De voordelen van het Italiaanse "Non Dom" Belastingregime

“Non Dom” Belastingregime

Vanaf 1 januari 2017 heeft Italië het  zogenaamde Non-Dom Regime geïn-troduceerd. Een voordelig belastingregime voor nieuwe residenten die zich in Italië vestigen. Gebaseerd op soortgelijke regimes die inmiddels bestaan in Engeland, Portugal en Malta.

Deze maatregel is onderdeel van een reeks belastingmaatregelen  gericht op het aantrekken van welgestelde en hoogopgeleide buitenlandse belasting-plichtigen naar Italië.

Normaliter wordt het wereldwijde inkomen in Italië belast op het moment dat u resident bent of wordt in Italië.

Kiest u als nieuwkomer in Italië voor het Non Dom Regime  dan wordt alleen het inkomen dat u in Italië verdient, belast met Italiaanse inkomstenbelasting.  Inkomsten die u buiten Italië geniet worden in het Non Dom Regime onder bepaalde voorwaarden niet in Italië belast.

Vanaf 2019 bestaan er verschillende Non-Dom Regimes:

A) The “NTR” (New Tax Resident) regime: the Italian “non-dom”

Normaliter worden  fiscaal ingezetenen in Italië onderworpen aan de Italiaanse inkomstenbelasting over hun wereldwijde inkomen.

Krachtens nieuwe wetgeving kunnen nieuwe Italiaanse residenten er voor kiezen om belast te worden volgens het nieuwe non-dom regime.

Dit betekent, dat inkomsten uit buitenlandse bron, alsmede meerwaarden die worden gerealiseerd op buitenlandse beleggingen en andere activa, worden onderworpen tegen een jaarlijks vlak tarief van € 100.000,-- voor een maximum van 15 jaar.

Volgens deze regeling, is er geen verplichting om de activa in het buitenland in de aangifte te rapporteren noch bekend te maken aan de Italiaanse belastingdienst.

Daarnaast is over deze buitenlandse activa geen Italiaanse vermogensbelasting verschuldigd (gewoonlijk wordt er IVAFE geheven tegen het tarief van 0,2% op financiële activa en IVIE tegen het tarief van 0,76% op onroerend goed buiten Italië).

De inkomsten uit buitenlandse bron worden ook niet onderworpen aan extra belastingen en heffingen, zelfs als inkomen en activa worden overgedragen of overgemaakt naar Italië.

Er geldt slechts één uitzondering voor anti-misbruik doeleinden: meerwaarden die worden gerealiseerd door vervreemding van “gekwalificeerde” participaties  binnen een periode van 5 jaar na vestiging in Italië, vallen buiten dit regime en blijven onderworpen aan gewone Italiaanse belastingheffing (26 %)

Het is belangrijk te benadrukken dat, inkomsten uit Italiaanse bron en Italiaanse vermogenswinsten  ook voor nieuwe residenten, gewoon belast worden volgens de normale Italiaanse belastingregels en tarieven.

Ten aanzien van de buitenlandse vermogens, kan dit Italiaanse non-dom regime ook een gunsitg effect hebben op successie- en schenkingsrechten.

In Italië wordt er alleen successie- en schenkingsrecht geheven over vermogen, dat in Italië wordt aangehouden (op de datum van de schenking of erfenis).

Het regime kan worden uitgebreid tot één of meer “kwalificerende” familieleden.

Elk gezinslid kan profiteren van een vlak-tax (forfaitaire) belasting van

€ 25.000,-- over inkomsten uit buitenlandse (niet-Italiaanse) bron, die anders volledig in Italië belastbaar zouden zijn.  De kwalificatie van een familielid wordt in dit verband zeer ruim genomen.

Voorwaarden

De inkomsten worden geacht afkomstig te zijn uit buitenlandse (niet-Italiaanse) bron:

•        activa, waaruit inkomen wordt gegenereerd dienen buiten Italië te liggen 

•        de activiteiten, waaruit inkomen wordt gegenereerd moeten plaats vinden  buiten Italië

Op de datum van de aanvraag van een verblijfsvergunning mag de belastinglichtige de afgelopen 9 jaar (over een periode van 10 jaar) niet eerder woonachtig zijn geweest in Italië.

De belastingplichtige moet zich inschrijven in het bevolkingsregister van een bepaalde Italiaanse gemeente

Golden Visa regeling

Normaliter is het lastig om als niet-EU onderdaan zich in de EU te vestigen. Maar in Italië kunnen niet-EU onderdanen gebruik maken van de  Golden Visa regeling, waarmee ze een verblijfsvergunning kunnen krijgen in Italië.

De regeling is ingegaan in december 2017.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de Golden Visa regeling moet de aanvrager garanderen een aantal investeringen te doen in Italië, te weten:

•        Investering/belegging van tenminste € 2 miljoen in Italiaanse staatsobligaties;

of

•        Investering/belegging van tenminste € 1 miljoen in Italiaans beursge-noteerde vennootschappen of een investering van tenminste € 500.000 in het aandelenkapitaal van een innovatieve start-up;

of

•        Een donatie van € 1 miljoen aan filantropische projecten (cultuur, onderwijs, migratie management, wetenschappelijk onderzoek, cultuur historische objecten)

De aanvrager is verplicht om een certificaat te overleggen, waaruit blijkt dat hij één van bovengenoemde investeringen, beleggingen of donaties heeft gedaan.

De Golden Visa wordt ingetrokken als de investering en / of donatie niet binnen 3 maanden na de aanvraag is gedaan en/of  hij de investering/donatie ongedaan maakt nadat hij het visum heeft gekregen.

Het visum wordt afgegeven door de diplomatieke of consulaire vertegen-woordiger en dit maakt ook de weg vrij voor gezinshereniging.

Nieuw 7% belastingregime voor gepensioneerden.

In janauri 2019 is er een nieuwe belastingregeling ingevoerd om het voor gepensioneerden aantrekkelijker te maken zich in Italië te vestigen

Deze regeling geldt voor de volgende personen:

■       De aanvrager/Belastingplichtige ontvangt een buitenlands (niet-Italiaans) pensioen

■       De aanvrager/Belastingplichtige verplaatst zijn domicilie naar een gemeente in het zuiden van Italië met een inwonersaantal van minder dan 20.000 inwoners  in één van de volgende regio's: Sicilië, Calabrië, Campanië, Apulië, Basilicata, Sardinië, Abruzzo en Molise).

■       De aanvrager mag in de 5 voorafgaande jaren niet eerder fiscaal ingezetene zijn geweest in Italië.  En de aanvrager moet afkomstig zijn uit een land, waarmee Italië een (belasting)verdrag of administratief samenwerkingsverband heeft afgesloten.

Als aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, zal de  aanvrager worden onderworpen aan een jaarlijkse forfaitaire vlak tax van 7% op niet-Italiaanse pensioeninkomsten of andere inkomsten uit buitenlandse (niet-Italiaanse) bron.

In de eerste Italiaanse belastingaangifte moet u aangeven, dat u van deze nieuwe regeling gebruik wilt maken. Deze regeling geldt voor een periode van maximaal 9 jaar, vanaf het moment dat u in Italië een verblijfsvergunning heeft gekregen en zich heeft ingeschreven in één van de gekwalificeerde gemeentes.

Nieuwe belastingregime voor academici en onderzoekers

Op 30 april 2019 is er een fiscale regeling van kracht geworden, waarmee de bestaande non-dom fiscale regime wordt uitgebreid met als doel het aantrekken van gekwalificeerde werknemers, academici en onderzoekers.

Het regime geldt voor personen die tenminste 2 jaar buiten Italië hebben gewerkt en gestudeerd.

Het speciale belastingregime geldt voor een periode van 5 jaar, maar kan onder voorwaarden worden verlengd.

Dit fiscale regime verleent vrijstelling van 70% over het binnenlands (Italiaans) inkomen. Dit leidt tot een effectief belastingtarief voor de inkomstenbelasting van 13% of zelfs nog lager.

Regime voor buiten Italië werkende academici en onderzoekers op openbare of particuliere universiteiten en onderzoekscentra.

Het regime voor academici en onderzoekers biedt een vrijstelling van 90% over de inkomsten die zijn genoten in Italië en is van toepassing op personen die buiten Italië hebben gewerkt op openbare of particuliere universiteiten en onderzoekscentra en die hun activiteiten voortzetten in Italië.

Dit regime is ook bedoeld om Italiaanse academici en onderzoekers te stimuleren terug te keren naar Italië

De regeling voorziet in een vrijstelling van de inkomsten van 90%, bij uitvoering van werkzaamheden in het onderwijs of onderzoek in Italië. Het voordeel geldt voor een periode van 6 jaar die onder voorwaarden kan worden verlengd.  

•        Dit regime geldt voor een periode van 8 jaar indien de aanvrager een kind heeft jonger dan 18 jaar of een woning  koopt in Italië tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan of na de overdracht van de fiscale woonplaats;

•        Dit regime geldt voor een periode van 11 jaar indien de aanvrager 2 kinderen jonger dan 18 jaar ten laste heeft.

•        Dit regime geldt voor een periode van 13 jaar indien de aanvrager ten minste 3 kinderen tot 18 jaar oud ten laste heeft.

Bron: www.belluzzo.net

_______________________________________________________________

 

De nieuwe fiscale NON-DOM regimes zijn  voor de Italiaanse overheid een manier om zowel kapitaal als kennis naar Italië te halen. Met deze fiscaal gunstige regimes worden getalenteerde werknemers en ondernemers gestimuleerd om naar het land van “dolce vita” te verhuizen.

Hoe aantrekkelijk een fiscaal regime er ook uit ziet, het gaat om een beslissing van de hele familie. Zowel partner als kinderen moeten er achter staan om er in Italië een succes van te maken.

Wilt u gebruik maken van zo’n fiscaal gunstig NON DOM regime, dan is het zaak om vooraf goed de voordelen en voorwaarden van zo’n regime op een rijtje te zetten. Het inschakelen van een Nederlands-Italiaanse belasting-adviseur is hierbij geen overbodige luxe.

Legge di bilancio

Nieuw Regime Forfettario (forfaitair regime)

Vanaf 2019 is er een nieuw vlak-tax regime van toepassing voor individuele belastingplichtigen met een inkomen tot € 65.000 uit een zelfstandige activiteit. Dit was eerst € 30.000,--                                                                                      

Dit betekent dat een grotere groep fiscaal residenten in Italië kunnen profiteren van het Regime Forfettario.

Door toepassing van dit regime Forfettario profiteert u van een verlaagd (vlak)belastingtarief van 15% (of 5% gedurende de eerste 3 jaar van de activiteit). Hierdoor kan een belastingplichtige minimaal 20% aan belastingen besparen.

Bovendien zijn belastingplichtigen die opteren voor het  “Regime Forfettario”  volledig vrijgesteld van de toepassing van de BTW-aangifte, lokale belastingen en roerende voorheffing, maar ook van digitale facturatie (EI).                               

De Legge di Bilancio voorziet vanaf 2020  een uitbreiding van de Regime Forfettario voor inkomens tussen de € 65.000 en € 100.000 tegen een vlak tax van 20%.

Een individuele belastingplichtige die voor deze optie kiest kan 50% belasting besparen.Dit nieuwe “Regime Forfettario” is uitermate gunstig voor de individuele Italiaanse belastingbetaler, zoals ondernemers, zelfstandige expats, of die in Italië werken of een bedrijf starten.

Een ander interessant onderdeel van deze wet is, dat individuele belasting-plichtigen  afspraken kunnen maken met de Italiaanse fiscus over terugbetaling van schulden (pace fiscale). Een belastingplichtige kan volgens deze nieuwe wet een belastingschuld zonder boetes en rente terugbetalen in 18 termijnen over een periode van 5 jaar (“rottamazione ter”)

Bronnen:

r.ciccioli@consultingcentre.it

www.consultingcentre.it

centrostudi@bdo.it

______________________________________________________________

 

Wereldwijd inkomen in Italië belast tegen een forfaitair bedrag.

Nadat uw Italiaanse Non-Dom-status door de Italiaanse fiscus is goedgekeurd valt u onder de progressieve Italiaanse belastingtarieven als het gaat om inkomsten uit Italiaanse bron.

Normaliter  worden de buitenlandse inkomsten van een Italiaans fiscaal resi-dent ook in Italië progressief belast.

Opteert u echter voor het non-dom regime voor buitenlandse inkomsten, dan kunt u gebruik maken van een forfaitaire heffing van € 100.000 per jaar (dit tarief geldt voor zowel inkomsten, buitenlandse investeringen, financiële activa en overige buitenlandse inkomsten.

Dit Italiaanse forfaitaire belastingbedrag dat u verschuldigd bent, vervangt de Italiaanse inkomstenbelasting, lokale belastingen, vermogensbelasting etc. Belastingplichtigen die onder deze regeling vallen zullen bovendien vrijgesteld zijn van bepaalde fiscale en financiële controle verplichtingen.

Ook gezinsleden kunnen in aanmerking komen voor dit regime tegen een forfaitair bedrag van € 25.000 per jaar, per gezinslid.

Criteria om in aanmerking te komen voor het Italiaanse non-dom-regime:

■       De belastingplichtige moet zijn fiscale woonplaats naar Italië over-brengen en zijn Italiaanse non-dom status minimaal 15 jaar behouden.

■       De belastingplichtige die opteert voor dit Italiaanse Non-Dom Regime, mag 9 van de 10 jaar voorafgaand aan deze keuze voor het Non Dom Regime niet in Italië hebben gewoond cq. zijn fiscale woonplaats in Italië hebben gehad.

■       De keuze voor het Italiaanse Non-Dom Regime moet worden goedgekeurd door de Italiaanse belastingautoriteiten.

In het regime zijn wel een aantal anti-misbruik bepalingen opgenomen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel