Starten van een zaak in Spanje 2022

Vorige Artikel 5 van 22 Volgende
€ 24,95 (inclusief btw)

Handboek Starten van een zaak in Spanje

Succesvol ondernemen in Spanje

Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale en sociale verzekeringsaspecten bij het starten van een zaak in Spanje/oprichting van een vennootschap; keuze eenmanszaak of vennootschap, Spaanse ondernemingsvormen, oprichting filiaal of dochteronderneming, aankoop Spaans vastgoed via een BV of SL, sociale zekerheid voor zelfstandigen in Spanje, aanvraag openingsvergunning, in dienst nemen van Spaans personeel, Spaanse arbeidscontracten, auto van de zaak, huur, koop of overname van commercieel onroerend goed, starten in de horeca in Spanje, professionele verhuur Spaans vastgoed, checklist bij een bedrijfsovername in Spanje, De Spaanse belastingen, businessmodel, verdienmodel, financieel plan,  fiscale voordelen start-ups en digitale nomaden

ISBN:  978-94-92895-31-8

Aantal pagina's: 280

Auteur: PL Gillissen


Inhoudsopgave

1. Inleiding                                                                                                                 

2. Zaken doen in Spanje (met de Spanjaarden)                                                     

Wetenswaardigheden, adviezen, tips van ervaringsdeskundigen over het wonen, werken en zakendoen in Spanje.

Algemene karakteristieken van de Spanjaarden                                                        

Familieleven                                                                                                               

3. Tips en adviezen bij export of zakendoen in Spanje                                         

Bedrijfsplanning                                                                                                               

Samenwerken en vergaderingen                                                                                              

Spaans leiderschap                                                                                                                     

Carrière maken                                                                                                                       

4. Omgangsvormen en contact met Spanjaarden                                     

5. Het starten van een bedrijf                                                                                       

Welke papieren heeft u nodig om als zelfstandige te kunnen beginnen ?                      

Aanmelding bij de Spaanse belastingdienst en de Seguridad Social                    

Het laten registreren van uw bedrijfsactiviteit bij de belastingdienst                                   

Wie kan gebruik maken van het vereenvoudigde formulier 037 ?                          

Het laten bepalen van de soort bedrijfsactiviteit                                                          

Inschrijving als zelfstandig ondernemer bij de Segurid Social 

(= Spaanse sociale zekerheid).                                                                                      

Categorieën van zelfstandigen                                                                                      

De keuze van het systeem van de belastingafdracht                                                

Fiscale verplichtingen                                                                                                     

Impuesto sobre Actividades Económicas = IAE                                                          

Wie zijn vrijgesteld van IAE ?                                                                                         

Aanvraag van de openingsvergunning

(= licencia de apertura de  actividad)                                                                             

Kosten van een openingsvergunning                                                                          

Aanvraag (horeca) vergunning voor het serveren van eten en dranken               

Soorten diploma’s / certificaten voor personen die in aanraking

komen met levensmiddelen                                                                                            

Inschrijving bij een beroepscollege                                                                               

Beroepscolleges in de medische sector                                                                                   

Inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel ( = Cámara de Comercio de España)    

Ventanilla Unica Empresarial                                                                                        

Financiering                                                                                                                      

De Gestor / Gestoría                                                                                                         

6. Inschrijving als zelfstandig ondernemer bij de Segurid Social en afdracht sociale verzekeringspremies

Inleiding                                                                                                                              

Regimen Especial Trabajadores Autonomos (= RETA)                                             

Aanvraag sociale verzekeringskaart                                                                             

Inschrijving medisch centrum (centro de salud)                                                         

Maandelijkse afdracht sociale verzekeringspremies voor zelfstandigen               

Tarieven autonómos                                                                                                         

Zelfstandigen ouder dan 48 jaar                                                                                    

Waarvoor bent u als zelfstandige verzekerd via de Seguridad Social?                  

Tarifa Plana (verlaagd tarief)                                                                                          

Startende ondernemers in gemeenten met minder dan 5.000 inwoners               

Vrijstelling van RETA                                                                                                       

Ziekmelding                                                                                                                       

7. Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Inleiding                                                                                                                             

Verzekerd tegen ziektekosten                                                                                        

Zelfstandige bouwt Spaans pensioen op                                                                    

Hervorming pensioenstelsel en pensioenleeftijd in Spanje                                     

Minimale premie periode                                                                                                 

Hoogte van pensioen                                                                                                      

Rekenmodule voor het Spaanse oudedagspensioen                                                           

Zelfstandige heeft onder voorwaarden recht op een WW-uitkering                                   

Zelfstandige is verzekerd tegen ziekte en bedrijfsongeval                                       

8. Spaanse ondernemingsvormen

Inleiding                                                                                                                             

Een overzicht van de ondernemingsvormen in Spanje zijn                                     

De Eenmanszaak (= Empresario Individual, Autónomo of sole propietor)            

Tarieven autonómo (base mínima / base máxima)                                                     

Fiscale aspecten                                                                                                              

Opzet eenmanszaak                                                                                                        

9. Oprichting Spaanse vennootschappen

Inleiding                                                                                                                             

De Sociedad Civil Particular (S.C.P.)                                                                            

Minimumkapitaal                                                                                                              

De S.C.P. en de belasting                                                                                               

Oprichting S.C.P.                                                                                                              

Oprichting van een SL                                                                                                     

De Sociedad Limitada (S.L.)                                                                                           

Voordelen van een SL:                                                                                                    

Vergelijking tarief Spaanse vennootschaps- en inkomstenbelasting                     

Verschil S.C.P. en S.L.                                                                                                    

Minimumkapitaal                                                                                                              

Aantal aandeelhouders                                                                                                   

Aansprakelijkheid                                                                                                             

Zeggenschap                                                                                                                    

Vertegenwoordigingsbevoegdheid                                                                               

Beursmogelijkheden                                                                                                        

Verdeling kapitaal                                                                                                             

Oprichtingsakte                                                                                                                 

Aanvraag van de naam van de S.L.                                                                              

Notariskosten                                                                                                                    

Overige formaliteiten                                                                                                        

Aanvragen van een identificatienummer                                                                                

Registreren van de bedrijfsactiviteit bij de belastingdienst                                       

Betalen van de IAE (= Impuesto sobre Actividades Económicas = IAE)                

Inschrijven van de S.L. in het handelsregister                                                            

Nog enkele opmerkingen betreffende de S.L.                                                            

Geld lenen of uitlenen aan uw SL ?                                                                            

Voorwaarden leningsovereenkomst:                                                                              

SRL = (Sociead de responsabilidad limitada)                                                             

Oprichtingsprocedure SRL                                                                                                         

De S.A.                                                                                                                                

Minimumkapitaal                                                                                                              

Overdraagbaarheid aandelen                                                                                        

Aantal aandeelhouders                                                                                                   

Verdeling kapitaal                                                                                                             

Aansprakelijkheid                                                                                                             

Dagelijks bestuur                                                                                                             

Hoogste bestuursorgaan                                                                                                 

Zeggenschap                                                                                                                  

Vertegenwoordigingsbevoegdheid                                                                               

Beursmogelijkheden                                                                                                        

De S.Com = Sociedad en Comandita (commanditaire vennootschap)

De Spaanse sociale verzekeringen voor administradores                                        

Boekhoudkundige verplichtingen van Spaanse vennootschappen                                 

Accountantscontrole                                                                                                        

Eenmanszaak of SL?                                                                                                      

Belastingnummers in Spanje                                                                                         

NIF of NIE nummer ?                                                                                                       

Wie moet er een NIE nummer aanvragen ?                                                                

Wanneer kunt u een NIE nummer aanvragen ?                                                        

Welke documenten moet u overleggen voor de aanvraag van een NIF of  NIE nummer                                            

NIE nummer voor buitenlandse natuurlijke personen                                                          

Volmacht                                                                                                                            

Welke documenten zijn er nodig om een volmacht te verlenen?                            

Aansprakelijkheid voor (belasting)schulden van de SL en SA                                

Kosten oprichting SL                                                                                                       

Stappenplan oprichting van een Spaanse vennootschap                                       

10. Facturering in Spanje

Wat dient er op een Spaanse factuur  te staan ?                                                        

Zakelijke transacties en verrekenprijzen                                                                      

Documentatieverplichtingen                                                                                          

Deviezencontrole                                                                                                             

11. In dienst nemen van personeel in Spanje

Verplichtingen omtrent het in dienst nemen van personeel                                    

Voor de registratie heeft u nodig:                                                                                              

Spaanse arbeidswetgeving                                                                                            

Arbeidscontracten                                                                                                            

Vaste arbeidscontracten                                                                                                  

Wat moet er in het arbeidscontract worden opgenomen ?                                        

Wijzigingen in de arbeidsrelatie                                                                                 

(Modificaciones sustanciales del contrato)

Trainingscontracten                                                                                                                     

Parttime contracten                                                                                                          

Wanneer kunnen tijdelijke arbeidscontracten  worden  opgemaakt ?                    

Werk op afstand contract (telewerken)                                                                         

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde termijn                                                          

Proefperiode                                                                                                                                  

Spaanse arbeidswetgeving en maximaal aantal werkuren                                      

Lonen en salarissen                                                                                                        

Spaans minimumloon                                                                                                 

Loonafspraken in Cao’s                                                                                                  

Uitbetaling van het loon/salaris (El pago del salario)                                                 

Gemiddelde en modale bruto jaarsalaris in Spanje                                                    

Regio’s met hoogste en laagste salarissen                                                                  

Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden                                                                         

Beëindiging van het arbeidsconract | ontslag                                                             

Hervormingen op de  arbeidsmarkt in Spanje                                                              

Duale arbeidsmarkt                                                                                                                      

Formaliteiten/procedure bij collectief ontslag                                                              

Ontslag vanwege objectieve redenen                                                                          

Formaliteiten/procedure bij ontslag vanwege objectieve redenen                          

Ontslag vanwege disciplinaire redenen                                                                                  

Formaliteiten/procedure bij ontslag vanwege disciplinaire redenen                                  

Termen beëindiging van het arbeidscontract                                                              

Registratieplicht werkweek van werknemers                                                              

Wat houdt de registratieplicht in ?                                                                                 

Bewaarplicht                                                                                                                                 

Gevolgen van het niet naleven                                                                                      

Werktijden (tiempo de trabajo)                                                                                        

Rusttijden (Descansos)                                                                                                   

Overwerk (Horas extraordinarias)                                                                                  

Nacht- en ploegendienst (trabajo nocturno y trabajo a turnos)                                

Verlof, vakantie & pensioen voor uw werknemers

Afwezigheid vanwege ziekte                                                                                          

Vakantiedagen (Vacaciones anuales)                                                                         

Bijzonder betaald verlof (permisos retribuidos)                                                                       

Zwangerschapsverlof / Ouderschapsverlof (permiso parental)                               

Verlof voor langere tijd (excedencias)                                                                           

Pensioen                                                                                                                            

Hoofdpunten uit de Spaanse Arbeidsmarkthervormingen                                       

Werving van personeel                                                                                                   

Personeel in en rond uw huis                                                                                        

(Algemene) kenmerken Spaans personeel                                                                 

Tips voor werkgevers                                                                                                        

Vocabulair bij Spaanse arbeidscontracten                                                                  

Arbeidshervormingen vanaf 2022                                                                                             

Tijdelijke contracten alleen in uitzonderlijke gevallen                                                           

Belangrijkste veranderingen op een rijtje                                                                     

Trainingscontracten                                                                                                                     

Ontslagvergoeding                                                                                                           

ERTE wordt RED                                                                                                              

CAO’s                                                                                                                                             

Onderaanneming                                                                                                              

12. Welke kosten kunnen zelfstandigen aftrekken ?

Algemene kosten (die geen verband houden met de directe verkoop)                  

Toegestane zakelijke kosten                                                                                           

De auto                                                                                                                               

Kantoor aan huis                                                                                                              

13. Oprichting van een filiaal of Dochteronderneming                                                                            

Wanneer is er sprake van een vaste inrichting                                                                       

Voor- en nadelen van een filiaal                                                                                   

Inschrijving handelsregister                                                                                           

Fiscale aspecten van het filiaal                                                                                      

De dochteronderneming                                                                                                 

Juridische vormen van een dochteronderneming                                                      

Eeen SL of een SA ?                                                                                                       

Fiscale aspecten van een SL als dochteronderneming                                            

Een dochteronderneming in de vorm van een SA                                                     

Oprichtingsvereisten van een dochteronderneming                                                  

Het benoemen van een adminstrateur of bestuurder                                                

Fiscaal voordeel van een dochteronderneming                                                                     

Juridisch nadeel van een dochteronderneming                                                                     

Overzicht minimum kapitaal (capital minimo)                                                              

14.  Handelsagent en distribiteur

Distributiekanalen                                                                                                            

Handelsagent                                                                                                                    

In Spanje bestaan er verschillende soorten handelsagenten:                                

Agente comercial (= de handelsagent)                                                                         

Representante de comercio (= vertegenwoordiger)                                                    

Comisionista (= commissionair)                                                                                     

Handelsagentencolleges                                                                                   

(= Colegios Oficiales de Agentes Comerciales)                                                          

De handelsagentuurovereenkomst                                                                               

Contrato laboral                                                                                                                 

Contrato mercantil                                                                                                            

Voordeel handelsagent                                                                                                   

Nadeel handelsagent                                                                                                      

Distributeur (distribuidora, suministrador)                                                                    

Keuze tussen handelsagent en distributeur                                                               

Distributieovereenkomsten                                                                                             

Overeenkomst met handelsagenten                                                                             

Arbitrageclausule en concurrentiebeding                                                                   

15. De vertegenwoordiging (Representative Office)

Kenmerken van een vertegenwoordiging                                                                    

De vertegenwoordiging in het Nederlands-Spaans belastingverdrag                    

Voordelen "representative office"                                                                                              

Nadelen "representative office"                                                                                     

16. Joint Ventures

Vormen van joint ventures                                                                                                          

Asociasiones sin personalidad juridica                                                                        

Sociedades de empresas                                                                                                

Uniones de empresas                                                                                                     

Cuentas de participación                                                                                                

17. Huur, koop of overname van commercieel onroerend goed / bedrijf

Bescherming huurder                                                                                                      

Checklist huur/overname bedrijf / bedrijfspand                                                               

Bij de koop, huur of overname van een bedrijfspand moet u op de

volgende zaken letten:                                                                                                     

Pachten (= Traspaso)                                                                                                       

Overname van een bestaand horecabedrijf                                                                 

Probeer daarom antwoord te krijgen op de volgende vragen:                                  

Aankoop van een bedrijfspand                                                                                      

Aankoop nieuw te bouwen bedrijfspand                                                                                 

Checklist aankoop/bouw bedrijfspand                                                                          

Overname bestaande vergunning                                                                                

Aanvraag van een nieuwe vergunning                                                                        

Aanvraag bouwvergunning bij verbouwing van een bestaand pand                                 

Kosten bouwvergunning                                                                                                 

Met wie krijgt u te maken bij de verbouwing ?                                                             

- De aannemer                                                                                                                  

- De elektriciën                                                                                                                  

Aandachtspunten bij de verbouwing                                                                            

18. De keuze: een bedrijfspand kopen of huren ?

Flexibiliteit                                                                                                                          

Aandachtspunten:                                                                                                            

Het pand                                                                                                                             

Kosten en vermogensopbouw                                                                                       

Fiscale aspecten                                                                                                               

Ligging                                                                                                                                

19.  Starten in de horeca

Aanvraag registratienummer voor horeca-bedrijven                                                  

Hygiëne- en horecavergunning                                                                                     

Verschillende soorten diploma’s/certificaten voor personen die in

aanraking komen met levensmiddelen (=Manipulador de Alimentos):                  

Aanvraag terrasvergunning                                                                                            

Aandachtspunten bij het starten van een camping                                                    

Aandachtspunten en voorwaarden bij het exploiteren van apparte-

menten, bungalows of villa's                                                                                          

NIEUW REGISTER VERHUUR VAKANTIEWONINGEN ANDALUSIË                 

Fiscale verplichtingen huurinkomsten vakantiehuis                                                 

Aandachtspunten bij de exploitatie van boerderijen                                                  

20. Aandachtspunten bij een bedrijfsovername (Traspaso)

Checklist bij overname Trapaso                                                                                                

21.  Business plan, verdienmodel & financieel plan

Inleiding                                                                                                                              

Oorzaken van het niet slagen van een ondernemer                                                  

Marktanalyse                                                                                                                 

De SWOT-analyse (Strenghts - Weakness - Opportunities - Threats)                    

Marktpotentieel                                                                                                                  

Penetratiegraad                                                                                                                 

Business model                                                                                                                

Verdienmodel                                                                                                                    

Keuze verdienmodel                                                                                                        

Van businessmodel naar verdienmodel naar opbrengstmodel                               

Het begint met het businessmodel                                                                                

Business Model Canvas                                                                                                 

Welk verdienmodel past bij uw business?                                                                   

Basisverdienmodellen                                                                                                     

Creatief en out-of-the-box denken                                                                                

Nieuwe businessmodellen                                                                                                         

Klantgestuurde businessmodellen                                                                               

Prijsoptimalisatie                                                                                                               

Kostenraming                                                                                                                    

Investeringsbegroting                                                                                                      

Constante of vaste kosten                                                                                                          

Variabele kosten                                                                                                               

Kosten start horeca-onderneming (fictieve bedragen)                                              

Aanloopkosten (fictieve bedragen)                                                                                

Werkkapitaalbehoefte (fictieve bedragen)                                                                    

Financieringsbegroting (fictieve bedragen)                                                                 

Voorbeeld financieringsbegroting                                                                                             

Exploitatie begroting                                                                                                         

Liquiditeitsbegroting                                                                                                         

Begroting privé-uitgaven (fictieve bedragen)                                                               

Voorbeeld begroting privé-uitgaven                                                                              

Planning / agenda                                                                                                            

22. Nieuwe wetgeving voor startups

      (Ley de startups = empresas de nueva creacion vanaf 2022

Digitaliseringsfonds                                                                                                                     

El Kit Digital                                                                                                                       

Belangrijkste punten uit de nieuwe wetgeving voor starters                                    

ieuwe faillissementswet (Ley Concursal)                                                                  

Belangrijke websites voor autonómos                                                                          

23. Bepaling inkomen zelfstandigen

Inleiding                                                                                                                              

Inflatie en CPI                                                                                                                    

Spaanse inkomstenbelasting

(Impuesto sobre la renta de las personas físicas (=IRPF))                                        

Bepaling inkomen zelfstandige                                                                                     

Modulensysteem belastingaangifte zelfstandigen                                                     

Estimación objetiva                                                                                                           

Estimacion directa normal                                                                                               

Hoe wordt het bedrijfsresultaat berekend (el rendimiento de la actividad) in het vereenvoudigde regime

(régimen de estimación directa simplificada del IRPF)                                                                                                      

BTW aftrekbare uitgaven/kosten voor zelfstandigen

(Gastos deducibles sobre el IVA)                                                                                               

Aftrekbare kosten als u als zelfstandige vanuit huis werkt

(Trabajo autonómo desde casa)                                                                                     

Aftrekbare kosten maaltijden voor zelfstandigen                                                         

Aftrekbare ziektekosten voor zelfstandigen                                                                 

Aftrekbare kosten sociale lasten voor zelfstandigen                                                  

Hoe wordt het bedrag van de termijnbetaling berekend ?                                         

Modelo 100 Spaanse inkomstenbelasting                                                                   

Voordeel Spaanse inkomstenbelasting voor startende ondernemers                    

Drempel                                                                                                                              

Uitgesloten                                                                                                                         

Welke administratieboeken zijn verplicht ?                                                                  

Ontvangst betalingen in cash/contanten en de anti-fraudewet                               

Nog enkele opmerkingen en wetswijzigingen                                                            

Fiscale voordelen en tips voor zelfstandigen                                                              

Ondernemingsverlies                                                                                                       

Kerstpakketten en overige representatiekosten                                                          

Urenadministratie                                                                                                              

Oninbare facturen en terugvragen betaalde BTW                                                      

Aanvragen uitstel van belastingbetaling                                                                                  

Liquidatieverlies                                                                                                                

Bewaren van uw administratie                                                                                       

24. Auto van de zaak

Inleiding                                                                                                                              

Hoe wordt de auto fiscaal behandeld ?                                                                        

Gebruik van een bestelbus van de zaak                                                                                  

Tnken met de auto van de zaak                                                                                               

Privé gebruik auto van de zaak                                                                                      

Aftrek BTW bij aankoop                                                                                                   

De auto van de zaak, inkomen in natura (rendimiento en especie)

en de Spaanse inkomstenbelasting (IRPF)                                                                 

Rekenvoorbeeld 1                                                                                                            

De auto van de zaak en de Spaanse vennootschapsbelasting (IS)                                   

Hoeveel mag u dan aftrekken ?                                                                                     

Rekenvoorbeeld 2                                                                                                            

25. De Spaanse inkomstenbelasting (Impuesto

      sobre la renta de las personas fisicas = IRPF)

Spanje als belastingparadijs ? Vergeet het maar                                                        

Wet op de Spaanse inkomstenbelasting                                                                                  

Wie is belastingplichtig ?                                                                                                 

Wel of geen fiscaal resident in Spanje ? welke criteria spelen een rol ?               

Het fiscale nummer                                                                                                                      

Fiscale hervormingen                                                                                                      

Tarieven Spaanse inkomstenbelasting (IRPF)                                                                       

Aftrekposten                                                                                                                       

Verdeling vrijstelling en aftrekposten                                                                            

Belastingplichtigen met een laag inkomen                                                                  

Overige persoonlijke aftrekposten                                                                                 

Aftrek vanwege gezamenlijke aangifte                                                                         

Rekenmodule voor individuele belastingplichtigen                                                   

Voorbeeld berekening                                                                                                     

Tarieven rendementsinkomen (rente, dividend) en vermogenswinst                     

Tarieven residenten                                                                                                                     

Tarieven niet-residenten                                                                                                 

Dividend                                                                                                                             

Nederlands-Spaans belastingverdrag                                                                          

Aangifte Spaanse inkomstenbelasting                                                                         

Pensioeninkomsten                                                                                                                     

Schikking pensioen buitenlanders in Spanje                                                             

Ontslagvergoeding                                                                                                           

Spaarplannen                                                                                                                   

Aangifte Spaanse inkomstenbelasting  (modelo 100)                                                           

Hoe doet u aangifte Spaanse inkomstenbelasting ?                                                 

Wat zijn de consequenties als u geen aangifte doet ?                                                          

Arbeidsinkomen                                                                                                                

Sociale premies werknemers en werkgevers                                                              

Persoonsgebonden aftrekposten en verminderingen                                                           

Emigratieheffing                                                                                                               

Belastingaftrek in Spanje voor in het buitenland betaalde

inkomstenbelasting                                                                                                                      

Belasting voor niet-residenten                                                                                        

Keuze uit 2 regimes                                                                                                                     

Expat-regeling                                                                                                                   

Spaans belastingregime voor niet-residenten die in Spanje

een woning bezitten en/of verhuren                                                                             

Speciaal tarief voor offshore vennootschappen                                                                     

26. De Spaanse vermogensbelasting

Inleiding                                                                                                                              

Vanaf welk vermogen is men in Spanje vermogensbelasting

verschuldigd ?                                                                                                                   

Landelijke tarieven vermogensbelasting                                                                                  

Belangrijkste regionale verschillen/tarieven per regio                                                           

Belastingvrije voet                                                                                                             

Peildatum                                                                                                                           

Wie wordt waarover belast ?                                                                                           

Wat wordt tot vermogen gerekend ?                                                                              

Wat dient een fiscaal resident in Spanje aan te geven ?                                          

Welk bezittingen zijn vrijgesteld van vermogensbelasting ?                                    

Netto Vermogen                                                                                                                

Maximaal tarief vermogensbelasting – en inkomstenbelasting                               

Een voorbeeld ter verduidelijking                                                                                              

Nieuwe Spaanse wet; informatieve aangifte van buitenlandse

bezittingen                                                                                                                         

Informatieplicht buitenlands vermogen                                                                                    

Wanneer dient er aangifte gedaan te worden ?                                                                     

Uitspraak Europese Hof 2022; Spanje wordt teruggefloten inzake

aangifte buitenlandse bezittingen                                                                                 

27. De BTW (IVA = Impuesto sobre el valor aňadido)

De Spaanse BTW (IVA)                                                                                                   

Tarieven Spaanse BTW (IVA)                                                                                         

Zakendoen binnen de EU, Uw BTW nummer en VIES registratie/

Verificatie                                                                                                                           

28. Spaanse vennootschapsbelasting

Heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting                                                

Wanneer wordt een bedrijf/rechtspersoon als ingezeten bedrijf in Spanje

Beschouwd ?                                                                                                                    

Rechtspersonen die niet in Spanje gevestigd zijn                                                     

Tarieven Spaanse vennootschapsbelasting                                                               

Verlaagd tarief voor nieuwe opgerichte vennootschappen                                      

Vaste inrichting in Spanje                                                                                               

Zona Especial Canaria of ZEC                                                                                      

Werkzaamheden zonder vaste inrichting                                                                    

Dividend en rente-uitkeringen aan niet-ingezetenen                                                           

Kort overzicht van de Spaanse belastingen op vennootschappen

en uitkeringen                                                                                                                   

Verplichte jaarrekening                                                                                                    

Berekening belastbare winst van de vennootschap                                                  

Afschrijvingspercentages en afschrijvingsperiodes Activa                                       

Hogere afschrijving                                                                                                                      

Overige aftrekbare kosten                                                                                               

Niet – aftrekbare kosten                                                                                                   

Korte en lange termijn winsten                                                                                       

Vermogenswinsten                                                                                                                      

Aangifte en betaling vennootschapsbelasting                                                            

Aftrek voor een groep van ondernemingen                                                                 

Uitstel van kapitaalwinst vanwege herinvesteringen                                                 

Samengevoegde/gemeenschappelijke belastingaangifte van een

groep van bedrijven                                                                                                                      

Europese moeder-dochterrichtlijn                                                                                             

Bronbelasting                                                                                                                    

Bronbelasting over een Spaanse dividenduitkering                                                  

Tarieven                                                                                                                              

Bronbelasting over huurinkomsten uit Spaans onroerend goed                             

Bronbelasting over rente-uitkeringen                                                                           

Zelfstandigen                                                                                                                    

29. Aankoop Spaans onroerend goed via een BV of SL

Mogelijkheden                                                                                                                   

Belasting bij bezit en eigen gebruik van een Spaanse woning                               

Belasting bij verkoop van Spaans onroerend goed in privé                                     

Tarieven residenten                                                                                                                     

Tarieven niet-residenten                                                                                                 

Lenen van de BV (Financiering via de BV)                                                                 

Nederlands wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap                   

Gebruik van de Spaanse woning, die op naam staat van de BV                             

Oprichting Spaanse SL (Sociedad Limitada)                                                               

Geld lenen of uitlenen aan uw SL ?                                                                             

Voorwaarden leningsovereenkomst                                                                             

SRL (= Sociedad de responsabilidad limitada)                                                                       

Spaanse belastingen bij bezit van Spaans onroerend goed door een SL             

Belasting bij verkoop van Spaans onroerend goed door een SL                             

Verkoop van de aandelen i.p.v. verkoop van het huis                                                           

Deelnemingsvrijstelling                                                                                                   

Financiering Spaanse SL door een Nederlandse BV van de DGA                        

Let op !  Box 3 in plaats van Box 2                                                                                 

Conclusie                                                                                                                           

Bijlagen en Bronnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 - 2022 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel