Handboek Wonen en kopen in Zweden

Artikel 1 van 6 Volgende
€ 22,95 (inclusief btw)

HERZIENE EDITIE 2020-2021 

WONEN EN KOPEN IN ZWEDEN 

6e Herziene druk 2021  

Gillissen, P.L.

Wonen en kopen in Zweden;  juridische, fiscale en financiële vraagbaak voor Nederlanders, die zich in Zweden  willen vestigen en/of in Zweden onroerend goed willen kopen.

ISBN : 978-94-92895-18-9

Onmisbaar informatie-handboek over het wonen en aankoop van onroerend goed in Zweden. In dit boek worden juridische, fiscale. financiele aspecten besproken bij vestiging, werken en aankoop/bezit van onroerend goed in Zweden.

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding 

Reistijd en leeftijd

Nieuwe woontrend zet door

Belangrijkste redenen om te emigreren zijn

Fika

Lagom

2. Voor- en nadelen van emigratie naar Zweden

Voordelen

Nadelen

3. Zweden in vogelvlucht 

Inleiding

Ontstaan van Zweden

Ligging en geografie

Klimaat

Gemiddelde temperaturen in graden Celsius

Bevolking

Netto migratie

Bevolkingsontwikkeling

Levensverwachting

Leeftijdsopbouw

Mediane leeftijd   

Spreiding bevolking

Belangrijkste steden met bevolkingsaantal (inclusief buitenwijken, districten,agglomeraties etc.)

Beroepsbevolking

Arbeidsparticipatie van ouderen boven gemiddelde EU

Werkloosheidscijfers

Jeugdwerkloosheid (onder de 25 jaar)

Taal

Bestuurlijke organisatie

Politiek

Staatsindeling 

Bestuurlijke indeling

Geregistreerde (gewelds)delicten/overtredingen per land in EU.

Koopkracht per land op basis van Big Mac Index 2020

Minimumloon in Zweden

Salarissen

De mediaan, maximum en minimum salaris

Mediaan Salaris

Percentielen

Kosten van levensonderhoud per land

Prijsniveau in Zweden

Alcoholprijzen

Wat kost uit eten gaan?

Fooien 

World Happiness Index

4. Zweedse etiquette, omgangsvormen en  (arbeids)cultuur

Enkele do's en dont's

Dossieraanmaak

Taal van de documentatie en taal tijdens het gesprek

Voorbereiden

Referenties

Betalingen, levertijden, prijzen

Wees uitermate voorzichtig met “giften”!

Strikte scheiding van werk en privé

Lunches

Ecologie, ergonomie, veiligheid, kind- en gezinsvriendelijkheid, ethiek

Kledij

Roken, introductie en gedrag

5. Regio’s

Inleiding                                                                                                             

Zuid-Zweden Småland Skåne Halland West-Zweden Midden-Zweden Stockholm Dalarna Idre Fjäll Orsa Grönklitt Gotland Noord-Zweden Zweeds

Lapland

6. Aankoop Zweeds onroerend goed:  de Oriëntatiefase 

Inleiding 

Motieven voor de vestiging/aankoop van onroerend goed in Zweden

Waarom willen wij een huis in Zweden ?   

Overige vragen die u zich zelf moet stellen:

Waar kopen ? 

De locatie en de ligging van het huis  hebben invloed op de volgende zaken 

7. Aankoop Zweeds onroerend goed;  Het koopproces

Inleiding 

Hoofdtypen woningen

Soorten onroerend goed/ termen Zweeds-Nederlands

Aankoop onroerend goed (Fastighet)

Condominium “condo” (Ägarlägenhet)

Aankoop van een appartement  (Bostadsrätt)

Inspectieverplichting ligt bij de koper                                                                     

Een ander belangrijk punt: ontbindende voorwaarden !

Wisselkoers Zweedse Kroon tussen biedingsmoment en betaling                        

Makelaarsvolmacht                                                                                               

Wat kan er misgaan in de contacten tussen u en de makelaar ?                         

Zweedse makelaarssites                                                                                     

De Zweedse notaris                                                                                             

Onderzoeksplicht van de koper (Köparens undersökningsplikt)                         

Zaken waar de koper op moet letten bij inspectie van een woning                     

Keuring van het huis (Besiktning)                                                                         

Onroerend en roerend goed (vast en los eigendom = 

Fast och lös egendom)                                                                                         

Nutsvoorzieningen (Försäkring, el och vatten)                                                     

Woonlasten (Boendekostnad)                                                                             

Overnemen van lopende lening (Lån på fastigheten) van vorige eigenaar         

De voor-overeenkomst                                                                                   

Koopcontract (Köpekontrakt)                                                                             

Mondelinge afspraken niet juridisch bindend                                                     

Periode tussen contract en sleuteloverdracht                                                     

Datum van inbezitneming/oplevering van de woning (sleuteloverdracht)           

De koopbrief (Köpebrev)                                                                                     

Aanbetaling en Financiële afwikkeling                                                                 

Eindafrekening (Likvidavräkning)                                                                       

Wat in de gaten te houden na ondertekening van de koopbrief ?                     

Pandbrieven (Pantbrev)                                                                                     

Geschillen bij een onroerendgoedtransactie in Zweden                                     

Omzetten elektra, waterleiding en verzekering                                                 

Kosten bij aankoop van Zweeds onroerendgoed                                               

Zweedse overdrachtsbelasting (Lagfart)                                                             

Rekenvoorbeeld bij de aankoop van een woning van SEK 1.000.000               

Wie betaalt wat ?                                                                                                 

Woonlasten (Boendekostnad) / Jaarlijks terugkerende kosten                           

Erfpacht (tomträtt)                                                                                               

Verkoop van het huis                                                                                         

Het energieprestatiecertificaat (EPC) = energicertifikat                                     

Wat bevat een energieprestatiecertificaat?                                                         

Energieprestatiemaatregelen                                                                             

Energieklassen van A t / m G                                                                             

Zeven energieklassen A t / m G                                                                         

Woningverzekering                                                                                             

8. Het kopen van (bouw)grond & erfpacht

Inleiding

Erfpacht (Tomträtt)

Juridische aspecten van erfpacht

Wie verleent een recht van opstal?

Vergoeding van de pachter aan de verpachter

Canon

Rechten en plichten van de pachter

Betekenis economisch eigendom van de grond

Wat zijn de voor- en nadelen van recht van opstal?

Voordelen

Overige voordelen

Nadelen

Wanneer vervalt het recht van opstal?

Duur van het erfpacht

Checklist erfpacht

Tips en adviezen bij erfpacht

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond

Wat niet kopen ?

Waarom kan grond ongeschikt zijn als bouwgrond?

Een bouwkavel

Waar moet u opletten bij aankoop van een kavel ?

Overige zaken waar u op moet letten ?

Soorten bestemmingsplannen

Översitksplan

Detaljplan

Planbestämmelser

Zaken waarmee u te maken kunt krijgen  

Het wel of niet bebouwen van het perceel ?

Hoe het perceel bebouwd mag worden ?

Toegestane wijze van het gebruik van de bouwgrond

Toegestane mate van het gebruik van de bouwgrond

Grondvlakfactor

Gebruiksfactor

Bouwgrens

Bouwlijn

Voorgeschreven afstand tussen een gebouw en de grens van het perceel

Geschiktheid voor bewoning

Kosten voor de ontsluiting

Grensafstand

Oplevering van de ruwbouw

De ontsluiting van het perceel

(Bouw)grond

Landbouw grond

Aankoop van een stuk grond: de oriëntatiefase 

Agrarisch voorkeursrecht

Aansluiting op de nutsvoorzieningen

Checklist aankoop (bouw)grond

Slopen

BTW en onroerend goed in Zweden 

Belangrijke contactadressen bij aankoop en bouw van onroerend goed in Zweden

Zweedse Vastgoedfederatie (Fastighetsägarna)

Belasting op Zweeds onroerend goed in vogelvlucht

Inkomsten uit de verhuur van Zweeds onroerend goed

Belastingplichtigen 

Belastingplicht

Aftrek

Vermogenswinst- of meerwaardebelasting voor de individuele 

belastingplichtige

Belastingplicht

Grondslag van belasting

Zweedse BTW over huurinkomsten van particulieren 

Belastinggrondslag

Zweedse lokale belastingen (onroerend goed belasting)

Belastingplicht

9. Het bouwen en verbouwen van een huis; oriëntatie- en voorbereiding

Inleiding  

Bouw en bouwmaterialen

Bij de bouw van een huis dient u op 4 verschillende zaken te letten  

Voor- en nadelen van het laten bouwen van een huis

De bouwvergunning (Byggnadslov)   

Aanvragen van een bouwvergunning   

Contact met een architect

De dienstverlening van een architect bestaat uit de volgende taken  

Checklist : Het kiezen van een architect  

Kenmerken van een goede architect   

Zoeken naar een architect  

Wat vast te leggen in het contract met de architect ?  

Kosten van een architect

Soort opdracht architect

Volledige opdracht

Beperkte opdracht

Het ontwerpen van een huis

Checklist ontwerp

Checklist wat te bespreken met uw architect

Ontwerp fases

Stap 1. programma van eisen

Stap 2. controle op bouwbepalingen

Stap 3. Schetsen

Stap 4. ontwerp ten behoeve de bouwvergunning

Stap 5. Bouwbestek

Bouwtoezicht door de ontwerper c.q. architect

Ten slotte

10. Het bouwen van een huis; de bouwfase

Inleiding

Welke bouwvormen worden in Zweden gehanteerd ?

Mogelijkheden om in Zweden een huis te bouwen

Via een projectontwikkelaar

Via een aannemer/bouwondernemer

Wat zijn de voordelen van bouwen met één aannemer ?  

Wat zijn de nadelen van bouwen met één aannemer ?

Keuze van de aannemer/bouwondernemer

Checklist keuze aannemer/bouwondernemer

De bouwopzichter

Offerte

Checklist inhoud offerte

Het bouwcontract

Wat verplicht een bouwcontract ?  

Plichten en rechten van de  opdrachtgever en de bouwondernemer

Checklist inhoud bouwcontract 

Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?

Nieuw- en verbouw en de BTW

Bouwfase

Het bouwboek

Bijlagen in het bouwboek

Advies

Toezicht op de bouwwerkzaamheden

Bewoonbaarheidsverklaring

Specifieke gevallen 

Grond kopen van een bouwondernemer

Advies

Reservering bij een nieuwbouwproject

Het kopen van onroerend goed tijdens de bouwfase

Checklist voor het kopen van een huis tijdens de bouwfase

Het kopen van een recent opgeleverd huis

Checklist voor de koop van een recent opgeleverd huis

Checklist oud pand

De muren

Het dak

Septic-Tanks

Zelf (ver)bouwen

Verzekeringen tijdens de bouw

Opstalverzekering

Bouwverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Bouwsubsidies

11. Renovatie & onderhoud

Inleiding

Vergunningen

Zweedse of niet-Zweedse vaklieden ?

Offertes

Wat kunnen overige bijkomende kosten zijn ?  

Bouw- en doe-het-zelf pakketten

Een opzichter 

Onderhoud 

12. Huur en verhuur van Zweeds onroerend goed

Inleiding 

Huurprijzen

Onderhuur

Hoe vindt u een huurhuis/appartement ?

Welke mogelijkheden zijn er om een huurhuis te vinden ?

Het huurcontract

Vereiste documenten voor ondertekening van een huurcontract als

Inventaris

Borg

Zweedse huurbescherming 

Vaststellen en aanpassen van de huurprijs

Verhuurde woonoppervlakte

Betaling van de huur

Bijkomende kosten

Onderhoudskosten

Opzeggen huur 

Door de huurder

Door de verhuurder

Rechten en plichten van de huurder

Overige verplichtingen van de huurder

Het huurcontract en huisdieren

Huren en de verzekering 

Verkoop verhuurde woning

Huurdersvereniging

Zweedse huurinstanties

Ontwikkelingen huurprijzen in Zweden

Huurpprijs stijgingen per jaar

Nieuwe gemiddelde huurprijzen 2020 per regio / gemeente

Verhuur (vakantie)woning in Zweden 

Vakantieverhuur/seizoenverhuur

Wanneer wordt men als professionele verhuurder beschouwd ? 

Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur

Huursom seizoenverhuur / classificatie 

De Verhuurorganisatie

Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie

Langere termijn verhuur

Nog enkele aandachtspunten bij verhuur

Waar moet u met de huurder nog meer afspraken overmaken ?

Voorbeeld werkwijze voor particulieren, die zelf hun huis willen verhuren ?

Maximaal rendement uit uw vakantiehuis

13. Vertrek vanuit Nederland

Het vrije verkeer binnen de EU

Basisregistratie Personen (BRP)

Persoonsgegevens in de BRP 

Welke persoonsgegevens staan er in de BRP ?

Hoe komt de BRP aan persoonlijke gegevens?

Verplichte uitschrijving bij vertrek uit Nederland

Afmelden/uitschrijven bij de BRP

Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen ?

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor uw particuliere verzekeringen ?

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor uw  Nederlanderschap ? 

Is er controle op uw uitschrijving bij de Basisregistratie Personen (BRP)?

Wat zijn de gevolgen en boetes als u zich  onterecht laat uitschrijven   

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst ?

Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?

Waar kunt u een postadres aanvragen ?

Wat moet u meenemen bij de aanvraag van een postadres

Hoe kunt u een  nieuw adres opgeven als u dat nog niet hebt ?

Kan iemand maar op één plaats in de EU ingeschreven staan in het BRP  bevolkingsregister van een land ? 

Wat houdt de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) in ?

Ingezetenen en niet-ingezetenen

Rechten en plichten gerelateerd aan de inschrijving in het

Bevolkingsregister van de Gemeente

Familieleden van burgers uit de EU op wie het Communautaire stelsel van toepassing is

Wat moet u regelen voordat u naar Zweden vertrekt ?

Hoe kunt u een  nieuw adres opgeven als u dat nog niet hebt ?

Uw Nederlandse paspoort of ID-kaart

Wanneer wordt uw Nederlandse paspoort of ID-kaart ongeldig?

Paspoort weigeren of ongeldig verklaren

Identiteitskaart

Geen bijschrijving kinderen meer in paspoort

Geldig reisdocument voor kind

Meereizen kind met ouder met andere achternaam

Toestemming ouders bij aanvragen paspoort of ID-kaart kinderen

Het Nederlandse paspoort in het buitenland

Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat 

Verlengen paspoort in Zweden   

Aanvragen of verlengen paspoort of identiteitskaart in het buitenland

Nederlandse ambassade in Stockholm

Grensgemeenten met een paspoortfunctie

Balie op Schiphol

Aanvraag nieuw reisdocument en tarieven

Documenten bij aanvraag paspoort of ID-kaart

Paspoort of ID-kaart aanvragen zonder vaste woonplaats of verblijfplaats

Emigratie en de Nederlandse Nationaliteit

Vertrek naar Zweden en de (belasting)schulden in Nederland

Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel

Wonen in het buitenland met BKR

Schulden gelden ook in het buitenland

Conclusie

14. Vestigen in Zweden 

EU-onderdanen en vestiging in Zweden

Legitimatie 

Welke documenten zijn er nodig?

• Werknemer

• Zelfstandig ondernemer 

• Dienstverlener of dienstontvanger 

• Studenten

• Ontvangers van een periodieke uitkering 

Vestigingsvoorwaarden en eigen vermogen

Registratie bij de Zweedse belastingdienst 

Voorbereiding op uw bezoek aan een servicekontor

Verblijfsrecht (uppehållsrätt) voor gezinsleden uit EU-landen 

Wie behoren er tot uw gezin ?

Hoe toont u aan dat u samenwoont met uw partner ?

Kinderen die in Zweden geboren zijn

Registratie en permanent verblijfsrecht

Registratie via internet

Geldigheid van het registratiebewijs

Wat als uw gezinslid niet afkomstig is uit de EU ?

EU-burgers en hun familieleden die vijf jaar in Zweden hebben gewoond  

Starten van een bedrijf in Zweden

Belangrijke instanties, waar u zich moet melden als u zich in 

Zweden wilt vestigen

15. Werken in Zweden

Inleiding 

Werk zoeken in Zweden

Werken in een ander EU-land

Werk zoeken in Zweden via arbeidsbureau of uitzendbureau

Overige jobsites uitzendbureaus en overige bemiddelingsbureaus

Werkvergunning nodig ?

Personnummer

Solvit

Medisch personeel

Tijdelijk werken in het buitenland

Arbeidsrecht

Vakantie

Zwart werken

Legaal werken

Erkenning van beroepskwalificaties binnen de EU

Database gereglementeerde beroepen

Solliciteren in Zweden

Sollicitatiebrief

Uw CV

Sollicitatiegesprek

Wat is het goede salaris in Zweden  (2020) ?

Arbeidsethos

Ondernemen in Zweden

Voor (toekomstige) ondernemers

Informatie over verschillende bedrijfsvormen

Investeren in Zweden

Overige websites met informatie over het starten van een bedrijf in Zweden

16. De verhuizing

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de E.U.

Vrijstelling van invoerrechten

Zelf verhuizen

Trouwen en verhuizen

Verhuizing naar uw tweede woning

Verkoop van Uw tweede woning 

Verhuizing bij erfenis

Vervreemdingsverbod

Belastingtelefoon Douane

Inschakelen van een verhuisbedrijf

Voorbeeld

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf

De offerte

De verhuiskosten

Nog enkele tips en opmerkingen

Opslag

Dierenpaspoort

Algemene regels

Voor het vervoer van huisdieren gelden de volgende algemene regels  

Het oude paspoort / vaccinatieboekje

Wat als de papieren niet in orde ?

Douane

Invoeren van uw auto in Zweden

17. Nutsvoorzieningen

Inleiding

Verwarming van Zweedse huizen

Voorkom vocht en bevriezing   !

Overzicht verwarmingssystemen in Zweden

Verwarmen op Elektra

Verwarmen op olie

Verwarmen op hout

Verwarmen op zonne-energie

De belangrijkste energieleveranciers in Zweden

Watervoorziening en riolering bij huizen in Zweden

Internet en TV in Zweden

Internet & mobiel abonnement

Welke documenten te overleggen bij afsluiten van een nieuw abonnement

De belangrijkste spelers in Zweden op de breedbandmarkt zijn

Mobiele telefonie

De Zweedse post

In Zweden bestaan er verschillende post en telecom diensten

Overzetten van abonnementen, contracten en leveringen op uw naam

(Energie) vergelijkers

18. Kinderopvang, het onderwijs en de taal

De Zweedse taal leren

Taalcursussen Zweeds

Cursussen in Nederland

Enkele aanbieders van lessen Zweeds op maat:

Cursussen in Zweden

Online cursusen Zweeds

Kinderopvang / Voorschool (Förskola)

Leeftijd voorschool

Wennen aan de kinderopvang loopt in Zweden anders

Waarom voorschool ? 

Globaal overzicht kosten voorschool

Eigen bijdrage Förskola 

Tarieven eigen bijdragen voor de Förskola 

Het Zweedse onderwijssysteem en de Grundskola

Ervaringen met basisscholen in Zweden

Voortgezet onderwijs in Zweden

Door naar de universiteit ?

Studiefinanciering en studietoelages in Zweden

Voor de middelbare school 

Studiefinanciering

Welke beurzen kun je nog meer aanvragen ?

Aanvullende toelage 

Uitwonende toeslag

Stagevergoeding

Eisen en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een studietoelage

Aan welke eisen en voorwaarden moet je voldoen voor een studietoelage ?

Aanvullende voorwaarden voor buitenlandse staatsburgers

Aanvraag studiefinanciering

Bij welke Zweedse instanties kunt u meer info verkrijgen over studie-

financiering en studietoelages ?

Belangrijke contact-websites voor onderwijs in Zweden

Algemene informatie over het Zweedse onderwijssysteem

Studeren aan een universiteit in Zweden

HBO en Universiteit 

Beroepsopleidingen

Onderwijsinspectie

Aangepast onderwijs

Het Zweedse Nationale Agentschap voor Hoger Beroepsonderwijs 

Internationale scholen in Zweden

Nederlands onderwijs in Zweden

IVIO – Wereldschool Afstands onderwijs

Hemspråksundervisning

19. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging in Zweden

Inleiding

Wanneer is er sprake van emigratie ?

Belasting en woonplaats

Woonplaatsonderzoek door Nederlandse belastingdienst

Hoe controleert de Nederlandse belastingdienst uw woonplaats ?

Welke omstandigheden spelen hierbij een rol ?

Welke overige factoren wegen nog meer mee ?

Het jaar van vertrek

Verplichte aanslag

Aanslaggrens

Wanneer ontvangt u een teruggaaf ?

Voorlopige teruggaaf

Gemachtigde

Uw Nederlandse paspoort en de belastingen

Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht 

Binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen

Buitenlands belastingplichtigen (= niet-ingezetenen in Nederland) 

worden door de Nederlandse fiscus belast voor

1) Inkomen uit werk en wonen in Nederland

2) Inkomen uit pensioenen en uitkeringen

3) Inkomen uit een woning in Nederland

Eigenwoningregeling 

Wanneer wordt uw woning als eigen woning beschouwd ?

Onder welke voorwaarden worden uw kinderen  tot 27 jaar niet als “anderen” beschouwd ?

Aftrekbare kosten

Eigenwoningforfait

Tijdelijke uitzending of overplaatsing

Welke bedragen en percentages gelden er bij tijdelijke uitzending ?

Rekenvoorbeeld

Wanneer u niet meer aan de voorwaarden voldoet

Wat als u weer voldoet aan de voorwaarden ?

Wat als u uw  woning tijdens uw vakantie of verlof gebruikt ?

b)  Inkomen uit onroerend goed, dat niet als eigen woning wordt beschouwd

5) Inkomen uit sparen en beleggen  (buitenlandse belastingplicht en box 3)

Ook als u in het buitenland woont vallen de volgende vermogensbestanden nog  onder de heffing van box 3  

Voorkoming dubbele belasting

Enkele voorbeelden

Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland

Aftrek van schulden

Welk inkomen in welk land belast ? 

20. Binnenlandse of Buitenlandse Belastingplicht en de situatie ná 1 januari 2015 

Oude regeling  

Keuzemogelijkheid per 1 januari 2015 afgeschaft

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2015; Geen keuzemogelijkheid + 90% eis 

Conclusie 

Rekenvoorbeeld  

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Fiscaal partnerschap vanaf 2015

Voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bij fiscaal partnerschap

Gevolgen als u allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent

Voorbeeld: wanneer u en uw partner fiscale partners zijn

Als u in Nederland woont en uw echtgenoot niet

Wat zijn de gevolgen als u niet allebei een kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent ?

Voorbeeld: u en uw partner zijn geen fiscale partners

U woont in Zweden en u bent geen kwalificerend buitenlands 

Belastingplichtige

21. De Nederlandse zorgverzekering en de gevolgen als u zich in Zweden vestigt

Inleiding

Zorgverzekeringen en buitenland

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen?

Uw meeverhuizende gezinsleden

Wat als uw gezinslid nog werkt ?  

Wat als uw gezinslid zelf een pensioen of uitkering heeft ?

Wat als uw gezinslid geen eigen inkomen heeft ?

Waar u rekening mee moet houden ? 

Met pensioen of uitkering wonen in het buitenland

Hoe kunt u zich laten registreren?

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor verdragsrecht

Verhuizen uw gezinsleden met u mee naar het buitenland ?

Hoe schrijft u zich in bij een ziekenfonds in uw woonland ?

Waar heeft u recht op in uw woonland ?

Waar heeft u recht op in Nederland ?

Wanneer heeft u geen recht op zorg in Nederland ?

Waar heeft u recht op in andere EU-landen ?

Medisch noodzakelijke zorg 

Geplande medische zorg

Welke bijdragen moet u betalen ?

Hoe betaalt u de bijdragen ?

Wat als u te veel of te weinig heeft betaald ?

Woonlandfactor en heffingskortingen

Heffingskortingen

ZVW en WLZ (was AWBZ) bijdragen 

WLZ = Wet langdurige Zorg is in de plaats gekomen van de AWBZ  per 1 januari 2015

Bijdragen ZVW,  woonlandfactoren en heffingskortingen 2020

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 

Inkomensafhankelijke bijdrage WLZ (was AWBZ) 

Woonlandfactor

Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor 2020

Nominale bijdrage 2020

Rekenvoorbeelden in verschillende situaties

Zorgtoeslag als u in het buitenland woont

In het geval uw toeslagpartner recht heeft op het woonlandpakket

Als uw toeslagpartner in het buitenland verzekerd is

Uw woonlandfactor telt mee bij de hoogte van uw toeslag

De European Health Insurance Card (EHIC) van het CAK 

Wie kan een EHIC aanvragen?

Op welke zorg heeft u recht met een EHIC

Zorg die u vergoed krijgt

In welke landen is de EHIC geldig ?  

Welke zorg krijgt u niet vergoed ?

Zorg in Nederland

Gemaakte kosten declareren

Welke kosten kunt u niet declareren bij het CAK ? 

Wat te doen bij verlies of niet ontvangen EHIC

Een EHIC aanvragen

U hebt een ID-nummer nodig

Zorg vanuit de WLZ aanvragen voor cliënten in en uit het buitenland

Adres Team indicatiestelling buitenland

Verzekeringsrecht

Eerst een tijdelijke indicatie

Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010

Overgangsregeling

Keuzevrijheid zorg

In Zweden  wonen en toch ingeschreven blijven in de Nederlandse BRP (Basisregistratie Personen)

Wat als u verzekerd bent in een ander EU-land en de medische behandeling in Nederland ?

Vergoeding van de kosten

22. De Zweedse gezondheidszorg 

Inleiding 

Organisatie van de Zweedse gezondheidszorg

Lokale en regionale verantwoordelijkheden

Publieke versus privé zorg

Eerstelijnszorg Gezondheidscentra (vårdcentraler)

Gezondheidscentra

De huisarts in Zweden

Basiszorg en eigen risico

Maximale eigen bijdragen / eigen risico

Wachttijden

Tandheelkundige zorg in Zweden

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding tandheelkundige zorg in Zweden ?

Waarvoor kunt u de vergoeding voor algemene tandheelkunde gebruiken?

Apotheken

23. Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis in Zweden  

Uw (tweede) huis in het buitenland en de Nederlandse box 3 heffing

Vrijstelling geldt niet meer voor de volledige 100%

Drie schijven in box 3

Tabel berekening rendement op vermogen over 2019

Rekenvoorbeeld oude situatie vóór 2017

Belastingberekening

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting in situatie vóór 2017

Conclusie in situatie vóór 2017 !

Rekenvoorbeeld nieuwe situatie ná 2017

Belastingberekening vanaf 2017

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting vanaf 2017

Belastingberekening 2019 gewijzigde rendementspercentages

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting 2019

Uitspraak rechtbank en Hoog Gerechtshof 

Waarde 2e woning in het buitenland

Wat wordt niet als een tweede woning beschouwd ?

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit

Tarieven Box 3 / 2021

Het belastingdrukpercentage op het box 3 

Update Nederlandse box 3 en uw beleggingen/tweede huis in het buitenland vanaf 2022

24. Emigratie naar Zweden en de Nederlandse sociale verzekeringen

Inleiding

Gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen

Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland

Partner en kinderen niet verzekerd

Vrijwillige AOW- en ANW verzekering

Voorkom een lagere AOW

Zorg dat uw nabestaanden toch ANW krijgen

U kunt zich op 3 manieren verzekeren

Wat kost de vrijwillige AOW en ANW verzekering ?

Er is een minimumpremie en een maximumpremie

Hoe hoog zijn de premies ?

Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Voorwaarden vrijwillige verzekering AOW en de ANW  

Uw partner kan na uw overlijden geen vrijwillige verzekering aanvragen

Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Langer dan 10 jaar verzekerd blijven

Wanneer kunt u zich langer dan 10 jaar vrijwillig verzekeren ?

Korter dan 10 jaar verzekerd

WW-Uitkering

WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

Wat houdt de nieuwe EU-richtlijn voor het werken in het buitenland in ?

U werkt tijdelijk in Zweden 

Wanneer wordt van de hoofdregel afgeweken?

183-dagenregel

Vaste inrichting in Zweden

Voorbeeld

25. Zweedse sociale zekerheid

Inleiding

Ouders met kinderen

Ouderschapsbijslag voordat het kind is geboren 

Rekenmodule (Kassakollen)

10 dagen regeling bij de geboorte 

Zweedse kinderbijslag (barnbidrag)

Hoogte kinderbijslag

Wat moet u doen om Zweedse kinderbijslag te ontvangen ?

Als uw kind 16 wordt 

Wanneer geldt er een uitzondering ?

Huurtoeslag voor gezinnen met kinderen

Komt u in aanmerking voor huurtoeslag

Waar hangt de hoogte van uw Zweedse huurtoeslag af ?  

Uw Zweedse toeslagen pagina  (Mina Sidor)

Uw inkomen

Geen huurtoeslag als uw inkomen te hoog is

Hoe geeft u de wijzigingen door ?

Ziekengeld

Als u niet kunt werken vanwege ziekte

Wanneer komt u in aanmerking voor een uitkering bij ziekte ?

Hoe hoog is uw uitkering ?

Ziekengeld aanvragen

Ziektewet-uitkering

Wat gebeurt er als u voor langere tijd ziek bent? 

Wat gebeurt er als u niet in staat bent terug te keren naar uw baan?

Hoogte uitkering

Wanneer heeft u recht op een ziektewet-uitkering in Zweden ?

Voorbeelden kunnen zijn

Arbeidsongeschiktheid

Hulp en begeleiding als u een ernstige blijvende handicap heeft of langdurig ziek bent

Als u in Zweden werkloos wordt en de werkloosheidsuitkering in Zweden

Pensioen en de pensioengerechtigde leeftijd in Zweden

Sociale bijdrage / Zweedse bijstand

Websites voor meer info over de gezondheidszorg en regelingen  

26. Conserverende heffingen bij emigratie naar Zweden

Conserverende aanslag bij emigratie

Wanneer krijgt u een conserverende aanslag bij emigratie ?

Wanneer krijgt u een conserverende aanslag ?

U hebt pensioenrechten in Nederland opgebouwd

M-formulier invullen

Uitstel van betaling 

U hebt recht op uitkeringen uit een lijfrenteverzekering waarvan

de premies in het verleden ten laste van het inkomen zijn gebracht 

M-formulier invullen

Uitstel van betaling

U hebt recht op het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning, 

spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning.

Kapitaalverzekering eigen woning

Spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning

Uitstel van betaling

U hebt een aanmerkelijk belang in een vennootschap die in

Nederland is gevestigd

Aanslag aanmerkelijk belang komt niet meer te vervallen; ooit moet u afrekenen  

Uitstel van betaling

Nieuwe uitstelregeling vanaf 15 september 2015

27. Bankzaken, Sepa, informatie-uitwisseling en financieringen

Gezamenlijke betaalmarkt (SEPA)

Wat is SEPA?

(Automatische) incasso-opdrachten

Europese Spaarrenterichtlijn vervangen door CRS

Europese Spaarrenterichtlijn is vervangen door Common Reporting 

Standard (CRS) + uitwisseling gegevens

Uitwisseling gegevens

Voor personen en organisaties

U bent een bestaande klant

Regels in Nederland

Bepaling woon- of verblijfplaats in Nederland voor een natuurlijk persoon

Bepaling woon-of verblijfplaats in Nederland voor organisaties

Wat betekent de CRS voor u ?

CRS-regels voor banken

Wat zijn de criteria voor natuurlijke personen ?

Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats ?

Welke informatie wordt uitgewisseld ?

Welke info wordt bij de rapportering aan de belastingdienst bezorgd ?

Een ingezetene- vs. een niet-ingezetene rekening

Een niet-ingezetene rekening in Nederland

Welke kenmerken heeft een niet-ingezetene rekening ?

Welke documenten moet u overleggen ?

Nog enkele tips

Strong Customer Authentication (SCA) Tweetrapsauthenticatie bij betalingen

Identificatie via verschillende kenmerken; minimaal tweestaps-verificatie

Uitzonderingen SCA

Nieuwe Europese anti-witwas richtlijn

Wie is aan te merken als een UBO? Wie is een uiteindelijk belanghebbende ?

Europees akkoord over betere bescherming spaarders

Bankenunie

Depositogarantiestelsel

WFT = Wet op het financieel toezicht

Dekkingsniveau in de EU

Uitbetalingstermijn aan depositohouders

Het Zweedse bankwezen

Het Zweedse banksysteem bestaat uit vier categorieën  

De belangrijkste banken in Zweden

Beste Banken voor expats

Kunt u in Zweden een bankrekening openen zonder personnummer ?

Kan een buitenlander een bankrekening openen in Zweden?

Wat heeft u nodig om in Zweden een bankrekening te openen ?

Het verkrijgen van een BankID

BankID uw persoonlijke e-ID

Het betalen van rekeningen

Belangrijke Zweedse banktermen op uw rekening of factuur 

Het gebruik van Credit Cards in Zweden

Hypotheken

28. Het Zweedse belastingstelsel

Fiscaal ingezetene

Zes-maanden- en eenjarige regel 

Zweedse inkomstenbelasting (skatt på inkomsten)

Belastbare personen

Belastbaar inkomen

Inkomen in natura

Individuele inkomstenbelasting voor Zweeds ingezetenen

Tarieven Zweedse inkomstenbelasting 2020

Inkomstenbelasting uit arbeid voor niet-ingezetenen

Persoonlijke aftrekposten inkomstenbelasting

Beroepskosten

Onkosten woon-werkverkeer

Sociale lasten

Aftrek rente

Beheer- en administratiekosten

Premies

Persoonlijke basisaftrek

Aangifte

Sociale verzekeringsbijdragen/premies

Afdracht pensioen premie 

BTW (Moms)

Vermogensbelasting (förmögenhetsskatt)

Erf-, nalatenschap- en schenkingsrechten

Speciale loonbelasting op pensioenpremies

Vermogenswinsten en beleggingsinkomsten

Verkoop van aandelen

Verkoop van onroerend goed en appartementen 

Verkoop van persoonlijke activa

Belastbare huurinkomsten

Aangifte opbrengsten uit onroerend goed

Verliezen

Rendementsbelasting 

Wisselen van vreemde valuta

Onroerende zaak belasting (fastighetsskatt)

Gemeentelijke en nationale onroerende voorheffing

Nieuwbouw en vrijstelling onroerende voorheffing

Commercieel- of bedrijfs onroerend goed

Motorrijtuigenbelasting (Fordonskatt)

Extra betalingsmaanden wanneer de jaarlijkse belasting hoger is dan SEK 3.600

29. De Europese erfrechtverordening

Inleiding

Welke landen zijn aangesloten bij de Europese erfrechtverordening?

Wat regelt de Erfrechtverordening?

Welk recht op de vererving van de nalatenschap van toepassing is

Universele werking

Gewone verblijfplaats

Voorbeeld

Rechtskeuze

Geen rechtskeuze meer mogelijk voor het recht van het woonland

Hoe is het erfrecht in Zweden geregeld ? 

Hoe wordt de uiterste wilsbeschikking (testament,

gemeenschappelijk testament, erfovereenkomst) opgesteld?

Moet de wilsbeschikking worden geregistreerd en, zo ja, hoe?

Gelden er beperkingen voor de bevoegdheid om bij uiterste 

wil te beschikken (bv. een wettelijk erfdeel)?

Wie erft er en hoeveel, wanneer er geen uiterste

wilsbeschikking/testament is ?

Welke autoriteiten zijn bevoegd ? 

Korte beschrijving van de procedure voor de behandeling van 

een erfopvolging

Hoe en wanneer wordt iemand erfgenaam of legataris?

Zijn de erfgenamen aansprakelijk voor de schulden van de erflater 

en, zo ja, onder welke voorwaarden ?

Welke documenten en/of informatie zijn normaliter vereist voor de registratie 

van onroerende goederen ?

Is de benoeming van een beheerder verplicht of op verzoek verplicht ?

Wie is er gerechtigd de uiterste wilsbeschikking van de erflater uit te voeren 

en/of de nalatenschap te beheren?

Over welke bevoegdheden beschikt een beheerder ?

Welke documenten worden krachtens het nationale recht 

gewoonlijk gebruikt ?

Boedelbeschrijving

Document inzake de verdeling van de nalatenschap

 

Bijlagen

Zweedse gemeentes, advies- en  bemiddelings-bureaus die Nederlanders informeren/ begeleiden bij vestiging in Zweden

Belangrijke websites Zweden

Gereguleerde beroepen in Zweden

Sweden's labor shortage list (meest kansrijke beroepen in Zweden)

© 2012 - 2023 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel