Tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus 2022 - 2023

Artikel 2 van 5
€ 24,95 (inclusief btw)

TWEEDE VERBLIJF IN HET BUITENLAND EN DE BELGISCHE FISCUS

3e druk 2022-2023  

Gillissen, P.L.

ISBN: 978-94-92895-33-2

Aantal pagina's : 350 

Belgische en internationale fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van onroerend goed in het buitenland

Trefwoorden:  aankoop, bezit, verhuur en verkoop van onroerend goed in het buitenland; fiscale aspecten tweede verblijf

Fiscale aspecten bij bezit van een tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

Inhoudsopgave

1. Inleiding                                                                                              

Situatie tot en met aanslagjaar 2021                                                                            

Uitspraak Europese Hof                                                                                                 

Situatie vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021)                                                   

2. Wanneer bent u belastingplichtig in België ?

Bepaling belastbaar inkomen in België                                                                       

Wie is aan de belasting onderworpen en waar ?                                                      

Woonplaats en zetel van fortuin                                                                                   

Bepaling van het netto-inkomen                                                                                   

3. Onroerende inkomsten                                                                                   

Begrip eigen woning                                                                                                       

Enkele bijzondere gevallen                                                                                           

Algemene regels                                                                                                              

Het belastbaar bedrag                                                                                                     

Overzicht indexeringscoëfficiënten                                                                              

Inkomsten uit onroerend goed                                                                                      

Definitie onroerend goed inkomen                                                                              

Wat zijn onroerend goed inkomsten ?                                                                         

Wie moet het onroerend goed aangeven ?                                                                

Eigen woning en de personenbelasting                                                                                 

In welke gevallen moet u het onroerend inkomen van uw eigen woning aangeven                                                                

Voorbeelden van burgerlijke staat en de aangifte van uw onroerend goed

voor de Belgische inkomstenbelasting                                                                        

Huwelijk onder het wettelijk stelsel                                                                               

Voorbeeld                                                                                                                          

Huwelijk onder het stelsel van scheiding van goederen                                         

Wettelijk samenwoning                                                                                                  

Aangifte onroerend goed inkomen als u mede-eigenaar bent                               

Voorbeeld                                                                                                                          

Belastingaangifte                                                                                                            

Voorbeeld aangifte tweede verblijf, afhankelijk van burgerlijke staat                    

4. Aangifte tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

Tot en met aanslagjaar 2021                                                                                         

Brutohuur / waarde                                                                                                         

Oude regime in strijd met EU-regelgeving                                                                  

Een persistente discriminatie                                                                                        

Het nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed                                         

Wat is er veranderd ?                                                                                                      

Hoe ziet de nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022 eruit ?                                              

Wie moet er aangifte doen ?                                                                                          

Toekenning Kadastraal inkomen aan buitenlands onroerend goed                                 

Wie gaat het Kadastraal inkomen bepalen ?                                                              

Het Belgisch Kadastraal inkomen                                                                                            

Voorbeeld                                                                                                                          

Wat als de actuele normale verkoopwaarde niet bekend is ?                                             

Voorbeeld                                                                                                                          

Wat dient u als Belgische eigenaar van buitenlands onroerend goed aan

te leveren aan de Belgische fiscus ?                                                                           

Wat wordt er vanaf 2021 van u verwacht als u in het buitenland vastgoed bezit of verwerft                                                  

Wat wordt er gevraagd ter vaststelling van het Kadastraal Inkomen ?                   

Tegenstrijdige informatie                                                                                                

Wat als u onroerend goed in het buitenland bezit, maar er nog geen

kadastraal inkomen is toegekend aan uw tweede woning in het buitenland      

U heeft in het buitenland een tweede verblijf aangekocht.

Welk kadastraal inkomen dient u te vermelden ?                                                      

Nieuwe constructie op een terrein                                                                               

Kadastraal inkomen van de grond                                                                               

Kadastraal inkomen van materieel en outillage                                                                    

Wijziging buitenlands vastgoed (vanwege verbouwing) en het KI                        

Voorbeelden van wijzigingen                                                                                        

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Aangifte in de personenbelasting                                                                                            

Aanvraag vrijstelling                                                                                                        

Vaststelling belastbaar inkomen                                                                                   

Wat te doen in geval van vervreemding, verwerving of successie van buitenlands onroerend goed                                      

Herschatting kadastraal inkomen bij waardedaling van uw buitenlands vastgoed                                                                                                     

Betaalde interesten                                                                                                                     

Nieuwe aangifteverplichtingen                                                                                     

Wat betekent dit in de praktijk ?                                                                                     

Hoe berekent de fiscus het kadastraal inkomen ?                                                    

Hoe bepaalt de Belgische administratie het kadastraal inkomen van

het buitenlands onroerend goed                                                                                  

In het bijzonder dient u de volgende informatie aan te leveren                              

Wat wordt het belastbaar bedrag voor niet-verhuurd vastgoed                               

Niet-verhuurde woning                                                                                                  

Aangifte in de personenbelasting                                                                                            

Vaststelling belastbaar inkomen                                                                                   

Gedeeltelijk verhuurde vakantiewoning                                                                                 

Wat aan te geven in de personenbelasting                                                                

Aangifte KI van een tijdens het belastbaar tijdperk aangekochte woning            

Voorbeeld                                                                                                                          

Aangifte in de personenbelasting                                                                                            

Vaststelling belastbaar inkomen                                                                                   

Voorbeeld aangifte vastgoed gelegen in Spanje                                                       

Aan een vennootschap verhuurd onroerend goed                                                   

Berekening van het kadastraal inkomen                                                                                

Aangifte in de personenbelasting                                                                                            

Berekening van het belastbaar inkomen voor de niet verhuurde periode            

Berekening van het belastbaar inkomen voor de verhuurde periode                    

Grond                                                                                                                                 

Aangifte in de personenbelasting                                                                                            

Berekening van het belastbaar inkomen                                                                                

Verhuur van onroerend goed aan een vennootschap, waarvan u zelf

bestuurder bent                                                                                                                

Kadastraal inkomen per aangetekende brief                                                             

Belastingaangifteformulier                                                                                                        

Overzicht meest voorkomende scenario’s van buitenlands vastgoed                   

Actuele verkoopwaarde                                                                                                  

Hoe wordt actuele verkoopwaarde vastgesteld ?                                                       

Correctiefactoren Kadastraal Inkomen                                                                        

Wat als de huurder uw buitenlands vastgoed professioneel gebruikt ?               

Wat is aftrekbaar en wat niet ?                                                                                      

Zijn buitenlandse belastingen aftrekbaar ?                                                                

Aankoop buitenlandse woning door een Belgische vennootschap                                  

Bezwaar tegen vastgesteld Kadastraal Inkomen                                                       

Hoe dient u bezwaar in ?                                                                                               

Boetes bij aangifteverzuim                                                                                                        

Aankoop, verkoop, erven buitenlands vastgoed en de aangifte                             

5. Aangifte en uw burgerlijke staat

Aankoop buitenlands vastgoed onder stelsel gemeenschap van goederen       

Erfenis buitenlands vastgoed en de aangifte                                                            

Zakelijk recht om buitenlands onroerend goed te gebruiken en uw aangifte      

Voorbeeld                                                                                                                          

Als enkel uw partner eigenaar is van onroerend goed in het buitenland             

6. Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing

Onroerend goed inkomsten uit een land waarmee België een

belastingverdrag heeft afgesloten                                                                                

Hoe worden uw buitenlandse onroerend goed inkomsten in België belast ?     

Vrijstelling onder progressievoorbehoud                                                                                

Overzicht landen waarmee België een belastingverdrag ter voorkoming van

dubbele belastingheffing heeft afgesloten                                                                 

Onroerend goed inkomsten uit een land waarmee België geen

belastingverdrag heeft afgesloten                                                                                

Voorbeeld                                                                                                                          

7. Buitenlandse onroerend goed inkomsten en de personenbelasting

Gevolgen aankoop van onroerend goed op uw personenbelasting                                 

Is de nieuwe fiscale regeling voordeliger ?                                                                

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Hoe is het KI berekend ?                                                                                                

Belastingschema                                                                                                             

Ongebouwde onroerende goederen                                                                           

Materieel en outillering                                                                                                   

Melding aankoop van onroerend goed                                                                       

Melding verkoop van onroerend goed                                                                         

Voorbeeld                                                                                                                          

U heeft een woning in het buitenland in mede-eigendom                                      

Voorbeeld                                                                                                                          

Aankoop buitenlandse woning onder het regime van gemeenschap

van goederen                                                                                                                   

Voorbeeld                                                                                                                          

8. Woonfiscaliteit en afschaffing van de woonbonus

Inleiding                                                                                                                            

Wat is de woonbonus                                                                                                     

Wat is er veranderd ?                                                                                                      

Afschaffing woonbonus heeft behoorlijk wat effecten                                                         

Biedt vastgoed nog belastingvoordeel ?                                                                                 

Wat gebeurt er met de woonbonus als u herfinanciert ?                                         

Blijft herfinanciering mogelijk ?                                                                                     

Wederopname voor verbouwing of andere uitgaven                                                

Heeft het zin om naar Brussel of Wallonië te verhuizen ?                                      

Chèque habitat                                                                                                                

Pandwissel of hypotheekoverdracht                                                                            

Belgische verkooprechten/registratierechten in de drie gewesten                         

Onroerend goed inkomen eigen woning                                                                                

Hypothecaire leningen afgesloten vóór 2005                                                            

Belastingvoordelen op intresten                                                                                   

Belastingvoordeel op kapitaalaflossingen                                                                  

Hypothecaire leningen afgesloten tussen 2005 en 2014                                        

Fiscaal voordeel van het tweede verblijf of een investeringspand                         

9. Informatie-uitwisseling met het buitenland

Weet de fiscus dat u een tweede woning in het buitenland heeft ?                                  

Informatie uitwisseling met andere landen                                                                 

Europese spaarrichtlijn vervangen door Common Reporting Standard (CRS)   

Uitwisseling gegevens                                                                                                   

Verkoop tweede verblijf in het buitenland                                                                   

10. Aangifte buitenlandse bankrekeningen        

Inleiding                                                                                                                            

Melding buitenlandse bankrekening aan het CAP (Centraal Aanspreekpunt)   

Wie moet wat melden ?                                                                                                   

Als uw kind een buitenlandse bankrekening heeft                                                  

Welke (bank)rekeningen moet u aangeven ?                                                            

Hoe kunt u uw buitenlandse bankrekening aangeven ?                                        

Wanneer moet u uw buitenlandse bankrekening aangeven ?                              

Enkele (fictieve) voorbeelden                                                                                        

Individuele levensverzekeringen                                                                                             

Wie heeft er toegang tot uw gegevens ?                                                                                 

11. Emigratie naar het buitenland, uw fiscale woonplaats &

      belastingaangifte van niet-inwoners (BNI)

Inleiding                                                                                                                            

Betaalt u nog belasting in België als u in het buitenland woont ?                         

De hoofdverblijfplaats                                                                                                     

Wanneer bent u Belgisch rijksinwoner (natuurlijke personen) ?                           

Bepaling van de hoofdverblijfplaats                                                                             

Vaststelling van de hoofdverblijfplaats                                                                        

Hoofdverblijfplaats in het buitenland                                                                           

Hoofdverblijfplaats in België                                                                                          

De belasting van niet-rijksinwoners van België                                                                    

In België wonen is een feitenkwestie                                                                          

Nationaliteit en de Belgische fiscus                                                                             

Fiscale woonplaats                                                                                                         

Argumenten rechtbank te Bergen (B)                                                                          

Criteria fiscale woonplaats andere landen                                                                 

Een dubbele fiscale woonplaats                                                                                  

Landen zonder verdrag/inkomsten uit niet-verdragslanden                                    

Principe belastingheffing                                                                                               

Volledige vrijstelling                                                                                                                    

Gedeeltelijke vrijstelling                                                                                                  

Belgische gemeentebelasting                                                                                       

Inkomsten uit onroerend goed                                                                                      

U verlaat België; wat te doen ?                                                                                      

U blijft in België gedomicilieerd                                                                                     

Belastingaangifte niet-inwoners (BNI)                                                                        

Als u een belastingaangifte niet-inwoners ontvangt                                                

Moet u als niet-rijksinwoner van België belasting betalen ?                                   

Als u geen inkomsten uit Belgische bron meer heeft                                               

Hoe kunt u vanuit het buitenland in België aangifte doen ?                                              

12. Uw buitenlandse verblijf en de Belgische erfbelasting

Inleiding                                                                                                                            

Hoe zit het met de successierechten/erfbelasting ?                                                  

Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)                                                                                  

Waarover worden successierechten/erfbelasting geheven ?                                             

Rijksinwoner                                                                                                                                

Wat is een domicilie ?                                                                                                     

Wat is de zetel van een vermogen ?                                                                            

Nationaliteit                                                                                                                       

Niet-rijksinwoner                                                                                                              

Fiscale emigratie                                                                                                              

Niet alle Belgen zijn gelijk voor de wet                                                                        

Voorbeeld                                                                                                                          

De Gewesten                                                                                                                    

Tarieven erfbelasting/successierechten in de Gewesten                                         

De aangifte van uw nalatenschap                                                                               

Gezamenlijke of individuele aangifte                                                                          

Betaling erfbelasting                                                                                                       

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

13. Uw buitenlandse woning en het Europese Erfrecht

Inleiding                                                                                                                            

Welk erfrecht is van toepassing ?                                                                                            

Wat was uw laatste gewone verblijfplaats ?                                                               

De Europese Erfrechtverordening (EEV)                                                                    

Hoofdregel                                                                                                                        

Uitzondering                                                                                                                                 

Een testament naar Belgisch of buitenlands recht ?                                                

De Europese erfrechtverordening gaat niet over erfbelasting                                

Erfenis aanvaarden of verwerpen                                                                                            

Verklaring afleggen in België                                                                                        

Europese Verklaring van Erfrecht overleggen                                                           

Europese Verklaring van Erfrecht aanvragen                                                            

Praktische voordelen van de Europese Erfrechtverordening                                             

14. Nieuw Belgisch-Frans Belastingverdrag

Inleiding                                                                                                                            

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe verdrag voor u ?                                            

Persoonlijke vaste inrichting                                                                                         

Definitie vaste inrichting                                                                                                

Bouwwerf of constructiewerkzaamheden                                                                   

Onafhankelijk agent                                                                                                                   

Veranderingen op het gebied van de roerende voorheffing                                   

Dividenden                                                                                                                       

Interesten                                                                                                                          

Royalties                                                                                                                           

Belgische vennootschappen                                                                                        

Verdragswijzigingen inzake meerwaarden                                                                 

Wanneer is er sprake van een belangrijke deelname ?                                           

Forfaitaire Buitenlandse Belasting (FBB)                                                                   

Gevolgen nieuwe verdrag voor Frans onroerend goed dat in privé wordt aangehouden ?                                                     

Gevolgen als u uw tweede woning in Frankrijk verhuurt                                         

Gevolgen als u uw tweede woning in Frankrijk niet verhuurt                                             

Gevolgen als Frans onroerend goed wordt aangehouden

door een vennootschap                                                                                                 

Gevolgen bij verkoop van aandelen                                                                            

Gevolgen als onroerend goed wordt aangehouden door een SCI

(Société Civile Immobilière)                                                                                           

15. Verkoop van uw onroerend goed en de meerwaarde belasting

Inleiding                                                                                                                            

Waar wordt de meerwaarde/vermogenswinst bij verkoop belast ?                         

Gezinswoning                                                                                                                  

Tweede verblijf en investeringsvastgoed                                                                    

Onroerend goed                                                                                                               

Vermindering van de meerwaarde                                                                               

Gronden                                                                                                                            

Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van onroerend goed in het buitenland

16. Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van  

      onroerend goed in Frankrijk

Inleiding                                                                                                                            

Registratierecht bij aankoop bestaand Frans onroerend goed

(droits d’enregistrement)                                                                                                 

Aankoop nieuwbouw in Frankrijk (Les ventes d’immeubles en l’état futur d’achèvement)                                                       

Wanneer is Franse BTW (TVA) verschuldigd ?                                                                     

Teruggaaf TVA                                                                                                                 

Overige belastingen / heffingen bij aankoop Frans onroerend goed

(Taxe de publicité foncière & Taxe Locale d’Equipement)                                       

De Franse gemeentelijke belastingen                                                                         

Taxe foncière & taxe d’habitation                                                                                             

Vrijstelling taxe foncière                                                                                                 

Waardebepaling van Frans onroerend goed                                                             

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Valeur Locative                                                                                                                

Uitbreiding van uw woning en herwaardering van het onroerend goed              

Zakelijke belasting bij verhuur en lokale belastingen en vermijding dubbele belastingheffing                                                

Taxe assimilée                                                                                                                 

Vrijgesteld Frans onroerend goed                                                                                

Vrijstelling bij oplevering van energiezuinige huizen                                               

Verhuurder en vrijstelling taxe foncière                                                                      

Belastingvermindering voor de taxe foncière                                                             

Inkomenstoets en inkomensgrenzen in Frankrijk                                                     

Betaling lokale belastingen                                                                                           

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)                                                

Hervorming Taxe d’habitation                                                                                       

Contribution à l’audiovisuel public                                                                              

Verhuur van Frans onroerend goed en de belastingen                                           

Classificatie vakantiehuis & theoretische winst (bruto huuromzet)                       

Rekenvoorbeelden                                                                                                          

Kwijtschelding Franse belastingschuld                                                                      

Fiscale aspecten bij verkoop van Frans onroerend goed                                        

Heffing over meerwaarde                                                                                               

Situatie vanaf 2019                                                                                                                     

Taxe sur la plus value bij verkoop Frans onroerend goed                                       

Bezitstermijn van het onroerend goed en de belastbare meerwaarde                   

Taux d’abattement pour la vente d’un bien immobilier                                                        

Bepaling belastbare meerwaarde bij verkoop van uw Franse huis                        

Wie wordt er voor de plus value belast ?                                                                     

Wat zijn de belastbare feiten voor de plus value ?                                                     

Bepaling aan- en verkoopprijs van Frans onroerend goed                                     

Wat mag u wel en wat mag u niet aftrekken bij de berekening van de

Meerwaarde ?                                                                                                                   

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Berekening sociale lasten                                                                                                         

Formaliteiten bij aangifte van de Plus Value                                                              

Vrijstelling Plus Value                                                                                                    

Additionele heffing bij hoge vermogenswinsten bij verkoop                                   

Voorbeeld                                                                                                                          

17Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van  

      onroerend goed in Italië 

Registreren en inschrijven voorlopig koopcontract                                                   

Verschuldigde belasting bij aankoop (tassazione acquisto fabbricato

ad uso abitativo)                                                                                                               

Belasting eerste huis (tassazione acquisto prima casa e sue pertinenze)                       

De “Prima Casa” regeling                                                                                               

Verkoop binnen 5 jaar                                                                                                    

Aankoop nieuwbouw en BTW (IVA = Imposta sul valore aggiunto)                                  

Hypotheekbelasting (imposta ipotecaria)                                                                    

Kadastrale belasting (imposta catastale)                                                                     

Vermogenswinstbelasting bij verkoop van uw Italiaanse huis                               

Vermogenswinstbelasting bij verkoop van uw tweede Italiaanse huis                 

De Italiaanse notaris – ontvanger der belastingen                                                    

De fiscale betekenis van het kadaster                                                                         

Italiaans kadastraal inkomen (rendita catastale)                                                        

Gemeentelijke belastingen (Imposta Unica Comunale)                                           

Aftrekbare kosten                                                                                                             

Registratie op het gemeentehuis                                                                                             

Vermogensbelasting                                                                                                       

Verhuur van Italiaans onroerend goed en de Italiaanse fiscus                              

Niet-verhuurd onroerend goed                                                                                     

Cedolare Secca                                                                                                               

Voor- en nadelen Cedolare Secca                                                                               

Soort Italiaans onroerend goed en de Italiaanse fiscus                                           

Effecten van de Cedolare Secca op de inkomstenbelasting                                              

18Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van  

      onroerend goed in Oostenrijk

Inleiding                                                                                                                            

Bijkomende kosten                                                                                                          

Makelaarscommissie (Provision des Immobilienmaklers)                                        

Overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer)                                                               

Tarieven Oostenrijkse overdrachtsbelasting                                                               

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting (Erwerb im Familienkreis)                             

Wie moet de overdrachtsbelasting betalen ?                                                              

Wanneer moet de Grunderwerbsteuer betaald zijn ?                                               

Wie is vrijgesteld (befreit) van Oostenrijkse overdrachtsbelasting                          

Verschil tussen Grunderwerbsteuer & Immobilienertragssteuer                            

Vrijstelling of teruggaaf (Rückerstattung)                                                                    

Daling waarde onroerend goed                                                                                    

Registratiekosten voor inschrijving in het kadaster (Grundbuchgebühr)              

Financieringskosten (Kredit – finanzierung)                                                              

Notaris- of advocaatkosten (Kaufvertragerrichtung)                                                 

Kosten legaliseren handtekening (Beglaubigung der Unterschriften)                 

Kosten bij bezit en verhuur van onroerend goed in Oostenrijk                               

Kosten bij bezit van Oostenrijks onroerend goed                                                      

Exploitatiekosten                                                                                                             

Onroerendezaakbelasting (Grundsteuer)                                                                   

Tarieven onroerendezaakbelasting                                                                             

Rekenvoorbeeld onroerende voorheffing                                                                   

Vrijstelling onroerendezaakbelasting (Befreiung von der Grundsteuer)               

Tijdelijke vrijstelling onroerendezaakbelasting                                                           

Vaste vrijstelling onroerendezaakbelasting                                                                

Juridische en fiscale aspecten bij de verhuur van onroerend goed in Oostenrijk          

Verhuur eigen woning/appartement                                                                            

Onderverhuur (Untervermieten der Mietwohnung)                                                   

Verhuur en de Oostenrijkse inkomstenbelasting (Einkommensteuererklärung) 

Niet-ingezetenen en de Oostenrijkse inkomstenbelasting                                      

Unbeschränkten Steuerpflicht                                                                                      

Niet-ingezetenen en de Oostenrijkse inkomstenbelasting over

verhuuropbrengsten                                                                                                       

Berekening Oostenrijkse inkomstenbelasting                                                            

Aftrekkosten bruto huurinkomsten                                                                               

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Belastbare periode                                                                                                          

Voorwaarden kamerverhuur                                                                                          

Oostenrijkse verhuurinkomsten als bedrijfsactiviteit                                                 

Belastingaangifte in Oostenrijk                                                                                     

Betaling van de Oostenrijkse belasting                                                                       

BTW (Mehrwehrtsteuer)                                                                                                 

Voorwaarden teruggaaf Oostenrijkse BTW bij aankoop nieuwbouw                                

Umsatzsteuerpflicht bij verhuur vakantiewoning                                                      

Vrijstelling kleine ondernemers (Kleinunternehmer)                                                

Aangifteplicht voor de toeristenbelasting (Fremdenverkehrsabgabe)                   

Vermogenswinstbelasting bij verkoop Oostenrijks onroerend goed (Immobilienertragsteuer)                                                 

Tarieven vermogenswinstbelasting                                                                             

Altfall                                                                                                                                  

Neufall                                                                                                                               

Inflatiecorrectie                                                                                                                 

Belasting van vermogenswinsten bij nieuw onroerend goed (Neuvermögen)    

Belasting van vermogenswinsten bij oud onroerend goed                                     

Rekenvoorbeelden                                                                                                          

Hauptwohnsitzbefreiung                                                                                               

Herstellerbefreiung                                                                                                         

Betaling Immobilienertragssteuer                                                                                             

19Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van  

      onroerend goed in Portugal

Inleiding                                                                                                                            

Portugese overdrachtsbelasting (IMT)                                                                         

Kosten bij overdracht Portugees onroerend goed                                                     

Tarieven IMT (Imposto Municipal Transamissoes)                                                    

Berekening IMT                                                                                                                

Tarieven IMT hoofdbewoning (Habitação própria e permanente)                          

Tarieven IMT tweede woning (Habitação secundaria secundaria )                       

Voorbeeld IMT bij berekening bij aankoop van een tweede woning in Portugal 

Voorbeeld IMT bij berekening bij aankoop hoofdwoning in Portugal                                

IMT Tarieven Madeira & Azoren                                                                                    

Vrijstellingen                                                                                                                                

Aankoop Portugees onroerend goed door buitenlandse vennootschap              

Kosten rechtshulp van advocaten                                                                                

De Portugese onroerendgoedbelasting

(IMI = Imposto Municipal sobre os Imóveis)                                                                

Vrijstellingen IMI                                                                                                              

Tarieven & betaling en vrijstelling IMI                                                                          

AIMI (Adicional Imposta Municipal Sobre Imóveis)                                                   

Wie moet er AIMI betalen ?                                                                                            

Belastbare basis AIMI                                                                                                     

Tarieven AIMI                                                                                                                   

Belasting bij verhuur onroerend goed                                                                         

Belastingtarief over Portugese huurinkomsten                                                                     

Ingezetenen                                                                                                                     

Niet-ingezetenen                                                                                                             

Verkoop van uw huis in Portugal (Mais Valias)                                                                     

Wie is belastingplichtig ?                                                                                               

Uitzondering                                                                                                                                 

Berekening winst                                                                                                             

Aftrekposten i.v.m. verbouwing en renovatie                                                             

Hoeveel bent u verschuldigd ?                                                                                     

Herinvestering van uw vermogenswinst                                                                                 

Gevolgen van het niet doen van een Portugese aangifte                                       

Inflatiecorrectiecijfers (coeficientes de desvalorização da moeda)                         

Rekenvoorbeeld                                                                                                               

Belastingvoordeel als u ervoor kiest om op het Portugese platteland

te gaan wonen                                                                                                                 

20Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van  

      onroerend goed in Spanje

Belasting bij aankoop of (ver)bouw en renovatie van onroerend goed                 

IVA (BTW)                                                                                                                         

Rekenvoorbeelden                                                                                                          

BTW op vastgoed (verkoop)                                                                                           

BTW op vastgoed (verhuur)                                                                                           

Overdrachtsbelasting (ITP = Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)             

Nieuwe referentiewaarde bij bepaling overdrachtsbelasting

(Valor de Referencia Catastral)                                                                                     

Vaststelling referentiewaarde                                                                                        

Nadeel voor bestaande huizen met achterstallig onderhoud                                             

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Tarieven Spaanse overdrachtsbelasting per provincie (comunidad)                                

Boeteprocedure van de Spaanse belastingdienst                                                    

In beroep tegen de nieuwe referentiewaarde                                                            

Als het onroerend goed geen nieuwe fiscale referentiewaarde heeft                   

Belasting bij aankoop onroerend goed                                                                        

Notariskosten bij aankoop van onroerend goed                                                        

Aankoop Spaans vastgoed middels een vastgoedvennootschap                          

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados                                                        

Bouwbelasting (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)              

Aangifte                                                                                                                             

Declaración Obra Nueva                                                                                                

Verschil Catastro en Registro de Propiedad                                                               

Globaal overzicht aankoopkosten van Spaans onroerend goed                            

Advocaat, notaris en zegelrecht                                                                                    

Onroerend goed belasting Spaans onroerend goed (Impuesto sobre Bienes Inmeubles = IBI)                                              

Tarief                                                                                                                                  

Valor Catastral                                                                                                                  

Tasas                                                                                                                                 

Precios Publicos                                                                                                              

Contribuciones Especiales                                                                                                       

Servicekosten                                                                                                                   

Spaans belastingregime voor niet-residenten die in Spanje een woning bezitten         

Waarover wordt deze belasting geheven ?                                                                 

Toegerekende belastbare waarde                                                                                

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Daadwerkelijke verhuur                                                                                                 

Aftrekbare kosten van bruto huurinkomsten                                                              

Verschil inkomstenbelasting residenten en niet-residenten                                   

Hulp bij invullen van de Spaanse belastingaangifte                                                

Speciaal tarief voor offshore vennootschappen die Spaans onroerend goed in eigendom hebben.                                      

Aangifte Spaanse inkomstenbelasting                                                                       

Spaanse BTW tarieven                                                                                                   

Vermogenswinstbelasting (impuesto sobre incremento de patrimonio

de la venta de un bien inmeuble)                                                                                            

Belastbare basis                                                                                                              

Tarieven vermogenswinstbelasting residenten                                                                     

Rekenvoorbeelden                                                                                                          

Aftrek/vermindering op de vermogenswinst                                                               

Vrijstelling vermogenswinstbelasting                                                                          

Vermogenswinstbelasting tarieven niet-residenten                                                  

Voorheffing (retención) vermogenswinstbelasting bij verkoop door

niet-residenten                                                                                                                 

Voorheffing is geen eindheffing                                                                                  

Globaal overzicht verkoopkosten voor de verkoper                                                   

21Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van  

      onroerend goed in Nederland 

Nederlandse overdrachtsbelasting bij aankoop                                                                    

Wanneer betaalt u overdrachtsbelasting ?                                                                 

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting                                                                                  

Overige vrijstellingen overdrachtsbelasting                                                                

Hoe betaalt u de overdrachtsbelasting ?                                                                                 

Tarieven Nederlandse overdrachtsbelasting                                                              

Over welk bedrag betaalt u overdrachtsbelasting ?                                                   

Aankoop onroerend goed binnen 6 maanden nadat de verkoper eigenaar werd

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Overdrachtsbelasting verrekenen met schenkbelasting                                          

BTW bij aankoop nieuwbouw in Nederland                                                               

Teruggaaf Nederlandse BTW bij aankoop vakantiewoning                                    

Teruggaaf afhankelijk van gebruik; (reken)voorbeelden                                         

Aanmelden als ondernemer bij de Nederlandse belastingdienst                           

WOZ (Waardering Onroerende Zaken) waarde van uw huis in Nederland                     

Gemeente stelt WOZ-waarde vast                                                                                

Wat als een WOZ-waarde ontbreekt                                                                            

Onroerendezaakbelasting (OZB) voor een Nederlandse vakantiewoning                       

Berekening hoogte OZB                                                                                                

OZB betalen                                                                                                                      

Wat zegt de WOZ-waarde over de verkoopprijs ?                                                      

Aankoop Chalet                                                                                                               

Aankoop Chalet voor volledig eigen gebruik (dus niet voor verhuur)                   

Aankoop Chalet voor zowel eigen gebruik als voor verhuur                                              

Aankoop Chalet uitsluitend voor verhuur                                                                   

Omzetgerelateerde vrijstelling van BTW (alleen voor fiscaal ingezetenen van Nederland)                                                     

Herzieningsregeling                                                                                                                   

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Berekening BTW                                                                                                             

Belasting bij verhuur Nederlands onroerend goed                                                   

Belasting bij verkoop Nederlands onroerend goed                                                   

Nederlandse inkomstenbelasting en uw vakantiewoning in Nederland              

Online aangifte doen                                                                                                      

Aanvragen DigiD                                                                                                             

Voorwaarden voor de aanvraag                                                                                    

Na de aanvraag                                                                                                               

Ander Europees inlogmiddel                                                                                         

Tarieven Nederlandse box 3                                                                                         

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Percentage gemiddeld rendement                                                                               

Percentage inkomstenbelasting over het rendement                                               

Aankoop vakantiewoning in Nederland met uw partner                                          

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Tabel berekening voordeel uit vermogen                                                                    

Update inkomen sparen en beleggen in box 3 vanaf 2023                                     

Adressenoverzicht Nederlandstalige makelaars internationaal vastgoed                 

Curaçao                                                                                                                             

Duitsland                                                                                                                           

Frankrijk                                                                                                                             

Griekenland                                                                                                                      

Hongarije                                                                                                                           

Italië                                                                                                                                    

Nederland                                                                                                                         

Oostenrijk                                                                                                                          

Portugal                                                                                                                             

Spanje                                                                                                                               

Tsjechië                                                                                                                             

Zuid-Afrika                                                                                                                        

Nederlandstalige juristen, fiscalisten en financiers                                                          

Frankrijk                                                                                                                             

Italië                                                                                                                                    

Oostenrijk                                                                                                                          

Portugal                                                                                                                             

Spanje                                                                                                                               

Bijlagen en Bronnen                             

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel