Wonen en kopen in Duitsland

Artikel 1 van 4 Volgende
€ 22,95 (inclusief 9% BTW)
Aantal

Wonen en kopen in Duitsland

Editie 2016/2017 | Auteur: P.L. Gillissen | Aantal pagina’s: 394 | 

ISBN: 978-90-74646-82-6

Met de laatste updates 2017 en het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag

Tot in detail wordt ingegaan op het wonen/leven en werken in Duitsland en in het verlengde daarvan het kopen van onroerend goed aldaar. Het boek past in deze tijd waarin steeds meer grenzen wegvallen en mensen wegtrekken, onder andere naar Duitsland. Het boek is bedoeld voor de ondernemer en de particulier; er worden aspecten behandeld als het kopen en bouwen van een woning, de Duitse fiscus, pensioen, renovatie, het vestigen, bankzaken, onderwijs, veel over het land zelf (de bevolking, het bestuur, de politiek en elke deelstaat wordt apart belicht). De auteur heeft geen enkel aspect vergeten en wie het boek lees, weet precies hoe Duitsland in elkaar zit en hoe het leven er daar aan toegaat. Een prima en compleet stuk voorlichting, ook voor Nederlanders die in Duitsland een tweede woning zouden willen kopen. Het werk is daarbij vlot en toegankelijk geschreven. Deze nieuwe druk is geheel herzien en geactualiseerd.

Recensent Nederlandse Bibliotheek / Biblion

Inhoudsopgave

Colofon

1. Inleiding

2. Voor- en nadelen van emigratie naar Duitsland

Voordelen                                                                                                     

Nadelen                                                                                                        

3. Nederlandse fiscale aspecten  bij vertrek naar het buitenland

Wanneer er sprake van emigratie ?                                                             

Belasting en woonplaats                                                                                        

Het jaar van vertrek                                                                                      

Verplichte aanslag                                                                                                 

Wanneer ontvangt u een teruggaaf ?                                                          

Voorlopige teruggaaf                                                                                    

Uw Nederlandse paspoort en de belastingen                                              

Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht                                         

Inkomen uit werk en wonen in Nederland                                                    

Inkomen uit pensioenen en uitkeringen                                                       

Winst uit aanmerkelijk belang                                                                      

Inkomen uit een woning in Nederland                                                                   

Eigenwoningforfait                                                                                                 

Emigratie en de eigen woning                                                                     

Geen hypotheekschuld                                                                                

Als de woning in Nederland niet tot uw beschikking staat                                     

Negatieve inkomsten uit werk en woning                                                    

Inkomen uit sparen en beleggen                                                                  

Welke vermogensbestanddelen vallen in box 3 als u in het buitenland woont                                                                                  

Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland                   

Aftrek van schulden                                                                                     

Buitenlands belastingplichtigen en hun partner                                           

4. Keuzemogelijkheid binnenlandse of buitenlandse  belasting­plicht

Het recht om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht geldt voor          

Nederlandse inkomstenbelasting en premies volksverzekering                            

Voor wie is de keuze voor binnenlandse belastingplicht interessant ?                 

Opmerkingen omtrent keuzeregeling binnenlands belastingplich­tige         

Persoonsgebonden aftrekposten                                                                 

Buitenlands belastingplichtigen hebben geen recht op                               

Tegemoetkoming voor inwoners van Duitsland                                           

Heffingskortingen                                                                                         

90 % regeling                                                                                               

Wijziging van binnenlandse in buitenlandse belastingplicht                        

Terugploegregeling                                                                                      

5. Uw tweede huis in het Nederlandse belastingstelsel

Hoofdverblijf                                                                                                           

Belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing                            

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                           

6. Conserverende aanslagen

Conserverende aanslag bij emigratie                                                                    

Wanneer worden conserverende aanslagen opgelegd ?                                      

Uitstel van betaling van conserverende aanslag                                         

Conserverende aanslag en uw pensioenrechten                                        

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)                                                  

Meenemen van uw KEW bij emigratie en aankoop van een huis in Duitsland                                                                                          

Beroep op het hoge vrijstellingsbedrag                                                       

Belast rentebestanddeel                                                                              

Kapitaalverzekeringen van vóór 2001                                                                   

Uw Nederlandse kapitaalverzekering en de belastingen in Duitsland                   

Lijfrenteverzekering                                                                                      

Aanmerkelijk belang                                                                                    

Uitstel van betaling                                                                                      

Het stellen van zekerheid                                                                            

Rechtszaken en uitspraken

Conclusies conserverende aanslag bij emigratie                                        

7. Nederlands-Duits Belastingverdrag

Welk inkomen wordt waar belast ?                                                              

ABP Pensioen                                                                                             

Voorbeelden ter voorkoming van dubbele belastingheffing                         

8. Emigratie en de Nederlandse sociale verzekeringen

Gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen                                   

Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland                                            

Herziening vrijwillige AOW/ANW                                                                 

ANW                                                                                                            

Sociale (werknemers) uitkeringen                                                               

WW-uitkering                                                                                               

WAO                                                                                                            

WIA                                                                                                              

Verschillen Nederlandse en Duitse sociale zekerheid                                

Opmerkingen m.b.t. sociale zekerheid in Duitsland                                              

Arbeids/ en uitkeringssituaties indien u in Duitsland woont                         

9. De nieuwe Nederlandse zorgverzekeringswet en de

    AWBZ bij emigratie naar Duitsland

Gevolgen bij emigratie en uw Nederlandse zorgverzekering                      

Algemene regelgeving                                                                                 

Inhoudingspercentages                                                                                

Nederlands eigen risico                                                                               

Duits eigen risico                                                                                         

Bijzondere situaties                                                                                      

U woont in Duitsland en werkt in Nederland in loondienst                                    

Rechten van uw gezinsleden                                                                       

Rechten in Nederland                                                                                  

Erkende zorgverzekeraars in Duitsland                                                       

Woonlandfactor                                                                                            

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Invoering ZVW en de gevolgen voor de vrijwillige AWBZ                                     

Keuzerecht voor grensarbeiders                                                                  

Keuze uit verschillende polissoorten                                                           

Nederlandse of Duitse zorgpas                                                                             

Aanvullende verzekering                                                                                       

Europese sociale zekerheidsverordening                                                    

U woont in Duitsland en werkt in Nederland als zelfstandige                      

U woont in Duitsland en bent zowel in Nederland als in Duitsland werkzaam                                                                                                     

U staat ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool/universiteit en woont in Duitsland                                                                                                  

De gezinsleden van een verzekerde die zelf niet in Duitsland wonen                  

U woont in Duitsland en ontvangt een pensioen uit (uitsluitend) Nederland         

Mogelijke keuzevrijheid zorg                                                                        

U woont in Duitsland en ontvangt een pensioenuit Nederland                    

U woont in Duitsland en werkt als ambtenaar in Nederland                        

Rechten in Duitsland & Nederland                                                              

Medische behandeling buiten Duitsland                                                      

Aanvullende zorgverzekering                                                                      

Werken in Duitsland, wonen in Nederland                                                  

Arbeids- en uitkeringssituatie / hoe en waar verzekerd ?                                      

Wie is verdragsgerechtigd                                                                           

Belangrijke adressen                                                                                   

10. Werken in Duitsland & de Nederlandse fiscus

Grensarbeidersregeling                                                                               

U werkt voor een in Duitsland gevestigde werkgever                                  

Wanneer komt men in aanmerking voor de 90% regeling ?                        

Voorlopige teruggaaf voor heffingskortingen                                                         

U werkt voor een werkgever, die niet in Duitsland gevestigd is                            

Minder dan 183 dagen in Duitsland                                                             

Meer dan 183 dagen in Duitsland                                                                

Voorkoming van dubbele belastingheffing                                                   

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Vrijstelling of vermindering premie volksverzekering                                   

Overige gevolgen voor het niet doen van aangifte in Nederland                           

Toerekenen aftrekpost aan Uw fiscale partner                                            

Doorschuifregeling                                                                                                 

Sociale verzekeringsuitkeringen en pensioenen uit Duitsland                    

11. Ondernemers en vertrek naar Duitsland

Gevolgen van emigratie voor ondernemers                                                 

De WAZ                                                                                                       

Conserverende aanslag voor aanmerkelijk belang                                                

Het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger                                                

Wanneer is het verplicht een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen ?    

Wie kan er optreden als fiscaal vertegenwoordiger ?                                  

12. Duitsland in vogelvlucht

Ligging                                                                                                         

Klimaat                                                                                                         

Bevolking                                                                                                     

Bevolkingsontwikkeling                                                                                

Spreiding van de bevolking                                                                          

Bevolkingsgroei                                                                                           

Beroepsbevolking                                                                                        

Overheid en bestuur                                                                                    

Centrale regering                                                                                         

Wetgevende macht                                                                                      

Uitvoerende macht                                                                                     

Rechterlijke macht                                                                                               

De Federale regering                                                                                 

Overzicht deelstaten                                                                                  

Regionale beschrijving (overzicht regio´s)                                                 

Politieke partijen                                                                                         

Verkiezingen 2009                                                                                               

Religie                                                                                                        

Economie                                                                                                     

Ontwikkeling Duitse economie                                                                    

Duitse etiquette, omgangsvormen en arbeidscultuur                                  

Taal                                                                                                              

Media                                                                                                                     

13. Oriëntatiefase

Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed in Duitsland  

Waar kopen ?                                                                                               

Checklist waar kopen ?                                                                                

Hoe vindt U onroerend goed ?                                                                     

Wat kopen ?                                                                                                 

Oriëntatie-checklist wat kopen ?                                                                  

Vraagprijs                                                                                                     

Checklist vraagprijs                                                                                      

Staat van onderhoud van het huis                                                               

Wanneer op huizenjacht ?                                                                           

Ontwikkeling Duitse onroerendgoedmarkt                                                     

Ontwikkeling onroerendgoedprijzen                                                            

Tips/waarschuwingen                                                                                  

14. Aankoop van een appartement

Appartementsrecht                                                                                       

Vereniging van eigenaren                                                                            

Vergaderingen                                                                                             

Checklist aankoop appartement                                                                  

Gemaakte afspraken                                                                                    

Financiële aspecten                                                                                     

Verzekeringen                                                                                              

Inhoud vergaderingen                                                                                  

15. Aankoop Duits onroerend goed

Duitse makelaars                                                                                         

Vestigingsvoorwaarden Duitse makelaar                                                    

Makelaarscourtage                                                                                      

Aankoop van onroerend goed op een veiling                                              

16. Het Duitse koopproces; juridische en notariële aspecten                                                                                               

Wetgeving                                                                                                    

Vergunningen                                                                                               

Energielabels                                                                                               

Verschillen met Nederland                                                                           

Notariële akte                                                                                               

De taken van de notaris                                                                               

Nadelen van een Nederlandse notaris                                                        

Geen voorlopig koopcontract/voor-overeenkomst in Duitsland                   

Verplichtingen koper                                                                                    

Van koopovereenkomst naar notariële akte                                                          

Ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst                                  

Nadeel ontbindende voorwaarden                                                               

Boeteclausules                                                                                            

Tips en adviezen bij ondertekening van de koopakte en de overdracht      

Inschrijving in het "Grundbuch"                                                                              

Wat vindt men in het “Grundbuch” ?                                                            

Wanneer vindt de inschrijving in het kadaster plaats ?                               

Wat heeft u nodig voor inschrijving in het kadaster ?                                  

Wat kan er mis gaan na ondertekening van de notariële akte ?                            

Voorinschrijving/aantekening in het Grundbuch                                          

Betaling van de koopsom                                                                            

Kosten bij aankoop van Duits onroerend goed                                            

Taxatiekosten                                                                                               

Afrekening met de notaris                                                                            

17. Het kopen van (bouw)grond

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen                                            

Bouwplanningsrecht                                                                                    

Bouwverordeningsrecht                                                                               

De dienst bouw- en woningtoezicht                                                             

Wanneer kan een perceel bebouwd worden ?                                            

Toegestane bouwplannen in het buitengebied                                            

Hoe kan een perceel bebouwd worden ?                                                    

Toegestane wijze van het gebruik van de bouwgrond                                 

Toegestane mate van het gebruik van de bouwgrond                                 

Grondvlakfactor                                                                                            

Gebruiksfactor                                                                                              

Bouwwijze, bouwlijnen, bouwgrenzen                                                                   

Het ABC van het Duitse bouwproces                                                                    

Aanvraag van een bouwvergunning                                                            

Verzoek om een voorlopige bouwvergunning                                              

Ontsluiting van het perceel                                                                          

Wat behoort tot een gewaarborgde ontsluiting ?                                         

Aansluiting op de aanvoerleidingen en de riolering                                               

Hoe hoog zijn de ontsluitingskosten ?                                                                   

De verdeling van de ontsluitingskosten                                                       

Wanneer dient de ontsluitingsbijdrage te worden betaald ?                        

Kostensplitsing                                                                                             

Recht van opstal                                                                                          

Juridische aspecten van erfpacht                                                                

Vergoeding van de pachter aan de verpachter                                            

Canon                                                                                                          

Rechten en plichten van de pachter                                                            

Wat zijn de voor- en nadelen van recht van opstal ?                                   

Wanneer vervalt het recht van opstal ?                                                       

Duur van het erfpacht                                                                                  

Opzeggen erfpachtrecht                                                                              

Checklist erfpacht                                                                                        

Vruchtgebruik                                                                                               

Recht van overpad                                                                                       

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond                                           

Wat niet kopen ?                                                                                          

Waarom kan grond ongeschikt zijn als bouwgrond                                               

Slopen                                                                                                          

18. Het bouwen van een huis in Duitsland

Mogelijkheden om in Duitsland een huis te bouwen                                   

Via een projectontwikkelaar                                                                         

Via een aannemer                                                                                                  

Keuze van de aannemer                                                                                        

Wat moet er in het bouwcontract staan ?                                                    

Wat moet er in een bouwcontract verplicht vermeld worden ?                    

Checklist inhoud bouwcontract                                                                              

Wanneer wordt het nog te bouwen huis uw eigendom ?                                       

De bouwsom                                                                                                

Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?                                        

Bouwrente en renteverlies                                                                           

Mogelijk faillissement van uw aannemer                                                     

Bouwen via een architect                                                                             

Rol van de architect                                                                                     

Bouwbestek                                                                                                           

Wat vast te leggen in het contract met de architect ?                                  

Kosten van een architect                                                                             

Problemen met architecten                                                                          

Checklist wat te bespreken met uw architect                                                        

Soort opdracht                                                                                             

Volledige opdracht                                                                                                 

Beperkte opdracht                                                                                                  

Aanvraag bouwvergunning                                                                          

Geldigheid bouwvergunning                                                                        

Bouwgaranties                                                                                             

Vrijwaringsrechten                                                                                                 

Afzien van vrijwaring                                                                                    

Zwartwerkers                                                                                               

Voorlopige en definitieve oplevering                                                            

Nog enkele opmerkingen, tips en adviezen                                                 

Verzekeringen tijdens de bouw                                                                              

Opstalverzekering                                                                                        

Bouwverzekering                                                                                         

Aansprakelijkheidsverzekering                                                                              

Bouwsubsidies                                                                                             

Denk aan uw buren                                                                                      

19. Renovatie & onderhoud

Vergunningen                                                                                               

Duitse of Nederlandse vaklieden ?                                                              

Offertes                                                                                                        

Bouw- en doe-het-zelf pakketten                                                                 

Een opzichter                                                                                               

Onderhoud                                                                                                   

Energiebesparing                                                                                         

Energiebeleid in Duitsland                                                                           

Energiebesparing en subsidies                                                                              

20. Nutsvoorzieningen

Elektriciteit                                                                                                   

Aandachtspunten bij het afsluiten van een energie-contract met een Duitse energie-makelaar

Gas                                                                                                              

Gasflessen                                                                                                   

Verwarming op hout                                                                                     

De schoorsteenveger                                                                                   

Water                                                                                                                     

Telefoon                                                                                                       

Installatie en registratie                                                                                

Mobiele telefoons                                                                                         

De telefoonrekening                                                                                     

Internet                                                                                                         

Gebruik van uw oude Nederlandse e-mail adres in Duitsland                     

Televisie en radio                                                                                         

Kijk- en luistergeld                                                                                                 

Huisvuil                                                                                                        

21. Huur en verhuur van Duits onroerend goed

Hoe vindt u een huurhuis/appartement ?                                                     

Wie is juridisch gezien de huurder ?                                                            

Het huurcontract                                                                                          

Inventaris                                                                                                     

Betaling van de huur                                                                                    

Borg                                                                                                             

Verhuurde woonoppervlakte                                                                        

Overname roerende goederen                                                                     

Vaststelling huursom                                                                                   

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de huursom ?                       

Bijkomende kosten                                                                                      

Verschil "Brutto en Nettokaltmiete"                                                              

Looptijd huurcontract                                                                                   

Onderhoudskosten                                                                                       

Overige verplichtingen van de huurder                                                        

Het huurcontract en huisdieren                                                                              

Huurverhoging                                                                                             

Huren en de verzekering                                                                                        

Opleveren van de gehuurde woning                                                            

Eigenaar aansprakelijk voor schulden huurder                                            

Opzeggen van de huur                                                                                

  - door de verhuurder                                                                                  

  - door de huurder                                                                                                 

Verkoop van de verhuurde woning                                                              

Enkele belangrijke huurtermen in huur-advertenties                                   

Verhuur                                                                                                        

Vakantieverhuur/seizoenverhuur                                                                 

Wanneer wordt men als professionele verhuurder beschouwd ?                

Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur                                                          

Huursom seizoenverhuur/classificatie                                                                   

De verhuurorganisatie                                                                                  

Checklist: het contact met de verhuurorganisatie                                        

Langere termijn verhuur                                                                               

Nog enkele aandachtspunten bij verhuur                                                    

Voorbeeld werkwijze voor particulieren, die zelf hun huis willen verhuren  

Fiscale aspecten van verhuur van Duits onroerend goed                                     

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                           

Verdienen aan uw tweede huis                                                                              

22. De Duitse onroerend goed belasting

Grundsteuer                                                                                                           

De hoogte van de grondbelasting                                                                

Rekenvoorbeeld                                                                                           

23. Vestigen in Duitsland

Vertrek uit Nederland                                                                                   

Het bevolkingsregister                                                                                 

Verklaring/bewijs van goed gedrag                                                              

Wat moet u regelen voor u naar Duitsland vertrekt ?                                  

Inschrijving in Duitsland                                                                               

De verblijfsvergunning                                                                                 

Gewerbeanmeldung voor ondernemers                                                       

Waar dient u een verblijfsvergunning aan te vragen ?                                

Duurzaam verblijfsrecht in Duitsland                                                           

Vertrek naar Duitsland en de (belasting)schulden in Nederland                           

Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel                                                     

Internationale uitwisseling kredietgegevens                                                          

Nederlandse nationaliteit                                                                                       

Verlenging Nederlands paspoort                                                                 

Erkenning Nederlands huwelijk in Duitsland                                                         

Samenwonen                                                                                               

Samenwonenden en de sociale verzekeringen                                           

Samenwonenden en kinderen                                                                     

Samenwonenden en de verzekeringen                                                       

Naam van de kinderen                                                                                 

Omgang met Duitse buren en collega’s                                                       

24. De verhuizing

Verhuizing en invoer van Uw inboedel binnen de E.U.                               

Vrijstelling van invoerrechten                                                                       

Zelf verhuizen                                                                                              

Trouwen en verhuizen                                                                                 

Verhuizing naar uw tweede woning                                                             

Verkoop van uw tweede woning                                                                  

Verhuizing bij erfenis                                                                                   

Vervreemdingsverbod                                                                                  

Belastingtelefoon douane                                                                            

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                    

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                 

De offerte & de verhuiskosten                                                                     

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Duitsland ?                    

Meenemen van huisdieren                                                                           

25. Invoer van uw auto in Duitsland

Uitvoer van de auto uit Nederland                                                               

Uitvoerverklaring het uitvoerkenteken                                                                   

Autoverzekering                                                                                           

Algemene regeling binnen de EU                                                                

Invoer van de auto in Duitsland                                                                             

Wanneer dient u een Duits kenteken aan te vragen ?                                 

Homologatiepapieren                                                                                   

Aanmeldingsprocedure van Uw Nederlandse auto in Duitsland                           

Lease auto                                                                                                   

Het rijbewijs                                                                                                           

Duitse wegenbelasting                                                                                 

Milieusticker voor Duitse steden                                                                  

26. Verzekeringen

Het verzekeringswezen in Duitsland                                                           

Opstalverzekering                                                                                        

Overdracht onroerendgoed en de opstalverzekering                                   

Waardevaststelling van het onroerend goed                                                         

Inboedelverzekering                                                                                     

Aansprakelijkheidsverzekeringen                                                                

Rechtsbijstandsverzekering                                                                         

Bouwverzekering                                                                                         

Aansprakelijkheidsverzekering tijdens de bouw                                          

Aansprakelijkheidsverzekering tegen watervervuiling                                 

Pflegeversicherung                                                                                      

Het Duitse sociale zekerheidsstelsel                                                           

Checklist ziektekostenverzekering                                                              

27. Het onderwijs in Duitsland

Enkele kenmerken van het Duitse onderwijs                                                         

De Duitse onderwijsfasen                                                                            

Kinderen tot 3 jaar                                                                                                  

Kinderen van 3 tot 6 jaar                                                                                        

Kinderen vanaf 5 ½ - 6 ½                                                                             

Bijzonder onderwijs                                                                                      

De middelbare school                                                                                  

Hauptschule                                                                                                           

Realschule                                                                                                   

Gymnasium                                                                                                  

Gesamtschule                                                                                              

Lehre                                                                                                            

Hoger Beroepsonderwijs en Universiteiten                                                 

Umschulung                                                                                                           

Vergelijkingsoverzicht Duitse en Nederlandse schooltypes                          Internationale scholen                                                                                  

Nederlands en buitenlands onderwijs in Duitsland                                                

Beursprogramma`s voor Nederlandse studenten in Duitsland                    

Nederlandse studiefinanciering voor Nederlandse studenten in Duitsland 

Wonen in Duitsland en studeren in Nederland                                            

Studiefinanciering voor studie aan het MBO                                                         

Duitse studiefinanciering                                                                                        

28. Subsidies en toeslagen in Duitsland

Eigenheimzulage per 1 januari 2006 afgeschaft                                          

Een alternatief voor de Eigenheimzulage                                                    

Het afsluiten van een Bausparvertrag                                                                   

Arbeitnehmer-Sparzulage                                                                            

Eigenheimrentengesetz                                                                               

Subsidies                                                                                                     

Subsidies voor jonge gezinnen                                                                              

Kinderbijslag en Kinderfreibetrag                                                                 

Elterngeld                                                                                                     

Nederlandse of Duitse kinderbijslag                                                            

Kinderfreibetrag                                                                                           

29. Bankzaken

Het Duitse bankwezen                                                                                 

Checklist keuze Duitse bank                                                                       

Het openen van een Duitse bankrekening                                                   

Openingstijden Duitse banken                                                                     

Automatische overboeking                                                                          

Een ingezetene- vs. een niet ingezetene rekening                                                

Een niet-ingezetene rekening in Nederland                                                 

Kenmerken van een niet-ingezetene rekening                                            

30. Financieringen

Financieringsmogelijkheden                                                                        

Financiering uit eigen middelen                                                                             

Een tweede hypotheek op Uw huis in Nederland                                        

Een persoonlijke lening in Nederland                                                                    

Financiering via een projectontwikkelaar                                                     

Een hypotheek op basis van effectenbevoorschotting                                

Een hypotheek bij een Nederlandse bank voor een eerste eigen woning in Duitsland                                                                                      

Checklis Duitsland Hypotheek                                                                     

Een hypotheek via een Duitse bank                                                            

Een hypotheekofferte                                                                                   

Wat moet u aan banken overleggen ter verkrijgen van een hypotheek ?    

Hypotheek bij nieuwbouw                                                                            

Kapitaal- of levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek                     

Belangrijke aspecten m.b.t. een hypotheek op Duits onroerend goed                  

Hoogte hypotheekrente                                                                                

Voordelen rentevaste periode                                                                      

Voordelen variabele rente                                                                            

De hypotheekaanvraag                                                                                

Nederlands versus Duits recht                                                                     

Notarieel onderzoek                                                                                     

Hypotheekvoorwaarden bij Duitse banken                                                  

Waardebepaling van het onroerend goed                                                    

Aflossing                                                                                                      

Beratungsstellen                                                                                          

Fiscaal partnerschap                                                                                    

Rangbescheinigung                                                                                     

Royement                                                                                                     

Financieringskosten                                                                                     

Taxatiekosten                                                                                               

Afsluitprovisie                                                                                               

Nederlandse bijleenregeling                                                                        

Goedkoper wonen in Duitsland                                                                              

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Belangrijke hypotheekverschillen Nederland vs. Duitsland                         

31. Het Duitse belastingstelsel

Duitse inkomstenbelasting                                                                           

Wanneer is iemand ingezetene van Duitsland ?                                         

Hoe werkt het Duitse inkomstenbelastingsysteem ?                                   

Gezamenlijke of afzonderlijke aangifte ?                                                     

Inkomensbronnen                                                                                        

Inkomen uit arbeid / salaris                                                                          

Aftrekbare kosten die verband houden met uw werk                                   

Inkomen in natura                                                                                        

Auto van de zaak                                                                                         

Opties                                                                                                           

Pensioeninkomen                                                                                        

Inkomen uit investeringen                                                                            

Sociale verzekeringsbijdragen                                                                     

Lohnsteuer                                                                                                   

Einkommensteuer                                                                                        

Aftrekposten                                                                                                 

Tarieven inkomstenbelasting                                                                       

Solidariteitsheffing                                                                                                 

Beschränkte en Unbeschränkte belastingplicht                                           

Het belastingjaar                                                                                          

Belastingaangifte & betaling van de belastingen                                         

Verplichte aangifte inkomstenbelasting door werknemer                                      

Vrijwillige aangifte inkomstenbelasting                                                        

Voorlopige aanslag                                                                                      

NV-Bescheinigung                                                                                                 

Voorkomen van dubbele belastingheffing                                                    

Inkomen uit vermogen (rente en dividend)                                                  

Bronbelasting                                                                                               

Geld op een bank in Nederland, terwijl U in Duitsland woont                     

De volgende inkomsten zijn in Duitsland onbelast                                                

Vermogensbelasting                                                                                    

Zakenbelasting                                                                                             

Belastingtelefoon                                                                                         

Nederlands-Duits Belastingverdrag                                                             

32. Testamenten, erfrecht en successie- & schenkingsrecht

Het Nederlands erfrecht                                                                               

Rechtskeuze                                                                                                

Het Duitse erfrecht                                                                                                 

Buitenechtelijke kinderen en echtelijke kinderen                                         

Ongehuwd samenwonen en het Duitse erfrecht                                          

Huwelijkse voorwaarden                                                                                        

Duitse Legitieme portie                                                                                

Successie- en schenkingsrecht                                                                             

Uw positie gezien vanuit Nederland                                                            

Indien de erflater niet in Nederland woont                                                   

Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt                                          

Indien men een andere nationaliteit heeft aangenomen                              

Eenjaarsfictie bij Nederlands schenkingsrecht                                            

Uw positie gezien vanuit Duitsland                                                              

Onbeperkte en beperkte belastingplicht                                                      

De Nederlandse tienjaarsfictie en de Duitse successierechten                            

Vermindering Duitse successierechten bij dubbele belastingheffing          

Tarieven en vrijstellingen Duitse successierechten                                               

Voorkoming van dubbele heffing Nederlandse en Duitse successierechten

Testamenten                                                                                                

Indien er geen testament is                                                                          

Een Duits testament                                                                                    

Notarielles Testament & Eigenhändiges Testament                                    

Overlijden zonder testament                                                                        

Enkele richtlijnen                                                                                          

Erfcontract                                                                                                    

Het benoemen van een executeur testamentair                                          

Hoe te handelen bij een erfenis ?                                                                

Volmachten                                                                                                  

Checklist voor nabestaanden                                                                       

Bijlagen

Adressenbijlage

Bronnen

 

Gastenboek

  • 03-02-2019 - Graag wil ik de uitgever bedanken voor de geweldige service....  lees meer
  • 28-01-2019 - Ik heb een recruteringsbureau voor artsen in Frankrijk. En nu...  lees meer
  • 30-04-2017 - ik wil belasting aangifte vullen maar het luk me niet...  lees meer
Plaats een bericht
© 2012 - 2019 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel