Wonen en kopen in Frankrijk 2024

Artikel 19 van 24
€ 24,95 (inclusief btw)

Handboek Wonen en kopen in Frankrijk

Compleet herziene editie 2024

Juridische, fiscale en financiële aspecten van emigratie en/of aankoop van onroerend goed in Frankrijk

Auteur: P.L Gillissen

Aantal pagina’s: 380

ISBN: 978-94-92895-39-4

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Oriëntatiefase

Waarom willen wij een huis in Frankrijk ?                                                        

Waar kopen ?                                                                                               

Checklist waar kopen ?                                                                                  

Het klimaat                                                                                                  

Klimaatverschillen                                                                                         

Weerextremen in Frankrijk                                                                             

Hoe vindt u Frans onroerend goed ?                                                                

Second Home en Emigratiebeurzen                                                                 

Wat kopen ?                                                                                                 

Oriëntatie checklist wat kopen ?                                                                         

Een oud huisje ?                                                                                                   

Vraagprijs                                                                                                               

Checklist vraagprijs                                                                                                          

Waardebepaling van een huis in Frankrijk                                                      

Verschillende vormen van taxaties/waardebepalingen                                     

Staat van onderhoud van het huis                                                                 

Wanneer op huizenjacht ?                                                                            

Bereikbaarheid                                                                                           

Nog enkele wetenswaardigheden                                                                  

Tot slot nog enkele tips/waarschuwingen                                                       

Ontwikkeling huizenprijzen in Frankrijk                                                          

3. Het koopproces en het contact met de makelaar en de notaris

De Franse notaris                                                                                                 

De Franse notaris als bemiddelaar van onroerend goed                              

Hoe vindt u een notaris in Frankrijk ?                                                       

Welke notaris kiest u ?                                                                           

Notariskosten                                                                                        

De kosten van een hypotheekakte                                                           

Nadelen van een Nederlandse notaris                                                       

Franse makelaars                                                                                   

Met wie kunt u te maken krijgen ?                                                           

Waaraan dient de Franse makelaar te voldoen ?                                        

Makelaarsorganisaties                                                                            

Het Mandat                                                                                           

Betalingen aan de makelaar                                                                    

Makelaarscommissie & Wie betaalt de commissie ?                                    

Gebruikte termen/afkortingen                                                                  

De aansprakelijkheid van de makelaar                                                      

Zoekopdracht                                                                                        

Buitenlandse makelaars in Frankrijk                                                         

Bezichtigingen                                                                                                    

Huis bij meerdere makelaars in de verkoop                                                     

Marchand de biens                                                                                       

Huis en cultuur; hoe onderhandelt u met Fransen ?                                     

Het Dossier Diagnostic Technique (DDT)                                                                    

Welke zaken worden er in een DDT rapport opgenomen ?                          

Rookmelder verplicht                                                                              

Bodemvervuiling                                                                                    

Schone grondverklaring                                                                          

4. Het Franse koopcontract (de voor-overeenkomst)

Wanneer is er sprake van een overeenkomst                                                 

Bedenktermijn                                                                                            

Op afstand tekenen                                                                                    

De voor-overeenkomst                                                                                

Vormen van voor-overeenkomsten                                                               

Promesse de vente (unilaterale)                                                                   

Pacte de Préférence                                                                                    

Compromis de vente                                                                                   

Aanbetaling                                                                                               

Wanneer dient u de aanbetaling te voldoen ?                                                

Misbruik aanbetaling                                                                                   

Rente-vergoeding                                                                                      

Opschortende voorwaarden (conditions suspensives)                                     

Clause de Dedit                                                                                         

Arrhes                                                                                                      

Clause Pénale                                                                                            

Informatieplicht & de onderzoeksplicht                                                         

5. De overdracht

Van overeenkomst naar overdracht                                                                  

Notariële transportakte                                                                                   

Wie wordt de eigenaar ?                                                                                 

De afrekening                                                                                                

Contant (zwart) betalen                                                                                  

De overdrachtsdatum                                                                                     

Het kadaster                                                                                                  

Tips & adviezen bij de ondertekening koopakte en overdracht                             

6. Het kopen van (bouwgrond)

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen                                                          

Voorkom dat u een vervuilde kavel koopt                                                                 

Schone grondverklaring                                                                                      

Bevoegde instanties                                                                                           

De SRU & De SCOT                                                                                            

Met welke bestemmingsplannen kunt u te maken krijgen ?                               

Plan de zoning  & Plan d'urbanisme (PLU)                                                 

Carte Communale                                                                                  

Beschermde gebieden/zones                                                                   

Beschermde monumenten                                                                       

SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’ Etablissement Rural)             

Voorkeursrechten en erfdienstbaarheden                                                  

Droit de Préemption                                                                               

Déclaration d'intention d'aliéner                                                               

Erfdienstbaarheden (Servitudes)                                                              

De oppervlakte van het perceel                                                               

De verkaveling (Lotissement)                                                                  

Aanvraagprocedure                                                                                

Verkavelingsdocumenten                                                                        

Afgifte van de verkavelingsvergunning                                                     

Zelf een stuk grond kopen en verdelen in verschillende bouwkavels             

Aankoop/verkoop van een lotissement                                                     

Indivision                                                                                              

Fiscale aspecten van lotissement                                                             

Erfpacht (Emphytéose)                                                                           

Tips en adviezen bij erfpacht                                                                   

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond                                         

Wat niet kopen ?                                                                                   

Waarom kan grond ongeschikt zijn als bouwgrond ?                                

Wateroverlast                                                                                      

Plan de prévention des risques naturels                                                  

Grensafscheidingen                                                                              

Nog enkele aandachtspunten/opmerkingen bij de aankoop van

bouwgrond                                                                                         

Septic Tank                                                                                         

7. Aanvraag van een bouwvergunning

Het nieuwe Franse bouwrecht                                                                           

Certificat d’Urbanisme (CU)                                                                               

CU informatif  & CU opérationnel                                                             

Geldigheidsduur CU opérationnel                                                                                 

Verlenging van de 18 maanden termijn                                                            

Hoe vraagt u een CU aan ?                                                                             

Het permis de construire ( = de bouwvergunning)                                          

Voor welke bouwwerken is een bouwvergunning verplicht ?                             

Wanneer heeft u geen bouwvergunning nodig ?                                          

Wie kunnen er een bouwvergunning aanvragen ?                                       

Wanneer dient men een bouwvergunning aan te vragen ?                           

Hoe dient men de aanvraag in ?                                                               

Is een architect vereist bij de aanvraag van een bouwvergunning ?              

Wanneer is een bouwtekening niet verplicht ?                                            

De architect en de bouwvergunning                                                          

Afgifte van de bouwvergunning                                                                

Binnen welke termijn wordt een bouwvergunning afgegeven ?                 

Publicatie bouwvergunning                                                                                           

Le permis tacite                                                                                                     

Binnen welke termijn moet met de bouw zijn begonnen ?                           

Déclaration d'ouverture de chantier                                                                    

Overdracht van een bouwvergunning                                                              

Aanvraag bouwvergunning bij co-propriété                                                     

Permis de construire modicatif                                                                       

Déclaration Préalable                                                                                           

Sta-caravans en mobile homes                                                                          

Melding van voltooiing van de bouwwerkzaamheden                                              

Certificat de conformité                                                                                       

Problemen, die nog kunnen ontstaan, wanneer de bouw-

vergunning eenmaal is verstrekt                                                                                    

Bouwen zonder bouwvergunning                                                                                 

Belasting op bouwvergunningen                                                                                  

Tax d’aménagement (TA)                                                                                    

De SPC (Surface de Plancher des Constructions)                                        

Nieuwe regeling bouwvergunning en de warmtevoorziening                                 

Reglementation thermique                                                                               

Samenvatting                                                                                                 

8. Het bouwproces; contact met architect en aannemer

Bouwmethoden                                                                                                         

Code de construction et de l'Habitation (de bouwwet)                                               

Réservation, vente en état futur d'achèvement & vente à terme                    

Bedenktijd van bij aankoop nieuwbouw                                                                        

Van contrat de réservation naar een koopovereenkomst                               

Vente à terme                                                                                          

Vente en état futur d'achèvement                                                                                   

De architect                                                                                                            

Wanneer heeft u een architect nodig ?                                                                       

Checklist wat te bespreken met uw architect                                                   

Soort opdracht                                                                                                       

Volledige opdracht                                                                                                

Beperkte opdracht                                                                                                 

De aannemer (= le maçon)                                                                                             

De keuze van een aannemer                                                                             

Vente d'immeuble à construire                                                                          

Verschillende soorten bouwcontracten                                                                        

Contrat de promotion immobilière                                                                                  

Contrat de construction de maison individuelle                                                           

Het bouwcontract en de Franse bouwwet                                                        

Wat moet er in een bouwcontract verplicht vermeld worden                                    

Wanneer wordt het nog te bouwen huis uw eigendom ?                             

Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?                                           

Checklist inhoud bouwcontract                                                                         

Subsidies                                                                                                               

Voorlopige en definitieve oplevering                                                                

Constat de réception des travaux                                                                                   

Déclaration d'achèvement de travaux                                                               

Nog enkele opmerkingen, tips en adviezen                                                    

Nieuwe Franse regelgeving voor beveiliging van zwembaden                               

9. Verzekeringen, garanties en aansprakelijkheid bij het bouwen

Overzicht garanties, verzekeringen en aansprakelijkheden bij een contrat de promotion immobilière                              

Garanties bij een contrat de promotion immobilière                                           

Verzekeringen bij een contract de promotion immobilière                            

Overzicht garanties & verzekeringen voor de bouw van een individuele woning                                                                                       

Verplichte verzekering opdrachtgever  (assurance dommage-ouvrage)    

Verplichte garanties bij een contrat de Construction de maisons individuelles                                                                                          

Verplichte verzekeringen bij een contrat de construction de maisons individuelles                                                                                    

Overzicht bestaande garanties bij de bouw in Frankrijk                                            

Aansprakelijkheid                                                                                                 

Constatering van gebreken                                                                                

10. Renovatie en onderhoud

Vergunningen                                                                                                       

Slopen                                                                                                                    

Franse of Nederlandse vaklieden ?                                                                  

Siret en Siren Nummers                                                                                      

Nog enkele tips                                                                                                     

Offertes                                                                                                                   

Bouw- en doe-het-zelf-pakketten                                                                                   

Aftrek van verbouwings- en renovatiekosten                                                  

Een opzichter                                                                                                        

Aanleg zwembad                                                                                                  

Onderhoud                                                                                                             

Verlaagde TVA bij verbouwen                                                                            

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief                      

Bord in de tuin (tableau d’affichage)                                                                  

Renoveren van monumenten                                                                            

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies en fiscale voordelen                                                                                        

Criteria openstelling van monumentaal pand voor publiek                          

Fiscale aftrek bij openstelling en opbrengsten uit monumentaal pand          

Voorwaarden vrijstelling Franse schenk- en erfbelasting monumentale panden en Frans historisch erfgoed 

Zelf (ver)bouwen en de aansprakelijkheid                                                                  

Coeur de ville                                                                                                                        

11. Appartementsrecht / Copropriété

Rechten en plichten van een copropriété                                                                    

Cahier des charges                                                                                                  

Servicekosten                                                                                                        

Wat is wel en wat is niet toegestaan                                                                 

Verzekeringen                                                                                                       

Het beheer van het complex                                                                               

Copropriété horizontale bij bungalow- of villaparken                                                 

Vergaderingen                                                                                                      

Nog enkele tips                                                                                                     

12. Fiscale aspecten bij de aankoop van bestaand en nieuw onroerend goed

Belasting bij aankoop van bestaand onroerend goed                                               

Wanneer is er sprake van bestaand onroerend goed ?                                             

Registratierecht bij aankoop bestaand onroerend goed                                            

Welke departementen hanteren verlaagd tarief ?                                               

Binnen welke termijn dient u registratierecht te betalen                                            

Aankoop van nieuwbouw                                                                                               

Wat wordt er als nieuwbouw beschouwd ?                                                     

Wanneer is BTW (= TVA) verschuldigd ?                                                         

Combinatie van diverse tarieven                                                                                   

Teruggaaf TVA                                                                                                      

Overige belastingen/heffingen bij aankoop onroerend goed                                   

Geld verdienen aan uw tweede huis                                                                

13. Vertrek uit Nederland

Vertrek uit Nederland                                                                                           

Legalisatie documenten de diploma’s                                                              

Reisdocumenten                                                                                                  

Basisregistratie personen (BRP)                                                                                   

Gevolgen van uitschrijving                                                                                             

Controle op uitschrijving                                                                                      

Wat zijn de gevolgen en boetes als u onterecht staat in- of uitgeschreven in het BRP ?                                                                            

Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?                 

Kan iemand maar op één plaats in de EU ingeschreven staan ?               

Vertrek naar Frankrijk en de (belasting)schulden in Nederland                              

14. Vestiging in Frankrijk

Wel of geen verblijfsvergunning

(Carte de séjour Communauté européenne) ?                                                           

Waar dient u een verblijfsvergunning aan te vragen ?                                              

Vrijwillige aanvraag permis de séjour                                                               

Juridisch en/of fiscaal resident                                                                          

Nog enkele aspecten van verblijf in Frankrijk                                                  

Aanvragen Frans fiscaal nummer                                                                                 

De AVF (Accueil des villes Françaises)                                                                        

Trouwen in Frankrijk                                                                                            

Legalisatie van het huwelijk in Nederland                                                                  

PACS                                                                                                                    

Homohuwelijk                                                                                                        

Geboorte                                                                                                               

Registratie van buitenlandse geboorteakte in Nederland                             

Verlenging Nederlands paspoort                                                                

Met een partner van buiten de EU naar Frankrijk                                           

15. De verhuizing

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                                              

Vrijstelling van invoerrechten                                                                             

Zelf verhuizen                                                                                                  

Trouwen en verhuizen                                                                                        

Verhuizing naar uw tweede woning                                                                 

Verkoop van uw tweede woning                                                                     

Verhuizing bij een erfenis                                                                               

Vervreemdingsverbod                                                                                    

Belastingtelefoon douane                                                                               

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                          

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                                   

De offerte                                                                                                                

De verhuiskosten                                                                                                  

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Frankrijk ?                                 

Nog enkele tips en opmerkingen                                                                                   

Meenemen van huisdieren                                                                                             

Dierenpaspoort voor gezelschapsdieren                                                                      

Algemene regels                                                                                                   

Het oude paspoort/vaccinatieboekje                                                                 

Vecht- en waakhonden                                                                                       

Knaagdieren                                                                                                                      

Paarden                                                                                                                  

Advertorial Zorgeloos verhuizen                                                                        

16. Bankzaken

Het Franse bankwezen & Checklist keuze van een Franse bank              

Het openen van een Franse bankrekening                                                     

Wat heeft u nodig voor het openen van een Franse bankrekening ?                    

Openingstijden van de Franse banken                                                                        

Een ingezetene vs. een niet-ingezetene rekening                                       

Een niet-ingezetene rekening in Nederland                                                   

Kenmerken niet-ingezetenen rekening                                                                        

Omzetten van uw rekening in een niet-ingezetenen rekeningen               

De Franse rekening courant, de carte bleue en cheques                             

Blokkeren van de rekening                                                                                             

Overige wetenswaardigheden                                                                           

Spaarrekeningen                                                                                                  

Automatische overschrijvingen                                                                              

De Franse postbank                                                                                             

Elektronisch- en internetbankieren                                                                               

Bewaartermijnen                                                                                                   

Deviezencontrole & limieten contante betalingen                                          

Aangifte in- en uitvoer contanten bij in- of uitreizen EU                                           

Limiet contante betalingen in Frankrijk                                                             

Kosten betalingsverkeer                                                                                      

Gezamenlijke betaalmarkt (SEPA)                                                                                 

Common Reporting Standard CRS + uitwisseling gegevens + woonplaats         

Strong Customer Authentication (SCA) + Tweetrapsauthenticatie             

17. Verzekeringen

Verzekeringsagenten                                                                                           

Aandachtspunten bij Franse verzekeringscontracten                                               

Inboedel- en opstalverzekeringen                                                                                 

Verzekering bij huren van onroerend goed                                                     

Multirisque immeuble                                                                                           

Aansprakelijkheid voortkomende uit onroerend goed                                               

Inboedelverzekering                                                                                             

Verzekering van vakantiewoningen                                                                 

Hoogte van de premies & Betaling van de premies                                        

Verplichte verzekering tegen natuurgeweld                                                    

Verzekeringen bij een Nederlandse maatschappij                                         

Aansprakelijkheidsverzekering voor uw gezin                                                

18. De Nederlandse zorgverzekering bij vestiging in Frankrijk

Zorgverzekering en buitenland                                                                          

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                            

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?                           

Uw meeverhuizende gezinsleden                                                                                

Enkele gezinssituaties belicht                                                                            

Hoe kunt u zich in Frankrijk registreren bij het Franse ziekenfonds ?                   

Waar heeft u recht op in Frankrijk ? / Nederland ?                                         

Wanneer heeft u geen recht op zorg in Nederland ?                                     

Welke bijdragen moet u betalen in Nederland                                                

Woonlandfactor en heffingskortingen                                                              

ZVW en Wlz bijdragen als u in Frankrijk woont                                                          

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)                                                                 

Woonlandfactoren                                                                                                

Rekenvoorbeelden toepassing woonlandfactor / verschillende situaties     

Zorgtoeslag in het buitenland                                                                            

Zorg waar u recht op heeft met een European Health Insurance Card      

Keuzevrijheid zorg                                                                                                

In Frankrijk wonen en toch ingeschreven blijven in de Nederlandse BRP           

Verzekerd in een ander EU-land en medische behandeling in Nederland          

Nederlandse WLZ-Zorg in het buitenland                                                                   

Vergoeding WLZ zorg in het buitenland                                                                      

PGB                                                                                                                         

19. De Franse sociale zekerheid (Sécurite Social)

De Franse gezondheidszorg                                                                              

Protection Universelle Maladie (PUMA)                                                                       

PUMA en de meeverzekerde echtgenote en gezinsleden                            

Premiebetaling aan de PUMA                                                                            

Wie is verplicht verzekerd voor de CSM (Cotisation Subsidiaire Maladie) 

Vrijgestelde personen van CSM-premie                                               

CMU Protection Complémentaire                                                                                  

Inkomensgrenzen CMU-C 2019-2020                                                              

Peildatum inkomen                                                                                                          

Inschrijving bij de CPAM (Caisse Primaire d’ Assurance Maladie)             

Benodigde documenten voor inschrijving in de CPAM                                            

Nieuwe formulieren sociale zekerheid in de EU                                                        

Gepensioneerden en toegang tot de Franse gezondheidszorg                              

De PUMA regeling en gezinsleden                                                                   

Eigen bijdragen en aanvullende ziektekostenverzekering                           

De huisarts in Frankrijk                                                                                        

Registratie bij de huisarts                                                                                    

Carte Vitale & Feuille de soins                                                                           

Hoogte van de vergoeding                                                                                              

Apothekers                                                                                                             

Vergoeding van medicijnen                                                                                            

Franse ziekenhuizen                                                                                           

Bezoek aan tandarts                                                                                            

Tandartsverzekering                                                                                                        

Preventief onderzoek                                                                                           

Zwanger in Frankrijk                                                                                                        

Zwangerschapsverlof in Frankrijk                                                                                 

Particuliere verzekering in Frankrijk                                                                  

Ingeschreven bij het Franse ziekenfonds en verblijf buiten Frankrijk                    

Checklist keuze verzekeringsmaatschappij                                                     

Situatie voor vroeg-gepensioneerden                                                               

Opzetten van een bedrijf en automatisch verzekerd tegen ziektekosten

20. Emigratie naar Frankrijk en de Nederlandse sociale verzekeringen

Gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen                                     

Recht op AOW en ANW bij vertrek naar het buitenland                                            

Vrijwillig verzekeren voor AOW en ANW                                                                      

Voorwaarden vrijwillige verzekering                                                                  

Kosten vrijwillige verzekeringen AOW en ANW                                                         

21. Het Franse belastingstelsel

Fiscaal resident en fiscale woonplaats                                                             

Waar moet u zich als fiscaal resident laten registreren                                             

Franse belastingplicht                                                                                         

Inhouding loonbelasting door werkgever Prélèvement a la source

De persoonlijke inkomstenbelasting (Impôt sur le revenu = IR)                               

Recht op uitkeringen uit een lijfrenteverzekering                                                       

Sociale premies en sociale belastingen                                                                       

Tabel sociale zekerheidspremies – tarieven 2019                                          

Uitspraak Europese Hof                                                                                      

Franse sociale premies over investeringsinkomen                                        

Premies aanvullende ziektekostenverzekering voor zelfstandigen                        

Het belastbaar inkomen                                                                                       

Belastingeenheid                                                                                                 

Samenwonen of getrouwd ?                                                                              

De Pacs & Wat heeft u nodig om een Pacs af te sluiten                               

Enkele andere aspecten van het PACS                                                                      

De Franse inkomstenbelasting en het belastbare inkomen                         

Hoge Franse tarieven ?                                                                                       

Het familie quotiënt (quotient familial)                                                              

Tarieven inkomstenbelasting                                                                             

Rekenvoorbeeld                                                                                                    

Wanneer worden kinderen als financieel afhankelijk beschouwd ?                      

Globaal verschuldigde inkomstenbelasting                                                     

Algemene belastingverminderingen en forfaitaire aftrekposten                              

Crédit d ‘Impôt                                                                                                        

Energiebesparing (Crédit d’impôt pour la transition énergétique = CITE) 

Tegemoetkoming vanwege aanpassingen aan de woning (crédit d’impôt l’aide à la personne)                                                                   

Fiscale tegemoetkoming vanwege kinderopvang buitenshuis                                

Aftrekposten/verminderingen voor de Franse inkomstenbelasting (réduction d'impôt)                                                                              

Aftrek thuiszorg/langdurige zorg in zorgcentrum                                                        

Réductions voor schoolgaande kinderen                                                                    

Aftrek i.v.m. financieel afhankelijke kinderen (pension alimentaire)                      

Studenten en stagiaires                                                                                      

Aftrek huishoudelijke hulp                                                                                   

Aftrek hypotheekrente                                                                                          

Belastingkortingen                                                                                               

Belaste pensioenen in Frankrijk                                                                        

Belastingheffing over investeringsinkomen                                                    

Uw Nederlandse bank- en beleggingsrekeningen als u in Frankrijk woont         

Nederlandse lijfrente en de Franse fiscus                                                                   

Aangifte inkomstenbelasting                                                                              

Hulp bij belastingaangifte                                                                                   

Aangifteperiodes                                                                                                   

Franse aangifteformulieren                                                                                            

Rectificatie/correctie van uw aangifte                                                               

Bericht van de belastingdienst (Avis de situation déclarative à l’ impôt sur le revenu (ASDIR)

Betaling van de belastingaanslag                                                                                 

Correctie door de Franse belastingdienst                                                                    

Belastingwijzigingen 2020                                                                                              

Tarieven inkomstenbelasting 2020                                                                               

Niet-ingezetenen                                                                                                  

Belasting bij arbeid in Frankrijk door niet-ingezetenen                                             

Bronbelasting niet-ingezetenen (non-résidents)                                                        

BTW                                                                                                                         

BTW tarieven in Frankrijk                                                                                    

Vertrek uit Frankrijk en de afrekening met de Franse fiscus                                    

Vennootschapsbelasting (impôt sur les sociétés )                                         

Fiscaal vertegenwoordiger niet langer verplicht                                                         

22. De Franse gemeentelijke belastingen

Inleiding                                                                                                                  

Taxe Foncière & Vrijstelling taxe foncière                                                                    

Waardebepaling van het onroerend goed                                                                   

Hogere aanslag voor tweede huizen                                                                

Afvalheffing (taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)              

Taxe Assimilée                                                                                                      

Vrijgesteld onroerend goed                                                                                             

Vrijstelling bij oplevering van energiezuinige huizen                                    

Verhuurder en vrijstelling taxe foncière                                                            

Persoonlijke vrijstelling vanwege leeftijd of handicap                                               

Inkomensgrenzen voor vrijstelling                                                                                 

Betaling gemeentelijke belastingen                                                                  

Incasso-centrum                                                                                                   

Hervorming Taxe d’habitation                                                                            

Afschaffing  Taxe d’habitation voor het hoofdverblijf                                     

Gefaseerde afschaffing                                                                                       

Kijkgeld (contribution à l’audiovisuel public)                                                   

Bedrijven en de gemeentelijke belastingen                                                     

23. De Franse vermogensbelasting  (impôt sur la fortune immobilière)                                                            

Gedeeltelijke afschaffing vermogensbelasting                                                           

Onroerende zaken belast, roerende zaken niet                                                          

Tarieven vermogensbelasting                                                                            

Wat wordt in Frankrijk verstaan onder onroerende goederen ?                               

Wat is de netto waarde van het onroerend goed ?                                         

Wanneer dient u aangifte Franse vermogensbelasting te doen ?              

Wanneer dient u de vermogensbelasting te betalen ?                                              

De Franse fiscus jaagt op onroerendgoedvennootschappen                                  

         

Bijlagen

Bronnen

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel