Handboek Wonen en kopen in Zweden

Artikel 1 van 2 Volgende
€ 22,95 (inclusief 9% btw)
Aantal

Onmisbaar informatie-handboek over het wonen en aankoop van onroerend goed in Zweden. In dit boek worden juridische, fiscale. financiele aspecten besproken bij vestiging, werken en aankoop/bezit van onroerend goed in Zweden.

Wonen en kopen in Zweden + UPDATES 2016/2017

Auteur: P.L. Gillissen

Aantal pagina’s: 300

ISBN: 978-90-74646-96-3

Inhoudsopgave

1. Inleiding                                                                                           

2. Voor- en nadelen van emigratie naar Zweden                                         

Voordelen

Nadelen

3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland             

Inleiding                                                                                              

Wanneer is er sprake van emigratie ?                                               

Terug naar Nederland binnen jaar                                                     

Belasting en woonplaats                                                                              

Het jaar van vertrek                                                                            

Voorlopige teruggaaf                                                                          

Gevolgen bij emigratie naar het buitenland                                       

Bent u na emigratie nog belastingplichtig in Nederland ?                  

Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht                               

Inkomen uit werk en wonen in Nederland                                          

Inkomen uit pensioenen en uitkeringen                                             

Afkoop van een pensioen                                                                  

Winst uit aanmerkelijk belang                                                            

Vertrek naar het buitenland en aanmerkelijk belang aandelen          

Inkomen uit een woning in Nederland                                                

Negatieve inkomsten uit werk en woning                                          

Inkomen uit sparen en beleggen                                                        

Vermogensbestanddelen die onder de heffing van box 3 vallen       

Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland         

Buitenlandse belastingplichtigen en hun partner                               

Voorkoming van dubbele belasting                                                    

Het tweede huis in het Nederlandse belastingstelsel en

voorkoming van dubbele belasting in het buitenland                         

Berekening Nederlandse vrijstelling                                                                      

4.    Keuzemogelijkheid binnenlandse of buitenlandse belastingplicht

Keuzeregeling binnenlandse belastingplicht                                      

Buitenlandse belastingplichtigen                                                       

Terugploegregeling                                                                            

Tijdelijk werkzaam in het buitenland                                                  

5. Conserverende aanslagen                                                           

Pensioenrechten                                                                                

Kapitaalverzekering eigen woning                                                     

Lijfrente-contracten                                                                            

Aanmerkelijk belang                                                                           

6. Emigratie naar Zweden en de Nederlandse sociale verzekeringen            

Gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen                         

Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland                                  

Herziening vrijwillige AOW/ANW                                                       

ANW (Algemene Nabestaanden Wet)                                               

Sociale (werknemers) uitkeringen                                                      

WW-uitkering                                                                                     

WAO                                                                                                  

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)                         

7. De nieuwe Nederlandse zorgverzekeringswet en de AWBZ bij emigratie naar Zweden                            

Gevolgen bij emigratie en uw Nederlandse zorgverzekering            

U woont in Zweden en werkt in Nederland                                        

Rechten in Zweden                                                                            

Rechten van uw gezinsleden                                                   

Rechten in Nederland                                                                        

Vaste bijdrage per gezinslid                                                               

U woont in Zweden en werkt in Nederland als zelfstandige              

Rechten in Zweden                                                                            

U woont in Zweden en u bent zowel in Nederland als in Zweden werkzaam

U staat ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool/universiteit en u woont in Zweden                            

De gezinsleden van een verzekerde die zelf niet in Zweden woont  

U woont in Zweden en ontvangt een pensioen uit (uitsluitend) Nederland                                                        

Rechten in Zweden

U woont in Zweden en ontvangt een pensioen uit Nederland en uit Zweden                                                    

U woont in Zweden en werkt als ambtenaar in Nederland                

Rechten in Zweden                                                                            

Medische behandeling buiten Zweden                                              

Aanvullende zorgverzekering                                                             

Werken in Zweden en wonen in Nederland                                       

Afgifte EHIC (European Health Insurance Card =

Europese verzekeringskaart)                                                             

8. Ondernemers en vertrek naar Zweden                                       

Gevolgen van emigratie voor ondernemers                                       

Bijzondere regelingen bij emigratie                                                    

Eindafrekening                                                                                   

Conserverende heffingen                                                                   

Het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger                            

9.  Zweden in vogelvlucht

Ligging en geografie                                                                           

Klimaat                                                                                               

Bevolking                                                                                           

Bevolkingsontwikkeling                                                                      

Spreiding bevolking                                                                           

Beroepsbevolking                                                                              

Werkloosheidscijfers                                                                          

Taal                                                                                                    

Religie                                                                                                

Bestuurlijke organisatie                                                                      

Politiek                                                                                               

Staatsindeling                                                                                    

Economie                                                                                           

Economische ontwikkeling                                                                

Inflatie                                                                                                

Particuliere consumptie                                                                     

Rente                                                                                                           

Investeringen                                                                                     

Regionale ontwikkeling                                                                      

Economisch beleid                                                                             

Deregulering en privatisering van staatsbedrijven                                       

Belasting- en begrotingsbeleid                                                          

Monetair beleid                                                                                  

Staatsschuld                                                                                                                                                                     

10. Zweedse etiquette, omgangsvormen en arbeidscultuur                             

Enkele do’s en dont’s                                                                         

Kom op tijd                                                                                         

Dossieraanmaak                                                                                

Betalingen, levertijden en prijzen                                                       

Giften                                                                                                            

Lunches                                                                                              

Kledij                                                                                                  

Roken, introductie en gedrag                                                             

11. Media in Zweden                                                                                   

Geschreven pers                                                                                

Televisie & radio                                                                                

Nederlandse media in Zweden                                                                    

12. Aankoop Zweeds onroerend goed; de oriëntatiefase                         

Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed in Zweden                                                            

Waarom een huis in Zweden ?                                                                    

Waar kopen ?                                                                                     

Checklist waar kopen ?                                                                      

Hoe vindt u onroerend goed ?                                                            

Wat kopen ?                                                                                       

Soorten onroerend goed in Zweden                                                   

Oriëntatie-checklist wat kopen ?                                                        

Vraagprijs                                                                                           

Checklist vraagprijs                                                                            

Staat van onderhoud van het huis                                                     

Wanneer op huizenjacht ?                                                                 

De Zweedse onroerendgoedmarkt                                                     

Tips en waarschuwingen                                                                   

13. Aankoop Zweeds onroerend goed; het koopproces                          

Zweedse makelaars                                                                           

Overkoepelende vereniging van Zweedse makelaars                       

Makelaarsvolmacht                                                                            

Wat kan er misgaan in de contacten tussen u en de makelaar ?      

Zweedse makelaarssites                                                                   

De Zweedse notaris                                                                           

Onderzoeksplicht van de koper (Koparens undersökningsplikt)        

Zaken waar de koper op moet letten bij de inspectie van een woning                                                                                                

Keuring van het huis (Besiktning)                                                      

Onroerend en roerend goed (Fast och lös egendom)                        

Woonlasten (Boendekostnad)                                                            

Overnemen van lopende lening (Lån på fastigheten) van vorige eigenaren

De voor-overeenkomsten                                                                   

Koopcontract (Köpekontrakt)                                                             

De koopbrief (Köpebrev)                                                                    

Aanbetaling & financiële afwikkeling                                                 

Eindafrekening (Likvidavräkning)                                                       

Pandbrieven (Pantbrev)                                                                     

Sleuteloverdracht                                                                               

Geschillen bij een onroerend goed transactie                                    

Omzetten elektra, waterleiding en verzekering                                  

Kosten bij aankoop van Zweeds onroerend goed                              

Zweedse overdrachtsbelasting (Lagfart)                                            

Jaarlijks terugkerende kosten                                                            

14. Het kopen van (bouw)grond                                                                         

Erfpacht (Tomträtt)                                                                             

Juridische aspecten van erfpacht                                                      

Wie verleent een recht van opstal ?                                                   

Vergoeding van de pachter aan de verpachter                                  

Canon                                                                                                 

Rechten en plichten van de pachter                                                  

Wat zijn de voor- en nadelen van recht van opstal ?                         

Nadelen                                                                                              

Wanneer vervalt het recht van opstal ?                                             

Duur van het erfpacht                                                                         

Opzeggen erfpachtrecht                                                                     

Checklist erfpacht                                                                              

Tips en adviezen bij erfpacht                                                             

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond                                 

Wat niet kopen ?                                                                                

Waarom kan grond ongeschikt zijn als bouwgrond ?                        

Een bouwkavel                                                                                   

Waarop u bij het kopen van een kavel moet letten ?                         

Overige zaken waar u op moet letten ?                                             

Soorten bestemmingsplannen                                                           

Översiktsplan                                                                                     

Planbestämmelser                                                                             

De dienst bouw- en woningtoezicht                                                   

Hoe het perceel bebouwd mag worden                                             

Toegestane wijze van het gebruik van de bouwgrond                       

Toegestane mate van het gebruik van de bouwgrond                       

Grondvlakfactor                                                                                  

Gebruiksfactor                                                                                    

Bouwgrens                                                                                         

Bouwlijn                                                                                              

Voorgeschreven afstand tussen een gebouw en de grens van het perceel                                                                                         

Geschiktheid voor bewoning                                                              

Kosten voor de ontsluiting                                                                  

Grensafstand                                                                                      

Oplevering van de ruwbouw                                                              

Ontsluiting van het perceel                                                                

(Bouw)grond                                                                                       

Landbouwgrond                                                                                 

Aankoop van een stuk grond: de oriëntatiefase                                 

Agrarisch voorkeursrecht                                                                   

Aansluiting op de nutsvoorzieningen                                                 

Checklist aankoop (bouw)grond                                                        

Slopen                                                                                                

15. Het bouwen en verbouwen van een huis; oriëntatie- en voorbereiding                                                       

Bouw en bouwmaterialen                                                                   

Bij de bouw van een huis dient u op 4 verschillende zaken te letten                                                                  

Voor- en nadelen van het laten bouwen van een huis                       

De bouwvergunning (Byggnadslov)                                                   

Aanvragen van een bouwvergunning                                                          

Contact met een architect                                                                  

Checklist keuze van een architect                                                     

Zoeken naar een architect                                                                 

Wat vast te leggen in het contract met de architect                           

Kosten van een architect                                                                   

Soort opdracht architect                                                                     

Volledige opdracht                                                                             

Beperkte opdracht                                                                              

Het ontwerpen van een huis                                                              

Checklist ontwerp                                                                               

Checklist wat te bespreken met uw architect                                     

Tips                                                                                                    

Ontwerp fases                                                                                    

Programma van eisen                                                                        

Controle op bouwbepalingen                                                             

Schetsen                                                                                            

Ontwerp ten behoeve van de bouwvergunning                                 

Bouwbestek                                                                                       

Bouwtoezicht door de ontwerper c.q. architect                                  

16. Het bouwen van een huis; de bouwfase

Welke bouwvormen worden in Zweden gehanteerd ?                       

Mogelijkheden om in Zweden een huis te bouwen                            

Via een projectontwikkelaar                                                               

Via een aannemer/bouwondernemer                                                 

Voordelen van bouwen met één aannemer                                       

Nadelen van bouwen met één aannemer                                          

Keuze van de aannemer/bouwondernemer                                       

Checklist keuze aannemer/bouwondernemer                                   

De bouwopzichter                                                                              

Offerte                                                                                                

Checklist inhoud offerte                                                                     

Het bouwcontract                                                                               

Plichten en rechten van de opdrachtgever en de bouwondernemer 

Checklist inhoud bouwcontract                                                                    

Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?                              

Nieuw- en verbouw en de BTW                                                         

Bouwfase                                                                                           

Het bouwboek                                                                                    

Bijlagen van het bouwboek                                                                

Toezicht op de bouwwerkzaamheden                                               

Bewoonbaarheidsverklaring                                                              

Specifieke gevallen                                                                            

Grond kopen van een bouwondernemer                                           

Reservering bij een nieuwbouwproject                                              

Het kopen van onroerend goed tijdens de bouwfase                        

Checklist voor het kopen van een huis tijdens de bouwfase             

Het kopen van een recent opgeleverd huis                                       

Checklist voor de koop van een recent opgeleverd huis                   

Checklist oud pand                                                                            

Septic-Tanks                                                                                      

Verzekering tijdens de bouw                                                              

Opstalverzekering                                                                                        

Bouwverzekering                                                                               

Aansprakelijkheidsverzekering                                                                    

Bouwsubsidies                                                                                   

17. Renovatie & onderhoud                                                                       

Vergunning                                                                                         

Zweedse of niet-Zweedse vaklieden                                                  

Offertes                                                                                              

Bouw- en doe-het-zelf pakketten                                                       

Een opzichter                                                                                     

Onderhoud                                                                                         

18. Huur en verhuur van Zweeds onroerend goed                                   

Hoe vindt u een huurhuis/appartement ?                                           

Het huurcontract                                                                                 

Inventaris                                                                                            

Borg                                                                                                    

Zweedse huurbescherming                                                                

Vaststellen en aanpassen van de huurprijs                                       

Verhuurde woonoppervlakte                                                              

Betaling van de huur                                                                          

Bijkomende kosten                                                                             

Onderhoudskosten                                                                             

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de huursom                 

Opzeggen huur                                                                                   

Rechten en plichten van de huurder                                                  

Overige verplichtingen van de huurder                                              

Het huurcontract en huisdieren                                                          

Huren en de verzekering                                                                    

Verkoop verhuurde woning                                                                

Huurdersvereniging                                                                            

Verhuur van een vakantiewoning                                                       

Vakantieverhuur/seizoenverhuur                                                       

Wanneer wordt men als professionele verhuurder beschouwd ?      

Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur                                      

Huursom seizoenverhuur/classificatie                                               

De verhuurorganisatie                                                                        

Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie                             

Langere termijn verhuur                                                                     

Nog enkele aandachtspunten bij verhuur                                          

Voorbeeld werkwijze voor particulieren, die zelf hun huis willen verhuren                                                            

19. Vestigen in Zweden                                                                              

Vertrek uit Nederland                                                                         

Het bevolkingsregister                                                                       

Verklaring/bewijs van goed gedrag                                                    

Hoe lang is een VOG geldig ?                                                                     

Wat moet u regelen voordat u naar Zweden vertrekt ?                      

EU-onderdanen en vestiging in Zweden                                            

Legitimatie                                                                                          

Welke documenten zijn er nodig ?                                                     

Werknemer                                                                                                   

Zelfstandig ondernemer                                                                     

Dienstverlener of dienstontvanger                                                     

Studenten                                                                                           

Ontvangers van een periodieke uitkering                                          

Gezinsleden die ook Europees staatsburger zijn                              

Registratie en permanent verblijfsrecht                                             

Registratie via internet                                                                       

Geldigheid van het registratiebewijs                                                  

Vertrek naar Zweden en de (belasting)schulden in Nederland          

Bureau Krediet Registratie                                                                 

Internationale uitwisseling kredietgegevens                                      

Nederlandse nationaliteit                                                                   

Verlenging Nederlands paspoort                                                       

20. De verhuizing                                                                                        

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                        

Vrijstelling van invoerrechten                                                             

Zelf verhuizen                                                                                     

Trouwen en verhuizen                                                                        

Verhuizing naar uw tweede woning                                                   

Verkoop van uw tweede woning                                                        

Verhuizing bij erfenis                                                                          

Vervreemdingsverbod                                                                        

Belastingtelefoon Douane                                                                  

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                          

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                       

De offerte                                                                                           

De verhuiskosten                                                                               

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Zweden ?            

Nog enkele tips en opmerkingen                                                       

Meenemen van uw huisdier                                                               

Meenemen van huisdieren en het EU-paspoort                                

Algemene regels                                                                                

21. Uw auto en rijbewijs bij vestiging in Zweden                                    

Uitvoer van de auto uit Nederland                                                     

Het uitvoerteken                                                                                 

Achteraf uitvoeren van uw auto                                                         

Homologatiepapieren                                                                         

Uw Nederlandse auto bij vestiging in Zweden                                   

Het rijbewijs                                                                                                  

22. Het onderwijs in Zweden                                                           

         

Nederlands onderwijs in Zweden                                                       

IVIO Wereldschool afstandsonderwijs                                               

Hemspråksundervisning                                                                    

Structuur van het Zweedse onderwijs                                                

Kleuteronderwijs/kinderopvang                                                          

Kleuter- en basisschool                                                                      

Structuur en duur                                                                               

Schoolgeld                                                                                         

Schooljaar                                                                                          

Schoolplicht en toelatingseisen                                                         

Schooltijden                                                                                       

Talen                                                                                                  

Overgaan naar het volgende jaar                                                       

Getuigschriften                                                                                   

Kinderbijslag en studiebeurs                                                              

De Zweedse middelbare school                                                         

Structuur en duur                                                                               

Schooljaar                                                                                          

Toelatingseisen                                                                                  

Schoolgeld                                                                                         

Talen                                                                                                  

Overgaan naar het volgende jaar                                                       

Getuigschriften                                                                                   

Financiële bijstand                                                                              

Hoger onderwijs (wetenschappelijk, hbo)                                          

Structuur en duur                                                                               

Duur van de opleiding                                                                        

Academisch jaar                                                                                

Toelatingseisen                                                                                  

Kwalificaties                                                                                       

Toelating                                                                                            

Taal                                                                                                    

Collegegeld                                                                                        

Academische erkenning                                                                     

Eindkwalificaties                                                                                

Academische graden                                                                         

Financiële bijstand                                                                             

Nederlandse taal voor kinderen van emigranten                               

Nederlandse taal, luxe of noodzaak ?                                                

Stimulans om Nederland te leren                                                       

Betrokkenheid van de ouders                                                            

Nederlands via de Wereldschool                                                       

Voorbereiding op vertrek naar het buitenland                                    

Nederlandse studiefinanciering in het buitenland                              

Bologna-proces                                                                                  

OV-studentenkaart voor studenten in het buitenland                         

23. De Zweedse gezondheidszorg                                                            

Hoe is de gezondheidszorg in Zweden georganiseerd ?                   

Gezondheidszorg op landelijk niveau                                                

Gezondheidszorg op regionaal niveau                                              

Gezondheidszorg op lokaal niveau                                                    

Basiszorg en eigen risico                                                                   

De huisarts in Zweden                                                                       

De tandarts in Zweden                                                                       

Tandartsverzekering                                                                          

Chronisch ziek of gehandicapt                                                           

24. De Zweedse sociale zekerheid                                                  

Gezondheidszorg                                                                               

De Zweedse werkloosheidsuitkeringen                                             

Doorbetaling salaris of ziekengeld bij ziekte                                      

Zwangerschap & ouderschapsverlof                                                  

Zweedse kinderbijslag                                                                       

Alleenstaande ouders                                                                        

Sociale bijdrage/Zweedse bijstand                                                    

Hoogte bijstandsuitkering                                                                   

Pensioengerechtigde leeftijd                                                              

25. Werken in Zweden                                                                      

Werk zoeken in Zweden                                                                    

Het Zweedse arbeidsbureau                                                              

Zweedse arbeidswetgeving                                                               

European Employment Services                                                                 

Solliciteren in Zweden                                                                        

Sollicitatiebrief                                                                                    

Sollicitatiegesprek                                                                                        

De Zweedse arbeidsmarkt                                                                 

De verblijfsvergunning als u in Zweden werk heeft gevonden           

Sociale verzekeringen                                                                        

Werkloosheidsverzekering                                                                 

Wanneer heeft u recht op een Zweedse WW-uitkering ?                  

Hoogte van de WW-uitkering                                                             

26. Het Zweedse belastingstelsel                                                              

Zweedse inkomstenbelasting                                                             

Tarieven inkomstenbelasting                                                             

Sociale verzekeringspremies                                                             

Zelfstandigen                                                                                      

Vermogensbelasting 

Tarief vermogensbelasting                                                                 

Onroerend goed belasting                                                                  

Tarief onroerendgoedbelasting                                                          

Vermogenswinstbelasting                                                                  

BTW tarieven                                                                                     

Vennootschapsbelasting                                                                    

Successie- en schenkingsrecht                                                         

Niet-residenten die in Zweden onroerend goed bezitten                   

Onroerendgoedbelasting                                                                    

Vermogensbelasting                                                                          

Inkomstenbelasting bij verhuur van Zweeds onroerend goed           

Vermogenswinstbelasting                                                                  

Consequenties van het niet betalen van Zweedse belastingen         

Adressenbijlagen

Bijlagen

Bronnen

Updates Zweden 

 • Nationale tarieven inkomstenbelasting in Zweden 2016
 • Gemeentelijke tarieven inkomstenbelasting in Zweden 2016  
 • Zweedse Sociale verzekeringsbijdragen voor werknemers
 • Zweedse Sociale verzekeringsbijdragen voor zelfstandigen
 • Aftrekposten
 • Inkomen uit Zweeds vermogen
 • Zweedse vermogensbelasting
 • Zweedse successie- en schenkingsrecht
 • Zweedse onroerendgoedbelasting
 • Zweedse overdrachtsbelasting
 • Zegelbelasting bij overdracht onroerend goed
 • Vermogenswinstbelasting
 • Vermogenswinstbelasting bij verkoop van Zweeds onroerend goed
 • Hypotheekrente-aftrek in Zweden
 • BTW-tarieven in Zweden (2016)
 • Ontwikkeling onroerend goed prijzen in Zweden
 • Zweedse economie (werkloosheid, groei, inflatie, BBP)
 • Wat te regelen bij aankomst in Zweden ?
 • Gereguleerde beroepen in Zweden
 • Certificeren en vertalen van uw documenten en diploma’s
 • Meest gevraagde beroepen in Zweden (Sweden’s labor shortage list)
 • Uw tweede huis in het buitenland. Nieuw boxenstelsel 2017 
 • Afschaffing Partnertoeslag en verhoging AOW-leeftijd
 • Einde aan keuze voor binnenlandse Nederlandse belastingplicht
 • Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht
 • Vertrek uit Nederland | Verplichte uitschrijving bij vertrek uit Nederland
 • Nederlandse registratie niet-ingezetenen (RNI)
 • Digikluis
 • Europese Erfrechtverordening vanaf 17-08-2015
 • Recht van overgang afgeschaft
 • Single Euro Payments Area geldt ook voor Zweden
 • Wereldomroep stopt met uitzendingen
 • Kinderen en paspoort
 • College voor Zorgverzekeringen vervangen door Zorginstituut Nederland
 • Info-service

 

 

Gastenboek

 • 03-02-2019 - Graag wil ik de uitgever bedanken voor de geweldige service....  lees meer
 • 28-01-2019 - Ik heb een recruteringsbureau voor artsen in Frankrijk. En nu...  lees meer
 • 30-04-2017 - ik wil belasting aangifte vullen maar het luk me niet...  lees meer
Plaats een bericht
© 2012 - 2019 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel