01-03-2016 Nieuwe tarieven Spaanse inkomstenbelasting 2016

Nieuwe tarieven Spaanse inkomstenbelasting (IRPF) 2016

Algemene tabel | Belasting over de inkomsten uit (vroegere) arbeid 2015

 Belastbaar inkomen

 

Percentage

 

Tot € 12.450        

20%

 € 12.450 - € 20.200

25%

 € 20.200 - € 35.200

31%

        € 35.200 - € 60.000       

39%

 Boven de  € 60.000

47%

 

Naast de tarieven die de landelijke overheid oplegt kunnen de autonome regio’s ook nog een extra heffing inkomstenbelasting opleggen. In regio’s als Catalunya en Andalucia kunnen de tarieven voor topinkomens hierdoor 1 of 2% hoger liggen.

Het uiteindelijke tarief dat u betaalt aan inkomstenbelasting is dus ook afhankelijk van de regio waar u woont.

Tarieven in de meest populaire provincies, waar buitenlanders zich vestigen (2015)

Deelstaat

Begintarief

Toptarief

Niet-Resident EU

Niet-resident niet-EU

Andalusie

22,0 %

49,0 %

20,0 %

24,0 %

Balearen

19,5 %

45,0 %

20,0 %

24,0 %

Canarische Eilanden

19,5 %

47,5 %

20,0 %

24,0 %

Catalonie

22,0 %

49,0 %

20,0 %

24,0 %

Madrid

19,5 %

44,5 %

20,0 %

24,0 %

Murcia

20,0 %

47,0 %

20,0 %

24,0 %

Valencia

21,9 %

46,98 %

20,0 %

24,0 %

 

Bron: www.loftsi.nl

Algemene Tabel | Belasting over de inkomsten uit (vroegere) arbeid 2015

Belastbaar inkomen

Percentage

Begin schaal

Tot € 12.450      

19 %

        €          0,00

€ 12.450 - € 20.200

24%

€   2.365,50

€ 20.200 - € 35.200

30%

€  4.225,50

€ 35.200 - € 60.000       

37%

€  8.725,50

Boven de  € 60.000

45%

€ 17.901,50

 

Over de eerste € 5.550 wordt geen belasting geheven. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Tarieven rendementsinkomsten (rente, dividend) en vermogenswinsten *)

(Rendimientos del Capital Mobiliario)

In de Spaanse belastingherziening is ook een verlaging van belasting op inkomen uit vermogen voorzien.

  • onroerend goed
  • rente en dividend
  • aandelen
  • kunst, boten

Van

Tot

2014

2015

2016

€          0  

€    6.000

21 %

20 %

19 %

€   6.000

€  24.000

25 %

22 %

21 %

€ 24.000

€  50.000

27 %

22 %

21 %

€ 50.000

En meer

27 %

24 %

23 %

 

 

 

 

 

*) gelijk voor alle deelstaten

Tarieven niet-residenten

Niet-ingezetenen die inkomsten uit Spaanse bron genieten betalen een vlak-tarief:

2014            : 21 %

2015            : 20 %

2016            : 19 %

(Negatieve) wijzigingen voor niet-ingezetenen

Daar waar residenten er in Spanje er fiscaal gezien op vooruit gaan wordt het regime voor niet-residenten ongunstiger, ondanks de tariefsverlagingen.

■ De belastingvrije voet van € 1.500,--  voor dividendinkomsten is per 2015 afgeschaft. De gehele som die een persoon aan dividend ontvangt zal tegen de rendementstarieven worden belast (toptarief 24% in 2015, 19% in 2016).

■ De maximale vermindering van het belastbaar inkomen voor bijdragen aan een Spaans pensioenplan gaat van € 10.000,-- naar € 8.000,-- per jaar  (€ 12.500,-- als u ouder dan 50 jaar bent) . Hier staat tegenover dat het pensioenplan na een periode van minimaal 10 jaar vroegtijdig kan worden afgekocht (het afgekochte pensioen wordt dan als  arbeidsinkomen beschouwd tegen de dan geldende tarieven);

■  Grootverdieners (De zogenaamde Beckham-regeling) kunnen vanaf 2015 niet langer gebruik maken van de fiscaal voordelige Spaanse expatregeling. Deze regeling hield in dat  het arbeidsinkomen tot € 600.000,-- werd belast tegen een vlak tarief van slechts 24% (tarief geldig vanaf 2015);

■  Het tarief voor rendementsinkomsten en verkoopwinsten - door bijvoorbeeld de verkoop van een Spaanse woning gaat omlaag van 21% naar:

  • 2015 : 20%
  • 2016 : 19%

Dit tarief geldt zowel voor EU ingezetenen als niet-EU ingezetenen;

■        De tarieven voor algemene inkomsten worden geleidelijk verlaagd. Het gaat hierom inkomen uit arbeid, verhuuropbrengsten uit Spaans onroerend goed.

  • Voor EU-ingezetenen van 24,75% naar 20% in 2015 en 19% in 2016.
  • Voor niet-EU ingezeten geldt een tarief van 24% voor 2015 en 2016;

■   Ook voor niet-residenten geldt dat de inflatiecorrectie die bij verkoop van een Spaanse woning van toepassing was op de koopsom per 2015 is  afgeschaft. Ondanks de lagere tarieven kan dit betekenen dat u uiteindelijk meer belasting verschuldigd bent over de behaalde vermogenswinst bij verkoop van uw huis in Spanje

■  Ook de belastingvrijevoet van € 1.500,-- voor dividendinkomsten is voor niet-residenten per 2015 afgeschaft. Dit betekent dus dat de gehele dividendsom die een niet-resident gedurende een jaar ontvangt uit Spaanse bron, in beginsel tegen de Spaanse rendementstarieven worden belast;

De hoogte van de bronheffing hangt af van het verdrag dat Spanje heeft afgesloten met het woonland van de ontvanger. Met Nederland heeft Spanje een belastingverdrag afgesloten, waarin is vastgelegd dat Spanje een bronheffing van 15% mag toepassen op dividenduitkeringen vanuit Spanje aan natuurlijke personen, die in Nederland wonen.

De belastingen voor niet-residenten.

Keuze uit 2 regimes als u naar Spanje verhuist om daar te werken

Verhuist u naar Spanje om daar te gaan werken dan kunt u kiezen uit twee belastingregimes:

1U kiest voor het gewone belastingregime inkomstenbelasting met alle in Spanje geldende aftrekmogelijkheden

of

2. U kiest voor de regels van niet-residenten. In dat geval betaalt u een vlaktarief van  24% (vanaf 2016: 19%) (zonder dat u recht heeft op aftrek van kosten en kortingen). Deze keuzemogelijkheid geldt voor het eerste jaar dat u naar Spanje verhuist en de daarop volgende 5 jaren.

Overleg met uw Spaanse belastingadviseur welke regeling fiscaal het meest gunstig is.

Wat houdt deze expat-regeling in ? 

■   Deze regeling houdt in dat wanneer u als buitenlander (niet-Spanjaard) in Spanje te werk wordt gesteld, uw inkomen dan tijdelijk met een vast en laag tarief van 24% kan worden belast (19% vanaf 2016). Normaal zou uw inkomen dan worden belast tegen het progressieve belastingtarief.

■ Het verlaagde tarief geldt uitsluitend voor inkomens tot € 600.000,-- Bij een hoger inkomen geldt een tarief van 47% in 2015 en 45% in 2016

■ Deze tarieven zijn van toepassing op alle inkomsten, ook al wordt een gedeelte van de werkzaamheden in het buitenland uitgevoerd.

Bovengenoemde keuzemogelijkheid geldt onder de volgende voorwaarden:

■ U mag in de voorgaande 10 jaar niet eerder resident zijn geweest in Spanje

■ Uw vestiging in Spanje is het gevolg van het aanvaarden van een baan waarvoor het noodzakelijk is, dat u naar Spanje moet verhuizen (dit moet zijn vastgelegd in een werkgeversverklaring opgesteld door een bedrijf met een vestiging in Spanje).

■ Deze regeling geldt ook voor personen die zich in Spanje vestigen in de hoedanigheid van bestuurder van een Spaanse vennootschap, met als voorwaarde dat deze bestuurder niet meer dan 25% van het aandelenkapitaal in bezit heeft.

■ Uw salaris mag niet zijn vrijgesteld van inkomsten belasting voor niet-residenten.

■ Uw salaris mag niet hoger zijn dan € 600.000,--

In het verleden was het zo, dat de inkomstenbelasting voor niet-residenten een apart artikel was in de algemene wet op de inkomstenbelasting. In het nieuwe belastingstelsel is er nu een nieuwe wet van kracht geworden, die alleen betrekking heeft op de inkomstenbelasting voor niet-residenten (Impuesto sobre la Renta de No Residentes - IRNR).

■ Topsporters die na 2015 naar Spanje komen zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze regeling (deze regeling stond bekend als de “Beckham-regeling”)

Aanvraag en duur van de regeling

Wilt u gebruik maken van deze regeling dan dient u hiertoe een verzoek in te dienen bij de belastingdienst en wel binnen 6 maanden na ingang van de arbeidsrelatie. De regeling gaat in tijdens het jaar van vestiging in Spanje en blijft vervolgens de daarop volgende 5 kalenderjaren van kracht.

■ Inkomsten die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan uw emigratie naar Spanje worden in Spanje niet belast, tenzij Spanje afwijkende afspraken heeft gemaakt met het land waar de werknemer woonde vóór de verhuizing.

■  Inkomensten die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever in Spanje zijn genoten zijn in het desbetreffende belastingjaar vrij van Spaanse inkomstenbelasting. Onder voorwaarde dat het beeindigen van de arbeidsovereenkomst binnen één maand na vertrek uit Spanje kenbaar wordt gemeld aan de Spaanse Belastingautoriteiten.

Einde Beckham-regeling

Aanpassing van de Beckham regeling: Per 2015 kunnen professionele sporters zich niet langer aanmelden voor  het fiscaal vriendelijke Spaanse expat regime, de zo-genaamde “Beckham regeling”. Onder deze regeling werd voor een maximale periode van 6 jaar alleen Spaans inkomen in Spanje belast: de eerste € 600.000 werd tegen een vast tarief van 24% belast, al het meerdere tegen 45%;

 

Emigratie-belasting (Exit-Tax)

■  Emigratie-belasting: personen die de afgelopen 15 jaar, 10 jaar of langer resident zijn geweest in Spanje moeten op het moment van emigratie af-rekenen met de Spaanse fiscus over de latente vermogenswinst. De Emigratie-belasting (exit tax)  geldt voor personen die voor meer dan 4 miljoen euro aan aandelen bezitten of voor meer dan 1 miljoen euro een aanmerkelijk belang (groter dan 25%) in een bedrijf hebben. Bij emi-gratie binnen de EU kan uitstel van betaling worden verkregen;  Nederland kent een soortgelijke regeling bij emigratie.

■  In het kader van Europese voorschriften heeft Spanje de erf- en schenk-belasting aangepast. Niet-residenten kunnen net als residenten in Spanje voortaan gebruik maken van de vaak voordeligere deelstaat-wetgeving. Heeft u de afgelopen jaren reeds erf- en schenkbelasting betaald volgens de oude regeling dan kunt u teveel betaalde belasting terugvorderen.

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel