Ontwikkeling Oostpunt Curaçao

Ontwikkeling Oostpunt Curacao

WILLEMSTAD — “De vraag is nu niet meer of Oostpunt ontwikkeld zal worden, maar hoe? Dit nadat er in deze slepende kwestie door de overheid verschillende toezeggingen en afspraken zijn gemaakt”, aldus de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda (PNP), na zijn bezoek van gisteren aan Oostpunt.

Bescherming milieu

In tegenstelling tot de indruk die door enkelen via bepaalde media veelvuldig wordt gewekt, is er vooralsnog geen sprake van een ontwikkelingsplan voor Oostpunt. Het enige wat er nu ligt is een structuurplan dat bestemmingen toekent aan delen van het terrein. Een aantal van deze bestemmingen maken ontwikkeling mogelijk en deze zijn toegekend aan de locaties die verantwoord en dus duurzaam ontwikkeld kunnen worden zonder schade te berokkenen aan het milieu, de natuur, de leefomgeving van specifieke flora en fauna of plekken die uit cultureel-historisch of archeologisch oogpunt van waarde zijn. Voordat er sprake is van concrete plannen en de eventuele impact bijvoorbeeld op het koraal kan worden beoordeeld, moeten er meerdere fasen van planvorming en vergunningen doorlopen worden. Uit een onderzoek naar toeristische ontwikkeling op diverse Caribische eilanden blijkt dat er voorbeelden zijn van verantwoorde ontwikkelingen, die geen beschadiging van het rifkoraal tot gevolg hebben. Verantwoorde ontwikkeling wil in dit verband o.a. zeggen dat daarbij regels over afwatering, rioleersystemen etc. worden gevolgd. Bij het verlenen van bouwvergunningen e.d. zullen ook op de wet gebaseerde eisen worden gesteld waardoor het zeemilieu en de koralen worden beschermd. Bovendien zal elke ontwikkelaar op Oostpunt ervoor zorgen dat het koraal als toeristische duikattractie behouden blijft. Dat is in zijn eigen belang. Dat de herziening van de bestemmingen op Oostpunt strijdig zouden zijn met internationale verdragen en protocollen is een onjuiste bewering en lijkt ook al bedoeld om de publieke opinie negatief te beïnvloeden door misinformatie.

Zienswijze 

De overheid heeft recentelijk hoorzittingen gehouden waarbij belanghebbenden in staat zijn gesteld hun zienswijze op herziening van het EOP toe te lichten waardoor met wezenlijke inbreng van belanghebbenden rekening kan worden gehouden. Overigens zijn door belanghebbenden maar 15 zienswijzen ingediend.

De ontwikkeling van Oostpunt

De regering zal het EOP voor wat betreft Oostpunt moeten herzien en als wetswijziging eerst aan de adviesorganen Raad van Advies en Sociaal Economische Raad en uiteindelijk aan de Staten voorleggen. Een meerderheid van de Staten moet er zijn steun aan geven om aan de herziening voor Oostpunt kracht van wet te verlenen waardoor ontwikkeling van Oostpunt met een grotere oppervlakte dan Nederlands Sint Maarten mogelijk wordt, maar waarbij meer dan 50% groen blijft en deugdelijk beheerd en beschermd kan worden.

Indien de overheid de door de rechter in 1999 aanbevolen en in 2001 en 2010 met de familie Maal gemaakte afspraken niet nakomt en ontwikkeling van Oostpunt niet mogelijk wordt zal deze schadeplichtigheid van het Land Curaçao wegens wanprestatie tot gevolg hebben en de gemeenschap handen vol geld kosten. Daarnaast zullen de illegale en dan in het uitgestrekte gebied van Oostpunt oncontroleerbare activiteiten als drugsmokkel, stroperij, speervissen / vernieling van koraal, dumping van vuilnis, schroot, autowrakken en zelfs lijken, blijven voortduren.

Ontwikkeling van dit gebied levert de gemeenschap juist tal van voordelen in de vorm van nieuwe arbeidsplaatsen, ruimte voor woningen voor eilandbewoners, toeristische projecten, landbouwgronden, recreatiegebieden, sportfaciliteiten, etc. Dat een dergelijke evenwichtige ontwikkeling met respect voor de plaatselijke natuur een nieuwe impuls zal geven aan de economie van Curaçao, staat buiten kijf.

Volgens het ministerie heeft Oostpunt een enorm economisch, toeristisch en natuurlijk potentieel, wat onbenut blijft zolang de voorgestelde wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelings Plan niet is vastgesteld. “Het is zaak dit gebied, wat 10 procent van het oppervlakte van Curaçao beslaat, gebalanceerd te ontwikkelen en te integreren met de rest van het eiland”, aldus het ministerie in een persbericht.

Zoals de Amigoe uitvoerig heeft bericht, heeft de overheid ofwel het VVRP ministerie eind 2012 het voornemen tot mogelijke bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt bekendgemaakt en een presentatie voor zowel het publiek als belanghebbenden verzorgd.
De eigenaren van Oostpunt, de familie Maal, vechten al jaren om het terrein te mogen ontwikkelen ‘ten bate van zowel het toerisme als op het sociale vlak door woningbouw’. Tijdens de openbare hoorzitting werden de plannen van de overheid middels een zogenoemd zoning-plan gepresenteerd.

De buitenlandse consultants, door de familie Maal aangetrokken, presenteerden een plan dat onder andere de mogelijkheid behelst voor toeristische ontwikkeling langs de kustlijn met zeven resorts annex hotels met jachthavens, omgeven door residentiële bebouwing langs de lagunes.

Na de openbare hoorzitting hebben verschillende milieu-organisaties verontwaardigd gereageerd op het zoning-plan en het feit dat de impact van mogelijke ontwikkeling op het waardevolle rif van Oostpunt vrijwel buiten beschouwing werd gelaten.

Zo blijkt uit bevindingen van de grootste koraalstudie ooit uitgevoerd, hoe uitzonderlijk het rif van Oostpunt is. In het hele Caribisch gebied is de hoeveelheid koraal sinds 1969 met 68 % afgenomen.

De weinige riffen die bewaard zijn gebleven worden in het rapport van prof.dr. Jeremy Jackson omschreven als ‘Caribische succesverhalen’.
De riffen van Oostpunt komen in dit rijtje voor, samen met slechts twee andere Caribische riffen waaronder Bonaire.


Jackson leidde dit onderzoek dat uitgevoerd werd door 78 onderzoekers uit 34 Caribische landen en dat meer dan 35.000 studies uit de periode 1969-2012 samenvat, en publiceerde deze bevindingen vorig jaar.

De milieuorganisaties (en particulieren) die met hun visie – zienswijze – tegen de door de overheid gepresenteerde plannen in verweer gingen, kregen begin vorig jaar de kans om die tegenover een vijfkoppige commissie mondeling nader toe te lichten.

Over de juistheid van de door de overheid gehanteerde ‘zienswijze procedure’, was daarvoor veel te doen geweest.
De overtuiging heerste dat er conform de wet Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (Eroc) wel degelijk een bezwaarprocedure is ingebouwd om tegen de geplande herziening van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) bezwaar te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel