Wonen en kopen op Curacao 2022

Artikel 5 van 5
€ 22,95 (inclusief btw)

Inhoudsopgave

1. Inleiding                                                                                              

Caribisch Nederland                                                                                                       

Staatkundige ontwikkeling                                                                                                        

Situatie tot 1975                                                                                                               

Situatie na 1986                                                                                                               

Situatie per 10 oktober 2010                                                                                          

Positie t.o.v. het Koninkrijk                                                                                                         

2. Beknopte geschiedenis van Curaçao             

Inleiding                                                                                                                            

Belangrijke jaartallen                                                                                                      

3. Curaçao in vogelvlucht

Ligging en geografie                                                                                                       

Oppervlakte van de eilanden                                                                                        

Klimaat                                                                                                                               

Benedenwindse Eilanden                                                                                                         

Bovenwindse Eilanden                                                                                                  

De naam Curaçao                                                                                                           

De vlag van Curaçao                                                                                                      

Landschap, vegetatie en fauna                                                                                    

Plaatsen en stadsdelen                                                                                                  

Bevolking                                                                                                                          

Economie                                                                                                                          

Godsdienst                                                                                                                        

Taal                                                                                                                                    

Cultuur                                                                                                                              

Natuurgebieden                                                                                                               

Pijlers Economie van Curaçao                                                                                      

Overige aspecten die een positieve invloed hebben op de

Curaçaose economie                                                                                                      

Rechterlijke organisatie en rechtspraak                                                                      

Subsidie vanuit Nederland                                                                                                        

Kiesrecht                                                                                                                           

4. Aankoop van onroerend goed op Curaçao; de oriëntatiefase

Inleiding                                                                                                                            

Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed op Curaçao           

Waar kopen ?                                                                                                                   

Locatiefactoren                                                                                                                

Locatiekeuze                                                                                                                                

Checklist waar kopen ?                                                                                                  

Hoe vindt u onroerend goed ?                                                                                      

Nieuwbouw                                                                                                                      

Wat kopen ?                                                                                                                      

Curaçaose onroerend goed markt                                                                                

Onderzoek Curaçaos Bureau voor de Statistiek                                                        

Soorten onroerend goed                                                                                                

Oriëntatie-checklist wat kopen                                                                                      

Vraagprijs                                                                                                                          

Checklist vraagprijs                                                                                                                     

Staat van onderhoud van het huis                                                                               

Wanneer op huizenjacht                                                                                                

Enkele tips/waarschuwingen                                                                                        

Nog enkele tips van het Curaçao forum                                                                                  

5. Aankoop onroerend goed op Curaçao; Het koopproces

Inleiding                                                                                                                            

Curaçaose makelaars                                                                                                     

Wat kan er misgaan in de contacten tussen u en de makelaar                              

Het koopproces                                                                                                                

Taxatie                                                                                                                               

Bod, tegenbod, optie                                                                                                       

Overeenkomst tussen koper en verkoper                                                                    

Ontbindende voorwaarden                                                                                                        

Schriftelijke overeenkomst                                                                                                         

Splitsing onroerende en roerende zaken                                                                   

Ontbindende voorwaarden                                                                                                        

Ondertekening voorlopig koopcontract                                                                        

Inhoud koopcontract                                                                                                       

Bedenktijd particulier                                                                                                      

Woning en bedenktijd om te ontbinden voor een particulier                                   

Waarom is ontvangstbewijs met datum belangrijk ?                                                  

Voorbeeld                                                                                                                          

Bij aankoop van time-sharing geldt een bedenktijd van 5 dagen                           

Aanbetaling/handgeld                                                                                                    

Bouw van een woning/appartement en de waarborgsom                                       

De overdracht                                                                                                                   

Het niet nakomen van het contract door één van de partijen                                              

Verborgen gebreken                                                                                                       

Sleuteloverdrachten overgang van het risico                                                             

Geschillen bij een onroerendgoedtransactie op Curaçao                                        

Kosten bij aankoop van Curaçaos onroerend goed                                                  

Rekenvoorbeeld leveringsakte                                                                                     

Rekenvoorbeeld hypotheekakte                                                                                   

Bijkomende kosten hypotheekakte                                                                              

6. De onroerende zaak belasting (OZB)

Een onroerende zaak: wat is dat precies ?                                                                 

Welke onroerende zaken zijn vrijgesteld van OZB ?                                                

Wie zijn er belastingplichtig voor de OZB ?                                                                

Tarieven OZB                                                                                                                   

Voorbeeld                                                                                                                          

De waarde van een onroerende zaak voor de OZB                                                  

Grondslag voor de heffing                                                                                                         

Taxatie                                                                                                                               

De controle van gegevens                                                                                                         

Waardevaststelling inspectie en bezwaar                                                                   

Bezwaartermijn                                                                                                                

Reactie inspecteur en aantekenen van beroep tegen uitkomst                             

Voorbeeldbrief Oneens taxatiewaarde                                                                        

Tussentijdse waardeveranderingen                                                                             

Aanslagen                                                                                                                        

Inning OZB belasting en de betalingstermijnen                                                                    

Voorlopige aanslag                                                                                                                     

Definitieve aanslag OZB                                                                                                

Uitstel van betaling na bezwaar                                                                                    

Betalingsregeling                                                                                                            

Overige kosten die jaarlijks terugkomen                                                                                  

7. Het kadaster op Curaçao                                                                     

Ontwikkeling van het Kadaster- en hypotheekwezen op Curaçao                        

Doel van het Kadaster en Openbare Registers                                                                     

Kernactiviteiten van het kadaster                                                                                             

Opmeten van percelen                                                                                                   

Meetbriefnummer                                                                                                            

Grensuitzetting                                                                                                                 

Perceelsinformatie                                                                                                           

Aankoop grond & de afmetingen en grenzen van de kavel                                    

Verkoop van een deel van uw perceel                                                                        

Verschil extractplan en meetbrief                                                                                             

Overdracht van een terrein                                                                                            

Contactgegevens Curaçaos kadaster                                                                          

8. Aankoop bouwgrond

Inschrijven voor overheidsterrein bestemd voor woningbouw                                

Vereiste documenten                                                                                                      

Aanvraagvoorwaarden                                                                                                   

9. Aanvraag bouwvergunning voor het eilandgebied Curaçao

Inleiding                                                                                                                            

Behandelingstermijn aanvraag bouwvergunning                                                     

Vereiste documenten voor de aanvraag van een bouwvergunning                                  

Indienen van de bouwvergunningaanvraag                                                              

Geldigheid van de bouwvergunning                                                                           

Intrekken van de bouwvergunningaanvraag                                                             

Taak van de bouwinspecteur van de DROV                                                              

Indienen van klachten                                                                                                    

Aanvraag nieuw huisnummer                                                                                      

Berekening van de verschuldigde leges                                                                                

10. Vertrek vanuit Nederland en vestiging op Curaçao

Inleiding                                                                                                                            

Vertrek uit Nederland                                                                                                      

Inschrijven in de BRP                                                                                                     

Legalisatie                                                                                                                         

Reisdocumenten                                                                                                             

Paspoort                                                                                                                            

Eigen paspoort voor kinderen                                                                                       

Nog enkele tips                                                                                                                

De Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP)                                                   

Afmelden/uitschrijven bij de BRP                                                                                             

Wat houdt de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) in ?                                                         

Persoonsgegevens in de BRP                                                                                      

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving uit de BRP ?                                                

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor uw particuliere verzekeringen ?      

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor uw Nederlanderschap ?                         

Is er controle op uitschrijving uit de BRP ?                                                                 

Boetes onterechte in- en uitschrijving BRP                                                                

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst ?                                                   

Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?                

Waar kunt u een postadres aanvragen ?                                                                    

Wat moet u meenemen bij de aanvraag van een postadres ?                                

Hoe kunt u een nieuw adres opgeven als u dat nog niet hebt ?                            

Vertrek naar Curaçao en de (belasting)schulden in Nederland                             

Schuld aan de Nederlandse Staat en verlenging van uw paspoort                                  

Gegevensuitwisseling BKR met Curaçao                                                                   

Wat betekent dit in de praktijk ?                                                                                     

Het Nederlandse paspoort in het buitenland                                                             

Verlies of diefstal paspoort                                                                                                        

Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat                             

Verklaring van Onbesproken Gedrag (VOG)                                                              

Wat is een VOG ?                                                                                                            

Waar heeft u een VOG voor nodig ?                                                                            

Hoe kunt u een VOG aanvragen ?                                                                               

Voorwaarden voor digitaal aanvragen VOG                                                               

VOG aanvragen via uw gemeente                                                                           

Voorwaarden voor VOG aanvragen bij uw gemeente                                                      

Hoe vraagt u een VOG aan voor emigratie, visum of werkvergunning

in het buitenland ?                                                                                                      

VOG aanvragen als u niet meer in Nederland ingeschreven staat                    

Voorwaarden voor een aanvraag via e-mail bij Justis op Curaçao                     

Wanneer vraagt u een VOG aan ?                                                                           

Aanvragen VOG via Kabinet van Curaçao                                                             

Opmerkingen omtrent de VOG                                                                                  

11. Vestiging op Curaçao en de Van Rechtswege Verklaring

Inleiding                                                                                                                             

Reizen/vakantie Curaçao                                                                                              

Vereiste documenten bij binnenkomst op Curaçao                                                  

ID kaart niet voldoende; Waarom een paspoort ?                                                      

Wel of geen visum nodig met Nederlandse nationaliteit ?                                      

Wonen en werken op Curaçao                                                                                     

Personen met de Nederlandse nationaliteit                                                               

Personen met de niet-Nederlandse nationaliteit                                                       

Verblijf als Nederlandse stagiair op Curaçao                                                             

Vereiste documenten voor een tijdelijke verblijfstitel voor stagiaires                                 

Verblijf als Penshonado op Curaçao (Rentenierswetgeving)                                             

Nederlandse nationaliteit                                                                                               

Rijkswet op het Nederlanderschap                                                                              

Nederlanders met dubbele nationaliteit                                                                      

In welke gevallen verliest u niet de Nederlandse nationaliteit                                            

Intrekking van de Nederlandse nationaliteit                                                               

Trouwen op Curaçao                                                                                                      

Vereiste documenten als u op Curaçao wilt trouwen                                               

Begeleiding bij emigratie, vestiging en/of aanvraag vergunningen                                  

Stemmen in het buitenland                                                                                           

Emigratie-checklist                                                                                                          

12. Werken op Curaçao

Inleiding                                                                                                                            

Werk vinden                                                                                                                     

Vacatures                                                                                                                          

Expat faciliteit                                                                                                                   

Tarieven inkomstenbelasting                                                                                        

Stage lopen op Curaçao; voorwaarden                                                                       

Bijzondere vereisten aanvraag van rechtswege                                                        

13. De Verhuizing

Vrijstelling van invoerrechten                                                                                        

Vervreemdingsverbod                                                                                                     

Belastingtelefoon Douane in Nederland                                                                                

Inschakelen van een internationaal verhuisbedrijf                                                   

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                                          

De offerte                                                                                                                          

De verhuiskosten                                                                                                            

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen op Curaçao                                              

Nog enkele tips en opmerkingen                                                                                              

Gebruik/installatie van uw apparatuur op Curaçao                                                   

Meenemen van uw huisdier                                                                                          

Vereiste documenten voor het inklaren van uw huisdier                                        

Veel voorkomende hondenziektes                                                                               

Informatie-adressen over het meenemen van uw huisdier                                     

14. Bankzaken & Verzekeringen

De Curaçaose munteenheid                                                                                         

Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten                                                              

Registratie                                                                                                                         

Offshore-banken                                                                                                             

Financiële instituten                                                                                                                   

Aanhouden van een bankrekening in Nederland                                                    

Een niet-ingezetenen rekening in Nederland                                                            

Vereiste documenten voor het openen van een bankrekening

bij een bank op Curaçao                                                                                                 

Kosten Nederlandse bank bij pinnen op Curaçao                                                    

Stel uw pinpas in                                                                                                             

Openingstijden banken                                                                                                  

Internationale transacties                                                                                               

Geld overmaken naar Curaçao                                                                                     

Betalingsinformatie                                                                                                                     

Kosten correspondentbank voor uw betaling naar Curaçao                                   

Overzicht banken op Curaçao met swiftcodes                                                           

Omwisselen buitenlandse valuta in Antilliaanse Guldens                                      

Checklist Bank op Curaçao                                                                                           

Electronic Banking                                                                                                          

Credit-cards                                                                                                                      

Betaalautomaten en pinpasjes                                                                                     

Girodienst Curaçao                                                                                                                     

Postspaarbank                                                                                                                 

Verzekeringen                                                                                                                  

Enkele aandachtspunten en verschillen met Nederlandse verzekeringen                     

15. Financiering van onroerend goed op Curaçao

Inleiding                                                                                                                            

Financieringsmogelijkheden op een rij                                                                       

Financiering uit eigen middelen                                                                                   

Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland                                                     

Een persoonlijke lening in Nederland                                                                         

Financiering via een projectontwikkelaar                                                                   

Een hypotheek bij een Nederlandse bank                                                                 

Effectenbevoorschotting                                                                                                

Looptijd hypotheek                                                                                                          

Hypotheekvorm                                                                                                                

Soort valuta                                                                                                                       

Hoogte van de rente                                                                                                        

Hoogte van de hypotheek bij een Curaçaose bank                                                  

Maximale hypotheekverstrekking                                                                                             

Welke waarden spelen een rol bij het financieringsproces ?                                             

Maximale hypothecaire financiering                                                                            

Afsluitkosten hypotheek                                                                                                 

De hypotheekaanbieding                                                                                               

Wat moet de bank in een hypotheekaanbieding vermelden ?                                

Bespreek de volgende mogelijkheden met uw hypotheekadviseur                                   

Pre-Approval                                                                                                                                

Vergeet de extra kosten bovenop de koopsom niet                                                   

Wat mee te financieren ?                                                                                               

Mee te financieren bouwkosten                                                                                   

Extra kosten na aankoop van de woning                                                                    

Inbreng eigen geld                                                                                                          

Te overleggen documenten bij uw hypotheekaanvraag                                          

Taxatie van het onderpand, als basis voor uw hypotheek                                       

Financiering van nieuwbouw, bijbouw of renovatie                                                 

Verzekeringen gekoppeld aan uw hypotheek                                                           

Bouwverzekering (CAR) verzekering                                                                          

Afhandeling van de hypotheek bij de notaris                                                             

“Grace Period”                                                                                                                  

Curaçaose Hypotheek Bank                                                                                         

Garantiefonds                                                                                                                  

Nog enkele aandachtspunten                                                                                      

Hypotheekrente-aftrek                                                                                                    

Hypotheekrente-aftrek in Nederland                                                                            

16. Nutsvoorzieningen

Inleiding                                                                                                                            

Levering water en elektriciteit                                                                                        

Kwaliteit van het drinkwater                                                                                           

Nieuw aansluiting of overnemen van bestaande aansluiting                                            

Aansluitkosten                                                                                                                  

Facturering                                                                                                                       

Het tarievensysteem                                                                                                        

Van meteropname tot uw rekening                                                                              

Het opnemen van de meterstanden                                                                             

Schatting van gebruik                                                                                                     

Betaling van uw energienota                                                                                        

Pagatinu                                                                                                                            

Aanvraag van een nieuwe aansluiting                                                                        

Stroomstoringen                                                                                                              

Schakelprogramma                                                                                                                     

Waterstoringen                                                                                                                 

Bruin water                                                                                                                       

Lage of hoge waterdruk                                                                                                  

Geen water                                                                                                                       

Hoog verbruik van water                                                                                                

Indienen schadeclaim                                                                                                    

Afhandeling van een schadeclaim                                                                              

De energiewinkel van Aqualectra                                                                                            

Gas                                                                                                                                     

Levering en aansluiting van gascilinders                                                                   

Welke documenten moet u overleggen voor de levering van gas                          

Doorgeven wijzigingen                                                                                                   

Verbruiksduur                                                                                                                  

Storingen; wat te doen                                                                                                    

Meenemen gasinstallatie bij verhuizing                                                                                 

Checklist en tips bij gebruik van gascilinders                                                             

Contactgegevens                                                                                                            

Telecommunicatie                                                                                                           

UTS Stores                                                                                                                        

Mobiele telefonie                                                                                                             

Chippie                                                                                                                              

Chippie Prepaid                                                                                                               

Chippie Post Paid                                                                                                            

Chippie Hybrid                                                                                                                 

Aanvraag telefoonabonnement                                                                                    

Vereiste documenten                                                                                                      

Betaling telefoon en internetrekening                                                                         

Telefasil                                                                                                                             

Vereiste documenten voor de aansluiting van Telefasil                                          

Mobiel bereikbaar op Curaçao                                                                                      

Curaçaos prepaid simkaart                                                                                            

Waar kunt u een simkaart kopen op Curaçao ?                                                         

Bellen via Whatsapp                                                                                                       

Bellen via Skype                                                                                                              

Mobiel bellen en roamingkosten                                                                                  

Internet                                                                                                                              

Glasvezel                                                                                                                          

Huisvuil (Selikor)                                                                                                             

Inbraakbeveiliging                                                                                                           

17. Het onderwijs op Curaçao

Inleiding                                                                                                                            

Nederlands of Papiaments als instructietaal                                                              

Het nieuwe schoolsysteem                                                                                            

Funderend onderwijs                                                                                                      

Basisvorming                                                                                                                    

Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs                                                             

HAVO/VWO Nieuwe Stijl                                                                                    

Arbeid Gericht Onderwijs                                                                                    

Secundair Beroepsonderwijs                                                                                        

Amerikaans Onderwijs                                                                                                    

Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA)                                                       

Sociaal leenstelsel                                                                                                          

18. De gezondheidszorg en medische voorzieningen

Inleiding                                                                                                                            

De zon                                                                                                                               

Warmte uitslag                                                                                                                 

Zouttekort                                                                                                                          

Dengue                                                                                                                             

Pitriasis Versicolor                                                                                                           

Chikungunya                                                                                                                               

Zikavirus                                                                                                                            

Zikakoorts                                                                                                                          

Beschermende maatregelen                                                                                         

De Manzanillaboom                                                                                                                    

Onderwatersituatie                                                                                                          

Gebruik medicijnen                                                                                                                     

Apotheken                                                                                                                        

Huisartsen en specialisten                                                                                                        

Verpleeghuizen en Bejaardenzorg                                                                              

Ziekenhuizen                                                                                                                   

19. Vestigen op Curaçao en de gevolgen voor de Nederlandse volksverzekering

Inleiding                                                                                                                            

Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland                                                            

Tijdelijk werken in het buitenland (detachering)                                                                    

Wonen in het buitenland, werken in Nederland                                                                   

Vrijwillige AOW                                                                                                                 

Afsluiten van een vrijwillige verzekering                                                                                

Wat kost een vrijwillige verzekering ?                                                                          

Hoelang kunt u zich vrijwillig verzekeren ?                                                                

Hoogte vrijwillige AOW verzekering                                                                             

Hoogte vrijwillige Anw-premie                                                                                       

Ontvangst van AOW/AWW op Curaçao                                                                      

ANW (Algemene Nabestaanden Wet)                                                                         

Meenemen uitkering buiten Europa                                                                            

WW-uitkering                                                                                                                    

Gedetacheerde Nederlandse ambtenaren                                                                 

20. De Sociale Verzekeringen op Curaçao

Inleiding                                                                                                                            

Overzicht sociale verzekeringen op Curaçao                                                             

Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)                                                                   

Wie is verzekerd ?                                                                                                           

Wie zijn niet verzekerd voor de AOV                                                                            

Belangrijke wetswijziging                                                                                               

Premie betaling                                                                                                                

Hoogte AOV-pensioen                                                                                                   

Weduwe-, Weduwnaars- en Wezenpensioen (AWW)                                                         

Wanneer bent u verzekerd ?                                                                                         

Wanneer komt u in aanmerking voor een Weduwen- of Weduwnaarpensioen 

Wanneer komen kinderen in aanmerking voor een Wezenpensioen ?               

Hoe hoog is het Weduwen- of Weduwnaarpensioen ?                                           

Wanneer gaat het recht op pensioen in ?                                                                   

Wanneer heeft u geen recht op een Weduwen- of Weduwnaarpensioen                      

Ziekteverzekering (ZV)                                                                                                   

Wanneer bent u verzekerd ?                                                                                         

Wat moet u doen als u ziek bent ?                                                                               

Wat gebeurt er als u langer dan 3 dagen arbeidsongeschikt bent ?                                 

Wat zijn uw rechten als u ziek bent ?                                                                          

Wanneer bent u arbeidsongeschikt ?                                                                          

Vanaf welke dag heeft u recht op ziekengeld ?                                                         

Hoe hoog is het bedrag van het ziekengeld ?                                                            

Wanneer verloopt uw recht op ziekengeld ?                                                              

Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ)                                        

Wie betaalt premie ?                                                                                                        

Wie kunnen aanspraak maken op AVBZ-zorg ?                                                       

Waaruit bestaat de AVBZ-zorg ?                                                                                   

Ongevallenverzekering (OV)                                                                                         

Wat is een bedrijfsongeval ?                                                                                         

Ongevallengeld                                                                                                               

Ongevallenuitkering                                                                                                                   

Bezwaar tegen beslissing SVB                                                                                     

Cessantia                                                                                                                          

Voor wie geldt deze regeling ?                                                                                      

Recht op uitkering                                                                                                           

De hoogte van de uitkering                                                                                           

Wie betaalt de uitkering ?                                                                                               

Verzoek om uitkering                                                                                                      

Beroep                                                                                                                               

Verplichte bijdrage van de werkgever                                                                          

Overzicht premies sociale zekerheid                                                                           

BVZ premie                                                                                                                       

AOW/AWW premie                                                                                                          

Premie AVBZ                                                                                                                    

Tarieven arbeidsongeschiktheidsverzekering (OV)                                                  

Premie Cessantia                                                                                                            

21. Basisverzekering ziektekosten (BVZ)

Inleiding                                                                                                                            

Wie zijn verzekerd voor de BVZ ?                                                                                 

Wie zijn niet verzekerd voor de BVZ                                                                             

Waar hebben de verzekerden recht op ?                                                                    

Zorgaanspraken                                                                                                               

Huisartsenzorg                                                                                                                 

Eerstelijns psychologische zorg                                                                                   

Medisch specialistische zorg                                                                                         

Ziekenhuiszorg                                                                                                                

Paramedische zorg                                                                                                         

Tandheelkundige zorg                                                                                                   

Procedure voor het verkrijgen van tandheelkundige zorg                                       

Farmaceutische zorg                                                                                                       

Recht op geneesmiddelen                                                                                                        

Kunst- hulpmiddelenzorg                                                                                              

Verloskundige zorg                                                                                                                     

Kraamzorg                                                                                                                         

Ziekenvervoer                                                                                                                  

Medische uitzendingen                                                                                                  

Aanvullende voorzieningen voor de overheidsdienaren                                         

Waaruit bestaan aanvullende voorzieningen ?                                                                    

Kosten inzake de aanvullende voorzieningen                                                                      

Berekening premie BVZ                                                                                                 

Gliding Scale                                                                                                                                

22. Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) vervangt  oude Belastingregeling voor het Koninkrijk (= BRK)

Inleiding                                                                                                                            

Wat is er in de nieuwe regeling vastgelegd ?                                                             

Hoofdlijnen BRNC                                                                                                          

23. Penshonado-regeling

Inleiding                                                                                                                            

Aanscherping van de penshonado-regeling en de BRK                                         

Ontwikkeling penshonado-regeling                                                                             

Wat houdt de penshonado-regeling in

Voordelen penshonado-regeling                                                                                             

De penshonado-regeling en inkomsten uit buitenlandse bron                              

Schijventarief                                                                                                                    

De penshonadoregeling biedt tweetal mogelijkheden m.b.t. de belastingheffing over de inkomsten uit buitenlandse bron                                     

Voorwaarden om te opteren voor de penshonado-regeling                                    

Wanneer kunt u geen gebruik maken van de penshonado-regeling                               

Wat wordt onder zuivere opbrengst van buitenlandse bronnen verstaan ?                                                                                                                          

De optieregeling                                                                                                               

Overige gevolgen van de penshonado-regeling                                                       

Welke regelingen zijn niet van toepassing bij keuze voor de

Penshonadoregeling ?                                                                                                   

Wanneer kunt u geen gebruik meer maken van de penshonado-regeling ?                                                                                                              

Penshonado’s en de volksverzekeringen                                                                   

Belastbaarheid van uw pensioenen en AOW op Curaçao                                      

Particuliere pensioenen en lijfrentes                                                                           

Overgangsregeling particuliere pensioenen                                                              

Aangifte AOW-uitkering in uw Curaçaose belastingaangifte                                             

Rekenvoorbeeld                                                                                                               

Nederlandse tarieven inkomstenbelasting                                                                 

Particuliere pensioenen                                                                                                 

Overige pensioenen                                                                                                        

Belastbaarheid nabestaandenpensioen bij vestiging op Curaçao                         

Uitkering nabestaandenpensioen op moment van overlijden                                            

Mag een penshonado arbeid verrichten op Curaçao                                               

Overige fiscale voordelen bij vestiging op Curaçao                                                  

24. Zakendoen op Curaçao

Inleiding                                                                                                                             

Algemene concurrerende voordelen van Curaçao                                                   

Logistiek kruispunt                                                                                                          

Kruispunt van begunstigde gebieden                                                                         

Cultureel kruispunt                                                                                                          

Economische speerpunten                                                                                            

Marktkansen in de logistieke sector                                                                             

Marktkansen in de toeristische sector                                                                          

Marktkansen in de ICT & E-commerce sector                                                             

Marktkansen in de utiliteitssector                                                                                             

E-business                                                                                                                        

Vestigingsmogelijkheden                                                                                               

Economische zones                                                                                                        

Industriële zone                                                                                                               

World Trade Center                                                                                                                     

Subsidies en andere regelingen                                                                                  

Nederlandstalige regelingen                                                                                         

25.  Belastingvoordelen voor bedrijven op Curaçao

Is een bedrijfsvestiging op Curacao interessant ?                                                     

Belangrijkste (fiscale) voordelen                                                                                   

Buitenlands inkomen lage winstbelasting                                                                  

Rekenvoorbeeld                                                                                                               

Voor welke bedrijven kan deze regeling interessant zijn ?                                      

Voorbeelden van mogelijke bedrijfsactiviteiten die onder het lage tarief Curaçaose winstbelasting zouden kunnen vallen                                          

Belastingvoordeel voor webshop- of internetbedrijven op Curaçao                                  

Voorbeeld                                                                                                                          

Overige voordelen van vestiging van een webshop of internetbedrijf op Curaçao                                                                                                           

Voorbeeld                                                                                                                          

26. Starten van een bedrijf op Curaçao; vestigingsformaliteiten

Formaliteiten                                                                                                                                 

Bedrijfsvorm                                                                                                                      

Eenmanszaak                                                                                                                  

NV                                                                                                                                       

Aanvraag vestigingsvergunning                                                                                   

Directievergunning                                                                                                          

Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel                                  

Aanvullende vergunningen afhankelijk van de branche                                        

Industrie                                                                                                                             

Bouwnijverheid en –installatiebedrijven                                                                                 

Bank-, verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening                                         

Handel/Groothandel en tussenhandel                                                                        

Handel/Detailhandel                                                                                                       

Hotels en logementen                                                                                                     

Restaurants en Cafés                                                                                                     

Landbouw, Veeteelt en Visserij                                                                                     

Startende ondernemer en inschrijving bij de belastingdienst                                             

Omzetbelasting                                                                                                                

Het CRIB-nummer                                                                                                           

Omzetbelasting bij de invoer van goederen                                                                

Tarieven omzetbelasting                                                                                                

Vrijstellingen                                                                                                                                 

Aangifte doen en betalen                                                                                               

Loonbelasting                                                                                                                   

Inhoudingsplichtige en de werknemer                                                                        

Wat wordt er als loon beschouwd ?                                                                              

Binnenlandse en buitenlandse werknemers                                                             

Wat dient er door de werkgever geregeld te worden                                                 

Loonbelasting is een voorheffing of eindheffing                                                      

Zakelijke steun voor ondernemers uit de Caribische delen van het

Koninkrijk                                                                                                                          

27. Rechtspersonen op Curaçao

De vrijgestelde BV (NA BV.)                                                                                          

Kenmerken, oprichting en voorwaarden                                                                                 

Feitelijke werkzaamheden en gebruik van een NA BV                                            

Bestuur                                                                                                                              

De Naamloze Vennootschap (NV)                                                                               

Oprichting Naamloze Vennootschap                                                                           

Rechtspersonen                                                                                                              

Naamgeving                                                                                                                     

Algemene ledenvergadering                                                                                         

Kapitaal                                                                                                                             

Aandelenkapitaal                                                                                                            

Jaarrekening en publicatie                                                                                                        

Vestigingsvergunning                                                                                                    

De notaris en de oprichtingsakte                                                                                  

Vergunningen                                                                                                                  

Overzicht rechtsvormen, kenmerken en fiscale aspecten                                       

28. Economische Zone Wetgeving

Inleiding                                                         &n