Handboek Spaanse nalatenschappen

Vorige Artikel 17 van 28 Volgende
€ 19,95 (inclusief btw)

Spaanse nalatenschappen

Compleet aangepast aan de nieuwe Europese Erfrechtverordening

+ updates 2018-2019

 Gillissen, P.L.

Erven, testamenten, erf- en schenkbelasting bij nalatenschappen in Spanje;  juridische en fiscale aspecten voor Nederlanders, die in Spanje te maken krijgen met nalatenschappen.  Europese Erfrechtverordening, Europese Verklaring van erfrecht

P.L. Gillissen - Voerendaal  Guide Lines

ISBN: 978-90-74646-91-8

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Begripsverandering                                                                           

Nederlandse erfrechtsituatie van vóór 1 januari 2003                       

Nederlandse erfrechtsituatie na 1 januari 2003                                 

Afwijken van de wettelijke regels van erfrecht door het opmaken van een testament                                                                                       

Legitieme portie                                                                                 

Opmaken en wijzigen van een testament                                          

Defiscalisering van vorderingen                                                                   

3. Nederlands of Spaans erfrecht ? ; een Nederlands of  Spaans testament ?

Inleiding                                                                                              

Internationaal privaatrecht                                                                 

Europees internationaal privaatrecht (Europese erfechtverordening)         

Nalatenschappen opengevallen voor 17 augustus 2015                             

Nalatenschappen opengevallen na 17 augustus 2015                      

Een testament naar Nederlands of Spaans recht ?                                     

Verschillende soorten langstlevende testamenten in Nederland                 

Vruchtgebruik testament                                                                              

Ouderlijke boedelverdeling / wettelijke verdeling                               

Langstlevende enig erfgenaam                                                                    

Langstlevende enig erfgenaam met tweetrapsmaking                      

Wie erft als er geen testament is ? Het wettelijk erfecht                    

Een huis in Spanje                                                                                       

Verschil gewone verblijfplaats en plaats waar u woont                     

Spaanse testamentsvormen                                                              

Een open testament (testamento abierto)                                          

Geheime testamenten (testamento cerrado)                                               

Clausule van snelle successie                                                           

Herzien, herroepen of wijzigen van het testament                                       

Spaans testamentenregister                                                              

4. De Europese Erfrechtverordening (=EEV)

Inleiding                                                                                              

Welke landen zijn aangesloten bij de EEV                                        

Wat regelt de EEV ?                                                                          

Universele werking                                                                                      

Gewone verblijfplaats                                                                        

Rechtskeuze                                                                                      

Geen rechtskeuze meer mogelijk voor het recht van het woonland  

Het recht dat geldt t.a.v. van de afwikkeling van de nalatenschap    

Rechtskeuze in een testament of andere akte                                  

Erkenning rechtskeuze                                                                      

Overgangsrecht                                                                                 

Internationale rechtsmacht bij geschillen over nalatenschappen                

Regels voor erkenning/tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken/authentieke akten op het gebied van erfrecht

De Europese Verklaring van Erfrecht                                                          

Bevoegdheid                                                                                      

Wanneer is de Nederlandse rechter/notaris bevoegd ?                    

Gewone verblijfplaats                                                                        

Forumkeuze-overeenkomst                                                               

De aanvraag van een Europese erfrechtverklaring                                     

De Europese verklaring van erfrecht – het document                       

In het buitenland gelegen onroerende zaken                                               

Gewaarmerkt afschrift                                                                        

De taal                                                                                                

Bewijskracht                                                                                                 

Welke verplichtingen heeft de notaris in het kader van de afgifte van de Europese verklaring van erfrecht ?                                        

Aanvaarden of verwerpen van een grensoverschrijdende nalatenschap                                    

Fiscale aspecten van grensoverschrijdende nalatenschappen                   

Voorbeeld                                                                                           

Het Nederlandse langstlevende testament & de Spaanse erfbelasting         

Toepasselijke tarieven en vrijstellingen                                             

Het belang van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie     

Hoe brengt u de rechtskeuze uit ?                                                     

Wijzigen rechtskeuze                                                                         

Maken van een rechtskeuze zonder dat u daarbij iemand tot erfgenaam benoemt.                            

Rechtskeuze en erfbelasting                                                             

Erfrecht en huwelijksvermogensrecht                                                          

Terugkeer naar Nederland en de gevolgen voor uw huwelijksvermogensstelsel

5. Het Spaanse Erfrecht

Inleiding                                                                                              

Wanneer is het Spaanse erfrecht van toepassing op een Nederlander    

In Spanje geldt geen langstlevende bescherming                             

Huwelijksgoederenrecht                                                                              

Erfrecht                                                                                              

Spaans erfrecht                                                                                  

Langstlevende echtgenoot, kinderen en geen testament                            

Langstlevende echtgenoot, kinderen en langstlevende testament    

Legitieme porties                                                                                

De legitieme portie van kinderen of verdere afstammelingen            

De legitieme portie van (groot)ouders (bij afwezigheid van kinderen of verdere afstammelingen                                                                

De legitieme portie van echtgenoten                                                 

Afwikkeling van het legitieme vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot                                                                                         

Stiefoudersituatie                                                                               

Wel of geen Spaans testament         ?                                                        

Afwikkeling van Nederlands testament                                                        

Een rechtskeuze maken bij een buitenlandse notaris                       

Huwelijksvermogensverdrag bij wonen in Spanje                             

6. Aankoop Spaans onroerend goed met vruchtgebruik

Inleiding                                                                                              

Voorbeeld                                                                                           

Hoe kunt u dit laten vastleggen ?                                                      

Wie betaalt de overdrachtsbelasting bij een gesplitste aankoop ?    

Wie betaalt wat ?                                                                               

Wanneer eindigt het vruchtgebruik ?                                                 

Is er erfbelasting verschuldigd bij het overlijden van de vruchtgebruikers                                                

Hoeveel is men verschuldigd bij het overlijden van de laatste vruchtgebruiker                                                                                  

Afwijken van de langstlevende regeling ?                                         

Samen met uw kinderen een woning kopen                                                

7. Aankoop van een woning via een Spaanse vennootschap

Inleiding                                                                                              

Besparing overdrachtsbelasting middels aankoop via een vennootschap                                                                                        

Voordelen verbonden aan een SRL bij erfrechtelijke situaties          

Vermogenswinstbelasting                                                                  

Tarieven                                                                                             

Vermogensbelasting                                                                          

De SRL en de Nederlandse belastingen                                           

Vererving van de aandelen in een Spaanse SRL;waar bent u erfbelasting verschuldigd                

Verkoop van de vennootschap                                                                    

De SC (Sociedad Colectiva) een alternatief voor de SRL ?              

Wanneer wordt de SC gekwalificeerd als transparante entiteit ?                

Wanneer kiezen voor een SC ?                                                                   

Nadeel oprichting vennootschap voor aankoop van een woning in Spanje                                                                                                

Schulden en andere verplichtingen van een bestaande vennootschap         

Oprichting vennootschap; denk aan de fiscale verplichtingen           

Aanvraag Spaanse IVA-nummer                                                       

Voorwaarden BTW-ondernemerschap                                                        

Eigen gebruik van uw Spaanse woning                                             

BTW-aangifte                                                                                     

8. Wegschenken van uw Spaanse onroerend goed

Is het verstandig om uw Spaanse onroerend goed tijdens uw leven weg te schenken ?

Wie betaalt de schenkbelasting in Spanje ?                                                

Binnen welke termijn moet de schenkbelasting betaald worden ?    

De schenking gezien vanuit Nederland                                             

Schenking van de tweede woning; nog enkele aandachtspunten               

Rente                                                                                                            

Voorbeeld                                                                                           

9. Huwelijk met internationale aspecten

Inleiding                                                                                              

Is in het buitenland gesloten huwelijk in Nederland rechtsgeldig ?   

Welk huwelijksvermogensregime is van toepassing ?                      

Welke factoren spelen hierbij een rol ?                                                        

Het Haags Huwelijksvermogensverdrag                                           

Verdragslanden                                                                                  

Voor wie geldt het verdrag ?                                                              

Huwelijksdatum voor 1 september 1992                                            

Huwelijksdatum op of na 1 september 1992                                      

Basis                                                                                                  

Rechtskeuze en/of huwelijksvoorwaarden                                        

Waaruit kiezen ?                                                                                

Wanneer er geen huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt en er geen rechtskeuze is uitgebracht                                                                 

Geldende regels                                                                                 

Zekerheid met het maken van een rechtskeuze en/of huwelijksvoorwaarden                                          

Ongewilde verandering voorkomen                                                   

Terug naar Nederland en de gevolgen voor het

Huwelijksvermogensstelsel                                                               

Naturalisatie en de gevolgen voor het huwelijksvermogensstelsel   

Waarom een rechtskeuze ?                                                               

Hoe legt u de rechtskeuze vast ?                                                      

Geldend huwelijksvermogensrecht en de werking t.o.v.

Schuldeisers                                                                                      

Registratie van uw keuze                                                                             

Nederlands wetsvoorstel: Huwelijksvoorwaarden standaard            

10.    Uw Burgerlijke Staat

Inleiding                                                                                              

Huwelijksvoorwaarden                                                                       

Gelden huwelijksvoorwaarden ook in Spanje ?                                 

Ongehuwd samenwonen                                                                             

Inkomstenbelasting                                                                  

Erfbelasting                                                                                        

Pensioenrechten                                                                                

Arbeidsrechten                                                                                   

Gezondheidszorg                                                                               

Huurcontracten                                                                                  

Geregistreerd partnerschap                                                               

Erkenning geregistreerd partnerschap                                                         

In welke regio’s wordt het geregistreerd partnerschap erkend ?                 

Partners van gelijk geslacht                                                               

Civielrechtelijke gevolgen van geregistreerd partnerschap                       

Voorbeeld                                                                                           

Fiscale gevolgen van geregistreerd partnerschap                       

(Geregistreerd) samenwoners en de Spaanse erfbelasting              

Cataluña enige uitzondering                                                              

Een ingezetene is nog geen fiscaal ingezetene                                

Samenwonersregister (registro de parejas de hecho)                       

Homohuwelijken                                                                                

11.  Hoe te handelen bij overlijden van een erflater

Verklaring van erfrecht                                                                       

Volmachten                                                                                        

Volmacht vervalt bij overlijden                                                           

Het benoemen van een executeur testamentair                                

Europese Verklaring van Erfrecht                                                      

12.  Erf- en schenkbelasting, gezien vanuit Nederlands perspectief

In welk land bent u erfbelasting verschuldigd ?                                

Uw positie gezien vanuit Nederland                                                  

Indien de erflater niet in Nederland woont                                         

Dubbele heffing erfbelasting                                                              

Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt                                

Indien u een andere nationaliteit heeft aangenomen                         

Het voorkomen van dubbele belastingheffing                                              

Belastingverdragen inzake successie                                                         

Besluit ter voorkoming van dubbele belastingheffing                        

Buitenlandse belasting bij nieuw erfrecht of ouderlijke boedelverdeling                                                                                  

Geen vermindering voor buitenlandse belasting over

Nederlandse situsgoederen                                                               

Rekenvoorbeeld ter voorkoming van dubbele belastingheffing                   

Berekening met toepassing van de BvdB                                          

Tarieven Nederlandse erfbelasting                                                    

Vrijstelling erfbelasting                                                                      

Erfbelasting over fictieve verkrijgingen                                              

Voorbeelden                                                                                       

Overzicht Nederlandse schenkbelastingvrijstellingen                       

Overgangsrecht                                                                                 

Defiscalisering van erfrechtelijke vorderingen en schulden                         

Regeling tot en met 2011                                                                             

Regeling vanaf 2012                                                                          

Legitieme Portie                                                                                 

Einde defiscalisering                                                                          

Europees Beroep tegen de 10 jaarfictie                                             

13.  Erfbelasting gezien vanuit Spaans perspectief

In Spanje hanteert men het woonplaatsbeginsel van de erfgenaam/begiftigde                                                             

Over welke bezittingen bent u in Spanje erfbelasting  verschuldigd          

Wanneer en waarover bent u belastingplichtig ?                                         

Wanneer bent u belastingplichtig ?                                                              

Hoe wordt de Spaanse erfbelasting berekend ?                                          

Tarieven Spaanse erfbelasting                                                                              

Vrijstellingen                                                                                                           

Berekening Spaanse schenk- en erfbelasting                                    

Tarieven Normativa Estatal                                                                

Tarieven Comunidad Autonoma                                                                  

Rekenvoorbeeld                                                                                 

Vrijstellingen voor residenten eigen woning                                                

Aftrek                                                                                                  

Regionale verschillen & Estate Planning                                           

Hoe bepaalt men de waarde van de woning in Spanje ?                            

Rekenvoorbeeld                                                                                 

Aangifte Spaanse erf- en schenkbelasting                                        

 Rekenvoorbeelden                                                                                       

Conclusie                                                                                                     

Erfbelasting over fictieve verkrijgingen                                                                  

Stichtingen                                                                                         

14.  Terugkeer naar Nederland

Inleiding                                                                                              

Het vermogen terug naar de Nederland                                            

Heffingsvrij vermogen                                                                        

Ouderentoeslag                                                                                 

Vrijstelling voor een uitvaartverzekering                                            

Vrijstelling contant geld in box 3                                                                  

Kapitaaluitkering uit levensverzekering; overgangsregeling              

Schulden                                                                                            

Drempel voor uw schulden                                                                

Grondslag sparen en beleggen                                                                    

Tarief Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)                         

Voorbeeldberekening belasting in box 3                                            

Remigreren voor de (Wet Langdurige Zorg (= Wlz-zorg)                            

Definitief vestigen in Nederland                                                                   

Melden bij een zorgverzekeraar                                                                  

Overzicht Nederlandse zorgverzekeraars                                         

Wlz-zorg aanvragen                                                                           

Uw inkomen en vermogen en het Nederlandse verzorgings- of verpleeghuis                                         

Verzamelinkomen + vermogensinkomensbijtelling (=VIB)                          

Voor wie geldt de maatregel ?                                                           

Tabel heffingsvrij vermogen                                                               

Lage of hoge eigen bijdrage ?                                                           

Berekening eigen bijdrage                                                                 

Mogelijkheden om het interen op uw vermogen te voorkomen ?                

Wat telt niet mee als vermogen ?                                                      

Bloot eigendom en vruchtgebruik in box III & de eigen bijdrage AWBZ / Wlz                                          

Defiscalisering bloot eigendom en vruchtgebruik                              

Bloot eigendom dat voortvloeit uit een testament                              

Bloot eigendom dat niet voortvloeit uit een testament                       

Gevolgen voor de AWBZ (Wlz)                                                                   

Nog enkele opmerkingen en vragen                                                  

Wat kunt u doen om de vermogensinkomensbijtelling te beperken  

15.  Het belang van een levenstestament

Inleiding                                                                                              

Misverstand                                                                                                  

Een huis in het buitenland                                                                  

Bewindvoering Ondercuratele stelling                                                         

Notariële volmacht                                                                                                  

Het levenstestament                                                                                                                  

16.  Overlijden in Spanje

Overlijdensverklaring                                                                       

Begrafenisondernemers in Spanje                                                     

Een Spaanse begraafplaats                                                               

Crematie                                                                                             

Lichaam ter beschikking stellen aan de medische wetenschap             

Internationaal rouwvervoer; repatriëren van de overledene                 

17. Omzeiling van de Spaanse erfbelasting

Inleiding                                                                                              

Mogelijkheden om de Spaanse erfbelasting te omzeilen                            

Stichtingen                                                                                         

Estate-planning voor niet-residenten                                                 

18.  Vermogensoverheveling via een trust,  vanuit Nederlands perspectief

Wat is een trust ?                                                                               

Keuze uit een discretionary trust of een  trust zonder beleidsvrijheid                                                     

Het trustvermogen en de Nederlandse fiscus                                         

Verkrijging door de beneficiaries van de trust                                         

In welk land woont de schenker ?                                                      

Omzeiling woonplaatsfictie van 10 jaar                                                  

Schenking door één van de gehuwden, waarvan er één een niet-Nederlander is                                  

Als de trust geen doelvermogen is                                                     

Definitie trust volgens de Nederlandse staatssecretaris                                   

Fiscale zekerheid vooraf                                                                         

De vaststellingsovereenkomst                                                           

Inhoud vaststellingsovereenkomst                                                     

19.  Oude en nieuwe situatie voor niet-residenten &  terugvordering van de te veel    betaalde Spaanse erfbelasting

Inleiding | Oude situatie                                                                               

Nieuwe situatie na uitspraak van het Europese Hof van Justitie                 

Enkele praktijkvoorbeelden belicht                                                    

Terugvragen onterecht betaalde Spaanse successierechten            

Wie kunnen er een vordering op de Spaanse fiscus instellen ?                  

Bijlagen

Checklist voor nabestaanden

Voorbeeld Spaans Open Testament

Lijst met nationaliteits- en woonplaatslanden

Regionale verschillen & Spaanse erfbelasting

Adressenoverzicht

Spaanse overheids- en belastinginstanties

Testamentenregisters in Nederland en Spanje

Nederlandstalige juristen, advocaten en notarissen gespecialiseerd in Spaanse nalatenschappen

Financiering Spaans onroerend goed

Verhuizingen

Begeleiding bij aankoop van onroerend goed in Spanje en Nederlands-Spaanse erfrechtkwesties

 

 

 

 

 

© 2012 - 2021 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel