De Franse Inkomstenbelasting & het belastbare inkomen 2022

Wanneer bent u belastingplichtig voor de Franse inkomstenbelasting ?

•   U een huishouden (foyer) in Frankrijk heeft (de plaats waar men permanent verblijft);

•   U langer dan 6 maanden per jaar uw hoofd woon- en verblijfplaats (lieu de séjour principale) in Frankrijk heeft

•   U in loondienst of als zelfstandige in Frankrijk werkt of wanneer u een bedrijf heeft dat in Frankrijk staat  in geschreven.

•   Het centrum van uw economische en sociale belangen in Frankrijk ligt.

Beide landen zien er steeds scherper op toe of  uw fiscale woonplaats wel klopt met wat u opgeeft. Zo wordt er steeds strenger gecontroleerd of u wel daadwerkelijk in Nederland of in Frankrijk woont.

Opsporingsdiensten controleren dit aan de hand van energierekeningen (laag of normaal verbruik, met andere woorden bent u vaak of weinig aanwezig), telefoonabonnementen en telefoongebruik (in welk land belt u het meest); gebruik bankpas, in welk land doet u het vaakst uw boodschappen etc.

Hoge Franse tarieven ?

Het lijkt alsof de tarieven Franse inkomstenbelasting aan de lage kant zijn, maar als men alle belastingen bij elkaar optelt (directe belastingen, indirecte belastingen, sociale belastingen, lokale belastingen, overige heffingen) dan blijkt de Franse belastingdruk tot één van de hoogste ter wereld te behoren. En onder Hollande zijn ze nog verder gestegen.

Het belastbare inkomen is in Frankrijk sterk afhankelijk van uw gezinssitutatie en het aantal kinderen. Hoe meer kinderen des te lager de belastingen. Een systeem dat al sinds de Tweede Wereld Oorlog bestaat om het geboortecijfer te sti-muleren. Hiertoe is een zogenaamd familie quotiënt (quotient familial) inge-voerd.

Het familie quotiënt (quotient familial)

Het jaarlijks belastbaar inkomen (I) wordt gedeeld door één of meer deelfacto­ren (D), afhankelijk van de gezinssa­men­stelling van de belastingbeta­ler. (I/D) be-paalt het belastbaar bedrag. De uitkomst hiervan bepaalt in welke inko­mens­schijf de belas­tingbe­taler valt.

Het familie quotiënt (quotient familial)

Aantal kinderen ten laste

A

B

C

0

2

1

1

1

2.5

2.5

2.0

2

3

3

2.5

3

4

4

3.5

 

A       = Getrouwd/Samenwonend (Pacsé)

B       = Weduwe/weduwnaar

C       = Alleenstaand/gescheiden

 

Bron: Code general des impots/ www.french-property.com

 

Bepaling van het aantal deelfactoren   = D 

Quotient familial wordt  afgekort als      = QF

Tarieven Franse inkomstenbelasting  IR (impôt sur le revenu)  2022

Over belastbaar inkomen 2021

Belastbaar inkomen in euro

Belastingtarief in %

Tot    10.225

  0,00

Van   10.225  -      26.070

11,00

Van   26.070   -     74.545

30,00

Van 74.545   -    160.366

41,00

  • meer dan 160.366

45,00

 

Voorbeeld 1)

Echtpaar heeft een gezamenlijk belastbaar inkomen van € 30.000,-- Dit gezamenlijk inkomen wordt gedeeld door 2 “parts” = € 15.000,-- per part.

Elk deel wordt dan belast op basis van de hierboven genoemde schijventabel.

Over de eerste schijf tot € 10.225 geldt het 0% tarief. Het bedrag daarboven wordt belast tegen 11%. Tarief wordt vervolgens vermenigvuldigd met 2

€ 15.000 – € 10.225 = € 4.775 x 11% =   € 525,25  x 2 = € 1.050,50

Voorbeeld 2)

Alleenstaande heeft een belastbaar inkomen van € 25.000. Belast tegen 11 %  (€ 25.000 – € 10.225 = € 14.775  x 11 % )  = te betalen belasting: € 1.625,25

Omgerekend is dit een tarief van 8,4 % over het belastbaar inkomen van          € 25.000,--

Omgerekend is dit een tarief van 6,5 % over het belastbaar inkomen van          € 25.000,--

Extra heffing hogere inkomens

Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus

Naast de basistarieven van de inkomstenbelasting zijn de gelukkigen met een belastbaar inkomen van meer dan € 250.000 per jaar onderworpen aan een speciale belasting genaamd contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Voor topinkomens geldt er een extra belastingheffing van:

+ 3% voor inkomens boven de € 250.000,--

+ 4% voor inkomens boven de € 500.000,--

Echtparen en samenwonende koppels met een geregistreerd partnerschap zijn vrijgesteld tot € 500.000.

Boven dit bedrag betalen ze een extra heffing van 3% tot € 1 miljoen en 4% daarboven.

De belasting wordt geheven over het netto inkomen, na vaststelling van de verschuldigde belasting volgens de standaard schaaltarieven.

Niet-ingezetenen

Niet-ingezetenen zijn onderworpen aan een vast tarief van 20% of 30%  op huur-/investeringsinkomsten, gebaseerd op het netto belastbaar inkomen.

Het 30%-tarief is een verhoging van 10 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar en vloeit voort uit de belastingwet 2018, die tot stand kwam als gevolg van een verlaging van de sociale lasten voor niet-ingezetenen uit de EER.

Voor wat betreft de toepassing van beide tarieven, blijft het tarief voor inkomsten tot € 27.519 belast tegen 20%.

Huuropbrengsten en gerelateerde beleggingsinkomsten uit Frankrijk, die in Frankrijk belastbaar zijn, worden boven dit niveau belast tegen 30%.

Het gecombineerde tarief van sociale lasten en inkomstenbelasting op Franse inkomsten van niet-ingezetenen uit de EU bedraagt sinds 2019 27,5% (was 37,2%), op voorwaarde dat het inkomen niet hoger is dan de hierboven genoemde

Voor niet EU-onderdanen (bijvoorbeeld Engelsen) geldt er geen verlaging van de sociale lasten, die blijft 17,2%. Voor hen zal dus het gecombineerde tarief van sociale lasten en inkomstenbelasting stijgen van 37,2% naar 47,2%, afhankelijk van de inkomensgrens, zoals hierboven.

Als u niet meer dan € 305 aan Franse inkomstenbelasting verschuldigd bent, dan wordt deze niet geheven.

Bron: https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/calculation-tax-liability/rates

_________________________________________________________________________________________

Rekenvoorbeeld met toepassing van quotient familial

Berekening belastbaar inkomen met toepassing van quotient familial

■ Netto Belastbaar inkomen (revenu net imposable)  = € 60.000,--

■ Gezinssituatie: getrouwd stel met 2 kinderen ten laste.

■ Het Part op basis van quotient familial volgens bovenstaand schema is 3.

 

€ 60.000 / 3 = € 20.000

Berekening volgens belastingschijf inkomstenbelasting 2022:

1e schijf tot € 10.225       = 0%                              =                       0,00

Van € 20.000 – € 10.225 = € 9.775 x 11%            =                 1.075,25

                                                                                              _________

Totaal                                                                     =                 1.075,25

                                                                               ================

 

Te betalen inkomstenbelasting (IR) € 1.075,25  x 3 = € 3.225,75

Omgerekend een tarief inkomstenbelasting over € 60.000 in dit voorbeeld (met 2 kinderen ten laste) van 5,37 %

Woont u met jonge kinderen in Frankrijk, heeft u een gehandicapt kind ten laste, bent u gescheiden en draagt u al of niet samen met uw ex-partner de lasten voor de kinderen, laat dan een Franse belastingadviseur uw quotient familial uitrekenen en welk fiscaal voordeel u kunt behalen.

Daarbovenop komen nog de sociale zekerheidspremies

Let op !

De QF resulteert in een effectieve beperking van de progressieve tarieven in de inkomstenbelasting. 

Het belastingvoordeel door toepassing van de parts mag echter bepaalde drempels (= plafonné) niet overschrijden.

€ 1.587  voor elke extra ½  part (2022, inkomen: 2021)
Maximale reductie voor 2 kinderen ten laste is € 3.174  (2022, inkomen 2021). Voor eenoudergezinnen is het niveau aanzienlijk hoger.

Wanneer worden kinderen als financieel afhankelijk beschouwd ?

• Een ongetrouwd kind tot 18 jaar

• Een gehandicapt kind (ongeacht zijn leeftijd)

• Ongetrouwde, gescheiden kinderen tot 25 jaar of kinderen, die weduw-naar/weduwe zijn geworden kunnen nog      als financieel afhankelijk van de ouders worden geklassifi­ceerd. Zo'n verzoek moet worden ondertekend door het kind en moet bij het aangiftebiljet van de vader worden bijgevoegd en opgestuurd aan de belastingdienst. Het inkomen van de afhankelij­ke kinderen dient dan wel in het aangiftebil­jet van de vader te worden opgege­ven.

Globaal verschuldigde inkomstenbelasting

Het Franse inkomstenbelastingsysteem zit behoorlijk ingewikkeld in elkaar. Om toch een idee te hebben, wat een fiscaal ingezetene in Frankrijk verschuldigd is aan inkomstenbelasting hebben  we een globaal overzicht gemaakt van wat iemand globaal aan inkomstenbelasting in Frankrijk moet betalen.

Gezinssituatie:  

Alleestaande  zonder kinderen (gebaseerd op gegevens 2021)  

Belastbaar inkomen

Globaal verschuldigde belasting

€ 15,000

€           7,00

€ 18.000

€       486,--

€ 20,000

€       886,--

€ 23.000

€    1.258,--

€ 25,000

€    1.605,--

€ 28.000

€    2.406,--

€ 30.000

€    3.006,--

€ 35.000

€    4.506,--

€ 40.000

€    6.006,--

€ 45.000

€    7.506,--

€ 50.000

€    9.006,--

€ 55.000

€  10.644,--

€ 60.000

€  12.006,--

€ 70.000

€  15.006,--

€ 80.000

€  18.719,--

€ 90.000

€  22.819,--

€ 100.000

€  26.909,--

 

Gezinssituatie Echtpaar zonder kinderen

(gebaseerd op gegevens 2021)

Belastbaar inkomen

Globaal verschuldigde belasting

€   30.000

€        283,--

€   33.000

€        762,--

€   35.000

€     1.081,--

€   37.000

€     1.401,--

€   40.000

€     1.880,--

€   43.000

€     2.360,--

€   45.000

€     2.679,--

€   47.000

€     2.952,--

€   50.000

€     3.282,--

€   53.000

€     3.912,--

€   55.000

€     4.512,--

€   57.000

€     5.112,--

€   60.000

€     6.012,--

€   65.000

€     7.512,--

€   70.000

€     9.012,--

€   75.000

€   10.512,--

€   80.000

€   12.012,--

€   85.000

€   13.512,--

€   90.000

€   15.012,--

€ 100.000

€   18.012,--

 

Meer weten over  (ver)koop, (ver)huur, (verbouw), nalatenschappen en emigreren naar Frankrijk ?

Lees onze informatie-handboeken over Frankrijk

 

►  Overzicht Frankrijk handboeken     

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel