Wonen en kopen in Belgie

Artikel 1 van 4 Volgende
€ 22,95 (inclusief 9% btw)
Aantal

Wonen en kopen in Belgie | Herziene editie 2015/2016

Juridisch, fiscaal, financieel informatie-handboek over vestiging en/of

aankoop van onroerend goed in Belgie.

Auteur: P.L. Gillissen

ISBN:  978-90-74646-84-0

Aantal pagina`s: 330

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. De aankoop van onroerend goed in België; de oriëntatiefase

Hoe vindt u een huis ?                                                                                 

Hoe vindt u informatie over onroerend goed ?                                             

Media in België                                                                                            

Openbare verkopingen                                                                                

Waar kopen ?                                                                                               

De locatie en de ligging van de woning                                                       

Checklist waar kopen                                                                                   

Wat kopen                                                                                                    

Oriëntatie checklist wat te kopen                                                                 

Vraagprijs                                                                                                     

Checklist vraagprijs                                                                                      

Staat van onderhoud van het huis                                                               

3. Het koopproces; het contact met de makelaar

De Belgische vastgoedmakelaar                                                                 

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars & BIV-erkenning                 

De volgende personen vormen op de hierboven genoemde vestigingseisen een uitzondering                                                                 

Activiteiten van de vastgoedmakelaar                                                         

Verplichtingen Belgische vastgoedmakelaar                                               

Bemiddelingsopdracht                                                                                 

Informatie naar het publiek toe                                                                    

Klachten tegen een vastgoedmakelaar                                                       

Activiteiten vastgoedhandelaar                                                                    

Belgische makelaarsverenigingen                                                               

Checklist keuze van de makelaar                                                                

Wat kan een makelaar voor u doen                                                             

Het Mandat en inhoud van het Mandat                                                        

Vergoeding van de makelaar                                                                       

Taken van de syndicus                                                                                

Syndicschap met volledige opdracht                                                           

Taken van de rentmeester                                                                           

De Expert en Taxaties                                                                                 

Wie maken er gebruik van een expert                                                         

Hoe komt u aan een adres van een expert ?                                               

Wie kunnen er nog meer taxaties uitvoeren ?                                             

Wat staat er in een taxatie- of expertiserapport ?                                        

Taxatiekosten                                                                                               

4. De voorlopige verkoopovereenkomst of compromis de ventejuridische aspecten van de aankoop van onroerend goed

Wanneer is er sprake van juridische koop/verkoop                                     

De verkoopovereenkomst of compromis de vente                                    

Wat moet er in het compromis staan ?                                                        

Informatie over de verkoper                                                                         

Informatie over het onroerend goed                                                             

De staat van het onroerend goed / oppervlakte van het perceel                 

Onroerend goed vrij van gebruik                                                                  

Het bodemattest   / wat houdt een bodemattest in ?                                   

Wie geeft het bodemattest af ? / aanvraag bodemattest                             

Geldigheidsduur van een bodemattest                                                        

Bodemonderzoek                                                                                         

Wat te doen bij vervuilde grond ?                                                                

Aflevering van een bodemattest                                                                  

Verklaring van de verkoper                                                                          

Onderzoeksplicht koper                                                                               

Het nietig-verklaren van de overeenkomst                                                  

Opschortende / ontbindende voorwaarden                                                  

Het betalen van een voorschot                                                                              

De optie & de aankoopbelofte                                                                     

Aankoop van een appartement                                                                    

Aankoop van een woning op plan                                                                

Onderzoek van de Belgische consumentenbond                                        

5.  Notariële aspecten en notariskosten bij aankoop van Belgisch o/g

Taken van de Belgische notaris                                                                   

De notaris en de voorlopige overeenkomst                                                 

Van voorlopige verkoopovereenkomst naar notariële akte                          

Van compromis naar inschrijving in het registratiekantoor                          

Overlijdensrisicoverzekering via de notaris                                                 

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering  / welk bedrag is gedekt ?        

De definitieve overdracht                                                                             

Afrekening                                                                                                    

Kosten notaris                                                                                              

Algemene kosten                                                                                         

De Belgische notaris                                                                                    

Openbare verkoop / procedure / gerechtelijke openbare verkoop               

Betaling                                                                                                        

6.    Uw burgerlijke staat bij aankoop van Belgisch onroerend goed

Het huwelijk en het huwelijksvermogensrecht                                            

Huwelijksvermogensstelsels                                                                       

Wijziging van het huwelijkscontract                                                            

Ongehuwd samenwonen                                                                            

Feitelijk samenwonen                                                                                 

Wettelijk samenwonen                                                                                

Gevolgen van wettelijk samenwonen                                                         

Voorwaarden voor wettelijke samenwoning                                               

Beperkingen van het samenwonen                                                             

Wanneer één van de partners eigenaar is van het onroerend goed           

Een notariële akte                                                                                       

Wanneer beide partners eigenaar zijn van het onroerend goed                 

Wanneer één van de partners komt te overlijden                                       

Beding van aanwas en de tontine                                                               

Nadelen van een tontinebeding of beding van aanwas                              

7.    Kosten bij aankoop van Belgisch onroerend goed

Aankoop van bestaand onroerend goed en het registratierecht                  

Waarover worden de registratierechten geheven ?                                     

Wat is de normale waarde ?                                                                        

Controleschatting                                                                                         

Abattement                                                                                                   

Aankoop bescheiden woning tegen een verlaagd registratierecht              

Teruggaaf registratierecht                                                                            

Wanneer komt u in aanmerking voor verlaagd registratierecht                   

Verlaagde registratierechten bij scheiding                                                   

Navordering registratierechten                                                                     

Registratierecht bij aankoop van bouwgrond                                               

Aankoop van een sociale woning                                                                

Overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor het registratierecht van 1,5%                                                                             

Vermindering van de registratierechten tot 1 %                                           

Teruggaaf van registratierechten bij verkoop van onroerend goed             

Registratierecht bij omzetting van vruchtgebruik in volle eigendom            

Verrekening van eerder betaalde registratierechten                                    

Recente wijzigingen per 1 januari 2005 m.b.t. de meeneembaarheid van vroeger betaalde registratierechten                                       

Nadelen van de wijziging                                                                             

8.    Fiscale aspecten bij aankoop van een nieuwe woning of

Verbouwingswerkzaamheden

Bouw van een nieuwe woning en het BTW-regime                                     

Verlaagd BTW tarief bij aankoop van een nieuwe sociale woning              

Voorwaarden BTW-regime                                                                          

Zelfbouwen en de BTW                                                                               

Hoe kunt u bewijzen dat u zelfbouwer bent ?                                              

Wat verstaat men onder familiale hulp ?                                                     

“Normale”waarde van de bouwwerkzaamheden                                         

Verbouwing van de woning                                                                          

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het 6% tarief                     

Wanneer is er sprake van nieuwbouw of verbouwing ?                              

Bouw en aankoop onder het BTW-regime                                                   

Een gebruikte nieuwe woning en het BTW-regime                                     

Voorwaarden voor de verkoop van een reeds gebruikte nieuwbouw woning onder het BTW-stelsel                                                

Voorwaarden om een huis te verkopen met toepassing van BTW              

Voordeel van verkoop van uw nieuwe huis met toepassing van BTW        

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Verbouwd huis overdragen onder het BTW stelsel                                     

Controle bij nieuwbouw en verbouwing en de BTW aangifte                      

Navordering BTW                                                                                        

Nederlandse BTW                                                                                       

9.    Kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing

Op wiens naam staat het kadastraal inkomen ?                                         

Indexatie van het kadastraal inkomen                                                        

Vaststelling van het KI voor een nieuwbouw woning                                  

Aangifte nieuwbouw/verbouw/verhuur nieuwbouw aan het AKRED          

Indien u het oneens bent met de waarde van het KI                                  

De onroerende voorheffing                                                                         

Betekening van het Kadastraal Inkomen (KI)                                             

Wie betaalt de onroerende voorheffing ?                                                    

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend ?                                      

Wanneer bent u onroerende voorheffing verschuldigd ?                            

Hoe wordt de onroerende voorheffing geheven ?                                       

Door wie wordt de onroerende voorheffing geïnd ?                                    

Het te laat betalen van de onroerende voorheffing                                     

Tarief van de onroerende voorheffing                                                         

Verrekening onroerende voorheffing                                                           

Betaling door de huurder                                                                             

Vermindering van de onroerende voorheffing                                             

Uitzonderingen op de KI-grens                                                                   

Voorwaarden                                                                                               

Vermindering van 50% op de onroerende voorheffing                               

Aanvraagprocedure                                                                                     

Wie kan de aanvraag vermindering onroerende voorheffing indienen ?    

Verschil in vermindering onroerende voorheffing tussen

Vlaanderen en de rest van België                                                               

Rekenvoorbeeld                                                                                          

Verhaalbelasting                                                                                         

10. Huren in België

Belangrijkste wijzigingen in de huurwet van 1997                                       

Inhoud van de nieuwe huurwet                                                                    

Toepassingsgebied                                                                                      

Duur van het contract                                                                                   

Staat van het gehuurde goed                                                                       

Opzegmogelijkheden voor huurcontracten                                                  

Overdracht van het huurcontract                                                                 

Onderverhuring                                                                                          

Indexatie van de huurprijs                                                                          

Renovatie van het huurpand                                                                      

Overdracht van het gehuurde pand                                                           

De huurwaarborg                                                                                       

Verlenging van het huurcontract wegen buitengewone omstandigheden 

Verdeling kosten en lasten                                                                        

Kosten en lasten voor de verhuurder                                                        

Kosten en lasten voor de huurder                                                             

11.  Vestigen in België     

Vertrek uit Nederland                                                                               

Het Nederlandse bevolkingsregister                                                        

Vestiging in België                                                                                   

Uitgifte van uw Nederlands paspoort                                                       

Werken in loondienst                                                                                

Werken als zelfstandige                                                                                     

Nederlandse studenten in België                                                             

Familieleden van de hoofdaanvrager                                                       

Vreemdelingen afkomstig uit niet-EU/EER landen                                  

Samenwonen in België & wettelijk samenwonen                                    

Samenlevingscontract                                                                              

Rechten en plichten van de samenwonenden                                         

Beëindiging van het samenwonen                                                           

Samenwonen en de Belgische fiscus                                                      

Het huwelijk                                                                                              

Aangifte                                                                                                    

Gevolgen van het huwelijk                                                                       

Wettelijk stelsel & huwelijkscontract                                                        

Geboorte-aangifte & erkenning van het kind                                            

Belgische kinderbijslag  & de aanvraag van kinderbijslag                                                                     

12. De Verhuizing

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                                  

Vrijstelling van invoerrechten                                                                       

Zelf verhuizen                                                                                              

Trouwen en verhuizen                                                                                 

Verhuizing naar uw tweede woning                                                             

Verkoop van uw tweede woning                                                                  

Verhuizing bij erfenis                                                                                   

Vervreemdingsverbod                                                                                  

Belastingtelefoon Douane                                                                            

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                    

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                 

De offerte& de verhuiskosten                                                                      

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in het buitenland ?            

Tips en opmerkingen                                                                                   

Opslag                                                                                                          

Tax-free shoppen voor uw verhuizing                                                          

Invoeren van dieren in België                                                                      

Doorsturen van post                                                                                     

13.  Uw auto en rijbewijs bij emigratie naar België

Uw auto achterlaten in Nederland en de Nederlandse wegenbelasting      

Meenemen van de auto naar het buitenland                                               

Autoverzekering                                                                                           

Uitvoer van de auto uit Nederland                                                               

Het uitvoerteken                                                                                           

Achteraf uitvoeren van uw auto                                                                   

Invoer van de auto in België                                                                        

Welke documenten dient u te overleggen ?                                                   

Belasting op de inverkeerstelling (BIV)                                                        

Belastbare grondslag voor de BIV                                                               

Tarieven personenauto’s                                                                             

Belastingvermindering bij invoer                                                                  

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Belgische verkeersbelasting                                                                        

Lease auto                                                                                                   

Uw rijbewijs binnen de EU                                                                           

Voordeel Belgisch rijbewijs                                                                          

Uw autoverzekering                                                                                     

De Belgische autoverzekering                                                                     

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering                                                  

WA+  & All Risk                                                                                           

Aansprakelijkheid als bestuurder van een motorvoertuig                            

Verzekering inzittenden van een voertuig                                                    

Hoogte premie                                                                                             

Kunt u uw Nederlandse no-claim meenemen ?                                           

Intracommunautaire leasing                                                                         

Terugvorderen van Belgische BTW                                                             

Bijtelling                                                                                                       

Voorbeelden verkeersbelasting                                                                   

14. Belgische (nuts)voorzieningen

Elektriciteit                                                                                                   

Gas                                                                                                              

Olie                                                                                                               

Water                                                                                                              

Telefoon                                                                                                       

Televisie                                                                                                      

Afval                                                                                                             

15. Verzekeren in België

De nieuwe verzekeringswet                                                                         

Aanbieders verzekeringsprodukten                                                             

Verzekeringsmakelaars                                                                               

Verzekeringsagenten                                                                                   

Woningverzekering                                                                                      

All-risicoverzekering                                                                                     

De te verzekeren waarde                                                                             

Woning & inboedel                                                                                       

Onderverzekering en de evenredigheidsregel                                             

Rekenvoorbeeld                                                                                           

W.A. verzekering of familiale verzekering (WA-privéleven)                        

Aansprakelijkheid voor personeel thuis                                                       

Rechtsbijstandverzekering                                                                           

Nieuwe verzekering tegen natuurrampen                                                    

Verzekeringsvormen                                                                                    

De verzekering voor schade aan iemand anders                                        

Aansprakelijkheid als particulier                                                                  

Aansprakelijkheid als huurder of bewoner van een woning                        

Aansprakelijkheid als eigenaar                                                                       

Professionele aansprakelijkheid                                                                  

Aansprakelijkheid als werkgever: de wetsverzekering                                

Verzekering voor schade die jezelf oploopt                                                 

Woningverzekering                                                                                      

Gebouwen                                                                                                    

Inboedel & waardevolle voorwerpen                                                            

Overige verzekeringen                                                                                 

Levensverzekeringen                                                                                   

Verzekering in geval van leven & verzekering bij overlijden                       

Gemengde levensverzekering                                                                     

16. Financiering van Belgisch onroerend goed            

De nieuwe wet op het hypothecair krediet in België                                    

Wat houdt de wet in ?                                                                                  

Het leningscontract                                                                                      

Vermelding rentevoet                                                                                   

Herziening van de rentevoet                                                                        

Bijkomende kosten en vergoedingen                                                           

Taxatierapport                                                                                              

Volledige vervroegde afbetaling                                                                  

Gedeeltelijke vervroegde afbetaling                                                            

Verplichte verzekering                                                                                 

Wanbetaling                                                                                                 

Controle-orgaan                                                                                           

Wanneer is de wet niet van toepassing ?                                                    

Verschil Nederlandse en Belgische financiers                                            

Nederlands versus Belgisch recht                                                               

Belangrijke verschillen tussen een Nederlandse en Belgische hypotheek 

Rentevormen                                                                                               

Looptijd van de hypotheek                                                                           

Het royeren van de hypotheek                                                                     

Nederlands of Belgisch recht                                                                       

Hypotheek bij een Belgische bank                                                              

De meest voorkomende aflossingsvormen in België                                   

Hypothecaire lening bij nieuwbouw                                                             

Uitkeringsschema van de hypothecaire lening bij nieuwbouw                    

Financiering van een appartement in een nieuwbouwproject                      

Onvoorziene kosten                                                                                     

Zelfbouwers                                                                                                 

Op welke waarde is de financiering gebaseerd ?                                        

Hoogte van het leenbedrag                                                                          

Hypotheekvoorwaarden                                                                               

De hoogte van de rente                                                                               

Het alternatief voor de hypothecaire lening                                                 

Financiering uit eigen middelen/liquiditeiten                                                

Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland voor de aankoop van een tweede huis in het buitenland                                     

Een persoonlijke lening in Nederland                                                             

Financiering via een projectontwikkelaar                                                     

Een hypotheek op basis van effectenbevoorschotting bij een Nederlandse bank                                                                                 

De hypotheekofferte                                                                                     

Welke documenten moet u overleggen ter verkrijging                                 

Kosten hypotheek & dossierkosten                                                              

Het royeren van de hypotheek                                                                                            

17. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging in België                

Wanneer is er sprake van emigratie ?                                                         

Belasting en woonplaats                                                                                 

Het jaar van vertrek                                                                                      

Uw Nederlandse paspoort en de belastingen                                              

Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht                                         

Inkomen uit werk en wonen in Nederland                                                    

Pensioenen en uitkeringen                                                                          

Winst uit aanmerkelijk belang                                                                      

Inkomen uit eigen woning in Nederland                                                       

Als de woning in Nederland niet tot uw beschikking staat                           

Negatieve inkomsten uit werk en woning                                                    

Inkomsten uit sparen en beleggen                                                               

Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland                   

Buitenlands belastingplichtigen en hun partner                                           

Voorkoming dubbele belasting                                                                    

Keuze binnenlandse of buitenlandse belastingplicht                                   

Voor wie kan de keuze voor FBB interessant zijn ?                                    

Keuze voor binnenlandse belastingplicht na uw pensioen                          

Belastingschulden                                                                                           

Overige schulden en het Bureau Krediet Registratie (BKR)                       

Internationale uitwisseling kredietgegevens                                                

18. Nederlands-Belgisch Belastingverdrag

Woonstaat- of bronstaatheffing bij pensioen/uitkering                                 

Afkoop niet-ingegane pensioenen                                                               

Beëindiging beroepsactiviteiten                                                                   

Nederbelgen en de Belgische gemeentebelasting                                      

Wegvallen van de grensarbeidersregeling                                                  

19. Conserverende heffingen bij emigratie naar België

Conserverende aanslagen over de volgende inkomsten                             

Pensioenrechten                                                                                          

Kapitaalverzekering  eigenwoning                                                               

Lijfrente-contracten                                                                                      

Aanmerkelijk belang                                                                                    

Wanneer vervalt de conserverende heffing ?                                              

Recente ontwikkelingen                                                                               

20. Emigratie naar België en de Nederlandse sociale verzekeringen

Wonen in België en werken in Nederland                                                   

Wie zijn verzekerd voor de AOW, ANW en AKW                                       

Wie zijn verzekerd voor de AWBZ ?                                                            

Wie zijn verzekerd voor de ZW, Zvw, WAO en WW ?                                

Invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet                                           

Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland                                            

Herziening vrijwillige AOW/ANW                                                                 

Ontvangst AOW-uitkering in het buitenland                                                   

Kinderbijslag                                                                                                

Het recht op kinderbijslag                                                                            

Nederlandse studiefinanciering                                                                   

Belgische geboortepremie                                                                           

21. Nederlandse fiscale aspecten bij aankoop van een tweede huis in België

Uw (tweede) huis in België en het Nederlandse belastingstelsel en voorkoming van dubbele belasting                                                         

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                           

22. Verhuur van Belgisch onroerend goed

Vakantieverhuur                                                                                           

De verhuurorganisatie                                                                                  

Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie                                       

Verhuurbeperkende clausules in het koopcontract                                      

Verhuren via een touroperator                                                                     

Lange termijn verhuur                                                                                  

Nog enkele aandachtspunten bij verhuur                                                    

Verdienen aan uw tweede huis                                                                    

23.  Belgisch onderwijs

Verschil Nederlands-Belgisch onderwijs                                                     

Aanpassing van Nederlandse kinderen in België                                        

Overzicht leeftijd en school                                                                          

Voortgezet onderwijs                                                                                   

ASO                                                                                                             

BSO                                                                                                             

TSO                                                                                                              

KSO                                                                                                             

Internaten                                                                                                     

Luzac College                                                                                              

Nederlands-Vlaamse basisschool                                                               

Middenstandsdiploma                                                                                  

Hoger onderwijs                                                                                           

Nederlandse studenten aan Belgische universiteiten                                  

Nederlandse kinderen vanuit Nederland naar Belgische scholen               

24. Bankzaken & de Europese spaarrichtlijn

Uw Nederlandse bankzaken vanuit het buitenland                                      

Elektronisch bankieren                                                                                

Een ingezetene vs. een niet-ingezetenen rekening                                     

Een rekening voor niet-ingezetenen in Nederland                                          

Kenmerken van een niet-ingezetenen rekening                                          

Welke documenten moet u overleggen om uw rekening om te zetten in een rekening voor niet-ingezetenen ?                                           

BIC/IBAN Code                                                                                            

Het bankwezen in België                                                                             

Checklist keuze Belgische bank                                                                  

Openen van een bankrekening in België                                                     

Automatische incasso-opdrachten                                                               

Internationale betaling per cheque/wissel                                                    

Het Belgisch bankgeheim                                                                            

Het Belgisch bankgeheim en de directe belastingen                                   

Het Belgisch bankgeheim en de indirecte belastingen                                

Bijzondere informatieplicht                                                                           

De Europese spaarfiscaliteit                                                                        

Welke inkomsten vallen onder de nieuwe regeling ?                                  

Welke inkomsten vallen niet onder de Europese Spaarrichtlijn ?               

U woont in België en ontvangt rente uit andere EU-lidstaten                      

U woont in België en int rente-inkomsten uit Luxemburg en/of Oostenrijk  

Kredietregistratie in België                                                                           

25. De Belgische personenbelasting (PB)

De Belgische personenbelasting                                                                 

Belgische belastingherziening                                                                     

Wie zijn er onderworpen aan de Belgische PB ?                                        

Wie worden er als rijksinwoner van België beschouwd ?                            

Inkomstenjaar                                                                                              

Bepaling van het Belgisch nettobedrag van bestaansmiddelen                  

Onroerend goed inkomen                                                                            

Roerend inkomen                                                                                         

Beroepsinkomen                                                                                          

Divers inkomen                                                                                            

Forfaitaire kosten voor werkenden                                                               

Belastingschalen en belastingtarieven                                                        

Belastingvrije som voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden  

Huwelijksquotiënt                                                                                         

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Vrijgesteld inkomen van de belastingplichtige en zijn echtgenoot              

Vrijstelling voor kinderen ten laste                                                               

Belastingvrije sommen voor kinderen ten laste                                           

Belastingvrije sommen voor overige personen ten laste                             

Gehandicapten                                                                                             

Rekenvoorbeelden                                                                                       

Voorheffingen                                                                                               

26. Belastingen op dividenden en intresten (roerende voorheffing)

Verschil gehuwden en wettelijk samenwonenden                                       

Belangrijkste opbrengsten uit roerende inkomsten                                      

Vrijgestelde inkomsten                                                                                 

Verplicht aan te geven inkomsten                                                                

Welke inkomsten hoeft u niet aan te geven ?                                              

Voorheffing van 25%                                                                                   

Voorheffing van 15%                                                                                   

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Hoeveel dient u aan te geven ?                                                                   

Verplicht aan te geven roerende inkomsten                                                

Inkomsten uit de verhuur, verpachting, gebruik of concessie van roerend goed                                                                                         

Inkomsten vanwege verhuur van gemeubileerd onroerend goed                

Verdeling tussen de verhuuropbrengst van het meubilair en de woning zelf                                                                                              

Vermogensbelasting                                                                                    

Belastingvermindering ter voorkoming van dubbele belasting                    

27.  Aftrekbaarheid van hypotheekrente in België

Over welke hypotheekuitgaven kan men in België fiscaal voordeel genieten ?                                                                                     

3 soorten hypothecaire leningen                                                                  

Voordelen van een tak-23 levensverzekering (beleggingshypotheek)        

Nadelen van een tak-23 levensverzekering                                                 

Intrest                                                                                                           

Van welke onroerendgoedinkomsten is de intrest aftrekbaar ?                   

Herfinancieringslening                                                                                 

De bijkomende intrestaftrek                                                                         

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijkomende

Intrestaftrek                                                                                                  

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Grenzen aan bijkomende intrestaftrek                                                         

De schuldsaldoverzekering                                                                          

Kapitaalaflossing en premies individuele levensverzekering en recht op belastingvermindering                                                               

28. Uw zorgverzekering bij vestiging in België

De AWBZ en de Zvw                                                                                   

In België wonen en in Nederland werken                                                    

Basispakket                                                                                                     

Eigen risico en no-claim                                                                               

Keuzemogelijkheden als u in België woont en in Nederland werkt             

Europese sociale zekerheidsverordening                                                    

Woonlandpakket                                                                                          

De restitutiepolis                                                                                          

Wat te doen bij invoering van de nieuwe Zvw ?                                          

Gezinsleden                                                                                                 

De Belgische hospitalisatieverzekering                                                       

De Vlaamse zorgverzekering                                                                       

Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden                                              

Geen inkomen uit Nederland                                                                       

Aanvullende verzekering in België                                                              

De AWBZ verzekering                                                                                 

Overgangsregeling                                                                                       

Protest tegen het nieuwe Nederlandse zorgstelsel                                     

Bijlagen

Adressen- en internetoverzicht

Bestelformulieren

Bronnen

 

 

 

Gastenboek

  • 03-02-2019 - Graag wil ik de uitgever bedanken voor de geweldige service....  lees meer
  • 28-01-2019 - Ik heb een recruteringsbureau voor artsen in Frankrijk. En nu...  lees meer
  • 30-04-2017 - ik wil belasting aangifte vullen maar het luk me niet...  lees meer
Plaats een bericht
© 2012 - 2020 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel