verklaring van de directeur van de werken, waaruit blijkt dat de uitgevoerde werken aan de technische voorschriften voldoen.

- het energieprestatiecertificaat (APE), dat tot doel heeft gegevens te verkrijgen over de energie-efficiëntie van het gebouw. Dit certificaat wordt opgesteld nadat de interventie is uitgevoerd. Het APE is niet vereist voor de volgende ingrepen

- voor de vervanging van ramen, inclusief kozijnen, in afzonderlijke gebouwunits en de installatie van zonnepanelen voor de productie van warm water

- voor de vervanging van airconditioningsystemen door systemen met condensatieketels en gelijktijdige aanpassing         van het distributiesysteem

Bovendien moet de betaling per bank- of postgiro geschieden (tenzij de ingreep in het kader van de bedrijfsactiviteit wordt uitgevoerd). Op het betalingsformulier voor bank- of postoverschrijvingen moeten de reden van de betaling, de fiscale code van de begunstigde van de aftrek, het BTW-nummer of de fiscale code van de persoon ten gunste van wie de overschrijving is verricht (onderneming of beroepsbeoefenaar die het werk heeft uitgevoerd), worden vermeld.

Ten slotte moeten binnen 90 dagen na de voltooiing van de werkzaamheden het informatieblad over de uitgevoerde werkzaamheden en de informatie in het energieprestatiecertificaat (APE) aan ENEA worden toegezonden.

Wie komt in aanmerking ?

De aftrek is mogelijk voor alle ingezetenen en niet-ingezetenen belastingplichtigen, zelfs indien zij een beroepsinkomen hebben, die eigenaar zijn van het betrokken onroerend goed.

De volgende personen komen voor de uitkering in aanmerking:

- natuurlijke personen

- belastingplichtigen met bedrijfsinkomsten (natuurlijke personen, partnerschappen, vennootschappen)

- beroepsverenigingen

- openbare en particuliere entiteiten die geen commerciële activiteiten verrichten.

Onder de natuurlijke personen komen ook in aanmerking de houders van een zakelijk recht op het onroerend goed, de mede-eigenaren, voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen van het woongebouw, de huurders, en degenen die het goed in bruikleen hebben.

Ook komen voor de aftrek in aanmerking, mits zij de kosten voor de uitvoering van de interventies dragen en deze niet worden uitgevoerd op onroerende goederen die dienstig zijn voor de bedrijfsactiviteit:

- de familieleden die deel uitmaken van hetzelfde huishouden als de eigenaar of de houder van het onroerend goed (echtgenoot, bloedverwanten tot in de derde graad en aanverwanten tot in de tweede graad), alsmede de leden van een samenlevingscontract

- de samenwonende partner, die geen eigenaar is van het onroerend goed of de houder van een leningsovereenkomst.

De aftrek is ook mogelijk voor de autonome instellingen voor sociale huisvesting, onder welke benaming ook, voor instellingen met dezelfde sociale doelstellingen als de voornoemde instellingen en voor woningbouwcoöperaties.

Voor welke interventies ?

In het ministerieel besluit van 19 februari 2007 (gewijzigd bij het besluit van 7 april 2008) is bepaald welke interventies in aanmerking komen voor belastingvermindering:

- energetische aanpassing van bestaande gebouwen met het oog op een besparing op de primaire energiebehoeften

- ingrepen in de bouwschil

- installatie van zonnepanelen

- vervanging van airconditioningsystemen.

- aankoop en installatie van zonneschermen

- aankoop en installatie van systemen voor klimaatregeling in de winter, uitgerust met warmtegeneratoren die worden aangedreven door brandbare biomassa

- aankoop, installatie en montage van multimedia-apparaten voor afstandsbediening van verwarmings-, warmwater- en airconditioningsystemen in wooneenheden

- aankoop en installatie van micro-WKK's ter vervanging van bestaande centrales

- vervanging van airconditioningsystemen in de winter door hybride systemen, bestaande uit een warmtepomp geïntegreerd met een condensatieketel

- aankoop en installatie van condenserende luchtverwarmers.

10. renovatie van gebouwen (bonus ristrutturazioni edilizie)

De belastingvermindering voor de renovatie van gebouwen is geregeld in artikel 16 bis van Presidentieel Decreet 917/86 en bestaat uit een aftrek van 36 % van het IRPEF van de gemaakte kosten, tot een totaalbedrag van niet meer dan 48.000 euro per eigendomseenheid.

Voor uitgaven die worden gedaan tussen 26 juni 2012 en 31 december 2021 wordt de aftrek echter verhoogd tot 50% en de maximale uitgavenlimiet bedraagt 96.000 euro.

De aftrek moet worden verdeeld in 10 gelijke jaarlijkse termijnen.

Er is ook een IRPEF-aftrek, tot een maximumbedrag van 96.000 euro, voor wie gerenoveerde woongebouwen koopt.

De aftrek is met name mogelijk in het geval van restauratie- en renovatiewerkzaamheden en renovatie van gebouwen, met betrekking tot gehele gebouwen, die worden uitgevoerd door bouw- of renovatiebedrijven en bouwcoöperaties, die het onroerend goed verkopen of overdragen binnen 18 maanden na de datum van voltooiing van de werkzaamheden.

Ongeacht de waarde van de verrichte werkzaamheden moet de koper of de verkrijger van het onroerend goed de aftrek in elk geval berekenen op een forfaitair bedrag, gelijk aan 25% van de verkoopprijs of de overdracht van het huis (inclusief BTW). Ook deze aftrek moet in 10 gelijke jaarlijkse termijnen worden verdeeld.

Overdracht van tegoed en mogelijkheid tot bijdrage in de vorm van een korting :

Krachtens artikel 121 van wetsdecreet nr. 34 van 2020 (het zogenoemde "Decreto Rilancio") kunnen natuurlijke personen die uitgaven doen voor renovatiewerkzaamheden aan gebouwen in 2020 en 2021, in plaats van het rechtstreekse gebruik van de verschuldigde aftrek, kiezen uit;

1. Een korting op het verschuldigde bedrag, tot een maximum gelijk aan het verschuldigde bedrag, voorgeschoten door de aannemer of andere leveranciers.

2. Een vergoeding door de bank van een deel van de aan de aannemer of leveranciers betaalde kosten.

10.1 Voorwaarden voor het aanvragen van de aftrek

De werken aan wooneenheden en gebouwen waarvoor de belastingvermindering beschikbaar is, zijn;

- die welke zijn opgesomd onder b), c) en d) van artikel 3 van presidentieel besluit 380/2001 (tekst van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende gebouwen). Het betreft met name buitengewone onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden en renovatie van gebouwen aan individuele wooneenheden van alle kadastrale categorieën, ook op het platteland, en aan de aanhorigheden

- die welke zijn vermeld onder a), b), c) en d) van artikel 3 van presidentieel besluit 380/2001 (gewoon onderhoud, buitengewoon onderhoud, restauratie en conservatieve renovatie, renovatie van gebouwen), uitgevoerd op alle gemeenschappelijke delen van woongebouwen.

- die welke noodzakelijk zijn voor de wederopbouw of het herstel van het door een ramp beschadigde gebouw, zelfs indien deze werkzaamheden niet onder de in de vorige punten genoemde categorieën vallen en op voorwaarde dat de noodtoestand is uitgeroepen.

- die welke betrekking hebben op de bouw van garages of bijbehorende parkeerplaatsen, met inbegrip van die in gemeenschappelijk bezit welke gericht zijn op de toegankelijkheid, met inbegrip van liften en goederenliften (bijvoorbeeld de bouw van een lift buitenshuis)

- die voor de bouw van een instrument dat, door middel van communicatie, robotica en andere middelen van meer geavanceerde technologie, geschikt is om de mobiliteit binnen en buitenshuis van mensen met ernstige handicaps te vergemakkelijken, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Wet 104/1992. De aftrek is alleen mogelijk voor uitgaven voor de uitvoering van werkzaamheden aan gebouwen, maar niet voor uitgaven voor de gewone aanschaf van gereedschap, ook al is dat bedoeld om de communicatie en de mobiliteit binnen en buiten de woning te vergemakkelijken. Zo komen bijvoorbeeld hands-free telefoons, aanraakschermen, computers en uitgebreide toetsenborden niet in aanmerking. Deze goederen vallen echter onder de categorie technische en informaticahulpmiddelen, waarvoor onder bepaalde voorwaarden de aftrek van 19% van de personenbelasting kan worden toegepast.

- asbestsanering en werk om huiselijke ongelukken te voorkomen. Wat de veiligheid van de woning betreft, geeft de aankoop, zelfs ter vervanging, van apparatuur of toestellen met veiligheidsmechanismen geen aanleiding tot aftrek, aangezien het niet gaat om een ingreep in de woning (er is bijvoorbeeld geen aftrek voor de aankoop van een kooktoestel met automatische uitschakeling ter vervanging van een traditioneel gasfornuis). Anderzijds is de vergoeding ook beschikbaar voor de eenvoudige reparatie van onveilige installaties in gebouwen (b.v. de vervanging van een gasleiding of de reparatie van een defect stopcontact). Tot de subsidiabele werkzaamheden behoren de installatie van inrichtingen voor de detectie van de aanwezigheid van inert gas, de installatie van glas ter voorkoming van ongevallen, de installatie van leuningen

- die welke betrekking hebben op de vaststelling van maatregelen ter voorkoming van het risico van onwettige handelingen door derden. Onwettige handelingen" worden gedefinieerd als handelingen die strafrechtelijk onwettig zijn (b.v. diefstal, aanranding, ontvoering en alle andere strafbare feiten die een inbreuk op wettelijk beschermde rechten inhouden). In deze gevallen is de aftrek alleen van toepassing op uitgaven voor het uitvoeren van interventies aan gebouwen. Zo komt bijvoorbeeld een met een bewakingsfirma gesloten contract niet voor de aftrek in aanmerking.

- die welke gericht zijn op de bedrading van gebouwen, het terugdringen van geluidshinder, het verwezenlijken van energiebesparingen, het treffen van statische en aardbevingsbestendige veiligheidsmaatregelen voor gebouwen

- de vervanging van de bestaande noodgenerator door noodgeneratoren op gas van de laatste generatie.

Naast de uitgaven die nodig zijn voor de uitvoering van de werken, kunnen voor de aftrek ook in aanmerking worden genomen:

- de uitgaven voor ontwerp en andere aanverwante professionele diensten

- uitgaven voor professionele diensten die vereist zijn voor het soort interventie

- uitgaven om gebouwen in overeenstemming te brengen met ministerieel decreet 37/2008 - oude wet 46/90 (elektrische installaties) en Unicig-normen voor methaaninstallaties (wet 1083/71)

- de kosten voor de aankoop van materialen

- de vergoeding die is betaald voor het verslag over de toepasselijkheid van het werk met de geldende wetgeving

- de kosten voor het uitvoeren van onderzoeken en inspecties over de toegevoegde waarde, vergunningen en rapporten over de aanvang van de werkzaamhede

- alle andere kosten die strikt verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden en met de verplichtingen die zijn vastgesteld in de verordening ter uitvoering van de gesubsidieerde maatregelen (decreet nr. 41 van 18 februari 1998).

- Gewone onderhoudswerkzaamheden komen derhalve slechts in aanmerking wanneer zij betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen en de aftrek aan elke huurder wordt toegekend op basis van zijn aandeel in het gebouw.

10.2 Wie komt in aanmerking ?

Niet alleen de eigenaars of de houders van zakelijke rechten op het onroerend goed waarvoor de werkzaamheden worden verricht en die de kosten dragen, maar ook de huurder of de leningnemer komen voor de aftrek in aanmerking. In het bijzonder komen voor de aftrek in aanmerking

- de eigenaar of de blote eigenaar

- de houder van een zakelijk recht van genot (vruchtgebruik, gebruik, woning of oppervlakte)

- de huurder of de lener

- leden van verdeelde en onverdeelde coöperaties

- leden van eenvoudige vennootschappen

- individuele ondernemers, alleen voor gebouwen die niet instrumenteel of goederen zijn.

Ook recht op de aftrek hebben, mits zij de kosten dragen en de begunstigden zijn van overschrijvingen en facturen:

- het samenwonende familielid van de eigenaar of de houder van het onroerend goed in kwestie (echtgenoot, bloedverwanten tot in de derde graad en aanverwanten tot in de tweede graad) en het lid van een samenlevingscontract

- de echtgenoot die gescheiden is en het goed op naam van de andere echtgenoot heeft gesteld

- de samenwonende partner, die niet de eigenaar van het onroerend goed in kwestie is en evenmin de houder van een leenovereenkomst, voor uitgaven die na 1 januari 2016 zijn gedaan. De hoedanigheid van samenwonende moet bestaan op het tijdstip van verzending van de aankondiging van de aanvang van de werkzaamheden.

In deze gevallen is de aftrek, onverminderd de andere voorwaarden, zelfs mogelijk indien de gemeentelijke vergunningen op naam van de eigenaar van het onroerend goed staan.

Voor degenen die een onroerend goed kopen waarop werkzaamheden zijn uitgevoerd die voor de aftrek in aanmerking komen, worden de resterende aandelen van de "bonus" automatisch overgedragen, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen.

Degenen die de werkzaamheden zelf uitvoeren, hebben ook recht op de aftrek, maar alleen voor de kosten van de aankoop van de gebruikte materialen.

10.3 Hoe en wanneer ?

Om van de aftrek te kunnen profiteren, moet u

1. indien vereist, vóór de aanvang van de werkzaamheden bij de voor het gebied verantwoordelijke plaatselijke gezondheidsinstantie een kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te doen toekomen, behalve in gevallen waarin de voorschriften inzake de veiligheid op bouwplaatsen geen voorafgaande kennisgeving aan de ASL vereisen.

2. de aftrekbare kosten per bank- of postgiro betalen onder vermelding van de reden van betaling, de fiscale code van degene die de aftrek ontvangt en de fiscale code of het BTW-nummer van degene die de betaling ontvangt.

Om van de aftrek te kunnen profiteren is het voldoende in de belastingaangifte de kadastrale identificatiegegevens van het onroerend goed te vermelden en, indien de werkzaamheden door de houder worden uitgevoerd, de registratiegegevens van de akte die het eigendomsrecht vormt en de andere gegevens die nodig zijn voor de controle van de aftrek.

10.4 Aardbevingsbestendige interventies (Sismabonus)

Voor uitgaven die in de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021 worden gedaan voor aardbevingsbestendige ingrepen aan gebouwen die vallen in de seismische zones met een hoog risico (zones 1 en 2) en zone 3, waarvan de vergunningsprocedures sinds 1 januari 2017 zijn geactiveerd, geldt een aftrek van 50%, te berekenen op een totaalbedrag van 96.000 euro per vastgoedeenheid voor elk jaar en te gebruiken in vijf gelijke jaarlijkse schijven.

De aftrek loopt op tot 70%, indien de uitvoering van ingrepen resulteert in een vermindering van het seismisch risico die bepalend is voor de overgang naar een lagere risicoklasse, of tot 80%, indien men naar twee lagere risicoklassen gaat.

Het belastingvoordeel is groter in het geval van ingrepen in de gemeenschappelijke delen van flatgebouwen:

- 75%, als er een overgang is naar een lagere risicoklasse

- 85%, als er een verandering is naar twee lagere risicoklassen.

In dat geval moet de aftrek worden berekend op een uitgavenbedrag van ten hoogste 96.000 euro, vermenigvuldigd met het aantal wooneenheden in elk gebouw en verdeeld in vijf gelijke jaarlijkse termijnen.

Tot de aftrekbare uitgaven voor aardbevingsbestendige behoren ook de uitgaven voor de seismische classificatie en verificatie van gebouwen.

10.5 Aankoop van aardbevingsbestendige huizen

De aankoop van aardbevingsbestendige huizen is een ander geval dat recht geeft op een aanzienlijke belastingaftrek. Het moet gaan om gebouwen die zijn opgetrokken in gebieden die zijn ingedeeld als seismisch risico 1, 2 of 3, na afbraak en wederopbouw van volledige gebouwen (zelfs met volumetrische wijzigingen ten opzichte van het bestaande), door bouw- of renovatiebedrijven die, binnen 18 maanden na voltooiing van de werkzaamheden, het onroerend goed verkopen.

De aftrek die verschuldigd is aan de kopers van individuele vastgoedeenheden bedraagt 75 of 85% (afhankelijk van de bereikte vermindering van het seismisch risico, respectievelijk gelijk aan één of twee klassen) van de in de openbare verkoopakte vermelde prijs.

De uitgaven waarop het percentage kan worden toegepast, mogen echter niet hoger zijn dan 96.000 euro per onroerend goed-eenheid voor elk jaar.

Het belastingvoordeel wordt verdeeld in vijf gelijke jaarlijkse termijnen.

Overdracht van tegoed en mogelijkheid tot bijdrage in de vorm van een korting

Krachtens artikel 121 van wetsdecreet nr. 34 van 2020 (het zogenoemde "Decreto Rilancio") kunnen natuurlijke personen die uitgaven doen voor het verhogen van de aarbevingsbestendigheid van gebouwen in 2020 en 2021, in plaats van het rechtstreekse gebruik van de verschuldigde aftrek, kiezen uit;

1. Een korting op het verschuldigde bedrag, tot een maximum gelijk aan het verschuldigde bedrag, voorgeschoten door de aannemer of andere leveranciers.

2. Een vergoeding door de bank van een deel van de aan de aannemer of leveranciers betaalde kosten.

12. Superbonus

De Superbonus is een voordeel waarbij het aftrekpercentage voor uitgaven die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2022 worden gedaan voor specifieke energiebesparende ingrepen, aardbevingsbestendige ingrepen, de installatie van fotovoltaïsche systemen of infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen in gebouwen, wordt verhoogd tot 110%. Zes maanden extra (31 december 2022) voor uitgaven voor werkzaamheden in appartementencomplexen of voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen van gebouwen die bestaan uit twee tot vier afzonderlijk ingeschreven eigendomseenheden en die eigendom zijn van één eigenaar of mede-eigendom zijn van verschillende particulieren, indien op 30 juni 2022 ten minste 60% van de totale interventie is uitgevoerd.

De nieuwe maatregelen komen bovenop de aftrek waarin is voorzien voor ingrepen om het onroerend erfgoed te restaureren, met inbegrip van de aftrek voor het verminderen van het seismisch risico (de zogenaamde Sismabonus, zie paragraaf 10.4 en 10.5) en de energetische herkwalificatie van gebouwen (de zogenaamde Ecobonus, zie paragraaf 9).

Voor wie ?

De Superbonus is van toepassing op werk dat wordt uitgevoerd door:

- eigenaars van woongebouwen (vve)

- natuurlijke personen, die eigenaar of bezitter zijn van de goederen waarop de ingreep betrekking heeft.

- natuurlijke personen die zich niet bezighouden met de uitoefening van een bedrijf, ambacht of beroep, eigenaars (of mede-eigenaars met andere natuurlijke personen) van gebouwen bestaande uit 2 tot 4 afzonderlijk gestapelde bouweenheden

- Istituti autonomi case popolari (Iacp), hoe ook genaamd, of andere entiteiten die voldoen aan de eisen van de Europese wetgeving inzake "in house providing". Voor deze entiteiten heeft de vrijstelling betrekking op uitgaven die zijn gedaan tot en met 30 juni 2023, indien tegen 31 december 2022 werkzaamheden zijn uitgevoerd voor ten minste 60% van de totale steunverlening.

- huisvestingscoöperaties

- organisaties zonder winstoogmerk, vrijwilligersverenigingen en verenigingen voor sociale promotie

- amateursportverenigingen en -clubs, beperkt tot werkzaamheden aan gebouwen of delen van gebouwen die als kleedkamer worden gebruikt.

In aanmerking komende interventies

De Superbonus is beschikbaar in geval van

- isolatiewerkzaamheden aan de bouwschil.

- vervanging van airconditioningsystemen op gemeenschappelijke delen,  

- vervanging van airconditioningsystemen in de winter op eengezinswoningen of op de bouweenheden van functioneel onafhankelijke meergezinswoningen

- ingrepen die de aardbevingsbestendigheid vergroten: de aftrek waarin reeds is voorzien door de Sismabonus wordt verhoogd tot 110% voor uitgaven die worden gedaan tussen 1 juli 2020 en 31 december 2021.

Welke voordelen ?

De aftrek wordt erkend tegen 110%, te verdelen tussen de rechthebbenden in 5 gelijke jaarlijkse termijnen en, voor uitgaven gedaan in 2022, in 4 gelijke jaarlijkse termijnen, binnen de grenzen van de jaarlijkse belastingschuld die voortvloeit uit de belastingaangifte.

Als alternatief voor het directe gebruik van de aftrek is het mogelijk te kiezen voor een voorschot in de vorm van een door de leveranciers van de goederen of diensten verleende korting (korting op de factuur) of voor de overdracht van het tegoed dat overeenkomt met de verschuldigde aftrek.

De vergoeding kan geschieden ten gunste van:

- de leveranciers van de goederen en diensten die nodig zijn om de interventies uit te voeren

- andere partijen (particulieren, inclusief zelfstandigen of bedrijven, vennootschappen en organen)

- kredietinstellingen en financiële tussenpersonen.

De ontvangers van het krediet hebben op hun beurt het recht om het over te dragen.

Om aanspraak te maken op de vergoeding, moet de belastingplichtige, naast de voorwaarden die gewoonlijk vereist zijn om de aftrek te verkrijgen, ook het volgende overleggen:

- het conformiteitscertificaat van de gegevens met betrekking tot de documentatie, afgegeven door een partij die gekwalificeerd zijn voor de verzending van aangiften (registeraccountants, accountants, handelsdeskundigen en arbeidsconsulenten).

- de technische verklaring inzake energie-efficiëntie en het terugdringen van seismische risico's, waarin wordt bevestigd dat is voldaan aan de technische eisen die noodzakelijk zijn voor de belastingvermindering en dat de uitgaven die zijn gedaan in verband met de uitgevoerde ingrepen toereikend zijn. Dit kan worden gedaan door een architect of geometra.

Het proces voor het verkrijgen van de Superbonus-vergoedingen voor de buitenlandse eigenaar van Italiaans vastgoed is een uitgebreid proces waarbij de volgende partijen een rol spelen

- accountant; ter controle van het proces, de stukken en documenten

- bank; een rekening dient te worden aangemaakt en toewijzing van een krediet.

- aannemer; in het geval van directe verrekening van de bouwprijzen zal de aannemer de rekening voor het te vergoeden deel indienen bij de bank. De eigenaar geniet dus direct van de korting en betaald slechts het niet-vergoed deel. Eis hierbij is dat de werkzaamheden alleen door een erkende aannemer mogen worden uitgevoerd.

- geometra / architect; maken van de tekeningen en indienen van de plannen.

De kosten voor deze voornoemde adviserende partijen inzake de te vergoeden werkzaamheden, vallend onder de Superbonus, zijn tevens vergoed in de regeling.

Let wel; Als basis voor de te vergoeden kosten worden de index-bouwcijfers van de regio gehanteerd en niet de offerte van de aannemer.

(bron: Agenzia Entrate maart 2021)

Voor meer informatie en begeleiding bij bouwen en renoveren in Italië

opgesteld door :

SPAZIO Architecten

Jeroen Koudijs / Luigi Panetta

+31 611190695

+393396503172

WWW.SPAZIOARCHITECTEN.NL

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel